XXVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie             30 października 2008r.

 

 

Protokół Nr XXVII/ 2008

 

 

z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 października 2008 r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,

b)       zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2008 roku.

c)        szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przysługujących Powiatowi Sochaczewskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa,

d)       zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

5.       Przedstawienie „Informacji na temat 11 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w powiecie sochaczewskim”.

6.       Przedstawienie „Informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski”.

7.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXVII / 2008

 

z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 30. 10. 2008 r. o godz. 12 00

 

W obradach XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 30. 10. 2008r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli: Radny J. Łopata.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny Wiesław Kowala i Radna Urszula Pawlak.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                                                                                                 Tadeusz Koryś

Wicestarosta  Sochaczewski                                                                                             Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin                                                                    Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                                                   Zofia Romanowska

Skarbnik  Starostwa                                                                                                       Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                                              Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                             Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie            Dorota Klawenek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                                                      w/z  Jan Piecka

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                                      Joanna Kamińska

Kierownik POIK                                                                                                Monika Radwańska-Komosa

Rektor WSZiM w Sochaczewie                                                                               Wojciech Ciechomski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                                w/z p.Adam Radożycki

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                                                  Julia Jakubowska

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                                                         w/z E. Kropiak, M. Szymański

Dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie                                                          Hanna Bonecka

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie                                                     Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                                     Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                                      Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                                          Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                                               Robert Szewczyk

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                                               Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                              Tadeusz Wachowski

Dyrektor PCPR                                                                                                                                                                                                                                                                                      Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                   Zbigniew Madej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                                     Krzysztof Wasilewski

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                                   Iwona Paczkowska

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXVII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz Rektora WSZiM w Sochaczewie Wojciecha Ciechomskiego jak również pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 18 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny W. Kowala i Radna U. Pawlak.

Usprawiedliwienie Radnego W. Kowali i Radnej U. Pawlak w załączeniu - Załącznik Nr 3 i 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXVII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXVII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXVII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)      zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2008 roku;

c)      szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przysługujących Powiatowi Sochaczewskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa;

d)      zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 1. Przedstawienie „Informacji na temat 11 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w powiecie sochaczewskim”.
 2. Przedstawienie „Informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski”.
 3. Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3.                                                                                          Przyjęcie protokołu z XXVI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 4 a)                          Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Radnej H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż zawarte zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetowych to zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o sumę 693. 994zł, na którą składają się następujące pozycje:

·         Na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Teresin a Powiatem Sochaczewskim wprowadzono zwiększenie w kwocie 36.600zł z przeznaczeniem na prace remontowe oraz podpisanej umowy pomiędzy Gminą Nowa Sucha a Powiatem  Sochaczewskim - zwiększenie w wysokości 10.000zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej – odcinek w Leonowie.

·         Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji o kwotę 12.384zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz o 23.384zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000zł – jako dofinansowanie do zakupu samochodu podnośnika.

·         W związku ze zwiększeniem dochodów z odsetek bankowych został zwiększony plan dochodów z tego tytułu o kwotę 295.452 zł. Uzyskane środki pozwoliły na zamianę źródła finansowania planowanych wydatków na rozbudowę i adaptację Zespołu Szkół Specjalnych  z kredytów na dochody własne w wysokości 288.000zł oraz uzupełnienie dotacji dla WTZ w wysokości 7.452 zł.

·         W wyniku restrukturyzacji zobowiązań Powiatu został zmniejszony koszt obsługi długu (spłata odsetek) o 350.000zł, co pozwoliło na zamianę zapisanego źródła finansowania wydatków na budowę DPS z kredytów na dochody własne. Reasumując zmniejszenia i przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 638.000zł.

·         Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia w kwocie 252.018 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z tytułu zwiększonych wpływów z usług w DPS w kwocie 17.000 zł oraz odsetek bankowych 1.000zł dokonano zwiększenia oraz wydatków bieżących w tej placówce.

·         Urealnione zostały zapisy w załączniku inwestycyjnym. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w poz. 1 i 2 tegoż załącznika na podstawie otrzymanych kosztorysów inwestycyjnych na te zadania.

·         Uaktualnione zostały plany finansowe jednostek, rachunku dochodów własnych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami do aktualnych potrzeb.

 

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła pięć autopoprawek Zarządu Powiatu do proponowanych zmian w budżecie roku 2008.

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 1.

 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 10.10.2008 roku został zwiększony plan dochodów i wydatków w wysokości 15.287zł z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (12.802zł) oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznej i ich filii (2.485zł).

Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 2.

 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 10.10.2008 roku został zwiększony plan dochodów i wydatków w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy.

Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 3.

 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2008 roku został zwiększony plan dochodów i wydatków w wysokości 80.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardu w Domu Dziecka w Giżycach.

Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 4.

 

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/22p/BKU/08 z dnia 22.10.2008 roku został zwiększony plan dochodów i wydatków w wysokości 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacja szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 5.

