Protokół Nr X/ 2007

 

z obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Tematyka Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2006 i  wniosku w sprawie absolutorium.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2006 roku oraz o  wniosku Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 27.11.2006r. do 29.03.2007r.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr X / 2007

 

z obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 25. 04. 2007 r. o godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 25. 04. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radna U. Pawlak i Radny Z. Pakuła.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie Maria Olędzka

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

p.o. Dyrektora PCPR Mirosława Świerczewska

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie Janina Niedziela

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

 

Otwarcia obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radna Urszula Pawlak i Radny Zbigniew Pakuła.

Usprawiedliwienie Radnej U. Pawlak w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Z Pakuły w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady X sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad X Sesji został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za" głosowało 19 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami “Za”, przy braku głosów “Przeciwnych” i “Wstrzymujących się”.

 

 

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2006 i  wniosku w sprawie absolutorium.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2006 roku oraz o  wniosku Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 27.11.2006r. do 29.03.2007r.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad IX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad IX Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za" głosowało 19 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok wraz ze                      sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż sprawozdania jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa zostały przesłane Radnym w materiałach na sesję. Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyrektorzy, kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży nie prezentowali tych informacji na sesji tylko jak będą pytania to, aby udzielili odpowiedzi w dyskusji. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o głosy przeciwne.

Głosów przeciwnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Skarbnik T. Pawelak celem uszczegółowienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że Radni otrzymali sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. Pani Skarbnik chciałaby się odnieść do najważniejszych składników tegoż budżetu po stronie dochodów i wydatków.

 • Największą kwotą po stronie dochodów jest subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 23.499.290zł.

Wydatki na cele oświatowe w 2006 roku zamknęły się kwotą 23.732.552zł, tj. o 233.262zł większą od subwencji.

 • Subwencja wyrównawcza i równoważąca w kwocie 1.603.873zł stanowi uzupełnienie dochodów własnych i wydatkowana została na finansowanie jednostek powiatu.
 • Dotacje celowe otrzymane w wysokości 5.079.300zł wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem między innymi na:

 • Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

 • finansowanie działalności KP PSP - 2.362.350zł,
 • finansowanie działalności PINB - 305.037zł,
 • prace geodezyjne w wysokości - 119.000zł,
 • składki zdrowotne za bezrobotnych w PUP - 873.508zł,
 • dotacje z Ministerstwa Rolnictwa w wysokości - 183.143zł z przeznaczeniem na zakup samochodów do nauki jazdy oraz sprzętu wyposażenia warsztatów w ZS RCKU w Sochaczewie oraz ZS w Teresinie,
 • na dofinansowanie działalności DPS w kwocie -551.400zł,
 • dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie - 223.078zł, w tym dla KPPSP - 81.500zł zakup motopompy, ZOZ Szpital Powiatowy kwota - 131.578zł na zakupy inwestycyjne.

Dom Dziecka w Giżycach otrzymał dotację w wysokości 60.000zł z przeznaczeniem na prace remontowe w tej placówce.

Następną pozycją dochodową stanowiącą około 20% dochodów powiatu są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich tzw. PIT i CIT. Środki te przeznaczone zostały na bieżące finansowanie jednostek powiatu (poza oświatą).

Plan dochodów własnych wykonany został w kwocie 15.738.451zł na który składają się następujące pozycje:

 • Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, a mianowicie tzw. "pól czerwonkowskich" w wysokości 12.186.765zł, z tego:

  • 7.350.000zł - wpływy za działkę w roku 2006 - cała wartość tej transakcji wynosi 10.000.000zł, w tym kwota 2.650.000zł zarachowane zostało jako dochody 2005r. - była to wpłata zaliczki w grudniu 2005r.
  • 2.200.000zł - dopłata do tej transakcji na pokrycie podatku VAT.
  • 2.636.765zł - również dopłata firmy kupującej do tej transakcji na opłatę planistyczną, która to odprowadzona została do budżetu Urzędu Miasta.

 • Wpływy z opłat komunikacyjnych to kwota 2.145.679zł. Pani Skarbnik zaznaczyła, iż co roku podwyższane są opłaty za druki prawa jazdy i za tablice rejestracyjne co najmniej o wskaźnik wzrostu cen i usług, tj. o 2-3%. Natomiast opłaty jakie pobiera Starostwo za wydanie tablic i praw jazdy są na poziomie roku 2002, są to. tzw. ceny urzędowe.
 • Wypływy z częściowej odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS - kwota 280.366zł przeznaczona na utrzymanie tejże placówki.

Wydatki budżetowe to kwota 51.360.422zł, w tym w oświacie 23.732.552zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych wynoszą 2.279.186zł.

