Protokół Nr XXII/ 2008

 

 

z obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2008 r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

4.       Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2007  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

5.       Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2007 i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

6.       Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2007  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

7.       Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

9.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)       przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

10.   Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 26.10.2007r. do 18.03.2008r.

11.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

12.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

13.   Interpelacje i zapytania radnych.

14.   Wnioski i oświadczenia radnych.

15.   Sprawy różne.

16.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXII / 2008

 

z obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 29. 04. 2008 r. o godz. 12 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

              W posiedzeniu XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 29. 04. 2008r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Tadeusz Głuchowski, Radny Józef Gołębiowski  i Radna U. Pawlak.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie                       Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                 Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                    Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie   Maria Olędzka

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                             Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                                          Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS w Sochaczewie                                                        Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosłąw Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                           Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                   Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                              Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                     Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                        Waldemar Orliński

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                             w/z E. Szymańska

Redakcja Echo Powiatu                                                                   Monika Gadzińska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                           Iwona Paczkowska

Redakcja Radio Viktoria                                                                Izabela Goryniak     

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych i innych związków  a także media oraz gości szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 17 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Tadeusz Głuchowski, Radny Józef Gołębiowski i Radna Urszula Pawlak.

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego J. Gołębiowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnej U. Pawlak w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XXII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

4.      Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2007  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

5.      Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2007 i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

6.      Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2007  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

7.      Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)    przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

10.  Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 26.10.2007r. do 18.03.2008r.

11.  Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

12.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wnioski i oświadczenia radnych.

15.  Sprawy różne.

16.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż sprawozdania jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa zostały przesłane Radnym w materiałach na sesję. Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyrektorzy, kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży nie prezentowali tych informacji obecnie na sesji ale udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania Radnych i wyjaśnili wątpliwości w punkcie 7, czyli w dyskusji dzisiejszej sesji. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż jeśli  nie usłyszy głosów sprzeciwu, to przejdzie do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu a następnie Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o głosy przeciwne co do przedstawionej propozycji.

 

Głosów przeciwnych nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Skarbnik T. Pawelak celem uszczegółowienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

 

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że Radni otrzymali szczegółowe sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy.

Pani Skarbnik nadmieniła, iż chciałaby się odnieść do najważniejszych składników tegoż budżetu po stronie dochodów i wydatków.

·         Plan dochodów wynosił na dzień 01.01.2007r.                                     46.680.270 zł

·         Plan dochodów na dzień 31.12.2007r. wynosił                                     51.392.414 zł

·         Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2007r. wynosiło                        51.815.916 zł

-         wykonanie w stosunku do urealnionego planu na

      dzień 31.12.2007r. wynosiło – 100,82%

·         struktura dochodów przedstawia się następująco:

1.       Subwencje                                                          27.417.129zł

2.       Dotacje na zadania rządowe                                 5.231.052zł

3.       Pozostałe dotacje                                                  1.773.114zł

4.       Udział w PIT                                                      10.782.699zł

5.       Dochody własne                                                   3.358.165zł

6.       Dochody uzyskane na drodze porozumień          2.902.677zł

7.       Dotacje z funduszy celowych                                 351.080zł

·         Zwiększenia dochodów do planu na dzień 01.01.2007r.                       7.163.360zł

·         Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów z powodu

 przesunięcia planowej sprzedaży działek przy ul. Gawłowskiej

z roku 2007 na rok 2008                                                 o kwotę             2.027.714zł

1.      zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji

25.941.926 zł  - 27.417.129 zł  =                                                              1.475.203zł

w tym oświatowa: 24.017.793zł – 25.392.996zł =                                   1.375.203zł

           ogólna:       0-100.000zł =                                                                 100.000zł

           z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

2.      Dotacje ogółem:

4.512.810zł – 7.004.167zł =                                                                      2.491.357zł

w tym z tytułu:

a)     Dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej

3.974.881zł – 5.221.057zł =                                                                1.246.176zł

w tym na zakup aparatury i karetki dla Szpitala Powiatowego

w kwocie 790.000zł

b)     Dotacje na zadania realizowane na drodze porozumień

 z organami administracji rządowej 12.016zł – 653.538zł                      641.522zł

 z przeznaczeniem m.in. na:

-         sfinansowanie programu pn. „Integracja zawodowa bezrobotnych

kobiet z terenów wiejskich”                                205.297,92zł

            -    dotacje na wsparcie finansowe działalności MOW w Załuskowie

                                                                                               436.224zł

c)      Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu;

Plan  475.200zł – wykonanie  668.864zł                                         193.664zł

Pozyskane dodatkowo środki przeznaczono na:

-         Działalność bieżącą w DPS                                                           66.100zł

-         Działalność bieżącą POIK                                                             24.000zł

-         Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie

ustnego egzaminu maturalnego                                                      22.113zł

-         Wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych                              14.250zł

-         Założenie monitoringu wizualnego w placówkach oświatowych  67.200zł

d)     Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- Plan 0, wykonanie  409.995zł                                                            409.995zł

