XLI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie      25 września 2009r.

 

 

Protokół Nr XLI/ 2009

 

 

z obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 25 września 2009 r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XL sesji.

4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2009r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

6.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2009 roku.

7.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 31 marca 2009r. do 28 sierpnia 2009r.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLI / 2009

 

z obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 25. 09. 2009 r. o godz. 13 00

 

W posiedzeniu XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 25. 09. 2009r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radna J. Popiołek, Radny B. Dobrzyński, Radny A. Papierowski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                       Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                          Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                            Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                   Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                               w/z Jan Piecka

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                  Joanna Kamińska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                   Adam Radożycki

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie                              Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                       Krystyna Łapczyńska                     

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Jerzego Krupę, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Z-cę Burmistrza Miasta Sochaczewa Pana Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 18 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radni: J. Popiołek, B. Dobrzyński i Radny A. Papierowski.

Usprawiedliwienie Radnej J. Popiołek w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego B. Dobrzyńskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnej A. Papierowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLI sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLI Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Staroście T. Korysiowi.

 

Starosta T. Koryś w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek polegający na rozszerzeniu porządku obrad w pkt 5 o następujące projekty uchwał:

5a)  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina” – „SZLAK CHOPINOWSKI”:

-         droga powiatowa Nr 3817 W Żelazowa Wola-Kożuszki

-         droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola-Mokas

-         droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana-Strojec-Wola Pasikońska na odcinku Brochów – Konary

-         droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki-Rybno-Sochaczew

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w partnerstwie z Gminami: Sochaczew, Brochów i Rybno,

 

5b)     w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX – lecia w m. Teresin”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,w partnerstwie z Gminą Teresin.

 

Starosta nadmienił, iż projekty te byłyby pkt 5a) i pkt 5b), a dotychczasowe pkt 5a) i 5b) byłyby pkt 5c) i 5d).

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne uwagi.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprawkę do porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku  obrad w pkt 5 o 2 projekty uchwał poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Poprawka została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XL sesji.

4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2009r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina” – „SZLAK CHOPINOWSKI”:

-             droga powiatowa Nr 3817 W Żelazowa Wola-Kożuszki

-             droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola-Mokas

-             droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana-Strojec-Wola Pasikońska na odcinku Brochów – Konary

-             droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki-Rybno-Sochaczew

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w partnerstwie z Gminami: Sochaczew, Brochów i Rybno,

b)       w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX – lecia w m. Teresin”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,w partnerstwie z Gminą Teresin,

c)        zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

d)       wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

6.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2009 roku.

7.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 31 marca 2009r. do 28 sierpnia 2009r.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XL sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XL Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XL Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

 

 

Ad. pkt 4.                              Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego                       za I półrocze 2009r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2009r. poprosił Panią Skarbnik T. Pawelak.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za I półrocze 2009r.  w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za I półrocze 2009 roku zawiera szczegółowe opisy oraz wskaźniki procentowe wykonania planu dochodów i wydatków.

Plan dochodów na dzień 30.06.2009r. wynosi 64.430.822zł, został wykonany w 56,94% i wzrósł w stosunku do 01.01.2009r. o kwotę 6.839.290zł. Na kwotę tę składają się następujące pozycje:

-           na budowę dróg i mostów powiat pozyskał kwotę 4.865.000zł,

-           wyrównanie subwencji oświatowej 872.375zł,

-           dotacje dla KP PSP 137.916zł,

-           środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programy Operacyjne Kapitał Ludzki 671.271zł,

-           pozostałe 292.728zł.

Na niższe wykonanie planu dochodów w niektórych działach miały wpływ następujące czynniki:

-           planowana sprzedaż składników majątkowych II półrocze,

-           niższe wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-           niższe wpływy z opłat rejestracyjnych pojazdów.

 

Plan wydatków budżetowych po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł na dzień 20 czerwca br. 71.345.034zł i wykonany został w kwocie 28.878.752zł, tj. w 40,48%, w tym:

-           wydatki bieżące 27.455.468zł,

-           wydatki majątkowe 1.411.285zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu w stosunku do planu rocznego spowodowane jest tym, iż termin realizacji wszystkich inwestycji drogowych oraz budowlanych przewidywany jest w II półroczu, zgodnie z podpisanymi porozumieniem i umowami.

