UCHWAŁA Nr L/187/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 czerwca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie  Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 56, poz. 2681),  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

 

„7) Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, 96-514 Rybno, w skład którego wchodzą:

a)      szkoła podstawowa,

b)      gimnazjum,

c)      szkoła specjalna przysposabiająca do pracy."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały  Nr L/187/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2010 roku  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

W celu poprawy warunków lokalowych i bezpieczeństwa uczniów, od dnia 1 września 2010 r. Zespół Szkół Specjalnych, dla którego organem założycielskim jest Powiat Sochaczewski, zmienia swoją siedzibę. Szkoła ta będzie mieściła się w zmodernizowanym budynku po byłej szkole podstawowej w Erminowie. Budynek ten został rozbudowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W orzecznictwie sądów administracyjnych poświęconym zagadnieniom zmiany siedziby szkoły publicznej utrwalił się pogląd, iż w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o zmianie siedziby szkoły publicznej. Takiej podstawy nie zawierają zarówno przepisy ustawy o systemie oświaty, jak również ustawy o samorządzie gminnym lub powiatowym. Zmiana siedziby szkoły publicznej połączona jest wyłącznie ze zmianą uchwały o sieci szkół, do podjęcia której stosownie do przepisów ustawy o systemie oświaty właściwa jest odpowiednio: rada gminy lub rada powiatu (vide: wyrok WSA w Warszawie sygn. Akt I S.A./Wa 1655/07 z dnia 15 stycznia 2008 r., wyrok NSA sygn. Akt I OSK 235/08 z dnia 18 lipca 2008 r.).

W tym stanie rzeczy zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały przez organ stanowiący Powiatu Sochaczewskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-03 14:02:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 14:02:48
  • Liczba odsłon: 1340
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459413]

przewiń do góry