Wydatki majątkowe Powiatu wykonane zostały w kwocie 3.086.308zł w tym inwestycje wykonano za kwotę 2.202.127zł (w roku 2005 - za 1.419.194zł).

Udział środków własnych w wydatkach inwestycyjnych to kwota 999.857zł.

Do najważniejszych inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2006 roku należą m.in.:

 • przebudowa drogi Iłów - Brzozów,
 • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu na rzece Bzura w miejscowości Kozłów Biskupi,
 • wykonanie warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej Brochów-Wólka Smolana,
 • opłata rat NCC na budowę drogi Brochów-Strojec,
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Alej XX-lecia i Lipowej w Teresinie,
 • budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 • zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP,
 • zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa,
 • zakup spirometru przenośnego dla Szpitala.

Trzeba dodać, iż inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonane zostały dzięki dofinansowaniom z Urzędu Marszałkowskiego, z rezerwy subwencji ogólnej, z dotacji otrzymanej z gminy Teresin i Iłów, jak również z gminy Sochaczew i Miasta Sochaczew.

Procentowe wykonanie inwestycji w stosunku do wydatków ogółem wynosi 4,28%, ale jeżeli odniesiemy się do procentowego udziału zaangażowanych środków własnych w stosunku do dochodów własnych to wskaźnik ten wynosi 9,17%.

Stan zobowiązań jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2006 r. wynosi ogółem 2.362.450zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz z tytułu zakupu materiałów i usług.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006r. wynosi 11.205.717,53,-

- z tytułu kredytów i pożyczek - 4.005.717,53,-

- z tytułu obligacji - 7.200.000zł,-

a więc zadłużenie Powiatu w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2006 r. wynosi 19,67%. Spadło o ok. 11,81%.

Pani Skarbnik poinformowała, że to właściwie wszystko, co chciałaby przedstawić. Jeśli będą jakieś uwagi lub wątpliwości związane ze sprawozdaniem to postara się udzielić na nie odpowiedzi.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Panu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok.

Starosta T. Koryś poinformował, iż Radni otrzymali sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Radni III kadencji uczestniczyli w jego realizacji praktycznie tylko przez 2 miesiące 2006 roku, a nowy Zarząd Powiatu - miesiąc, nie mniej jego obowiązkiem jest przedstawienie sprawozdania Radzie Powiatu celem zaopiniowania i podjęcia decyzji w sprawie absolutorium.

Pan Starosta poinformował, że przedstawione sprawozdanie szczegółowo opisuje przebieg realizacji budżetu za 2006 rok, uwzględnia wszystkie pozycje dochodów, wydatków i rozchodów oraz wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Składa się z części tabelarycznej i opisowej wykonania budżetu.

Przedłożone Radzie Powiatu materiały zawierają również sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów Starostwa.

Określony w uchwale budżetowej na 2006 rok plan dochodów w kwocie 48.706.783zł zwiększony został do dnia 31 grudnia 2006 roku do wysokości 58.002.847zł i wykonany w 98,22%.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku w zakresie wydatków zrealizowano na kwotę 51.360.422zł, tj. 92,6% planu.

Budżet na 2006 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.074.353,95,- wynikającą z wpływu na koniec grudnia subwencji oświatowej na styczeń 2007 roku i niewykonania wydatków bieżących i majątkowych.

Stan zadłużenia na koniec 2006 roku wynosił 19,67% wykonanych dochodów.

W 2006 roku Powiat nie miał zaplanowanych przychodów budżetowych (kredytów i pożyczek), a jedynie rozchody w kwocie 2.538.595zł (spłaty kredytów i pożyczek).

Mimo zrównoważenia dochodów i wydatków prowadzone były działania mające na celu ograniczenie kosztów bieżących funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem szkół i placówek oświatowych, które otrzymały całą subwencję oświatową i dodatkowo z budżetu powiatu 233.262zł).

W realizacji inwestycji drogowych powiat wspomagany był dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, z rezerwy subwencji ogólnej oraz z gminy Teresin i Iłów.

Zakupy inwestycyjne dla KP PSP i szpitala możliwe były dzięki dotacjom z Gminy Sochaczew, Miasta Sochaczew, Urzędu Wojewódzkiego, WFOŚiGW i PFOŚiGW.

Remonty w placówkach oświatowych zrealizowano z subwencji oświatowej i środków własnych powiatu.

Podsumowując realizację wydatków inwestycyjnych z pewnością uznamy je za niewystarczające w stosunku do potrzeb. Ich wysokość i zakres są zawsze zależne od naszych wolnych środków i wysokości środków pozyskanych z zewnątrz.