Na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Powiatu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 12,35%.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o odczytanie uchwały RIO poprosił Wiceprzewodniczącego J. A. Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał treść Uchwały Nr 229/2009/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku  wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku wraz z uzasadnieniem.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie informacji za I półrocze 2009 roku poprosił jej Przewodniczącego Andrzeja Chełpińskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 22 września br. zajmowała się opiniowaniem przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2009 roku. Komisja zapoznała się z opinią RIO, która jest pozytywna i wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Powiatu Pani T. Pawelak. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przebieg wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej poprosił jej Przewodniczącego Zbigniewa Pakułę.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, że Komisja zajmowała się opiniowaniem informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w dniu 22 września br. po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w informację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego Mieczysława Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja analizowała realizację budżetu za I półrocze 2009 roku w dniu 23 września br. Po wyjaśnieniach Pana Wicestarosty i Pani Skarbnik jak również po dogłębnej analizie wpływów i wydatków budżetowych Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za I półrocze 2009 roku.

Jednak było kilka pytań m.in. dlaczego są tak niskie wpływy ze sprzedaży majątku. Komisja otrzymała odpowiedź, że te składniki majątkowe mają być sprzedawane w drodze negocjacji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Zarządowi Powiatu wykonania budżetu w I półroczu i życzył takiego wykonania w całym roku 2009.

 

 

Ad. pkt 5a)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina” – „SZLAK CHOPINOWSKI”:

-               droga powiatowa Nr 3817 W Żelazowa Wola-Kożuszki

-               droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola-Mokas

-               droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana-Strojec-Wola Pasikońska na odcinku Brochów – Konary

-               droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki-Rybno-Sochaczew

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w partnerstwie z Gminami: Sochaczew, Brochów i Rybno

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście p. P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż rok 2010 będzie kolejnym rokiem funkcjonowania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”. Wzorem roku ubiegłego Zarząd Powiatu chce złożyć dwa wnioski. Pierwszy związany jest ściśle z obchodami roku chopinowskiego w przyszłym roku i obejmuje wszystkie ciągi komunikacyjne związane z Żelazową Wolą i Brochowem. Projekt uchwały dotyczący wniosku na 6.000.000zł obejmuje partnerstwo z 3 gminami: Sochaczew, Brochów i Rybno.

Udział finansowy realizacji przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

Powiat Sochaczewski – 25% wartości szacunkowej tj.: 1.500.000zł,

Gminy (partnerzy) – 25% wartości szacunkowej zadania tj.:  1.500.000zł, (Gmina Sochaczew 800.000zł, Gmina Brochów 500.000zł, Gmina Rybno 200.000zł).

O dofinansowanie wysokości 50% (3.000.000zł) kosztów realizacji zadania wystąpimy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 

Wicestarosta nadmienił, że jest to bardzo duże zadanie. Obejmuje ponad 11km dróg lokalnych, wartość zadania jest również znaczna. Oczekujemy, że atut w postaci Fryderyka Chopina przyczyni się do pomyślnego rozpatrzenia tego wniosku.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się tym projektem uchwały. Przy 1 głosie wstrzymującym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Przewodniczący zwrócił uwagę, że kwoty, które są zapisane w uchwale będą pewnymi wskaźnikami w budżecie na 2010 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina” – „SZLAK CHOPINOWSKI”:

-               droga powiatowa Nr 3817 W Żelazowa Wola-Kożuszki

-               droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola-Mokas

-               droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana-Strojec-Wola Pasikońska na odcinku Brochów – Konary

-               droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki-Rybno-Sochaczew

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w partnerstwie z Gminami: Sochaczew, Brochów i Rybno

poddał pod głosowanie:

 

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                 1 Radny

 

Uchwała została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Ad. pkt 5b)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX – lecia w m. Teresin”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w partnerstwie z Gminą Teresin

