UCHWAŁA   NR XLI/151/2009

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

 

z dnia 25  września  2009  roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej

nr 3848W Topołowa- Teresin  Aleja XX - lecia w m. Teresin”,  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
w partnerstwie z Gminą Teresin

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym                       (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167  ust.  2  pkt. 4 ustawy z dnia
30  czerwca  2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,  co następuje:

 

§  1

 

Wyraża zgodę na realizację przez Powiat Sochaczewski, w partnerstwie z Gminą Teresin,                    zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa- Teresin  Aleja XX - lecia
w m. Teresin”, 
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg  Lokalnych  2008-2011”.

§  2

 

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zaplanowane będą  w budżecie Powiatu   Sochaczewskiego na 2010 r. środki finansowe w kwocie 1.950.000,00 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

28 października 2008 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Program jest  realizowany od dnia 31 października 2008 roku i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

Wojewoda mazowiecki wyznaczył termin naboru wniosków o dofinansowanie budowy dróg lokalnych na rok 2010 od 1 do 30 września 2009 r.

 

Celami programu są:

-   wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,

-   wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich                        i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

 

Ustalono kryteria oceny złożonych wniosków:

-   wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-    spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa w przypadku powiatów dotyczy dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych,

-   współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wybrano niżej wymieniony projekt:

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa- Teresin  Aleja XX - lecia                              w m. Teresin.       

                                                        

Partnerem Powiatu w realizacji zadania będzie Gmina Teresin.

 

Powyższa uchwała będzie stanowić załącznik do złożonego wniosku o dotację.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-23 12:30:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-23 12:30:05
  • Liczba odsłon: 1352
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448931]

przewiń do góry