Nadrzędnym celem przy planowaniu wydatków było zmniejszenie zadłużenia i wydatków bieżących oraz przygotowanie powiatu do pozyskiwania środków na inwestycje w nowym okresie dofinansowania z regionalnych programów operacyjnych.

Przy obecnej strukturze dochodów powiatu bardzo trudno jest wydzielić środki finansowe na inwestycje, a bez zabezpieczenia wkładu własnego nie byłoby możliwe pozyskanie środków z zewnątrz. Dlatego trzeba dokładać wszelkich starań, aby nie zmarnować szansy przed jaką stoją samorządy.

Zarząd Powiatu poprzedniej i obecnej kadencji odbył w 2006 roku 46 posiedzeń i podjął 77 uchwał. Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w licznych spotkaniach, naradach, negocjacjach i uroczystościach.

Informacje z bieżących prac Zarządu otrzymywaliście Państwo na każdej sesji Rady.

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta podziękował Wysokiej Radzie za zrozumienie, Prezydium Rady za sprawne prowadzenie obrad, a Komisjom za pracę i uwagi kierowane do Zarządu.

Starosta na zakończenie poprosił w imieniu Zarządu Powiatu o udzielenie absolutorium za 2006 rok.

Sprawozdania z poszczególnych jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w załączeniu:

Wydział Organizacyjny - Załącznik Nr 5.

Wydział Promocji i Rozwoju - Załącznik Nr 6.

Referat Zdrowia i Polityki Społecznej - Załącznik Nr 7.

Wydział Architektury i Budownictwa - Załącznik Nr 8.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Załącznik Nr 9.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Załącznik Nr 10.

Wydział Komunikacji i Transportu - Załącznik Nr 11.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu - Załącznik Nr 12.

Wydział Gospodarki Mieniem - Załącznik Nr 13.

PCPR - Załącznik Nr 14.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Załącznik Nr 15.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – Załącznik Nr 16.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny – Załącznik Nr 17.

Komenda Powiatowa Policji – Załącznik Nr 18.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Załącznik Nr 19.

Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych – Załącznik Nr 20.

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami – Załącznik Nr 21.

 

 

Ad pkt 5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd
            Powiatu budżetu za rok 2006 i wniosku w sprawie absolutorium

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za 2006 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2006 rok, a następnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.

Opinia Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 22.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 23.

 

 

Ad pkt 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu                      2006 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii RIO poprosił Wiceprzewodniczącego Rady J. A. Łopatę.

Wiceprzewodniczący Rady J. A. Łopata przedstawił Uchwałę Nr 94/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 r. wraz z uzasadnieniem.

Uchwała RIO Nr 94/2007/P w załączeniu – Załącznik Nr 24.

Wiceprzewodniczący Rady J. A. Łopata przedstawił również Uchwałę Nr 114/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 roku wyrażającą opinię o przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Uchwała RIO Nr 114/2007/P w załączeniu – Załącznik Nr 25.

 

 

Ad. pkt 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Poinformował, że w tym punkcie obrad głos mogą zabierać wszyscy Radni, a także w imieniu Komisji ich Przewodniczący. Nadmienił, że tak naprawdę najważniejsza jest opinia Komisji Rewizyjnej, która jest wymagana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Dyskusja powinna być ukierunkowana, Radni powinni ocenić czy sprawozdanie jest rzetelne, wykonane zgodnie z regułami sztuki finansowej, czy zawiera prawdziwe informacje. Cel procedury absolutoryjnej wskazuje, że sprawozdanie powinno być oceniane wyłącznie pod kątem wykonania budżetu. Przewodniczący zaprosił do dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, iż tak mamy skonstruowane prawo, że dziś dyskutujemy nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, który pracował w 2006 roku w zasadzie miesiąc. Radny nadmienił, iż dyskusja jest więc trudna gdyż nie wiadomo dokładnie w jakim kierunku zabierać głos. Zwrócił uwagę na pozytywne stanowisko Pana Przewodniczącego, który powiedział bardzo istotną kwestię a mianowicie aby w tym punkcie dyskutować merytorycznie i zgodnie ze statutem.

Radny M. Głuchowski poinformował, że jeśli popatrzymy na zadłużenie powiatu poprzez pryzmat procentów, które wynosi ponad 19% to wskazują one że jest zupełnie dobrze. Oczywiście byłoby tak gdybyśmy mieli do czynienia z zadłużeniem gminy. Natomiast jeśli popatrzymy na dochody powiatu i na dochody poszczególnych gmin to te 19% jest sporym ostrzeżeniem.

Radny nadmienił, iż sprawozdania przedstawione przez dyrektorów Wydziałów w 90% są przygotowane rzetelnie, przejrzyście i można z nich dużo się dowiedzieć.