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście p. P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, że projekt uchwały dotyczy drugiego wniosku, który zamierza złożyć Zarząd Powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczy to przebudowy drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa – Teresin Aleja XX-lecia w m. Teresin. Jeśli chodzi o zasady finansowania tego zadania to 50% kosztów ponosi wnioskodawca, a 50% ewentualne środki do pozyskania. Wicestarosta nadmienił, że ta inwestycja będzie realizowana w partnerstwie z Gminą Teresin. Kwota 1.900.000zł będzie w wyniku porozumienia o partnerstwie przedstawiała się następująco: 220.000zł samorząd Powiatu Sochaczewskiego i 1.730.000zł to udział Gminy Teresin. Ciąg drogowy wynosi ponad 2 km, uwzględnia w bardzo szerokim stopniu elementy bezpieczeństwa. Droga w tej chwili jest w bardzo złym stanie technicznym ze względu na to że obsługuje ona strefę przemysłową zlokalizowaną w Gminie Teresin.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja wyraża opinię jednogłośnie, pozytywną. Nadmienił, iż dobry jest partner jeśli nas to kosztuje 220.000zł, a pozostałą część płaci gmina.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX – lecia w m. Teresin”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w partnerstwie z Gminą Teresin poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     16 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                2 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

 

Ad. pkt 5 b)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok i autopoprawek Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 760.003 zł, planu wydatków o kwotę 757.448zł oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 199.370zł i planu wydatków o kwotę 196.815zł.

Na zmianę planów składają się następujące pozycje:

-           Zwiększenia w kwocie 586.856zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy.

-           Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 23.147zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza  tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części  ustnej egzaminu maturalnego.

-           Zwiększenia planu dochodów w kwocie 150.000zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla DPS w Młodzieszynie” w zakresie realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej. Jednocześnie o tę kwotę zmniejszono plan dochodów za sprzedaży składników majątkowych.

-           Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 49.370zł.

-           Urealnione zostały plany finansowe w jednostkach poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 2 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok:

 

Autopoprawka Nr 1

Na podstawie Umowy dotacji Nr 6/2009r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 26.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w ciągu drogi powiatowej Nr 3817 W Żelazowa Wola-Kożuszki II etap”.

Zarząd Powiatu proponuje zapisać wymienioną kwotę po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Autopoprawka Nr 2

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie z Gminami: Teresin, Sochaczew, Brochów i Rybno, Zarząd Powiatu proponuje wpisać w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” na rok budżetowy 2010 zadania pn:

a)      Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „Szlak Chopinowski”.

Wartość zadania – 6.000.000zł.

b)      Przebudowa drogi powiatowej Nr 38248 W Topołowa-Teresin.

Wartość zadania – 3.900.000zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok w dniu 22 września br., a w dniu dzisiejszym również autopoprawkami Zarządu Powiatu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja zmiany w projekcie budżetu na 2009 rok wraz z autopoprawkami zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  wraz z autopoprawkami poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt. 5 d)  Uchwała w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż w budżecie na 2009 rok została zaplanowana kwota kredytu w wysokości 7.000.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Po urealnieniu, po pierwszym półroczu planu dochodów i wydatków planowany deficyt zmniejszył się do wysokości 5.297.000zł. Środki na pokrycie tego deficytu zostaną pozyskane z planowanej emisji obligacji i będą przeznaczone na sfinansowanie w 2009 roku prac inwestycyjnych pn.:

a)      „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

b)      „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”.