            Środki te przeznaczono na:

-         Podniesienie standardów w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych Dom Dziecka w Giżycach                     100.000zł

-         Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS Młodzieszyn     300.000zł

-         Zakup sprzętu informatycznego PINB w Sochaczewie                             9.995zł

3.      Dotacje z funduszy celowych:                                                                           351.080zł

w tym:

-         z PFOŚiGW         - 149.880zł:  

·          dla ZOZ SP  - 44.880zł

·          dla szkół      -  40.000zł

·          dla KPPSP   - 15.000zł

·          dla PZD       - 50.000zł    (konserwacja alei zabytkowej Szymanów - Strugi- Marianów)

 

       -  z WFOŚiGW    - 23.500zł        dla KPPSP

-   z Funduszu Pracy – 177.700zł     dla PUP

4.      Pozostałe zwiększenia dochodów z tytułu:

a)      Dotacji z budżetu Samorządu Wojew.Mazowieckiego na zakup  aparatury medycznej oraz karetki R                                                              759.885 zł

b)     Dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań drogowych                                                                                        859.097 zł

c)      Zwiększenia dochodów otrzymane na drodze porozumień z Urzędami Gmin                                                                                                            601.564 zł      

w tym:

U.G. Teresin – 333.977 zł

U.G. Sochaczew – 123.805 zł

U.G. Iłów – 115.780 zł

U.G. Nowa Sucha – 8.000 zł – sprzęt dla Szpitala

U.M Sochaczew – 20.000 zł – dla KP PSP

d)     Pozostałe zwiększenia :                                                                      625.174zł

·         Z tytułu odsetek – 201.174 zł

·         Z opłaty komunikacyjnej – 147.000 zł

·         Z najmu i dzierżawy , użytkowanie wieczyste – 50.000 zł

·         Z tytułu zwiększonej liczby pensjonariuszy  DPS – 227.000 zł

 

Struktura dochodów własnych                                                                    14.140.684 zł

1.      Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych

i prawnych                                                                                                          10.782.699 zł

2.      Opłaty komunikacyjne                                                                             1.979.878 zł

3.      Z opłat za użytkowanie wieczyste (25% dla Powiatu)                                118.854 zł

4.      Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                              121.464 zł

5.      Odsetki bankowe od środków pieniężnych                                                247.079 zł

6.      Ze sprzedaży składników majątkowych                                                        47.312 zł

7.      Z najmu i dzierżawy                                                                                    144.056 zł

8.      Z odpłatnego pobytu pensjonariuszy DPS                                                  514.363 zł

9.      Otrzymane spadki i darowizny                                                                      47.088 zł

10.  Pozostałe wpływy ( za karty wędkarskie,                                                   137.891 zł

dzienniki budowy, opłaty skarbowe, wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych).

Dochody własne stanowią 27,29% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki

 

I. Plan wydatków na dzień 01.01.2007r                                                 45.817.675 zł

II. Plan wydatków na dzień 31.12.2007r                                                           51.432.643 zł

III. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007r.                                 49.910.598 zł 

tj. 97,04% planowanych wydatków ogółem

 

Wydatki bieżące                                                                                            45.297.485 zł

w tym:

·         Wynagrodzenia i pochodne   tj. 56,24%                                             28.069.318zł wydatków ogółem

·         Dotacje dla szkół niepublicznych                                                         3.215.000 zł

·         Obsługa długu (odsetki od kredytów, pożyczek,

obligacji)                                                                                                   550.984 zł

·         Remonty                                                                                                1.342.398 zł

w tym: w placówkach oświatowych                                                      1.149.929 zł

·         Pozostałe wydatki bieżące                                                                   12.119.785zł

 

Wydatki majątkowe                                                                                          4.613.113 zł

wykonane w 89,32% w stosunku do planu

(5.164.352 zł) niewykonane inwestycje

z roku 2007 – ujęte w planie budżetu w roku 2008

1.      Inwestycje drogowe                                                                                    1.713.856 zł

-  przebudowa drogi powiatowej Piotrkówek – Iłów                                  399.681zł

-  przebudowa drogi powiatowej w m. Seroki                                     266.565 zł

- przebudowa drogi powiatowej w m. Gawłów                                   478.643 zł

-  przebudowa drogi powiatowej w Teresinie                                      349.836 zł

-  dokumentacja projektowo – kosztorysowa                                       219.131 zł

2.    Zakupy inwestycyjne                                                                                  1.628.645 zł

·          Sprzęt medyczny oraz zakup karetek                                                     959.740 zł

·          Modernizacja urządzeń szpitalnej oczyszczalni ścieków                         44.880 zł

·          Wymiana instalacji sanitarnej oraz zakup sprzętu informatycznego

i wyposażenia w Domu Dziecka w Giżycach                                              133.875zł

·          I rata za wykup nieruchomości położonej w Młodzieszynie

 dla potrzeb DPS                                                                                          240.000zł