Następnie Radny poinformował, że jeśli 900.000zł z własnego budżetu przeznaczamy na inwestycje to jest to kwota niewielka a wręcz symboliczna przy naszym budżecie.

Radny M. Głuchowski zadał pytanie odnośnie sprawozdania z Wydziału Architektury i Budownictwa. Otóż w ubiegłym roku wniosków o wydanie decyzji wpłynęło 823, wydano decyzji 635, natomiast dzienników budowy 648. Radny zapytał z czym to jest związane, że inna jest liczba decyzji od dzienników budowy.

Następnie Radny zwrócił uwagę na mnogość spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji -58.207. Jeśli Wydział pracowałoby przez cały czas tzn. w niedziele i święta to wypada ok. 160 na jeden dzień. Jest to więc olbrzymia liczba.

Radny zwrócił również uwagę na pracę Wydziału Oświaty, na wiele imprez sportowych, które ten Wydział organizuje. Jako Prezes SZS poinformował, że te imprezy są organizowane przez pracowników Wydziału bardzo dobrze. Pracy w tym Wydziale rzeczywiście było bardzo dużo.

Radny M. Głuchowski poruszył również bezpieczeństwo - problem bardzo istotny. Poinformował, że warunki w jakich pracują Policjanci są fatalne. Z dużą aprobatą przyjął więc do wiadomości decyzję Rady Miejskiej w Sochaczewie, która nieodpłatnie przekazała teren przy ul. 1 Maja pod budową nowej Komendy Policji. Nowy Komendant stwierdził, że istnieje możliwość pozyskania środków na budowę Komendy. Jest to bardzo dobra decyzja aczkolwiek wielu Radnych miało wątpliwości bo zaczęli to przeliczać na złotówki, że miasto by się wzbogaciło gdyby sprzedało tą działkę. Jest to zupełny egoizm i zdaniem Radnego niezrozumienie spraw samorządowych. Nie zawsze złotówka jest czymś najistotniejszym.

Radny będąc przy bezpieczeństwie zwrócił uwagę, że w 2006 roku strażacy wyjeżdżali do 413 pożarów. Wyraził nadzieję, iż przygotowani są bardzo dobrze i mają sprzęt, ale w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana sprawa podnośnika. Radny zapytał czy coś w tym kierunku się zmienia bo ten podnośnik jest konieczny.

Następnie Radny poruszył temat Szpitala. Patrząc na to co było dotychczas rodzi się pytanie czy nadzór właścicielski nad funkcjonowaniem szpitala był prawidłowy, że doszło do aktualnej sytuacji. Aczkolwiek z tego co słyszy Radny następuje wyciszenie, uspokojenie. Jest więc w tym kierunku umiarkowanym optymistą.

Na zakończenie Radny poinformował, iż z dużym zadowoleniem przyjął fakt kontynuacji czy też rozpoczęcia współpracy z innymi samorządami. Radny niedawno był na takim spotkaniu. Było ono bardzo merytoryczne, optymistyczne. Wójtowie i Burmistrz Miasta z dużym zadowoleniem przyjęli taką inicjatywę i ten kierunek trzeba trzymać. A wracając do inwestycji to jednym z najistotniejszych problemów jest poprawa naszych dróg. Nadmienił, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego objechała drogi powiatowe i jest pewna inicjatywa w tym kierunku i trzeba ją w tym roku w miarę możliwość porządnie przygotować. Owoce natomiast zbierane będą w następnym roku. Inwestycje potrzebne są w powiecie.

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż przy głosowaniu nie powinniśmy kierować się polityką, nie róbmy tego co słyszymy w niektórych samorządach. Merytoryka musi zwyciężać, jesteśmy Radą Powiatu i na nas też patrzą inne samorządy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował za bardzo merytoryczny głos i zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Sekretarz Z. Romanowskiej celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania przez Radnego M. Głuchowskiego.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, że nie ma na sesji Pani Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa odpowie więc na pytanie odnośnie różnicy pomiędzy ilością wydanych decyzji i pozwoleń na budowę a ilością wydanych dzienników budowy. Otóż zasadą jest, że decyzje i pozwolenia na budowę są ważne przez 2 lata. Od wydania decyzji może upłynąć jakiś czas zanim inwestor zdecyduje się na rozpoczęcie. A w momencie gdy zgłasza rozpoczęcie budowy wydawany jest dziennik budowy. Więc ta ilość nie musi być spójna w danym roku.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Komendantowi KP PSP Panu Pawłowi Kubiakowi celem udzielenia odpowiedzi na pytanie odnośnie podnośnika.