Wykup obligacji zaplanowany jest od 2012 do 2018 roku.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 22 września br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 23 września br. Komisja wyraża opinię jednogłośnie, pozytywną. Przewodniczący nadmienił, że wyemitowanie obligacji, a więc pokrycie deficytu budżetowego jest zgodne z podjętą uchwałą budżetową na rok 2009. Należy pozytywnie podkreślić fakt, że całą procedurę przygotowania czynności związanych z wyemitowaniem obligacji bierze na siebie Wydział Finansowy. Tym samym nie ma zatrudnionej firmy zewnętrznej, bo najczęściej tak się robi że firma zewnętrzna przygotowuje cały proces wyemitowania obligacji. Przewodniczący nadmienił, że najwięcej kosztów związanych z obsługą tych obligacji przypada za kilka lat to też chyba dobrze.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który poinformował, że obciążamy następne 2 kadencje Rady Powiatu  i musimy mieć tego świadomość. Deficyt był zaplanowany w wysokości 7mln zł, a zmniejszył się do 5,3 mln zł. Radny zapytał czy nie możnaby go jeszcze zmniejszyć. Jest mienie do sprzedania. Radny zapytał za jaką kwotę w tym roku zostało sprzedane mienie, za jaką kwotę mamy i co jeszcze mamy do sprzedaży i czy coś w tym kierunku jest robione. Nadmienił, że poszło to raczej na naszą niekorzyść bo grunty staniały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że w tym roku nie zostały sprzedane żadne składniki mienia powiatowego. Trwają procedury przetargowe. W tej chwili w procedurze przetargowej uczestniczy 6 działek:

-           2 duże działki o powierzchni ponad 5 ha przy ul. Gawłowskiej,

-           działka ok. 6.000m2 która stanowiła gospodarstwo pomocnicze przy ul. Gawłowskiej,

-           działka o powierzchni 2,5 ha, klin który powstał w wyniku przedzielenia pól czerwonkowskich obwodnicą,

-           działka 6.200m2 przy gospodarstwie pomocniczym przy ZS RCKU,

-           działka ok. 1,5 ha stanowiąca zasób ZS RCKU.

Dyrektor poinformował, że będą ogłaszane przetargi w trybie negocjacji na sprzedaż tych działek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski, który poinformował, że obligacje są dobrym rozwiązaniem gdyż realizujemy w ten sposób plany tegorocznego budżetu. Natomiast Radny wstrzymałby się ze sprzedażą mienia. Nadmienił, iż analitycy przewidują, że w tzw. obrębie do 30 km wokół Warszawy za 4-5 lat zabraknie gruntów inwestycyjnych, jak również pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z powyższym jest to chwilowy spadek cen. Od Błonia w kierunku Warszawy ceny 1m2 ziemi wynoszą 300zł, a u nas 100-150zł. Za kilka lat u nas cena 1m2 również sięgnie 300zł. Jeżeli obligacjami nasze sprawy inwestycyjne rozwiążemy to sprzedaż gruntów za 4-5 lat będzie dla nas korzystniejsza ponieważ przyniesie przyszłej Radzie większe przychody niż w tej chwili. Także jeśli przy negocjacjach ceny będą zaniżane to Radny skłaniałby się do tego aby szukać innych rozwiązań.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę do godz. 1415.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w  I półroczu 2009 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2009. Następnie poprosił Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie informacji.

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2009 roku w załączeniu - Załącznik Nr 12.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2009 roku.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

Następnie Dyrektor K. Wasilewski poinformował, że od lutego br. gdy nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o instytucjach rynku pracy wiele form trzeba było zmienić. Wszystko idzie w kierunku aby urząd pracy jak najwięcej czasu poświęcał osobom bezrobotnym, a jak najmniej wypełniał dokumentów. Intencje są dobre ale okazuje się, że przy każdej zmianie ustawy papierów do wypełniania jest więcej i jest to duże obciążenie dla urzędu pracy. Od kilku lat urząd wnioskuje aby nie był związany ze składką zdrowotną, żeby osoby bezrobotne bez względu na to czy są zarejestrowane czy nie miały zapewnione świadczenie zdrowotne. To spowoduje, że wiele osób zrezygnuje wtedy z rejestracji w PUP i stopa bezrobocia się zmniejszy. W chwili obecnej są przypadki, że osoby rejestrują się tylko dla tego aby mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Dzieje się tak gdyż w ubiegłym roku zakłady pracy przestały zgłaszać do ubezpieczenia

zdrowotnego współmałżonków. Po ostatnim spotkaniu z Panią Minister Ostrowską jest zapewnienie, że od stycznia 2010 roku składka zdrowotna nie będzie powiązana z urzędem pracy.

