Uchwała Nr XXI/113/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2032

 

Na podstawie art. 37 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie:

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 – 2021 zgodnie                     z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF wraz z uzasadnieniem.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Uzasadnienie

 

 

Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.276.900 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną   kwotę 50.524 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.115.239 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.276.900 zł. Dochody bieżące zmniejsza się            o kwotę 50.524 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.353.259 zł,

2) dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.761.980 zł,

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.913.052 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu    o łączną kwotę 656.907 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.890.128 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.483.028 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 656.907 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.818.254 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.430.024 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.071.874 zł,

3. Zwiększono plan przychodów – inne źródła (wolne środki) o kwotę 1.029.769 zł do wysokości 3.924.889 zł.

 

W związku z wejściem w życie zmian dokonanych Rozporządzeniem Ministra Finansów        z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   j.s.t dostosowuje się WPF do obowiązującego wzoru. Ponadto wprowadza się również wykonanie roku 2012.

 

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

W związku z wejściem w życie zmian dokonanych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku              w Ustawie o finansach publicznych w związku z realizacją ustawy budżetowej   dostosowuje się „Wykaz Przedsięwzięć   do WPF” . Z wydatków bieżących usunięto zapis – Gwarancje        i poręczenia udzielane przez jst w kwocie 234.000 zł. W związku z tym zmniejsza się Limit wydatków bieżących   na rok 2013 o kwotę 234.000 zł do wysokości 597.714 zł, oraz Limit wydatków ogółem   na rok 2013 do wysokości 2.607.584 zł. Łączne nakłady finansowe na poręczenie udzielone prze j.s.t   przyjęte na lata 2007 – 2032 to kwota 6.000.000 zł, suma limitów wydatków wynosi 4.680.000 zł.


wieloletnia_prognoza_finansowa_25.03.2013.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf_25.03.2013.pdf


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 13:28:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 13:11:52
  • Liczba odsłon: 1391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459454]

przewiń do góry