Komendant KP PSP Pan Paweł Kubiak poinformował, że sprawa sprzętu wysokościowego dla tutejszej staży pożarnej nie jest tematem nowym. Był on omawiany na różnym poziomie i z różnym zaangażowaniem przez kilka lat na Sesjach Rady Miejskiej czy Rady Powiatu. Obecny sprzęt który użytkuje straż jest z 1982 roku. Ma więc już 25 lat i jest to praktycznie techniczny złom, dziw że jeszcze jeździ. Pan Komendant nadmienił, iż w chwili obecnej ustawą są określone pieniądze na modernizację PSP. Tutejsza komenda jest ujęta na rok przyszły w zakupie podnośnika. Koszt takiego sprzętu to ok. 950 tys. zł - 1 mln zł. Pan Komendant nadmienił, iż nie wie na jakich zasadach będzie to w roku przyszłym. Do tej pory wyglądało to tak, że 50% zbiera dana komenda od lokalnych samorządów (Starostwa, Urzędu Miasta, Urzędów Gmin). W planie Komendy Głównej PSP jest zakup przez 3 lata 135 podnośników. Polski wytwórca tego sprzętu Bumar Koszalin ma moce przerobowe 25 - 30 sztuk. Prawdopodobnie będzie to przetarg międzynarodowy i nie wiadomo jak w przyszłym roku Komenda Główna podejdzie do tematu dofinansowania. W chwili obecnej po rozmowach w Urzędzie Miasta i z poszczególnymi Wójtami Pan Komendant ma zapewnione środki od jednego z Wójtów Gmin naszego powiatu w wysokości 50.000zł na rok przyszły i po Komisji Bezpieczeństwa która odbyła się w Urzędzie Miasta ma zapewnienie 100.000zł na rok przyszły. Może uda się mając 200.000zł czyli dużo mniej niż zakładane 50% uzyskać ten podnośnik. Ale nie wiadomo jaka będzie procedura zakupu w przyszłym roku. Na pewno Pan Komendant będzie chciał pomocy pozostałych Gmin, gdyż ma jeszcze deklaracje jednego Wójta. Nie da się ukryć, jest to tak duża kwota iż nie da się jej zebrać tylko przy pomocy Starostwa czy Urzędu Miasta. Będzie robił ukłon w stronę samorządów jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet. W przyszłym roku zakup podnośnika jest ostatecznością gdyż sprzęt wysokościowy w straży pożarnej jest na poziomie zerowym. Ewakuacja, prowadzenie akcji gaśniczych na wyższych piętrach w budynkach wielokondygnacyjnych naszej straży maleje można powiedzieć z miesiąca na miesiąc.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

 

 

Ad. pkt 8 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z art. 30 ust. 1 a ustawy o samorządzie powiatowym. Dlatego też aby absolutorium było uzyskane musi być co najmniej 11 głosów "za". Głosowanie odbywa się sposób jawny. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za" głosowało 17 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" 2 Radnych

17 głosami “za”, przy braku głosów “przeciw” i 2 głosach “wstrzymujących się” Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2006.

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 26.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium za 2006 rok i życzył powodzenia w realizacji budżetu 2007 roku i uzyskania co najmniej takiego wyniku a może jeszcze lepszego za wykonanie budżetu roku 2007. Zdaję sobie sprawę, że będzie trudno ale myślę, iż zapału i sił Panu Staroście i członkom Zarządu nie zabraknie by wykonanie budżetu było tak dobre, stwierdził.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzieli głosu Panu Staroście.

Starosta T. Koryś w imieniu Zarządu serdecznie podziękował za udzielenie absolutorium. Nadmienił, iż Zarząd dołoży wszelkich starań żeby wynik absolutorium za 2007 rok był przynajmniej nie gorszy a postarają się aby był lepszy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że są autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. Ogłosił więc 15 min. przerwę do godziny 1320 celem odbycia się Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

Ad. pkt 9 a) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały wraz z 2 autopoprawkami Zarządu Powiatu.

1 autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Oświatowej proponuje dokonać zmniejszenia dotacji na TPD o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków finansowych potrzebnych do wykonania podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych.

2 autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:

W związku z uzyskanymi informacjami o braku możliwości dofinansowania przez Gminę Brochów zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 3803W Plecewice-Plecewice proponuje się zapisać w to miejsce zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki. Powyższe zadanie zobowiązała się dofinansować Gmina Teresin. Kwoty dofinansowania pozostają bez zmian.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia uzasadnienia proponowanej uchwały oraz autopoprawek Zarządu Powiatu.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otóż zmiana w dochodach budżetowych na kwotę 2.875.026zł polega tylko na zmianie klasyfikacji paragrafów z § 0870 na § 0770. Operacji tej dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

O kwotę 434.451zł dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na którą składają się następujące pozycje:

 • suma 50.191 zł jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wydatki w KPPSP,
 • 35.000zł to dotacja z PFOŚiGW dla PZD z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjno-konserwatorskie w alei zabytkowej Skotniki-Szymanów,
 • 15.860 zł jest na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy Iłów na opracowanie dokumentacji na roboty drogowe.

