UCHWAŁA  NR XXI/117/2013

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 25 MARCA 2013 ROKU

 

w  sprawie  zmiany  nazwy powiatowej  jednostki  organizacyjnej

i  nadania  jej   statutu

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit. i  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)    oraz  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157, 
poz.  1240  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Z  dniem  1 kwietnia  2013 roku  jednostka  organizacyjna  Powiatu  Sochaczewskiego    Dom  Dziecka  w  Giżycach  otrzymuje   nazwę  Placówka  Opiekuńczo  - Wychowawcza 
w  Giżycach. 

 

§  2

 

Z  dniem  1  kwietnia  2013  roku  tworzy  się  filię  Placówki  Opiekuńczo – Wychowawczej 
w  Giżycach  o  nazwie  „Mały  Domek”    z  siedzibą  w  Giżycach.

 

§  3

 

Placówce,  o  której  mowa  w  § 1  nadaje  się  statut  stanowiący  załącznik  do  uchwały.

 

§  4

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  5

 

Traci  moc  uchwała  Nr  LI/233/2006  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia 
25  października 2006  roku  w  sprawie  Statutu  Domu  Dziecka  w  Giżycach.

 

§  6

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXI/117/2013

Rady  Powiatu  w  Sochaczewie 

z  dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej i nadania jej statutu.

 

 

 

STATUT

 

PLACÓWKI  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  W  GIŻYCACH

Z  FILIĄ  „MAŁY DOMEK”   W  GIŻYCACH

 

 

§ 1

 

 

1.      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach, zwana dalej „Placówką”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego.

2.      Siedzibą  Placówki  jest  miejscowość  Giżyce  w  powiecie  sochaczewskim.

3.      Placówka jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

4.      Placówka jest  publiczną  placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

5.      W Placówce mogą być umieszczane dzieci z innych powiatów na podstawie odrębnych przepisów.

6.      Placówka  posiada  filię  „Mały Domek”  w  Giżycach.

 

§ 2

 

 

Placówka działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z  2013 r.,  poz.  135  z późn, zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

2)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz.1240
z późn. zm.);

4)      statutu.

 

 

§ 3

 

 

Przedmiotem działalności Placówki jest:

1)  zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania i zaspakajanie dziecku jego

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,

bytowych, społecznych i religijnych;

2)  realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

3)  umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd

postanowił inaczej;

4)  zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego możliwości rozwojowych;

5)  podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

6)  obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

7)  zapewnienie  dziecku  możliwość korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych.

 

 

§ 4

 

 

1.      Placówką kieruje dyrektor.

2.      Dyrektor  reprezentuje Placówkę na zewnątrz.

3.      Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt działalności Placówki i w celu realizacji jej  zadań statutowych jest on uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

4.      Dyrektor wykonuje czynności  z  zakresu  prawa  pracy w stosunku do pracowników Placówki.

 

§ 5

 

 

1.      Podstawą  gospodarki  finansowej  Placówki  jest  plan  finansowy. 

2.      Za  całość  gospodarki  finansowej  w  Placówce  odpowiada jej dyrektor.

 

 

§ 6

 

 

Organizację  i zasady  funkcjonowania  Placówki określa  regulamin organizacyjny.

 

 

§ 7

 

 

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

UZASADNIENIE

 

 

            Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)m przewidują sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej między innymi w formie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych różnych typów. Ustawa ta, w swoich przepisach przejściowych, wprowadziła również limit liczby wychowanków, umieszczanych w tego rodzaju placówkach. Stanowi ona, iż liczba ta nie może być wyższa niż 30 (vide: art. 230 ustawy jw).

W celu dostosowania działalności dotychczasowej jednostki organizacyjnej Powiatu Sochaczewskiego – Domu Dziecka w Giżycach (w którym aktualnie przebywa 44 wychowanków) do tych ustawowych wymogów, zaszła konieczność przedłożenia Radzie Powiatu w Sochaczewie do uchwalenia projektu przedmiotowej uchwały. Projekt ten nadaje tej jednostce nazwę zgodną z nazewnictwem tego rodzaju jednostek przyjętym ustawą oraz (poprzez ustanowienie fili tej jednostki) dostosowuje liczbę dzieci przebywających w jednostce do limitów ustalonych przez ustawodawcę. Po utworzeniu filii, w samej placówce przebywać będzie 30 dzieci, a w filii 14 dzieci.

Z tych też powodów zaszła także konieczność nadania tej powiatowej jednostce organizacyjnej nowego statutu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 11:22:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-08 11:22:41
  • Liczba odsłon: 1243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441629]

przewiń do góry