Dyrektor K. Wasilewski poinformował, że ustawa, która weszła w życie z dniem 1 lutego br. nakłada obowiązek organizacji w urzędzie pracy wydzielonej części pod nazwą Centrum Aktywizacji Zawodowej. Będzie to część, której pracownicy będą tylko i wyłącznie pracowali z osobami bezrobotnymi. Będą to doradcy zawodowi, pośrednicy i nie będzie tam żadnych innych działań. Nakłada to na Starostwo obowiązek organizacji takiego CAZ-u, a wiąże się to z problemem lokalowym. Ten problem mają w zasadzie wszystkie urzędy pracy. A ustawa od 1 stycznia nakłada obowiązek utworzenia takiego CAZ-u i jeszcze w tym roku Rada Powiatu poprzez uchwałę musi go utworzyć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7.                   Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 31 marca 2009 roku do 28 sierpnia 2009 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z Głównymi kierunkami pracy i sposobami realizacji zadań Rady Powiatu w okresie III kadencji, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie 2 razy do roku przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, Informację z wykonania uchwał.

Radni otrzymali pisemną Informację. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Staroście.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że  Radni otrzymali informację z wykonania uchwał Rady Powiatu na piśmie. Jeśli są jakieś pytania bądź uwagi to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 14.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że dwie uchwały ostatnio podjęte obligowały go do wykonania. Chodzi tu o uchwały w sprawie uznaniu skarg za bezzasadne. Zostały one przekazane skarżącym i jedna Panu Wojewodzie Mazowieckiemu ponieważ została ona przekazana poprzez Wojewodę Mazowieckiego. Następnie Przewodniczący zapytał o pytania do przedstawionej informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jak również i inne formy dokształcania dla młodzieży przy ZS RCKU. Został powołany zastępca dyrektora do tych kwestii. Radny zapytał jak wygląda ta szkoła, ile klas funkcjonuje. Nadmienił, że w powiecie szkoły prywatne cieszą się powodzeniem, a tu była propozycja bezpłatna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PZE p. M. Fergińskiemu celem udzielenia odpowiedzi.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński poinformował, że w ZS RCKU funkcjonuje 1 klasa kształcenia dorosłych i jest to II klasa. Natomiast obecny nabór nie przyniósł zrekrutowania odpowiedniej liczby chętnych, którzy mogliby uczęszczać do tej szkoły. Oprócz tej szkoły kształceniem publicznym dorosłych zajmuje się ZS CKP. Tam są 3 oddziały technikum uzupełniającego. Dyrektor nadmienił, iż jeśli chodzi o zainteresowanie szkolnictwem dla dorosłych to kryzys dotknął także szkolnictwo niepubliczne. Obserwujemy, że jest chętnych mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 350 osób. Wynika to z różnych względów m.in. ze zmiany dotyczącej naboru do wojska.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytała o inne pytania.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że   Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Na wczorajszym Zarządzie:

-           Omówiono sprawy dotyczące złożenia dwóch wniosków na tzw. „schetynówkę” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

-           Wrażono zgodę na podpisanie umów partnerskich z samorządami, które występowały do samorządu powiatowego. Dotyczy to Miasta Gminy Sochaczew, Gminy Rybno i Gminy Iłów. Są to wprawdzie symboliczne partnerstwa ale punktują w tym roku tylko te, które są partnerstwami finansowymi. Także żeby tą ilość punktów dostarczyć przy ocenie wniosków jest decyzja o podpisaniu partnerstw z samorządami gminnymi.

-           Zdecydowano o sprzedaży działek w trybie negocjacji. Najbliższe negocjacje będą dotyczyły ul. Gawłowskiej i będą w listopadzie, natomiast termin pozostałych działek przewidziano na grudzień.

Starosta nadmienił, że było kilka przetargów i na żadną z tych działek nie zgłosił się oferent.

Na zakończenie Starosta poinformował, że jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to udzieli na nie odpowiedzi.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 15.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który zapytał czy jeśli nie można w całości tych gruntów sprzedać to może podzielić je na działki i sprzedać jako działki budowlane. Tym bardziej, że w rejonie Karwowa jest duże zapotrzebowanie na ten rodzaj gruntów.