·          Zakup bram garażowych i napędów do nich oraz sprzętu ratowniczego

dla KPPSP w Sochaczewie                                                                          124.931zł

·          zakup sprzętu informatycznego dla PINB                                                             9.995zł

·          zakup samochodów Scania i Seicento dla PZD                                                   77.363zł

·          zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego                              37.861zł       

Dotacje na inwestycje                                                                                         1.270.611 zł

-         300.000 zł – wykonanie przyłącza wodno –  kanalizacyjnego DPS Młodzieszyn

-         970.611,72 zł – zakupy dla ZOZ SP

 

-         Wydatki na oświatę wyniosły:                                                                      26.046.344zł

       w tym:  subwencja oświatowa                                                                     25.392.996zł

                         dochody własne                                                                               653.348zł

·         Kwota spłaconych zobowiązań na dzień 31.12.2007r. wynosi 2.604.771zł, w tym:

-   z tytułu kredytów i pożyczek                                                                           1.907.595zł

-   z tytułu obligacji                                                                                                  800.000zł

-   umorzenie kredytów i pożyczek                                                                      -102.824zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.207r wynosi                                                       9.298.123zł, w tym:

-  z tytułu kredytów i pożyczek                     2.098.123 zł

-  z tytułu obligacji                                         7.200.000 zł

A więc zadłużenie Powiatu w stosunku do  planowanych dochodów wynosi 18,09% i spadło w stosunku do roku poprzedniego o 1,58%.

-         nadwyżka budżetowa w kwocie 1.905.318zł przeznaczona została na spłatę kredytów w latach następnych.

 

W trakcie obrad na sesję przybył Radny J. Łopata. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Panu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2007 rok.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż Radni otrzymali na piśmie sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Otrzymaliście Państwo sprawozdanie o przebiegu  wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za 2007 rok, które szczegółowo opisuje przebieg realizacji budżetu, uwzględnia wszystkie pozycje dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Składa się ono z części tabelarycznej i opisowej wykonania budżetu.

Przedłożone Radzie Powiatu materiały zawierają również sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów Starostwa.

Określony w uchwale budżetowej na 2007 rok plan dochodów w kwocie 46.680.270zł zwiększony został do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 4.712.144zł tj. do wysokości 51.392.414zł i wykonany w kwocie 51.815.916zł tj. w 100,82%. Wzrost  dochodów w ciągu roku budżetowego wyniósł 7.163.360zł.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku w zakresie wydatków zrealizowano na kwotę 49.910.598zł, tj. 97,04% planu.

Budżet na 2007 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.905.318,06zł, wynikającą z ograniczenia wydatków bieżących i niezrealizowania w 100% wydatków majątkowych, których realizację przesunięto na rok 2008.

Stan zadłużenia na koniec 2007 roku wynosił 18,09% wykonanych dochodów (31.12.2006r. – 19,67%).

W 2007 roku Powiat zrealizował zaplanowane przychody budżetowe w kwocie 2.645.000zł (w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.845.000zł i przychody z emisji obligacji – 800.000zł).

Rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zrealizowano zgodnie z planem w wysokości 2.604.771zł.

Na dochody budżetu w 2007 roku największy wpływ miały:

-         subwencja ogólna wraz z uzupełnieniem,

-         dotacje celowe z budżetu państwa,

-         wykonanie wpływów z udziału powiatu w podatku CIT większe od planowanego,

-         z opłat rejestracyjnych pojazdów i sprzedaży tablic rejestracyjnych,

-         dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych,

-         odsetki bankowe.

Mimo zrównoważenia dochodów i wydatków prowadzone były działania mające na celu ograniczenie kosztów bieżących funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem szkół i placówek oświatowych, które otrzymały całą subwencję oświatową i dodatkowo z budżetu powiatu 653.000zł). Oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia i wydatkach bieżących w Starostwie w stosunku do 2006 roku wyniosły 615.336zł.

Wydatki majątkowe Powiatu wykonane zostały w kwocie 4.613.113zł, w tym inwestycje – 3.594.365zł obejmujące:

·          inwestycje drogowe                     1.713.856zł.

·          zakupy inwestycyjne                    1.628.645zł.

·          dotacje na inwestycje                   1.270.611zł.

·          wydatki remontowe                     1.342.398zł.

 

Wzrost nakładów na wydatki majątkowe w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem wyniósł 1.526.805zł a wydatki remontowe, wzrost o 435.415zł.

 

W realizacji inwestycji drogowych powiat wspomagany był dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, z rezerwy subwencji ogólnej oraz z gmin: Teresin, Sochaczew  i Iłów.

Zakupy inwestycyjne dla KP PSP i szpitala możliwe były dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Gminy Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha, WFOŚiGW oraz PFOŚiGW.

Remonty w placówkach oświatowych zrealizowano z subwencji oświatowej i środków własnych powiatu.

