Protokół Nr IV/2015

 

 

z obrad IV Sesji V kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz. 1400

w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Zaprzysiężenie radnego.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu;

b)      zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;

c)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

d)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015.

5.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2015 roku.

6.       Przyjęcie Sprawozdania Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2014.

7.       Przedstawienie sprawozdania za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wnioski i oświadczenia radnych.

12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Protokół Nr IV/2015

 

z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

23.01.2015r.  o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

W posiedzeniu IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 23.01.2015r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1

 

Usprawiedliwienie Radnego Przemysława Gaika – Załącznik 2

Usprawiedliwienie Radnego Sylwestra Lewandowskiego – Załącznik Nr 3

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Jolanta Gonta

Wicestarosta Sochaczewski                         Tadeusz Głuchowski

Skarbnik Starostwa                         Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   Piotr Piątkowski

Komenda Powiatowej Policji                                       podinsp. Grzegorz Radzikowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

P.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony ŚrodowiskaJerzy Królik

p.o. Dyrektora DPS w Młodzieszynie                    Iwona Przydatek

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie   Maria Olędzka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                  Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                             Bogusław Marcinkowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                  Waldemar Orliński

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Redakcja Expressu Sochaczewskiego                   Bogumiła Nowak

Redakcja Echo Powiatu i Radia Sochaczew                    Izabela Goryniak

Redakcja Sochaczew24.info                      

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 4

 

 

 

 

Ad. pkt 1        Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski  stwierdzając "Otwieram obrady IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Jolantą Gontą i Wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 17 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady IV Sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

Ad. pkt 2        Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że proponowany porządek obrad IV Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zaproponował wprowadzenie do proponowanego porządku obrad, jako punkt 4 – przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu, jako punkt 5a) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie, jako punkt 5b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców.

Następnie zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Więcej propozycji ani uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu M. Wideńską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Zaprzysiężenie radnego.

4.       Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmiany uchwały w  sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie;

b)      zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców;

c)       zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu;

d)      zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;

e)       zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

f)        zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015.

6.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2015 roku.

7.       Przyjęcie Sprawozdania Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2014.

8.       Przedstawienie sprawozdania za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z zaproponowanymi zmianami poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                             _________

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3        Zaprzysiężenie radnego

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował o Postanowieniu Nr 10/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego. Mandat Radnej objęła Pani Agata Kalińska.

Pismo Komisarza Wyborczego w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Panią Agatę Kalińską o przystąpienie do złożenia ślubowania.

 

Wszyscy zebrani powstali a Kandydatka na radną Pani Agata Kalińska odczytała tekst ślubowania, które brzmiało: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż od tej chwili Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Ad. pkt 4     Przyjęcie protokołu z III sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie wniesiono.

Na obrady IV sesji Rady Powiatu dotarł Radny J. Ciura. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         ________

"Wstrzymało się"                            1 Radny

 

Protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciw”.

 

Ad. pkt 5a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w  sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że wpłynęła do niego rezygnacja Radnego R. Kacprzaka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz, że na jego miejsce proponuje Radnego J. Chociana.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał Radnego J. Chociana czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

 

Radny J. Chocian wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o uwagi do zmiany składu Komisji Rewizyjnej.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w  sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                            1 Radny

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 6

 

Ad. pkt 5b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przedstawił proponowane zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

 • Komisja Statutowo – Regulaminowa – bez zmian;
 • Komisja Budżetowa – rezygnację z prac w Komisji złożyła Radna J. Gonta, na to miejsce proponuje się Radną A. Kalińską oraz uzupełnia się skład Komisji o Radnego
  J. Łopatę;
 • Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki – rezygnację z prac w Komisji złożył Radny Sz. Ziółkowski, na to miejsce, jako Przewodniczącego Komisji, proponuje się Radną A. Kalińską  rezygnację złożyła również Radna J. Gonta, na to miejsce proponuje się Radnego A. Grabarka;
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – rezygnację z prac w Komisji złożył Radny T. Głuchowski, na to miejsce proponuje się Radną J. Gonta;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – z funkcji Przewodniczącej Komisji rezygnację złożyła Radna A. Ulicka, na to miejsce, jako Przewodniczącego, proponuje się Radnego J. Chociana;
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – rezygnację z pracy w Komisji złożył Radny A. Grabarek, na to miejsce proponuje się Radnego Sz. Ziółkowskiego.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał proponowanych Radnych czy wyrażają zgodę na pracę w komisjach.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy są jakieś uwagi do proponowanych zmian.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                            2 Radnych

 

Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców została przyjęta 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców w załączeniu – Załącznik Nr 7

 

 

 

Ad. pkt 5c)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wyjaśnił, że zmiana dotyczy upoważnienia członka Prezydium do podpisywania zgody na wyjazdy służbowe Przewodniczącego oraz zaproponował, aby była to Wiceprzewodnicząca Monika Wideńska.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał Wiceprzewodniczącą M. Wideńską czy wyraża zgodę.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu M. Wideńska wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Zastępcę Przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej Radną U. Pawlak o przedstawienie opinii Komisji.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej Radna U. Pawlak powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                            _________

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu została przyjęta 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 8

 

 

 

Ad. pkt 5d)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wyjaśnił, że w związku ze zmianą Starosty, która nastąpiła w Powiecie Sochaczewskim, automatycznie zmienia się również przedstawiciel powiatu, którym jest Starosta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Zastępcę Przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej Radną U. Pawlak o przedstawienie opinii Komisji.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej Radna U. Pawlak powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                            _________

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich została przyjęta 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
w załączeniu – Załącznik Nr 9

Ad. pkt.5e)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu
T. Pawelak.