 

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.10.2008 roku został zwiększony plan dochodów i wydatków w wysokości 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardu w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i pięciu autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok i autopoprawkami w dniu 27.10.2008r. i w dniu dzisiejszym i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.  Jednocześnie Komisja składa gratulacje dla Zarządu Powiatu i Starosty za pozyskiwanie dodatkowych środków z różnych źródeł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski zwrócił uwagę na pozyskane środki z odsetek bankowych i tu podziękował Pani Skarbnik za korzystne lokowanie wolnych środków. Następnie Radny zwrócił uwagę na pozyskane środki w wysokości 300.000 zł na remont dachu w ZS CKP w Sochaczewie i wyraził zadowolenie z działań na rzecz pozyskania tych pieniędzy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Na sesję przybył Radny Jan Łopata. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4 b)            Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które                                    przeznacza się środki PFRON w 2008 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do projektu uchwały dołączona jest Uchwała Nr 2/2008 z dnia 09.10.2008 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która przedstawia pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Dyrektorowi PCPR B. Bogiel w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Dyrektor PCPR Barbara Bogiel  poinformowała, iż w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami w kwocie 202.485zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych istnieje konieczność rozdysponowania tych środków na poszczególne zadania zgodnie  z Ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

- zwiększono o kwotę 52.000zł do wysokości 132.000zł na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powyższe zmiany dokonano na podstawie wniosku PUP, który realizuje zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

- zwiększono o kwotę 72.000zł  do wysokości 272.000zł na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich  opiekunów. Dotychczasowe środki na ten cel wyczerpały się w maju br. i około 200 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie. Dodatkowe środki pozwolą w pełni zabezpieczyć potrzeby osób niepełnosprawnych w tym zakresie.

- zwiększono o kwotę 122.485zł do wysokości 423.024zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe środki finansowe wyczerpały się we wrześniu br. a kolejne wnioski napływały. Wiele wniosków nie było zrealizowanych. Zwiększenie środków jest b. wskazane, gdyż zakup tego typu środków pomocniczych  jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Do projektu Uchwały Rady Powiatu dołączona jest Uchwała Nr 2/2008 z dnia 09.10.2008 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która przedstawia pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 28.10.2008r. po wysłuchaniu wyjaśnień jednogłośnie, pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Komisja zwróciła uwagę na dwie sprawy: pozytywnie ocenia skierowanie środków dla osób niepełnosprawnych w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej ale ze smutkiem przyjmuje zbyt późne przekazanie tych środków. Komisja uznała, iż mogą być trudności z wydaniem tych środków do końca roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2008 roku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

Ad. pkt 4c.     Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przysługujących Powiatowi Sochaczewskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Skarbnikowi Powiatu T. Pawelak w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Skarbnik T. Pawelak  poinformowała, iż proponowana Uchwała określa szczegółowe zasady  umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu oraz jednostek organizacyjnych. Proponowane zapisy są uaktualniane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o finansach publicznych.

Podjęcie powyższej Uchwały umożliwi prowadzenie właściwej gospodarki finansowej przez powiat i jednostki organizacyjne w zakresie trudnych lub niemożliwych do ściągnięcia wierzytelności od dłużników.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 27.10.2008r. i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przysługujących Powiatowi Sochaczewskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt. 4 d)           Uchwała w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,                                    użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej                                  Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony  Środowiska w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony  Środowiska poinformował, iż Uchwała, która określała zasady gospodarowania mieniem powiatu była uchwalana przez Radę w maju 2005 roku. W między czasie akty prawne na podstawie, których była uchwalana dotychczasowa Uchwała były modyfikowane. Zatem obecnie proponowana uchwała zawiera zapisy dostosowane do ustawowych zmian obecnie obowiązujących. Proponowana uchwała zawiera również tryby postępowania przy zbyciu, wydzierżawieniu czy zbyciu lub sprzedaży środka trwałego i kompetencje kto to może zrobić.

Zwrócę uwagę na tryby postępowania:

- środek trwały do wartości 10.000zł dyrektor może zbyć uzyskując opinię Rady Społecznej.

- środek o wartości powyżej 10.000zł może być zbyty po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu.

Zostały również zaproponowane zapisy określające formę sprzedaży oraz tryb postępowania w sytuacji nierozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów. Zatem określono tryb postępowań podejmowanych w prowadzonych działaniach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień wyraża opinię jednogłośnie, pozytywną dla przedstawionego projektu uchwały.

Proponowana Uchwała porządkuje gospodarowanie majątkiem szpitala, który jest majątkiem Powiatu. Określono w jakich przypadkach jest wymagana zgoda Zarządu a w jakich Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 28.10.2008r. po wysłuchaniu wyjaśnień jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli zmieniać uchwał ze względu na ustalenia Parlamentarne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zasad zbywania,  oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt  5.       Przedstawienie „Informacji na temat 11 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w powiecie sochaczewskim”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż powyższą Informację przedstawi prof. dr hab. Wojciech Ciechomski – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie.

 

Prof. dr hab. Wojciech Ciechomski – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie przedstawił prezentację na temat „11 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w powiecie sochaczewskim”.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Prof. dr hab. Wojciech Ciechomski na wstępie wyraził słowa uznania dla byłego Radnego Rady Powiatu dr Jerzego Krupy, który jest założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie jak również dla pierwszego Rektora Uczelni prof. Kazimierza Kubiaka.

Rok założenia Uczelni, to rok 1997. Pierwsza siedziba Uczelni mieściła się w byłym przedszkolu i nie były tam warunki odpowiednie. Obecna siedziba jest w nowym budynku, do którego Państwa serdecznie zapraszam, może któraś z sesji mogłaby odbyć się w naszym budynku i wówczas Państwo zapoznaliby się bliżej z naszą Uczelnią.

Następnie Pan Rektor przedstawił i omówił Prezentację, która jest w załączeniu.