Podsumowując realizację wydatków inwestycyjnych możemy zauważyć znaczący wzrost nakładów na przebudowę i remonty dróg i bardzo duże środki pozyskane dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego i karetek.

Widoczne są także efekty remontów  w szkołach i placówkach oświatowych.

Od ubiegłego roku trwają intensywne prace przygotowawcze, mające na celu przystąpienie Powiatu do konkursów i pozyskania środków Unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zarząd Powiatu będzie dokładał wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków z RPO, szczególnie na te zadania, które bez wsparcia zewnętrznego trudno byłoby udźwignąć w ramach naszego budżetu.

Zarząd Powiatu odbył w 2007 roku, 48 posiedzeń i podjął 43 uchwały.

Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w licznych spotkaniach, naradach, negocjacjach i uroczystościach.

Informacje z bieżących prac Zarządu otrzymywaliście Państwo na każdej sesji Rady.

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta podziękował Wysokiej Radzie za zrozumienie, Prezydium Rady za sprawne prowadzenie obrad, a Komisjom za pracę i cenne uwagi kierowane do Zarządu.

Proszę o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2007 rok.

 

Sprawozdania z poszczególnych jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w załączeniu:

 

Wydział Organizacyjny - Załącznik Nr 7.

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik Nr 8.

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej - Załącznik Nr 9.

PCPR - Załącznik Nr 10.

Wydział Architektury i Budownictwa - Załącznik Nr 11.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami-Załącznik Nr 12.

Wydział Komunikacji i Transportu - Załącznik Nr 13.

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Załącznik Nr 14.

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami –                                                                                                            Załącznik Nr 15.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny – Załącznik Nr 16.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – Załącznik Nr 17.

Komenda Powiatowa Policji – Załącznik Nr 18.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Załącznik Nr 19.

Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych – Załącznik Nr 20.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Załącznik Nr 21.

Powiatowy Zespół Edukacji – Załącznik Nr 22.

 

 

Ad pkt  5.       Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd
                      Powiatu budżetu za rok 2006 i wniosku w sprawie absolutorium

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za 2007 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2007 rok, a następnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.

 

Opinia Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 23.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 24.

 

 

Ad pkt  6.       Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu                        budżetu 2007 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii RIO poprosił Wiceprzewodniczącego Rady J. A. Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. A. Łopata przedstawił Uchwałę Nr 68/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sochaczewskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2007 r. wraz z uzasadnieniem.

Uchwała RIO Nr 94/2007/P w załączeniu – Załącznik Nr 25.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. A. Łopata przedstawił również Uchwałę Nr 132/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2008 roku wyrażającą opinię o przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Uchwała RIO Nr 132/2008/P w załączeniu – Załącznik Nr  26.

 

 

Ad. pkt 7.      Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu w 2007 roku.

Dyskusja powinna być ukierunkowana, Radni powinni ocenić czy sprawozdanie jest rzetelne, czy zostało wystarczająco udokumentowane i sporządzone poprawnie pod względem formalno-rachunkowym.

Cel procedury absolutoryjnej wskazuje, że sprawozdanie powinno być oceniane wyłącznie pod kątem wykonania budżetu.

Poinformował również, że w tym punkcie obrad głos mogą zabierać wszyscy Radni, a także w imieniu Komisji ich Przewodniczący.

Przewodniczący nadmienił, iż opinia Komisji Rewizyjnej, która jest wymagana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym została wyrażona w punkcie 5, a obecnie prosi o wyrażenie opinii przez Komisje, które zajmowały się sprawozdaniem.

Następnie  Przewodniczący zaprosił do dyskusji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja w dniu 21 kwietnia br. zajmowała się oceną wykonania budżetu za 2007 rok i po b.szczegółowej analizie oraz wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik zaopiniowała wykonanie jednogłośnie, pozytywnie.

Komisja uznała, iż działania Zarządu w ubiegłym roku skierowane na pozyskanie dodatkowych środków były b. skuteczne, pozyskaliśmy ponad 5 mln.zł, które zostały skierowane na inwestycje, wydatki majątkowe i remonty.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. Jolancie Popiołek w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki J. Popiołek poinformowała, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. dokonała oceny wykonania budżetu za 2007 rok, w działach: oświata i wychowanie oraz sport i turystyka. Komisja jednogłośnie, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2007 rok w tych działach. Śledząc na bieżąco działania na rzecz powiatowej oświaty i biorąc pod uwagę stan naszych placówek na początku kadencji i w chwili obecnej, cieszy Komisję fakt pozyskania dodatkowych środków finansowych i wykonanie wielu remontów i inwestycji.

Komisja pozytywnie ocenia działania Zarządu i dyrektora PZE p. Marka Fergińskiego na rzecz naszej powiatowej oświaty i życzy podobnych działań w roku bieżącym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja obradując na wczorajszym posiedzeniu wyjazdowym nie zaopiniowała wykonania budżetu powiatu za 2007 rok zostawiając tym samym indywidualną ocenę poszczególnym członkom Komisji.