W związku ze składanym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 1.000.000zł na prace drogowe musimy zabezpieczyć udział własny w wysokości 25%, a więc kwotę 333.400zł. Środki te zapisane zostały ze sprzedaży składników majątkowych a po podpisaniu stosownych porozumień z Gminami zapis ten w trakcie realizacji tych zadań zostanie skorygowany.

Dokonano również przesunięć środków pomiędzy paragrafami. W PZD z § 4300 pozostałe wydatki przesunięto środki na §6060 zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu - piaskarki.

Zespół Szkół Specjalnych otrzymał darowiznę w wysokości 40.000zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych. Koszt tego zadania wynosi 66.991 zł. W związku z powyższym należy zwiększyć środki na prace remontowe w tej placówce. Proponuje się zmniejszyć zaplanowaną dotacją dla TPD z kwoty 25.000zł na kwotę 10.000zł. Środki te przeznaczyć na uzupełnienie brakujących środków na to zadanie.

Jeśli chodzi o autopoprawkę dotyczącą zmian w załączniku inwestycyjnym to polega ona tylko na zmianie nazwy zadania z przebudowy drogi Plecewice-Plecewice na przebudowę drogi Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetowej J. Łopacie w celu wyrażenia opinii Komisji.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja obradowała dwukrotnie tzn. w dniu 23 kwietnia br. w 3 osobowym składzie i w dniu dzisiejszym w składzie 4 osobowym. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie zarówno zmiany zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok jak i 2 autopoprawki.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który w ramach sprostowania I autopoprawki poinformował, iż nie był to wniosek Komisji tylko była to pozytywna opinia Komisji. Pani Skarbnik wystąpiła z propozycją aby zdjąć 20.000zł z TPD więc Komisja zgodziła się na 15.000zł a pozostawienie 10.000zł rozumiejąc sytuację, że gdybyśmy tych środków nie przesunęli i nie zrobili dokumentacji to przepadłoby wówczas 40.000zł dotacji. Mieliśmy również na względzie fakt, iż te 10.000zł które na TPD zostanie przekazane to i tak jest kwota bardzo duża gdyż w latach ubiegłych było to 1000-2000zł. Mamy jednak nadzieję, że gdyby pojawiły się jakieś środki a były wystąpienia ze strony TPD to będzie to na względzie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji .

Radny B. Dobrzyński poinformował, iż będzie głosował "przeciw" przyjęciu tej uchwały ponieważ z planu inwestycyjnego wyszła droga Plecewice-Plecewice, która jest w jego okręgu i w jego gminie, trudno więc aby Radny się z tym godził. Natomiast z innymi poprawkami Radny zgadza się ale ponieważ jest to w jednej uchwale będzie więc głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji .

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok wraz z 2 autopoprawkami poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za" głosowało 17 Radnych

"Przeciw" 1 Radny

"Wstrzymało się" 1 Radny

Uchwała została przyjęta 17 głosami “za”, przy 1 głosie “przeciwnym" i 1 głosie “wstrzymującym się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 27.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że obrady sesji opuścić musi Radny J. Kraśniewski. Rada od tej chwili obradować będzie w 18 osobowym składzie.

Ad. pkt. 9 b) Uchwała w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu p. M. Fergińskiemu w celu przybliżenia uzasadnia proponowanej uchwały.

Dyrektor M. Fergiński poinformował, że proponowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia MOS w MOW jest konsekwencją podjętej uchwały zamiarowej w miesiącu lutym, dającej możliwość ubiegania się o wymagane opinie, zawiadomienia. Wszelkie procedury określone ustawą o systemie oświaty zostały dopełnione. Starosta wystąpił o opinię do Mazowieckiego Kuratora Oświaty i uzyskał pozytywną opinię Kuratora. Zostali w terminie zawiadomieni rodzice wychowanków MOS. Stąd też nie było przeszkód aby podjąć właściwą, ostateczną uchwałę dotyczącą przekształcenia. Załącznikiem do projektu uchwały jest statut, który został opracowany zgodnie z ramowym statutem Publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zawiera on organizację przyszłej jednostki, określającą szczegółowo cele i zadania, które będzie wykonywał MOW w Załuskowie. Zostały poczynione wszelkie działania związane z umieszczeniem obecnych wychowanków we właściwych MOS. Pani dyrektor podpisała porozumienia z MOS-ami w zależności od zamieszkania obecnych wychowanków. Natomiast Pan dyrektor Fergiński uzyskał zapewnienie na piśmie dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, że zostaną wszyscy wychowankowie umieszczeni we właściwych placówkach aby umożliwić im kontynuację nauki.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, że przegłosowanie tej uchwały to tylko formalność. Tak jak Pan dyrektor szczegółowo wyjaśnił wszelkie procedury zostały zachowane. Nad przekształceniem tej placówki zastanawialiśmy się podejmując wstępną uchwałę a ta uchwała jest jej następstwem. Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił od razu opinię do kolejnego projektu uchwały w sprawie przekształcenia ZS RCKU w Sochaczewie poprzez likwidację internatu. Poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za" głosowało 18 Radnych