 

Skarbnik T. Pawelak „Zmiany te dotyczą wysokości środków inwestycyjnych na dwa zadania. Pierwsze z nich to przebudowa drogi powiatowej Paprotnia – Krubice, w budżecie jest zapis 3 mln zł, a w proponowanych zmianach jest zwiększenie o 2 mln zł, są to środki pozyskane z Urzędu Gminy Teresin i wartość zadania po zmianach wynosi 5 mln zł. Drugą proponowaną zmianą jest zmiana wartości zdania przebudowa ulicy Staszica, mamy pozyskane środki z Urzędu Gminy Miasta Sochaczew w wysokości 2 mln zł i urealniamy wartość zadania, więc wartość zadania po zmianach to 4 mln zł. Są to zmiany po stronie dochodów jak również wydatków. Te zmiany powodują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Radny R. Kacprzak powiedział, że Radni na posiedzeniu Komisji zostali zapoznani przez Panią Skarbnik z proponowanymi zmianami w uchwałach. Powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały Budżetowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                            _________

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 10

Ad. pkt.5f)          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu

T. Pawelak.

 

Skarbnik T. Pawelak przedstawiła autopoprawkę, która nie skutkuje zwiększeniem ani dochodów ani wydatków, tylko polega na przesunięciu środków między paragrafami. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku uchyla się paragrafy zakupu dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, a środki zaplanowane w tych paragrafach przenosi się na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         _________

"Wstrzymało się"                            _________

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 została przyjęta 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 w załączeniu – Załącznik Nr 11

Ad. pkt 6        Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że projekt harmonogramu Radni dostali wraz z materiałami na sesję.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o głosy w dyskusji.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2015 roku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   19 Radnych

"Przeciw"                                           _________

"Wstrzymało się"                              _________

 

Harmonogram pracy Rady Powiatu w Sochaczewie w 2015 roku został przyjęty 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” .

Harmonogram pracy Rady Powiatu w Sochaczewie w 2015 roku załączeniu - Załącznik Nr 12

 

Ad. pkt 7            Przyjęcie Sprawozdania Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2014

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Staroście J. Gonta.

 

Starosta J. Gonta „Sprawozdanie, które otrzymaliście Państwo w materiałach zostało przygotowane w oparciu o działania, które miały miejsce w zeszłym roku. Uczestniczyłam w pracach Komisji Bezpieczeństwa 16.01 br. i tam, jako nowa Przewodnicząca, po wzięciu udziału w dyskusji, wysłuchaniu sprawozdań z bieżących działań komórek i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przyjęliśmy sprawozdanie Komisji za 2014 rok.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie.

 

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie M. Olędzka „Z dniem 1 stycznie zakończyło pracę laboratorium badania wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie na wniosek Wojewody. W związku z tym chciałabym wszystkich Państwa uspokoić, że Inspekcja nadal ma w swoich zadaniach badanie wody, w dalszym ciągu będzie monitorowała wszystkie wodociągi, tak jak do tej pory. Będziemy również wykonywać badania wody, zarówno mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne w układzie zlecenia dla klientów indywidualnych i firm. Różnica jest tylko taka, że Stacja sochaczewska będzie pobierała próby, natomiast główne badanie będzie wykonywało laboratorium badania wody w Płocku, a tak, jak w latach poprzednich badania tzw. specjalistyczne będzie wykonywało laboratorium centralne w Warszawie, w Ciechanowie, w Radomiu i w Siedlcach.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie Sprawozdania Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2014 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   19 Radnych

"Przeciw"                                           _________

"Wstrzymało się"                              _________

 

Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2014 zostało przyjęte 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2014  w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

Ad. pkt 8        Przedstawienie sprawozdania za rok 2014 z wysokości średnich             wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat       Sochaczewski

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Wicestaroście Tadeuszowi Głuchowskiemu.