Chcę jednak przedstawić w imieniu Komisji pewne kwestie. Na wstępie odniosę się do wskaźników ubiegłorocznego budżetu. Stan budżetu na początku roku 2007 w porównaniu ze stanem budżetu z grudnia 2006 roku można porównać do stanu kondycji naszego szpitala.

Patrząc na budżet 2007 roku, gdzie wpływy zostały wykonane w ponad 100%, a wydatki w 97% widać, iż są to wskaźniki, które nakazują pogratulować Panu Staroście i Zarządowi za tak zrealizowany budżet, co ma również odniesienie do kondycji naszego szpitala, która uległa poprawie.

Dział budżetu, który był w zainteresowaniu naszej Komisji, to wykonanie inwestycji drogowych. W dniu wczorajszym Komisja dokonała objazdu dróg powiatowych, tych na których były realizowane inwestycje w ubiegłym roku. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli m.in.: Wicestarosta P. Osiecki, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz oraz Dyrektor PZD M. Dębowska.

Komisja stwierdza, iż to co zrobiono w ubiegłym roku na naszych drogach, patrząc przez pryzmat wykonań w poprzednich latach należy stwierdzić, iż jest to „milowy krok do przodu”, który myślę, że nie zostanie zatrzymany.

Z odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy Panu Wicestaroście w trakcie tego posiedzenia, jak również z dyskusji podczas ubiegłorocznych sesji wynika, że współpraca z samorządami gminnymi jest przez Zarząd Powiatu prowadzona we właściwym kierunku. Jest to dobry przykład do naśladowania w następnych latach.

W ubiegłym roku na drogach i pasach drogowych wykonano wiele robót. Pani dyrektor M. Dąbrowskiej należą się słowa uznania.

W gminie Teresin:

        droga Szymanów-Aleksandrów, wyczyszczone, odkrzaczone pobocze po jednej stronie.

        droga Strugi-Marianów, wyczyszczone pobocza i nasadzone nowe drzewka.

        droga Budki Piaseckie-Mikołajew, wyczyszczone pobocza i naprawiona droga.

        droga w miejscowości Seroki, pięknie wykonany 800m odcinek  tej drogi, jeszcze do wykonania odcinek 1800m.

        droga w Teresinie, ładnie wykonane zatoczki i cała nakładka.

Gmina Sochaczew:

        droga Kożuszki – Żelazowa Wola, ładnie wyczyszczone pobocza.

        Ul. Gawłowska, na terenie gminy Sochaczew, ładnie wykonany chodnik i będzie w najbliższym czasie robiona nakładka na drodze.

Szkoda, że przy tej ulicy, na odcinku, który znajduje się już na terenie miasta nie ma chodnika, gdyż tam zdarzało się najwięcej wypadków. Pan Wicestarosta informował nas, że na ten odcinek chodnika i ulicę, obecnie jest robiona dokumentacja i jeszcze w tym roku dalej będą wykonywane prace.

Gmina Nowa Sucha:

        Most w Kozłowie Biskupim, należy zwrócić uwagę na przejazdy samochodów o dużym tonażu.

Most na terenie gminy Teresin, w miejscowości Mikołajew - w ubiegłym roku, kiedy byliśmy na tym moście, był on w złym stanie, nie można było przejeżdżać przez niego a obecnie jest wyremontowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

Gmina Rybno:

        w miejscowości Erminów, położona nakładka na długości ponad 100m.

Przejeżdżając przez Erminów byliśmy w naszej przyszłej szkole i uznaliśmy, że decyzja w sprawie przeniesienia szkoły specjalnej do tego obiektu jest właściwa, szczególnie dla dzieci.

 Gmina Iłów:

        w miejscowości Suchodół, droga na odcinku 900m b. dobrze wykonana.

Miasto Sochaczew:

Ul. Botaniczna, wykonana b.dobrze.

Przewodniczący w imieniu Komisji pogratulował Pani dyrektor PZD jak i Staroście za to, co zostało zrobione na drogach i mostach jak i za to, co ma być zrobione, bo są plany na most przy ul. Młynarskiej.

Pozyskanie dodatkowych środków zasługuje na słowa uznania i chociaż chciałbym skrytykować, to nie mam powodów, gdyż budżet w roku 2007 został zrealizowany prawidłowo.

Cieszy mnie również to, co zostało zrobione w oświacie, o czym mówiła Radna J. Popiołek. Zarząd nie odebrał oświacie środków z subwencji, 100% subwencji trafiło do oświaty.

Chcę zwrócić również uwagę na  szpital powiatowy, widzimy i słyszymy, co dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Chcę tu pogratulować dyrektorowi szpitala. Chcę również podziękować Panu dyrektorowi za to, co wiemy obaj a inni nie muszą wiedzieć.