"Przeciw" -------------

"Wstrzymało się" -------------

Uchwała została przyjęta 18 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 28.

 

 

 

Ad. pkt. 9 c) Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Pana Marka Fergińskiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania M. Fergiński poinformował, iż w miesiącu lutym została podjęta uchwała zamiarowa w sprawie przekształcenie ZS RCKU poprzez likwidację internatu. Wszelkie formalności określone ustawowo zostały dopełnione. Pan Starosta uzyskał pozytywne opinie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doszło również do spotkania z rodzicami wychowanków internatu, w którym uczestniczył dyrektor szkoły, Wicestarosta oraz dyrektor Wydziału Oświaty, na którym uzasadniano zamiar likwidacji internatu. Po dyskusji rodzice ze zrozumieniem przyjęli taką informację, a także z oczekiwaniem propozycję związaną z przyznaniem stypendiów na dojazdy dla obecnych wychowanków internatu. Od września br. zostaną przyznane takie stypendia tym uczniom w zależności od kosztów dojazdu aż do czasu zakończenia nauki w szkole.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do omawianego projektu uchwały została już przedstawiona w pkt 9b). Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny J. Gołębiowski, który poinformował, że dla niego § 1 projektu uchwały sformułowany jest nie po polsku. My wiemy o co chodzi ale jak będzie czytał to ktoś nie znający tematu to nie będzie wiedział o co chodzi. Poprosił aby zastanowić się jak można inaczej sformułować ten §.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił dyrektora Fergińskiego o udzielenie wyjaśnień.

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania M. Fergiński poinformował, iż jest to właściwy zapis zaopiniowany przez Radcę Prawnego. Takie są procedury przekształceń, możliwości dokonania zmian w organizacji zespołu szkół.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radcę Prawnego czy w projekcie uchwały § 1 zawiera właściwe określenie.

Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała, że sformułowanie to jest wzięte z przepisu. Stosuje się je w przypadku likwidacji, a tu przekształcenie jest poprzez likwidację internatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za" głosowało 17 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymał się" 1 Radny

Uchwała została przyjęta 17 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 29.

 

Ad. pkt 10. Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 27.11.2006r. do 29.03.2007r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że zgodnie z przyjętymi założeniami pracy Rady Powiatu dwukrotnie w ciągu roku przy składaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz przy składaniu sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze Zarząd będzie składał sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu. Przewodniczący poprosił zatem Pana Starostę T. Korysia o zabranie głosu.

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali materiał zawierający informację Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 27.11.2006r. do 29.03.2007r. W miarę szczegółowo są podane poszczególne uchwały i ich realizacja. Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania to postara się na nie odpowiedzieć.

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 30.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11. Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 31.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Nadmienił, iż 12 kwietnia br. podpisano akt notarialny na zakup posiadłości w Młodzieszynie. Procedura przekazania jest na ukończeniu i do1 maja wszystko powinno być zakończone.

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad pkt 12.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                         sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach i imprezach:

 • I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Miasta Sochaczewa i Starosty Powiatu Sochaczewskiego,
 • spotkaniu wielkanocnym w DPS w Sochaczewie,
 • finale plebiscytu "Sochaczewianin roku 2006" organizowanego przez tygodnik Ziemia Sochaczewska,
 • spotkaniu Starosty Sochaczewskiego z Burmistrzem i Wójtami Gmin naszego powiatu,
 • festynie regionalnym z okazji Dnia Ziemi w Iłowie,
 • Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Piłce Ręcznej UKS Szkół Podstawowych klas IV dziewcząt o puchar Starosty Sochaczewskiego w Sochaczewie,
 • XIV Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości w Sochaczewie.

W wielu w/w imprezach uczestniczyła również Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska, która ponadto uczestniczyła w śniadaniu wielkanocnym z uczestnikami WTZ w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego przekazał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu do zaopiniowania RIO w Warszawie Zespołowi w Płocku. W dniu dzisiejszym Radni zostali zapoznani z tą opinią z dnia 17 kwietnia br.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z upoważnieniem Rady osobiście przekazał oświadczenia lustracyjne Sekretarza i Skarbnika Powiatu do Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie.