 

Ważniejsze daty z 11. letniej działalności Uczelni:

·               Rok założenia Uczelni                                                   

·               2001 marzec – nowa siedziba Uczelni

·               2002 marzec – umowa z Wydziałem Zarządzania UW

·               2003 luty – uruchomienie wiosennego naboru kandydatów

·               2003 wrzesień – program Sokrates-Erasmus

·               2003 październik – wdrożenie systemu punktów ECTS

·               2005 maj – centrum egzaminacyjne Pearson Language Assessment

·               2006 styczeń – wprowadzenie e-dziekanatu

·               2008 styczeń– wdrożenie platformy testów internetowych

·               2008 wrzesień – zatwierdzenie nowej wersji statutu uczelni przez Ministerstwo Nauki

                             i Szkolnictwa Wyższego

·               2008 październik – wprowadzenie nowego standardu nauczania – między innymi zwiększenie                                   liczby godzin języków i informatyki

 

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 1.  Kadra wykładowców;
 2.  Baza lokalowa, w tym sale komputerowe, biblioteka, czytelnia i wydawnictwa;
 3.  Wykorzystanie informatyki;
 4.  Nabór kandydatów;
 5.  Nabór wg gmin powiatu sochaczewskiego;
 6.  Nabór z powiatu sochaczewskiego w kolejnych latach;
 7.  Dynamika naboru kandydatów z gmin powiatu sochaczewskiego;
 8.  Nabór wg płci kandydatów;
 9.  Nabór wg wieku kandydatów;
 10.  Nabór wg wieku i gmin;
 11.  Absolwenci wg gmin;
 12.  Sprawność nauczania;
 13.  Średnia ocen absolwentów wg gmin;
 14.  Pomoc materialna wg gmin;
 15.  Wielkość pomocy materialnej wg jej rodzaju w zł;
 16.  Struktura pomocy materialnej wg gmin;
 17.  Absolwenci;
 18.  Cechy i umiejętności absolwenta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Panu Rektorowi W. Ciechomskiemu za przedstawienie Informacji o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż dobrze, że Pan Rektor wymienił nazwisko dr J. Krupy i docenił jego zaangażowanie i pomysł, gdyż być może jeśli nie byłoby tego, to uczelnia powstałaby dużo później. 

My pamiętamy jak tworzyła się Uczelnia i w jakich warunkach pracowała i jak powstawał nowy obiekt. Korzystaliśmy jako szkoła - ZSO w Sochaczewie z doświadczeń Uczelni odnośnie rozwiązań technicznych przy przeprowadzaniu m.in. prezentacji multimedialnych  oraz z Internetu (wówczas mało dostępnego).

Z materiału jaki Radni otrzymali wynika, że ok. 3.845 kandydatów zarejestrowało się w Uczelni. Jest to duża ilość osób. Uczelnię ukończyło ok. 1700 absolwentów a rocznie kończy ponad 180 absolwentów.

Stwierdzenie Pana Rektora, że ukończenie Uczelni jest przepustką do podjęcia dalszej nauki jest jak najbardziej słuszne. Wspomniał o kształceniu ustawicznym a to w dzisiejszych czasach jest konieczne i to na każdym stanowisku. Gratuluję Panu Rektorowi osiągnięć, uważam, że Uczelnia jak najbardziej jest potrzebna w Sochaczewie. Podkreślić należy pomoc dla studentów jakiej Uczelnia udziela zarówno w formie stypendiów za wyniki w nauce jak i pomoc socjalną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta P. Osiecki stwierdził, iż z przyjemnością wysłuchał Prezentacji dokonanej przez Pana Rektora. Zabieram głos zarówno jako Wicestarosta odpowiedzialny za oświatę powiatową i jako absolwent tej Uczelni. Ja również wziąłem sobie do serca stwierdzenie Pana Rektora, iż kształcimy się ustawicznie i ukończyłem później studia magisterskie i podyplomowe.

Jako Wicestarosta chcę powiedzieć, iż jest to wspaniałe uzupełnienie systemu oświaty w naszym powiecie. Młodzież ma możliwość na bardzo dogodnych warunkach ukończyć wyższą uczelnię, która jak pokazują dane statystyczne nie rozdaje dyplomów za darmo. Doceniamy rolę tej Uczelni w szeroko pojętym systemie oświaty.

Jako absolwent wyrażę w imieniu swoim i moich koleżanek i kolegów, którzy ukończyli Uczelnię wielkie podziękowania. Dało to nam rzetelną wiedzę a jeśli ktoś chce skorzystać, to dzięki Wam może to uczynić.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Rektorowi W. Ciechomskiemu za prezentację i zaproszenie do gmachu Uczelni, bo być może rozważymy taką możliwość skorzystania z Państwa zaproszenia. Dziękujemy za działalność Uczelni i wpisywanie się w rozwój naszego powiatu.

 

Głos zabrał Rektor Uczelni W. Ciechomski dziękując za słowa przekazane w wystąpieniach, które są najlepszą nagrodą, jaką można usłyszeć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10min. przerwę od godz. 1325 do godz. 1335 .

 

Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad pkt  6.       Przedstawienie „Informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych                      przez Powiat Sochaczewski”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji Panu Markowi Fergińskiemu w celu przedstawienia „Informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski”.

 

Dyrektor PZE M. Fergiński przedstawił i omówił prezentację nt. „Informacja o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski” i omówił ją.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Podczas prezentacji Informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski omówione zostały następujące zagadnienia:

 

 1.  Sieć szkół i placówek oświatowych:

- Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie,

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie,

- Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,

- Zespół Szkół w Teresinie,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,

- Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.