 

Wicestarosta T. Głuchowski „Obowiązkiem Zarządu jest na początku roku przedstawienie Radzie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z poprzedniego roku na wszystkich szczeblach awansu zawodowego. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które otrzymujemy w tabeli ministerialnej, są jeszcze dodatkowe składniki wynagrodzenia, na które składa się dodatek za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, oprócz tego są jeszcze godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Oprócz tego wynagrodzenia zasadniczego jest jeszcze średnia płaca, którą powinien zarobić każdy nauczyciel w ciągu roku, a w przypadku gdyby tej kwoty nie zarobił obowiązkiem organu prowadzącego jest wyrównanie. W naszym powiecie nie było takiej sytuacji żeby komukolwiek dopłacać te pieniądze, wszyscy przekroczyli tę średnią, a więc w sposób racjonalny Dyrektorzy dzielą te pieniądze. Poza danymi, które Państwo otrzymali w materiałach na sesję chciałem przekazać jeszcze więcej informacji. Średnie, jakie powinny być, a średnie, jakie rzeczywiście były wypłacane, w kwotach brutto:

§  Nauczyciel stażysta powinien zarobić 2717 zł, zarobił 2955 zł;

§  Nauczyciel kontraktowy powinien zarobić 3016 zł, zarobił 3610 zł;

§  Nauczyciel mianowany powinien zarobić 3913 zł, zarobił 4152 zł;

§  Nauczyciel dyplomowany powinien zarobić 5000 zł, zarobił 5514 zł.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Sz. Ziółkowski powiedział, że Komisja przyjęła to Sprawozdanie bez zastrzeżeń.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie sprawozdania za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   19 Radnych

"Przeciw"                                           ___________

"Wstrzymało się"                              ___________

 

Sprawozdanie za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski zostało przyjęte 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Sprawozdanie za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski  w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

Ad. pkt 9            Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy Radni mają jakieś pytania do Zarządu odnośnie przedstawionej Informacji.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami w załączeniu – Załącznik Nr 15

 

Ad. pkt 10          Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że Prezydium Rady pełniło dyżury w piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady, jak również uczestniczyło w sesji Rady Miejskiej 29.12.2014 r.

 

Ad. pkt 11      Interpelacje i zapytania Radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Pytań lub interpelacji nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 12      Wnioski i oświadczenia Radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o głosy.

 

Głos zabrał Radny R. Kacprzak „Mam prośbę do Powiatowego Zarządu Dróg. Wykorzystując ten dogodny czas, bez problemów związanych z zimą, bo nie trzeba na razie wykonywać pewnych prac i sądzę, że dzięki temu też zaoszczędzimy pewne pieniądze. Mam prośbę żeby już teraz, w tym czasie dokonać przeglądu wszystkich dróg powiatowych, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Pojawiają się już wyrwy, wyłomy, wiele gałęzi wisi na drzewach nad drogami, więc te sprawy w miarę możliwości na bieżąco uzupełniać.”

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 13      Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że w poprzedniej kadencji była sprawa Pani Moniki Zawilak, była to skarga na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Ze strony Rady poprzedniej kadencji nastąpiła odpowiedź, że sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna. Ta sprawa toczyła się na samym końcu kadencji, więc nie została do końca załatwiona. W związku z tym składam wniosek o skierowanie tej skargi do Komisji Rewizyjnej, w celu rozpatrzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wniosek o przekazanie materiałów dotyczących skargi Pani M. Zawilak na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   19 Radnych

"Przeciw"                                           ___________

"Wstrzymało się"                              ___________

 

Wniosek o przekazanie materiałów dotyczących skargi Pani M. Zawilak na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy został przyjęty 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

Głos zabrał Radny R. Kacprzak „Korzystając z okazji, że jest na sali Pani Dyrektor PZD kieruję prośbę o wykaz lub mapy dróg powiatowych, żeby każdy z Radnych miał pełny obraz, które drogi są w czyim władaniu.”

 

Następnie głos w sprawach różnych zabrała Starosta J. Gonta „Chciałam Państwa poinformować, że udało nam się wprowadzić system łączności internetowej, który polega na tym, że możemy w Wydziale Rolnictwa mieć wglądu do wypisu z rejestru gruntów z Wydziału Geodezji. Jest to może drobna sprawa, ale bardzo ułatwiająca życie naszym mieszkańcom. Dotyczy to zezwoleń na wycinkę drzew na terenach leśnych. Do tej pory było tak, że żeby takie zezwolenie otrzymać mieszkaniec musiał najpierw udać się do Wydziału Geodezji, tam pobrać mapę i przyjść do Wydziału Rolnictwa, więc to był czas i fatyga dla tego mieszkańca. Nie wiem jakie były powody, że do tej pory ten problem nie został rozwiązany, a dodam, że odbyło się to bez kosztowo, gdyż Starostwo miało licencję na 20 stanowisk, z czego wykorzystanych do tej pory było tylko 17. Została również podjęta decyzja ułatwiająca pracę Straży Pożarnej. Podjęliśmy decyzję o zakupie 5 plandek, które mają chronić budynki w przypadku zerwania dachu, są to specjalistyczne plandeki. Koszt jest niewielki, bo jedna sztuka kosztuje chyba 380 zł. Wiemy, że Straż Pożarna już dawno wnioskowała o zakup takich plandek, jednak wcześniej ta prośba nie została spełniona.”

 

Więcej głosów w sprawach różnych nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 14      Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1445.

 

Protokołowała: Anna Radkowska


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-06 15:37:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06 15:37:10
 • Liczba odsłon: 1346
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460544]

przewiń do góry