Uchwała Nr  VIII/30//2007
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 23 lutego 2007r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii                                         „Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie                                                       

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 59 ust. 6 ustawy z dnia                     7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:
§ 1

Zamierza się przekształcić z dniem 1 września 2007 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom                  na Szlaku” im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.
§ 2

1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, o którym mowa w § 1, zwanego dalej „Ośrodkiem”,  będą wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa,
2) Gimnazjum,
3) Internat.
2. Ośrodek nie będzie posiadał obwodu szkolnego.

§ 3

Uczniowie przyjmowani będą do Ośrodka zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 4

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby będą kontynuować naukę od dnia 1 września 2007 r. w placówkach wskazanych                                 w postanowieniach Sądu oraz we wnioskach rodziców.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie.

Proponowany projekt uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczy przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie i jest konsekwencją uzgodnień z mieszkańcami Załuskowa, do których doszło podczas prac związanych z koniecznością przekształcenia dotychczasowych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży                     z zaburzeniami zachowania w MOS lub MOW. Powyższe spotkania zakończyły się podpisaniem w dniu 28 marca 2006 r. porozumienia, z którego wynikają następujące działania dla samorządu powiatu sochaczewskiego:
1) z dniem 1 września 2006 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuskowie zostanie tymczasowo przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
2) z dniem 1 września 2007 r. MOS zostanie przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt niedostosowanych społecznie i będzie to młodzież jak najmłodsza,
3) samorząd powiatowy przygotowując organizację MOW zapewni kadrę pedagogiczną                      o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dodatkową ochronę przed negatywnym oddziaływaniem wychowanków ośrodka na społeczność lokalną,
4) przedstawiciele samorządu podjęcie stosownych uchwał poprzedzą uzgodnieniami                           z mieszkańcami Załuskowa.

1. Wymogi formalne.

Zostały wypełnione zobowiązania samorządu wobec mieszkańców Załuskowa i doszło                   do trzech spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej, które zakończyły się podpisaniem porozumienia. Powyższy fakt daje gwarancję, że nie wystąpią społeczne reperkusje związane               z przekształceniem ośrodka co mogłoby skutkować negatywną opinią Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Termin podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia MOS został zaplanowany                 na dzień 23 lutego 2007 r., co daje możliwość zawiadomienia na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego 2006/2007 kuratora oświaty i rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie. Z uwagi na specyfikę przekształcanej placówki, powodującą trudności w skutecznym zawiadomieniu rodzice wszystkich uczniów zostaną poinformowani o zamiarze przekształcenia listem poleconym oraz podczas planowanych zebrań                   z rodzicami.
Obecni wychowankowie ośrodka zostaną umieszczeni we właściwych Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii zgodnie z wnioskami rodziców i postanowieniami właściwych sądów. Uzgodniono z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie                      oraz innymi Młodzieżowymi Ośrodkami  Socjoterapii przeniesienie od nowego roku szkolnego (2007/2008) wychowanków klas I i II.

2. Zasadność projektowanych zmian.

    Podstawową przyczyną proponowanego przekształcenia jest zapewnienie potrzeb lokalnych.               W przypadku placówek dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjno-opiekuńczymi potrzeby lokalne należy oceniać w obrębie najbliższych województw, gdyż w tym zakresie sieć odpowiednich placówek specjalnych dotyczy kilkudziesięciu samorządów. Jak wynika z danych udostępnionych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej liczba dziewczynek oczekujących na umieszczenie w MOW w szkole podstawowej i gimnazjum wynosi aktualnie 241 osób. Ta potrzeba jest zbieżna z oczekiwaniami środowiska mieszkańców Załuskowa obawiających się zagrożeń ze strony męskiej części podopiecznych placówki dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Prowadzenie przez powiat sochaczewski MOW dla dziewcząt z całego kraju zrównoważy wszystkie potrzeby samego powiatu, gdyż liczba osób z naszego terenu skierowanych do innego rodzaju placówek będzie porównywalna z liczbą 60 miejsc w MOW.

Proponowane przekształcenie ośrodka wychodzi naprzeciw aktualnym planom Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z programem „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
    Kadra zatrudniona w obecnym MOS posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie                do pracy ośrodku typu resocjalizacyjnego. Jedynie 2 osoby spośród 29 nauczycieli - wychowawców aktualnie zatrudnionych są w trakcie uzupełnienia wykształcenia. Zatem proponowana zmiana nie spowoduje zwolnień pracowniczych. Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii                 w Załuskowie podjęła uchwałę, w której poparła zamiar przekształcenia ośrodka w MOW, gdyż wypracowała odpowiednie metody pracy z wychowankami, co skutkowało m.in. brakiem interwencji policji w ostatnim okresie.

3. Organizacja ośrodka po przekształceniu.

    Aktualnie zatrudniona kadra pedagogiczna i niepedagogiczna jest w stanie zabezpieczyć potrzeby osobowe dla właściwej organizacji pracy. W celu wywiązania się z podpisanych porozumień zostanie zwiększona obsada pracowników opieki nocnej i ochrony. Aktualnie w MOS znajduje zatrudnienie 29 pracowników pedagogicznych i 17 administracji  i obsługi.
Baza lokalowa ośrodka jest odpowiednia dla zapewnienia właściwych warunków dla prowadzenia działalności w MOW. Ośrodek jest po kapitalnym remoncie (w części internatu) zakończonym w 2004 roku.
W związku z powyższym proponowana zmiana nie pociągnie za sobą znaczących skutków finansowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:34:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:34:49
  • Liczba odsłon: 1450
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441574]

przewiń do góry