 1.  Uczniowie (statystyka - wyniki nauczania):

- Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski,

- przewidywana liczba kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat   Sochaczewski w latach 2007-2017,

- dynamika naboru do szkół ponadgimnazjalnych,

- pomoc stypendialna: stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Starosty Sochaczewskiego,    stypendia o charakterze socjalnym,

-  zdawalność matury – sesja wiosenna 2008,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- wyniki sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej i egzaminu  gimnazjalnego,

- losy absolwentów.

 1.  Kadra pedagogiczna (kwalifikacje – wynagrodzenie):

- nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego,

- planowane wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2008 roku,

- wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych   prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2008 roku.

 1.  Administracja i obsługa;

- struktura zatrudnienia w szkołach i placówkach.

 1.  Baza dydaktyczna:

- sale do nauki.

 1.  Remonty – modernizacje – inwestycje:

- prace remontowe wykonane i planowane w 2008 roku,

- inwestycje i remonty w latach 1999-2008.

 1.  Finansowanie oświaty:

- subwencja a wydatki na oświatę,

- środki pozabudżetowe szkół w roku szkolnym 2007/2008.

Dyrektor PZE M. Fergiński dokonał podsumowania rocznej działalności Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, którym kieruje.

Omówił następujące zagadnienia pracy Zespołu:

- wykorzystanie nowatorskich narzędzi informatycznych;

- bezpośredni nadzór nad gospodarką finansowa szkół;

- Ujednolicenie prowadzenia spraw płacowo-kadrowych;

- Poprawa jakości obsługi księgowej;

- Poprawa jakości opracowań statystycznych;

- Wprowadzenie obsługi prawnej szkół;

- Zmniejszenie kosztów administracyjnych.

 

Na zakończenie dyrektor M. Fergiński podziękował Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu za przeznaczanie środków finansowych na funkcjonowanie oświaty, bo bez pieniędzy trudno byłoby realizować zadania w jednostkach oświatowych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu  w celu wyrażenia opinii na temat powyższej Informacji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski podziękował dyrektorowi M. Fergińskiemu za tak szczegółową Informację oraz poinformował, iż Komisji na swym posiedzeniu zwróciła szczególna uwagę na:

- wyniki egzaminów maturalnych, w tym w rozbiciu na przedmioty – zdawalność we wszystkich    szkołach w naszym powiecie jest powyżej średniej wojewódzkiej i mamy z czego się cieszyć,    kontynuację nauki w wyższych uczelniach podejmuje ponad 60% absolwentów.

- bogatą ofertę kierunków nauczania w naszych szkołach (kierunki uwzględniają potrzeby na rynku    pracy).

- kadrę pedagogiczną i uzyskiwanie przez nich awansu zawodowego, nauczyciele stale się dokształcają    co przekłada  się na wyniki nauczania, przez ostatnie 2 lata znacznie zwiększyła się    ilość   nauczycieli    dyplomowanych.

- poprawę warunków lokalowych w szkołach, przeznaczanie środków finansowych na remonty,     modernizacje w szkołach są widoczne. Niemniej w Zespole Szkół Ogólnokształcących     w Sochaczewie istnieje pilna potrzeba poprawy warunków w szatni tej szkoły jak również wejścia     głównego. Myślę, że w przyszłorocznym budżecie zostanie wzięte to pod uwagę.

-  pozyskiwanie środków z zewnątrz – szkoły b. dużo środków pozyskują z programów  zewnętrznych,     m.in. na pracownie komputerowe. Są to środki finansowe i rzeczowe a jest to duża zasługa     dyrektorów tych szkół.

-  zbyt małe środki zaplanowane w budżetach szkół z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.      Wnioskujemy do Zarządu Powiatu, aby jeśli  będą w tym roku wolne środki finansowe skierowali je     na  ten cel.

-  zbyt niskie płace pracowników obsługi, w przyszłorocznym budżecie winno to być uwzględnione.     Płace są o tyle niskie, (często są to najniższe krajowe), że możemy mieć kłopot z pozyskaniem     pracowników na niektórych stanowiskach.

Przewodniczący Komisji podziękował dyrektorom szkół za ich pracę w szkołach a szczególnie za podnoszenie wyników w nauce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki, który nadmienił, iż informacje przekazane przez dyrektora PZE p. M. Fergińskiego dają pełen obraz naszej powiatowej oświaty.

Jeśli chodzi o system prowadzenia oświaty to uważam, iż jest on prawidłowy, optymalny. Dobrym jest tu fakt, że placówki te dobrze uczą. 

Warunki lokalowe w tych placówkach stale ulegają poprawie.  Zarówno pierwsza kadencja Rady jak i druga oraz obecna trzecia wiele robi, aby te warunki poprawić. Wiele jest do zrobienia ale mimo to nasze dzieci są dobrze uczone. Świadczą o tym wyniki egzaminów maturalnych oraz jakość matur gdzie wiele młodzieży dostaje się na uczelnie i to uczelnie renomowane. Pewien niepokój wiąże się z egzaminami zawodowymi, gdzie należy zwrócić uwagę na poprawę i zwiększenia środków na przygotowanie do tych egzaminów. Sądzę, że był to wyjątkowo jeden rok niekorzystny.