Radny poinformował również, że dużo inwestycji jest prowadzonych: most na ul. Młynarskiej, DPS w Młodzieszynie i ZSS w Erminowie. Natomiast czy nie warto byłoby zająć się trochę powiatowymi obiektami sportowymi w przyszłym roku. Byliśmy niedawno na otwarciu boiska Orlik w mieście. W związku z tym Radny zapytał czy nie rozważa się podobnej inicjatywy w powiecie. Na przykład przy ZSO jest stare boisko asfaltowe, wystarczy wylać równy beton, położyć sztuczną trawę i można grać w tenisa, piłkę ręczną itd. Radny zapytał czy ten program może być realizowany w powiecie czy też nie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pkt 2 z informacji z prac Zarządu, który brzmi: zaopiniowano pozytywnie kandydatury zgłoszone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na stanowiska wicedyrektorów w ZSO i w MOW w Załuskowie oraz na stanowiska kierowników kształcenia praktycznego w ZS im. J. Iwaszkiewicza i w ZS CKP.

Radna rozumie sprawę w ZSO bo jest nowy dyrektor, natomiast w pozostałych przypadkach czy to były nowe stanowiska czy ktoś odszedł i przedstawiono nową kandydaturę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

 

Starosta T. Koryś odpowiadając na pytanie Radnego M. Głuchowskiego poinformował, że na ul. Gawłowskiej mamy dwie działki przed i za DPS. Na te działki złożono wniosek do Pana Burmistrza o zmianę przeznaczenia tych gruntów na tereny budowlane. Na razie odpowiedzi nie mamy. Natomiast działki, o których myślał Radny są z przeznaczeniem na usługi, przemysł nieuciążliwy. Trzeba by zrobić zmianę przeznaczenia tych gruntów. To jest sprawa do zastanowienia. Na razie zobaczymy co przyniosą negocjacje. Jeśli nic nie wyjdzie to może rzeczywiście trzeba będzie złożyć wniosek do miasta o zmianę przeznaczenia tych terenów.

Jeśli chodzi o kwestie obiektów sportowych to trzeba zorientować się na ile nasze możliwości finansowe pozwolą na podjęcie takich zobowiązań.

Starosta w odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącej H. Pędziejewskiej poinformował, że w ZSO jest to nowe stanowisko, ale nie zwiększono ilości etatów, natomiast w pozostałych przypadkach nie tworzono nowych stanowisk. Wynika to z kwestii losowych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt  9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i konferencjach:

-       w uroczystości miejskiej inauguracji roku szkolnego 2009/2010 i otwarciu kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Sochaczewie,

-       w XVI Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie,

-       w Dożynkach Gminnych w Iłowie,

-       Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP powiatu sochaczewskiego w Teresinie,

-       w uroczystościach 70 rocznicy bitwy nad Bzurą 1939r. w Brochowie,

-       w Dorocznym spotkaniu sąsiedzkim w firmie Mars Polska w Kożuszkach Parcele,

-       w uroczystości nadania SP w Janowie im. Płk Ludwika Głowackiego oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru,

-       w koncercie poświęconym Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu w ramach I Powiatowych Spotkań z Kulturą w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie,

-       w uroczystości poświęconej 70 rocznicy  napaści sowieckiej na Polskę oraz upamiętnienia Sochaczewian zamordowanych w Charkowie i Twerze w Sochaczewie-Trojanowie,

-       w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę DPS w Młodzieszynie i ZSS w Erminowie,

-       w konferencji inaugurującej projekt „Jeden powiat – trzy sektory – wspólna sprawa” w Sochaczewie,

-       w uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2008/09 i  inauguracji roku sportowego 2009/10 w Młodzieszynie.

 

Wiceprzewodniczący J. Łopata uczestniczył w Eko Pikniku w Kampinosie, którego organizatorem jest Gmina Teresin i Kampinos.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła w:

-       IX Międzypowiatowych Rozgrywkach Warcabowych organizowanych przez DPS w Sochaczewie,

-       XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie.