Przewodniczący M. Głuchowski nadmienił, iż będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

 

 

Ad. pkt 8                   Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z art. 30 ust. 1 a ustawy o samorządzie powiatowym. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2007 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”

 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 27.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu własnym jak i całego Prezydium pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium za 2007 rok i podziękował za współpracę, która układała się b. dobrze oraz życzył powodzenia w realizacji budżetu 2008 roku, który też pewnie nie jest łatwiejszy i uzyskania absolutorium za wykonanie tegorocznego budżetu w roku 2009.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście.

 

Starosta T. Koryś w imieniu Zarządu serdecznie podziękował za ciepłe słowa wyrażone w dyskusji na temat wykonania budżetu jak również za udzielenie absolutorium.

Był to pierwszy budżet realizowany przez ten Zarząd, gdyż w ubiegłym roku tak naprawdę otrzymaliśmy absolutorium za końcówkę realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Nadmienił, iż Zarząd dołoży wszelkich starań, żeby wynik absolutorium za 2008 rok był przynajmniej nie gorszy, (w roku 2007 pozyskaliśmy 7 mln.zł) a w chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji obecnego budżetu (4miesiące) i chcę nadmienić, iż pozyskaliśmy już w tym okresie środki wielkości ok. 9mln.zł, nie będzie to nadal szło w takim postępie  ale postaramy się pozyskać tyle, ile będzie to możliwe.

Dziękuję w imieniu Zarządu raz jeszcze nadmieniając, iż tak osiągnięty wynik, jest pierwszym w kadencji samorządu powiatowego w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę od godziny 1310 do godziny 1320 .

 

Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 9 a)   Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak  poinformowała, iż zmiany zawarte w projekcie uchwały to zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 3.165.111zł, na którą to składają się następujące pozycje:

-           Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” wprowadzono zwiększenie w kwocie 2.650.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- przebudowa drogi powiatowej Plecewice-Plecewice                          200.000zł.

- przebudowa drogi powiatowej  Sochaczew-Wypalenisko-Zosin        400.000zł.

- przebudowa drogi powiatowej Paprotnia-Teresin-Szymanów            400.000zł.

- przebudowa ciągu drogowego ul. Młynarska

   ( z przebudową przeprawy mostowej)                                              1.500.000zł.

-           rozbudowa, adaptacja ZSS w Sochaczewie                                          150.000zł.

Wprowadzono także zwiększenie w kwocie 200.000zł w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem a Gminą Sochaczew na przebudowę drogi powiatowej Sochaczew-Dębówka, w miejscowości Kaźmierów.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia w kwocie 92.034 zł z przeznaczeniem na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ze środków PFOŚiGW przeznaczono 15.000zł na zakup sorbentów, środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 25.000zł na czyszczenie pasa drogowego wzdłuż dróg powiatowych. Zadanie to wykona Powiatowy Zarząd Dróg.

Dla zrównoważenia zwiększonych wydatków związanych z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS Młodzieszyn oraz kosztów rozbudowy ZSS w Erminowie,         dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek oraz zajęcia pasa drogowego - na sumę 173.000zł.

W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia dochodów, o kwotę 10.077zł zapisując jednocześnie te środki po stronie wydatków – na sumę 2.738zł na zadania z zakresu administracji rządowej (paszporty) oraz kwotę 7.339zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku.

W działach 801 i 854 (oświata) dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.615.526zł w związku z planowanym wdrożeniem podwyżek dla pracowników oświaty, urealnienia odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenia środków finansowych na bieżące wydatki.

Urealnione zostały plany finansowe dochodów własnych oraz plan finansowy PFOŚiGW.

Dochody budżetowe w stosunku do planu na 01.01.2008 rok zwiększone zostały dotychczas o około 9mln.zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. i po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                         -------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 9 b)              Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, że proponowany projekt uchwały dotyczący systemu stypendialnego zawiera m.in. sugestie i wnioski Komisji Stypendialnej. Zmiany te w kilku punktach mają fundamentalne znaczenie.

·          Podstawową zmianą jest objęcie systemem stypendialnym uczniów wszystkich szkół, dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym.  Do tej pory system stypendialny obejmował tylko szkoły ponadgimnazjalne. Jak wiemy, są jeszcze inne szkoły, jak ZSS, gdzie prowadzone są: szkoła podstawowa i gimnazjum, MOW, gdzie również jest szkoła podstawowa i gimnazjum oraz w ZSO w Sochaczewie mamy gimnazjum. Jest to naszym zdaniem zmiana podstawowa.

·          Następną zmianą, korzystną dla uczniów naszych szkół jest ta zmiana, która mówi, iż z systemu tego będą mogli korzystać wszyscy uczniowie również ci, zamieszkali poza powiatem sochaczewskim. Dotychczas system obejmował uczniów naszych szkół, ale tylko zamieszkałych na terenie naszego powiatu.

·          Kolejne zmiany dotyczą:

-           warunków przyznawania stypendium, (za wybitne osiągnięcia sportowe).

-           obniżenie średniej ocen dla osiągnięć z 4,0 do 3,7.