Rok 2008 w oświacie był rokiem b. dobrym, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie naszych placówek jak i o środki jakie przekazaliśmy, by poprawić warunki pracy. Kwota 3 mln.zł wydana na remonty dla naszego samorządu była wysoka, gdyż nasza struktura dochodów własnych jest nieporównywalna do dochodów samorządów gminnych. Warto podkreślić aktywność dyrektorów kierujących naszymi placówkami oświatowymi. Przygotowują oni wnioski o pozyskanie środków a jeśli środki te zostaną przyznane, to przekazywane są do placówek, które o nie występowały.

Bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia jeśli chodzi o remonty i inwestycje. Czeka nas budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. Jest to zadanie na poziomie 8 mln.zł i dla naszego powiatu, który dysponuje dochodami własnymi w wielkości 14 mln.zł jest zadaniem b. poważnym. Liczymy na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czeka nas również doprowadzenie ZS im. J. Iwaszkiewicza do normalnego funkcjonowania. Jak wiemy jest to szkoła funkcjonująca w czterech budynkach i tylko dzięki b. dobrej organizacji tak dobrze funkcjonuje. Wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych uczniów tej szkoły pokazują, że poziom w tej szkole jest dobry.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie są bardzo duże potrzeby – potrzeba sali gimnastycznej. Wszystkich potrzeb nie jesteśmy w stanie udźwignąć w jednym krótkim czasie.

Decyzji Rady Powiatu, gdzie priorytetem jest uratowanie  funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nie powinniśmy się wstydzić najważniejsze, że wiemy jakie są potrzeby i jakie kierunki należy obrać. Sądzę, że pieniądze wydajemy bardzo racjonalnie. 

Temat pomocy dydaktycznych jest b. ważny, omawiany był wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu i Komisji. Myślę, że po ocenie i zabezpieczeniu potrzeb inwestycyjnych pozostałe wolne środki przekazane zostaną do placówek oświatowych.

Jaki kierunek powinniśmy obrać? Jak widzimy przyszły niż demograficzny stanowi pewne zagrożenie dla funkcjonowania naszych szkól, do tej pory negatywnych skutków jeszcze nie odczuwamy, tu muszę pochwalić dyrektorów szkół, że urozmaicają ofertę kierunków kształcenia, szczególnie szkolnictwo zawodowe. Urozmaicenie oferty sprawi zapewne, że będziemy łagodniej przeżywać ten niż.

Kształcenie ustawiczne rozpoczyna u nas swą działalność. Pierwszy rok funkcjonowania, to kursy i pierwszy rok nauczania. Są  to optymistyczne sygnały.

Skutki i decyzje podjętych działań tj. utworzenie Powiatowego Zespołu Edukacji i przekształcenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Decyzje te budziły pewien niepokój ale wszystko co nowe budzi niepokój.

Powiatowy Zespół Edukacji – jego powołanie stworzyło pewne zmiany w obsłudze. Zespół ten nie tylko zajmuje się obsługą administracyjno – finansową ale zapewnia obsługę merytoryczną. Nie ukrywam, że Zarząd Powiatu miał pewne obawy ale rok funkcjonowania PZE pokazał, że decyzja była słuszna a obsługa szkół jest prawidłowa i nie ograniczyliśmy suwerenności dyrektorów szkół. Sądzę, że ułatwiliśmy im funkcjonowanie zdejmując z nich kwestie administracyjno-finansowe aby mogli skupić się na działaniach merytorycznych i dydaktycznych. 

Przekształcenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy również budziło niepokój, obawialiśmy się trudności wychowawczych ale tu podziękowania dla pani dyrektor i kadry, która pracuje w Ośrodku, gdyż okazuje się, iż Ośrodek ten nie przysparza większych problemów niż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, sądzę nawet, że o sprawy wychowawcze jest łatwiej. To nie przyszło samo z siebie, świadczy to o b. dobry przygotowaniu nauczycieli i wychowawców. Oferta przygotowana przez nich jest na tyle atrakcyjna i absorbująca dla tych dziewcząt, że b. dobrze realizują swój program.

Zmiana regulaminu przyznawania nagród Starosty Sochaczewskiego -  świadczy o postrzeganiu naszej oświaty. Staramy się traktować wszystkie nasze placówki jednakowo. Komisja stypendialna uznała, iż system ten musi obejmować wszystkie nasze placówki i okazało się już przy pierwszym przyznawaniu nagród, że stypendia otrzymują nie tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych jak było do tej pory ale również uczniowie pozostałych naszych szkół.

Nie staramy się oszczędzać na oświacie ale staramy się zapewniać jak najlepsze warunki do funkcjonowania szkół.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski podzielam zdanie Wicestarosty o tym, że były obawy w związku z powołaniem PZE, była wówczas mowa, iż może ograniczona zostanie samodzielność dyrektorów i placówek ale to się nie stało. Jest to przede wszystkim poza Zarządem Powiatu zasługa profesjonalnego działania dyrektora tego Zespołu. Dyrektor zarządza w sposób nowoczesny, współpracuje z dyrektorami w sposób partnerski i zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Zespołu. Gratuluję panu dyrektorowi, który znany jest z wielu inicjatyw nie tylko szkolnych. Udział dyrektora jest tu b. duży.

Zwrócę uwagę na inwestycje i remonty. Przeznaczono w tym roku na ten cel  3 mln.zł. Jest to ogromna kwota, w wielu placówkach zaszły zmiany, zmieniły się warunki pracy i podzielam pogląd Przewodniczącego Komisji Oświaty, że trzeba wyeliminować zagrożenia jakie występują w ZSO w Sochaczewie. 

Dobrze, że wspomniano tu o Gimnazjum Powiatowym, które cieszy się ogromną popularnością i wspaniałymi wynikami w nauce. Mam satysfakcję, gdyż walczyłem jako radny pierwszej kadencji o to, aby Gimnazjum to powstało.