 W wielu uroczystościach uczestniczyli Państwo Radni.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego Rady dwie uchwały podjęte na poprzedniej XL Sesji w sprawie uznania skargi za bezzasadną przekazał skarżącym, w jedną z nich także Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z jej przekazaniem przez Wojewodę Radzie do rozpatrzenia.

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

-       Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu informujące o wykluczeniu ze Stowarzyszenia naszego powiatu z dniem 20 sierpnia 2009r. w ślad za naszą uchwałą w tej sprawie.

-       Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do spraw uchodźców.

Przewodniczący odczytał w/w pismo wraz ze skargą.

Pismo i skarga w załączeniu - Załącznik Nr 15.

Przewodniczący poinformował, że po konsultacji z Radcą Prawnym wnioskuje Radzie by powyższą skargę przekazać do Komisji Rewizyjnej celem wypracowania dla Rady wniosku w tej sprawie.

Przewodniczący nadmienił, że pismo wpłynęło do Biura Rady 2 września br. i musimy udzielić szybkiej odpowiedzi do Kancelarii, która powyższe pismo przysłała.

 

 

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przekazanie w/w skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     13 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                5 Radnych

 

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła decyzję o przekazaniu powyższej sprawy Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło również pismo:

-       Mieszkańców Gminy Młodzieszyn o zabezpieczeniu środków na modernizację ul. Wyzwolenia w ciągu naszej drogi powiatowej.

Przewodniczący Rady poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to powyższy wniosek mieszkańców Gminy Młodzieszyn proponuje przekazać do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu.

Głosów sprzeciwu nie było.

 

-       Pana Władysława Panka w odpowiedzi na przekazaną uchwałę w sprawie uznania skargi za bezzasadną, w którym wnioskuje o zwołanie sesji w tej sprawie. Przewodniczący Rady poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał w/w pisma.

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że konsultował tą sprawę z Radcą Prawnym i zaproponował, by udzielić Panu Pankowi odpowiedzi, w której zostanie poinformowany, że jego wniosek jest bezzasadny, gdyż sprawa ta była przedmiotem obrad Rady Powiatu i wielokrotnie otrzymywał wyjaśnienia w tej sprawie od Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Dalsza korespondencja w tej sprawie jest zbędna. Przewodniczący nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to takiej odpowiedzi udzieli.

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 10.                Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który zapytał na jakim etapie jest inwestycja drogowa przy ul. Gawłowskiej. Nadmienił, iż jest to zaplanowane zadanie na 2009 rok, a do końca roku zostały 3 miesiące.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że w ramach RPO złożone były dwa wnioski ul. Gawłowska w Sochaczewie i ul. Kolbego w Teresinie. Wnioski przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Teraz są one w ocenie wykonalności. W ocenie wykonalności ocenę środowiskową i formalną przeszły i teraz są w ocenie merytorycznej. Wnioski utknęły w jednostce wdrożeniowej. Starosta z Wicestarostą i Marszałek z członkami Zarządu złożyli już odpowiednie podpisy na negocjacjach, które się odbyły z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Jednak możemy realizować zadanie dopiero po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa. My również z niecierpliwością na to czekamy. Nie możemy uruchomić przetargów jeśli nie mamy nic w ręku. Mamy jednak bezpieczny zapis na to że mamy realizację tych zadań na lata 2009-2010. Starosta nadmienił, że są po rozmowach z Panem Burmistrzem, blisko finału są kwestie związane z kanalizacją ul. Gawłowskiej. Także przygotowania pod realizację zadania na ul. Gawłowskiej są prowadzone. Dobrze byłoby gdybyśmy w tym roku mogli uruchomić przetarg. Jak będzie coś wiadomo to będziemy o tym informować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 12.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, że chciałby aby Komisja Rewizyjna rozpatrzyła przekazaną dziś skargę do połowy października br. Następnie Przewodniczący zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 13.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 15 10.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:01:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:01:25
 • Liczba odsłon: 1331
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459580]

przewiń do góry