·          Pozostałe zmiany dotyczą sposobu wypłaty stypendium (dotychczas była jednorazowa raz na semestr a obecnie będzie comiesięczna).

·          Termin składania wniosków: I -  proponujemy do 15 lutego a było do 15 marca,

                                          II - był do 15 września a proponujemy do 5 września.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki J. Popiołek w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki J. Popiołek poinformował, że Komisja  na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja wyraziła zadowolenie ze wszystkich zmian jakie zostały wprowadzone a szczególnie dla zmiany o wprowadzeniu stypendium dla wszystkich uczniów naszych szkół, czyli również dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że dla uczniów ZSS i MOW, to stypendium będzie bodźcem do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i zwiększania swoich uzdolnień.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                         -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała  została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 29.

 

 

Ad. pkt. 10     Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od                         26.10.2007r. do 18.03.2008r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiane jest dwukrotnie w ciągu roku tj. przy sesji absolutoryjnej i przy analizie sprawozdania za I półrocze.

Radni otrzymali od Zarządu informację na piśmie na temat wykonania uchwał Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi w celu przybliżenia tej informacji.

 

Starosta T. Koryś nadmienił, iż Radni otrzymali informację na temat realizacji uchwał podjętych na sześciu kolejnych sesjach  Rady Powiatu.

Jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia tej informacji to bardzo proszę o pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Radni nie zgłosili pytań.

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości Informację Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 26.10.2007r. do 18.03.2008r.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 30.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 11.     Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 31.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Nadmienił, iż w między czasie odbyły się kolejne posiedzenia Zarządu, na których podjęto m.in. następujące sprawy:

·          Zarząd przyjął stanowisko będące odpowiedzią na interpelację Pani  Poseł Szymanek-Deresz, dotyczące sytuacji oddziału pediatrycznego naszego szpitala.

·          zatwierdzono stawki uposażenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

·          Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

·          Zarząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków baszty muzułmańskiej posadowionej na terenach ZSO w Sochaczewie. Po dokonaniu wpisu będzie możliwość wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac konserwacji tej baszty.

·          Zarząd pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Iwony Stachlewskiej na stanowisko wicedyrektora w ZSS w Sochaczewie.

·          Zarząd zaakceptował przedstawione założenia do organizacji roku szkolnego 2008/2009, w którym określono liczbę uczniów w oddziale, sposób sporządzania arkuszy organizacyjnych, ilość godzin pozalekcyjnych i fakultatywnych oraz politykę kadrową.

·          Zarząd przyjął regulamin organizacyjny POIK, który na wniosek Kierownika został zmieniony.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt  12.    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od                              ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących imprezach i uroczystościach:

-       Nadzwyczajnym koncercie w rocznicę Chrztu Fryderyka Chopina w Brochowie,

-       XV Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczosci w Sochaczewie,

-       IX Powiatowym Dniu Ziemi w powiecie płockim.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła w etapie powiatowym III –go Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki o Zdrowiu.

W imprezach tych uczestniczyło wielu z Państwa Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego przekazał:

·          wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia br. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu do zaopiniowania RIO w Warszawie Zespołowi w Płocku.

·          Uchwałę z poprzedniej sesji Rady Powiatu w sprawie uznania skargi za bezzasadną  przekazałem wnoszącemu skargę na działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał pismo z Ministerstwa Zdrowia będące odpowiedzią na nasze stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 marca 2008r., a następnie odczytał jego treść – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 32.

 

Przewodniczący przypomniał Radnym, iż 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Oświadczenia należy składać w 2 egzemplarzach, tzn. w oryginale i kserokopii wraz z 2 kopiami PIT-ów.

 

Przewodniczący poinformował, iż najbliższa sesja odbędzie się pod koniec maja br., tematyka tej sesji będzie dotyczyła polityki społecznej  a miejscem sesji będzie przyszły DPS w Młodzieszynie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 13.                Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, zapytał o obecną sytuację na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz czy kwestie, o których dyskutowaliśmy na ostatniej sesji zostały rozwiązane i w jaki sposób?

Radny podkreślił, iż jako Rada pracujemy merytorycznie o czym świadczy odpowiedź na nasz apel do władz państwowych. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia poważnie potraktowało nasze wystąpienie i dobrze się stało, iż takie stanowisko zostało wypracowane.

 

Głos zabrał Radny J. Kraśniewski nadmienił, iż będąc na spotkaniu we wsi Kaptury omawiany był problem remontu bieżącego drogi powiatowej Wszeliwy – Kiernozia,  jednak remont ten nie udał się. Radny zapytał na czym miał polegać ten remont i dlaczego się nie udał oraz co zrobić aby się udał?

 

Na pytanie Radnego M. Głuchowskiego odpowiedzi udzielił dyrektor szpitala F. Pasiak, informując, iż oddział dziecięcy funkcjonował, funkcjonuje i będzie funkcjonował. Wszystkie problemy, które dotyczyły niepokoju, że oddział może być zamknięty na dzień dzisiejszy są poza nami.