Niestety nie podzielam optymizmu jeśli chodzi o kształcenie ustawiczne. Analizując dalsze losy absolwentów widać, iż wielu z nich idzie do szkół policealnych. Zwracam uwagę na promocję odnośnie kształcenia ustawicznego. We wrześniu ukazał się plakat mówiący o powołaniu Liceum przy ZS RCKU w Sochaczewie. Plakaty te wisiały 2-3 dni a szkoda, że nie trafiły one np. na pływalnię miejską, na którą dziennie przychodzi ok. 800 osób lub na inne obiekty użyteczności publicznej albo, że w radiu nie było tych informacji. Jest początek, 15 osób już czymś jest ale musi to funkcjonować lepiej. Możecie się ze mną nie zgodzić ale staram się łagodnie o tym mówić. Jestem zwolennikiem wielości ofert edukacyjnych ale czy nasze dzieci muszą płacić, czy my zrobiliśmy wszystko by mogli korzystać z bezpłatnych szkół. Była mowa o kursach, które miały miejsce w miesiącach letnich, pytam gdzie mogliśmy o tym przeczytać, że to się odbywa. Zachęcam dyrekcję Kształcenia Ustawicznego do podejmowania działań, które pozwolą na pozyskiwanie uczniów poprzez przedstawianie naszej oferty edukacyjnej i wykorzystujmy bazę i możliwości.  

Gratuluję dyrektorom szkół pozyskiwania środków finansowych, wyglądu szkół i wyników nauczania i egzaminów a Zespołowi Szkół Ogólnokształcących – 100% zdawalności matur. Dyrektorowi Kształcenia Ustawicznego gratuluję tej jednej klasy, bo początek już jest.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10min. przerwę od godz. 1455 do godz. 1500 .

 

Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż obrady opuścił Radny Artur Papierowski i Radny Józef Gołębiowski.

 

 

Ad. pkt 7.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi w celu przedstawienia Informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

Starosta Sochaczewski T. Koryś  poinformował, że zgodnie z art.25 c ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) przedstawia Radzie informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych w 2008 roku.

 1.   Oświadczenia majątkowe złożyło 57 osób zobowiązanych tj. dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, skarbnik i sekretarz powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa i osoby podpisujące decyzje w imieniu Starosty.
 2.   Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Nowo zatrudnieni pracownicy zobowiązani złożyć oświadczenia w ciągu 30 dni od zatrudnienia, również złożyli oświadczenia majątkowe.
 3.   Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości w ich wypełnianiu.
 4.   Z informacji Naczelnika Urzędu skarbowego w Skierniewicach o wynikach przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych przekazanych do Urzędu przez Starostę wynika, że w niektórych oświadczeniach stwierdzono uchybienia natury formalnej. Powyższe uchybienia nie mają wpływu na rzetelność złożonych oświadczeń majątkowych.
 5.   Wobec powyższego nie wystąpiła konieczność podjęcia działań wskazanych w ustawie tj. rozwiązania umowy o pracę lub odwołania pracowników. Pracownicy, których oświadczenia zawierały uchybienia zostali pouczeń o konieczności zachowania większej staranności przy ich wypełnianiu.
 6.   Oświadczenia  majątkowe radnych Rady Powiatu i pracowników Starostwa zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że zgodnie z art.25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych w 2008 roku.

1.        Oświadczenia majątkowe złożyło 20 Radnych tj. wszyscy Radni zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady.

2.        Oświadczenia  zostały złożone w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

3.        Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości w ich wypełnianiu.

4.        Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady. Z pisma wynika, iż Starosta Tadeusz Koryś i Przewodniczący Rady Andrzej Grabarek złożyli oświadczenia terminowo i w komplecie. Po przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych uwag nie stwierdzono.

5.        Do Rady Powiatu wpłynęło również pismo Urzędu Skarbowego w Skierniewicach dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników Starostwa. Temat ten omówił Pan Starosta.

6.         Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło również pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, które obejmuje złożone oświadczenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę i Wojewodę Mazowieckiego. Weryfikacja złożonych oświadczeń majątkowych nie nasunęła wątpliwości co do ich rzetelności. Zawiera uwagi nie zawsze rzetelnego ich wypełnienia tj. dochodów, dołączonych kopii PIT-ów, wartości domów mieszkalnych czy powierzchni działek. Oczywiście nie miało to wpływu na rzetelność całości złożonych oświadczeń. Wobec powyższego Przewodniczący nie był zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w ustawie.

 

 

Ad. p  kt              Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie uzupełnię niektóre punkty tej informacji.

Punkt 9 i 11 informacje dotyczą planowanej przebudowy przepraw mostowych ul. Młynarska w Sochaczewie – uzupełnię, że wydana została decyzja lokalizacyjna, gotowa jest dokumentacja budowlana wraz z kosztorysem, który opiewa na ok. 4,5 mln.zł. Zatem nasze przewidywania, co do kosztów zdecydowanie się pokrywają. Jesteśmy w przededniu wydania decyzji na budowę, procedury muszą być zachowane a kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu.

Punkt 8 informacje dotyczą prac związanych z Domem Pomocy Społecznej i Zespołem Szkół Specjalnych. W 27.10.br. została wydana decyzja – pozwolenie na budowę DPS w Młodzieszynie. Złożono również wniosek o wydanie decyzji na budowę ZSS w Erminowie.