Przewodniczący przekazał również Wojewodzie Mazowieckiemu zgodnie z procedurą listę Radnych, którzy odebrali wezwania lustracyjne. Radni 30 dni od dnia pokwitowania odbioru mają czas na złożenie oświadczeń lustracyjnych Wojewodzie Mazowieckiemu.

Przewodniczący przekazał także prośbę Komitetu Organizacyjnego Sochaczewskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych dotyczącą używania herbu Powiatu Sochaczewskiego do Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami.

Do Biura Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 • W dniu dzisiejszym wpłynęła informacja, że w dniu 23 lutego 2007 roku przy Radzie Powiatu powstał Klub pod nazwą Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej z niżej wymienionymi radnymi. Podpisali Pan Janusz Ciura jako Przewodniczący, Pan Ryszard Ambroziak, Pan Tadeusz Koryś, Pani Halina Pędziejewska, Pan Andrzej Chełpiński, Pan Zbigniew Pakuła i Pan Bogdan Dobrzyński.

Pismo w załączeniu - Załącznik Nr 32.

 

 • W dniu dzisiejszym wpłynęło również pismo od Radnego Pana Wiesława Domagalskiego następującej treści: Uprzejmie informuję, iż w związku z moim wystąpieniem z partii Prawo i Sprawiedliwość w dniu 10 kwietnia 2007 roku złożyłem również rezygnację z przedstawiciela Pana Wojewody w Radzie Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący poinformował, iż będziemy teraz czekać na decyzję Pana Wojewody w powyższej sprawie.

Przewodniczący przypomniał Radnym, iż 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Oświadczenia należy składać w 2 egzemplarzach, tzn. w oryginale i kserokopii wraz z 2 kopiami PIT-ów.

Następnie Przewodniczący pomimo, że dawno jest już po Świętach Wielkanocnych poinformował, iż do Rady Powiaty wpłynęły życzenia świąteczne od następujących osób i instytucji:

 • Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Roberta Soszyńskiego,
 • II Wicewojewody Mazowieckiego Cezarego Pomarańskiego,
 • Sławomira Kamińskiego Przewodniczącego Rady i Marka Wierzbickiego Starosty Powiatu Grodziskiego,
 • Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sucha Mirosława Jelonka i Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego,
 • Marii Olędzkiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie,
 • Dyrekcji i pracowników PCPR,
 • Małgorzaty Dębowskiej Dyrektor i Pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie,
 • Franciszka Pasiaka Dyrektora ZOZ SP w Sochaczewie,
 • Społeczności szkolnej ZSS w Sochaczewie,
 • Dyrektora, Pracowników i Młodzieży ZS w Teresinie,
 • Pracowników MOS w Załuskowie,
 • Hanny Boneckiej, Rady Pedagogicznej i uczniów ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,
 • Dariusza Miłkowskiego ZS RCKU w Sochaczewie,
 • Dyrekcji i Pracowników MOK w Sochaczewie,
 • Dyrektora, Rady Pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie,
 • Czesława Gwary Kierownika Oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie,
 • Zbigniewa Bogdana Prezesa Powiatowej Izby Gospodarczej,
 • Jerzego Szostaka redaktora naczelnego Ekspressu Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 14. Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 15. Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski przedstawił dwie informacje sportowe:

 1. Na ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej pojutrze wpłynie zaproszenie z regulaminem turnieju koszykówki dla samorządowców. Taki turniej odbędzie się 24 maja br. o godz. 1800. Zaproszenie takie zostanie skierowane do wszystkich samorządów naszego powiatu. W regulaminie m.in. jest powiedziane, iż cały czas na boisku musi być przynajmniej jedna Pani. Radny wyraził nadzieję, iż samorząd powiatowy mając tylu sportowców weźmie udział w tym turnieju.
 2. 2 czerwca br. odbędą się Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków. W tej chwili zgłoszeń jest z ok. 60 szkół. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jest poważnym współorganizatorem tej imprezy. Radny podziękował za bardzo aktywną pracę i współpracę Panu Dyrektorowi M. Fergińskiemu, Pani A. Szymańskiej a przede wszystkim Zarządowi z Panem Starostą na czele za stworzenie możliwości wykonywania tych wszystkich działań. Oczywiście to się odbywa po godzinach pracy. Radny zaprosił już w dniu dzisiejszym na w/w imprezę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie zgłoszono.

Ad. pkt 16.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad X Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady zakończono o godz. 14 00.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:20:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:20:53
 • Liczba odsłon: 1347
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459973]

przewiń do góry