Oczywiście niewiele się zmieniło w żądaniach naszych kolegów z oddziału dziecięcego dlatego, że nie pozyskaliśmy  kadry, która by obsłużyła oddział, który został pozbawiony dwóch osób, z powodu odejścia jednej lekarki na emeryturę oraz z powodu nieprzewidywalnej ciężkiej choroby drugiej koleżanki. Pozostała 1/3 kadry. Rozwiązaliśmy to poprzez dyżury.

Rozpoczęliśmy negocjacje z kolegami z terenu, zatem lekarze z tego oddziału pełnią mniej dyżurów niż by wypadało z ich stanu osobowego, z pomocą pospieszyli lekarze z lecznictwa niepublicznego.

Czynimy dalsze starania, aby pozyskać etatowego lekarza oddziału dziecięcego. Myślę, że zadanie jest trudne, ale sprawa jest otwarta, są czynione starania o dwóch lekarzy ds. pediatrii.

Mam nadzieję, że w jakiś sposób się to zorganizuje. Gwarantem porozumienia jest to, że uzyskaliśmy akredytację dla oddziału dziecięcego na możliwość kształcenia w zakresie pediatrii w naszym oddziale, a co za tym idzie również to, że dwa etaty akredytacyjne opłacane będą przez Ministerstwo Zdrowia. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego roku akademickiego pozyskamy na te dwa stanowiska kolegów, którzy kończą studia. Już czynimy starania o akredytację studentów, w dniu 5 maja br. mamy spotkanie w Warszawie ze studentami, którzy w tym roku kończą studia i akcję akredytacyjną będziemy prowadzić. Tak wygląda sprawa. Oczywiście udało się uzyskać porozumienie z Panią Ordynator i wypowiedzenie zostało wycofane.

 

Na pytanie Radnego J. Kraśniewskiego odpowiedzi udzieliła dyrektor PZD p. Małgorzata Dębowska informując, iż droga Wszeliwy – Kiernozia jest drogą gruntową. W planie prac na drogach PZD w Sochaczewie było zaplanowane wyprofilowanie tej drogi w celu uzyskania spadków, tak aby woda nie zalegała. Obecnie stan tej drogi jest taki, że  w wyniku prac równiarki  i równania utworzyło się koryto i niestety woda zalega. Trudno jest utrzymać tę drogę, równiarka ją równa w miarę potrzeb. W związku z tym postanowiliśmy wyprofilować tę drogę w celu uzyskania spadków tak aby woda była odprowadzana. Przygotowaliśmy sprzęt, równiarkę i kruszywo, ponieważ chcieliśmy zrobić tę drogę. Mieszkańcy nie wyrazili zgody na tego typu prace, PZD wyprofilowało drogę w takim stanie jakim jest i na razie tak pozostanie, ponieważ przystąpiliśmy do innych prac.

Mamy w planie tę drogę, przygotowujemy wnioski studia wykonalności do wniosków unijnych i ta droga jest ujęta w planie drogi Iłów-Piotrkówek-Aleksandrów i Kiernozia-Wszeliwy.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze interpelacje i zapytania.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 14.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski  złożył wniosek, który skierował do Powiatowego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie analizy zachorowań po ukąszeniu przez kleszcze, zdiagnozowanie obszarów na których występują zarażone kleszcze i zlecić Zarządowi Powiatu aby przez jednostkę powiatową straży dokonał oprysku tych terenów. Mamy na terenie naszego powiatu kleszcze zarażone boreliozą czy wywołującą tę chorobę, która jest niebezpieczna dla ludzi.

Należy zwrócić również uwagę na możliwość stosowania oprysków na sierść zwierząt, które zapobiegają wkręcaniu się kleszczy w skórę zwierzęcia czy człowieka. Przez takie działania zagrożenie kleszczami również się zmniejsza.

 

W odpowiedzi Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Wojciechowski poinformował, iż analiza zostanie wykonana i jeśli będą środki, to działania poczynimy. Klimat w Polsce się ociepla, kleszczy nie wymarzają zimą i problem narasta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 15.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski pogratulował Radnemu W. Domagalskiemu za b. trafny wniosek, który jest życiowy a zarażone kleszcze stanowią duże zagrożenie.

 

Następnie zaprosił wszystkich na XVI Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, które odbędą się 7 czerwca br.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jest poważnym współorganizatorem tej imprezy.

Patronatem tej imprezy będzie m.in. Marszałek Senatu, Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W tej chwili zgłosiło się ok. 100 szkół. Radny podziękował za bardzo aktywną pracę i współpracę pracownikom Starostwa, Panu Dyrektorowi M. Fergińskiemu, Pani A. Szymańskiej i Z. Grąbczewskiemu. Dobrze układa się współpraca z dyrektorem Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki M. Podsędkiem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 16.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 10.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:48:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:48:46
  • Liczba odsłon: 1369
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449055]

przewiń do góry