Obecnie posiadamy dokumentacje i kosztorys, który wynosi ok. 8,6 mln.zł.   

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski i zapytał:

1.        Odnośnie mostu ul. Młynarska - b. dobrze, że będzie prowadzona ta inwestycja ale zadam pytanie, gdyby wszystko szło zgodnie z przewidywaniami to, kiedy będzie można przeciąć wstęgę na otwarcie tego mostu.

2.        Odnośnie drogi powiatowej na Wypalenisku w kierunku miejscowości Zosin – w dzisiejszej prasie lokalnej ukazał się artykuł, iż Pan Burmistrz Miasta wyraził zainteresowanie dofinansowaniem tej drogi, ale wówczas kiedy Pan starosta wystąpi do miasta o współfinansowanie. Pytam zatem czy Pan Starosta rozważy, aby z takim pismem wystąpić do Burmistrza.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Starosta T. Koryś w odpowiedzi na pytania poinformował:

 

Czynności związane z inwestycją mostową idą zgodnie ze specustawą. W najbliższym czasie rozstrzygniemy przetarg i jeśli będzie to zgodnie, w krótkim cyklu jak mówią przepisy, to most będzie oddany jesienią 2009 roku.

Jak do tej pory, nigdy nie występowałem z takim wnioskiem do któregoś z samorządów. Deklaracji gazetowych nie biorę na poważnie pod uwagę.

 

 

Ad pkt  9.    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach,  imprezach i posiedzeniach:

-       VIII Wrześniowych  Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą „Pamięć-Wdzięczność-Nadzieja” w Sochaczewie,

-       Uroczystości z Okazji Zakończenia Obchodów 150-lecia Działalności Zgromadzenia oraz Jubileuszu 100-lecia Istnienia Szkoły w Szymanowie,

-       X Dniach Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie,

-       Dniu Seniora w Iłowie,

-       Powiatowych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie,

-       Wyjazdowym posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Milanówku,

-       IV Konferencji Edukacyjnej „Sztuka-Wychowanie-Społeczeństwo”.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska i Radni.

Do Rady Powiatu wpłynęło pismo Stowarzyszenia Muzycznego Sochaczewska Orkiestra Dęta z prośbą o wsparcie finansowe, które przekazałem Zarządowi Powiatu.

W imieniu Pana Starosty i swoim własnym pragnę zaprosić Państwa na uroczystości 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 10-lecia Powiatu Sochaczewskiego, które będą miały miejsce w dniu 11 listopada 2008 roku.  Zapraszamy Państwa w tym dniu najpierw na Mszę Św. o godz. 1230 w intencji Ojczyzny i Samorządu Powiatowego w kościele św. Wawrzyńca p.w. Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie a następnie o godz. 1500 odbędzie się uroczysta sesja a po sesji zapraszamy na poczęstunek.

 

Następnie Przewodniczący nadmienił o przewidywanych sesjach, które odbędą się do końca roku 2008.

Poinformował również, że zbliża się okres intensywnych prac nad projektem budżetu na rok 2009 i przypomniał Przewodniczącym Komisji o dotrzymywaniu terminów opiniowania projektu budżetu na rok 2009 zgodnie z § 8 Uchwały Rady Powiatu, przyjętej w ubiegłym roku.

Planuje się, jeśli terminy prac nie ulegną zakłóceniu, że sesja budżetowa odbędzie się 19.12.br.

Do końca roku zostało co prawda 2 miesiące ale myślę, że wzorem roku poprzedniego Komisje mogłyby przy posiedzeniach nad projektem budżetu zaplanować swoją pracę na rok przyszły.

Plany pracy Komisji na rok 2009 oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej musi być przyjęty do końca roku. Czekam również na propozycje do Harmonogramu pracy Rady Powiatu na rok 2009.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.                                                    Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski i zapytał odnośnie funkcjonowania Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, gdyż w prasie i w Internecie można było przeczytać, że Związek ten działa niezgodnie z prawem. Chcę wiedzieć jak działa Związek i oczekuję odpowiedzi od dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju lub Prezesa Związku, choć jak mi wiadomo, to jest  to ta sama osoba, nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie, bo w pewnym sensie Związek podlega temu Wydziałowi.

Jako Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki współpracę  ze Związkiem oceniam bardzo źle. Miałem np. pytanie dlaczego nikt z naszej Komisji nie był zaproszony na podsumowanie działalności Związku za poprzedni rok szkolny. Odpowiedziałem, że nikt takiego zaproszenia nie otrzymał. Ja otrzymałem zaproszenie na pierwszy termin podsumowania ale nikt mnie nie poinformował, że termin ten został przełożony. Na spotkanie w drugim terminie nie zostałem zaproszony. Nie wiem czy jest to kara za to, że na jednym z posiedzeń Komisja wystąpiła do PSZS z wnioskiem o przywrócenie starego systemu eliminacji, taki system funkcjonuje w sąsiednich powiatach. Uważam, że obecny system eliminacji jest zły, szczególnie krzywdzący szkoły gminy Sochaczew. Technicznie i finansowo nie jesteśmy w stanie brać udziału w takich eliminacjach i być może dlatego nie mamy zbyt dużych sukcesów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o udzielenie odpowiedzi poprosił dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju p. Marcina Podsędka.

 

Dyrektor Wydziału M. Podsędek odnosząc się do pytań Radnego T. Głuchowskiego poinformował:

·              co do informacji o nielegalnej działalności PSZS, o której pisano w prasie – w ubiegłym roku, sierpień 2007 na jednym z posiedzeń Zarządu PSZS ówczesny Prezes p. M. Głuchowski zrezygnował z tej funkcji prosząc o pozytywne przyjęcie jego propozycji. Zarząd Związku przyjął propozycję i podjął taką decyzję.  Mieliśmy  wówczas taką sytuację, że w Zarządzie Związku był vacat. Członkowie Zarządu zgodnie z prawem postanowili wybrać brakującego członka Zarządu. Tym członkiem w myśl Statutu Związku  został p. Andrzej Grabarek. W dalszej kolejności dokonano wyboru Prezesa PSZS, którym został p. A. Grabarek. 

·              Nieprawdą są informacje podane w prasie, że Zarząd Związku jest nielegalny i wybory Prezesa są nielegalne. Decyzje podejmowane przez Zarząd Związku są legalne i nie są podejmowane przez Prezesa lecz przez wszystkich członków Zarządu.

·              Były również informacje, że Związek podejmuje decyzje finansowe niezgodnie z prawem. Tu chcę Państwa poinformować, że Związek nie  prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie ma na swoją statutową działalność żadnych środków finansowych. Wszystkie środki finansowe na przeprowadzanie rozgrywek jakie prowadzi Związek są podejmowane przez Zarząd  Powiatu a w dalszej kolejności decyzje te realizuje Wydział Promocji i Rozwoju. Zarząd PSZS nie podejmuje żadnych decyzji finansowych.

·              Drugą sprawą, o której powiem już jako Prezes PSZS jest temat prowadzenia rozgrywek. O najlepszym sposobie na przeprowadzanie rozgrywek można byłoby długo polemizować.   Myślę, że w tym przypadku wyniki same się tu bronią. Nowy system rozgrywek mówi, że szkoły w których się nie pracuje nie będą odnosić sukcesów. Rozumiem problemy techniczne i finansowe, bo one są ale PSZS ma obowiązek podnoszenia poziomu rozgrywek gdybyśmy tego nie mieli w planach jako poprzedni zarząd to nie zmienialibyśmy tego systemu. Nowy system rozgrywek sprawia, że to najlepsi z całego powiatu spotykają się i grają ze sobą a następnie grają

           dalej. Zatem czy będą to szkoły miejskie czy gminne to zależy to od tego czy są oni dobrzy a nie                    od tego skąd pochodzą. Będę bronił tego systemu tak jak bronił cały Zarząd. W składzie Zarządu            nie znajdują się sami urzędnicy ale nauczyciele wychowania fizycznego. Mało tego wielu            nauczycieli w-f, którzy nie są w Zarządzie chwali sobie ten system. Obecnego systemu            rozgrywek zazdrości nam wiele powiatów. Rozmawiamy o tym na Zarządach Mazowieckiego            Szkolnego Związku Sportowego, w których uczestniczy pracownik naszego Wydziału            p. Z. Grąbczewski  i potwierdza się, że system ten jest prawidłowy a wyniki dają            odzwierciedlenie poprzez nasze uczestnictwo w igrzyskach.

·              Natomiast jeśli chodzi o zaproszenie na podsumowanie chcę powiedzieć, iż wyniknęło to z powodu ograniczonej ilości miejsc. My nie organizowaliśmy tego sami, gdyż było to podsumowanie roku szkolnego ale również odbywało się otwarcie hali sportowej. Dzięki gościnności Gminy Iłów mogliśmy poprosić o kilka miejsc.

 

Radny T. Głuchowski zapytał czy ma rozumieć, że podczas podsumowania wyznaczonego w drugim terminie zabrakło miejsc.

 

Dyrektor M. Podsędek odpowiedział, iż tak należy to rozumieć.

 

Radny T. Głuchowski w związku z udzieloną odpowiedzią przez dyrektora M. Podsędka zapytał, po co w ogóle istnieje Komisja mająca sport w swym zakresie. Może należy wykreślić „sport” albo zlikwidować ją. Czy my istniejemy tylko po to, aby opiniować wydatki na sport.

To czy wygrywają najlepsi to tego nie wiemy, gdyż nie znane nam jest jakie wyniki mieliby ci, którzy nie przyjechali.

To, że inne powiaty nam zazdroszczą jest wątpliwe, bo mogą takie uchwały podjąć. Decyzja Zarządu jest i tak musi być ale nie zabroni Pan, Panie dyrektorze czy Prezesie, aby ktoś miał swoje zdanie. Ja swojego zdania będę bronił. Nie twierdzę, że PSZS robi źle, napisaliśmy jako Komisja wniosek, otrzymaliśmy odpowiedź i na tym sprawa się skończyła ale swoje zdanie mam. Nie mówię, że dzieje się coś niezgodnie z prawem, cieszę się, że jest to zgodne z zapisami w Statucie. Cieszę się również, że zostało to powiedziane publicznie a nie musimy dowiadywać się tego z prasy, która raz pisze dobrze a innym razem źle. Uważam, że powinniśmy rozmawiać w sposób wytonowany.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny Mieczysław Głuchowski nadmienił, iż Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki ma swoje zdanie na temat systemu rozgrywek a potwierdzam to dlatego, że będąc Prezesem Związku nie raz polemizowaliśmy na ten temat. Faktycznie wyjątkiem jest tu Gmina Sochaczew, jest tu na sali dyrektor Zespołu Szkół w Wyczółkach, który wie o tym, mieliśmy spotkanie z dyrektorami szkół, były postulaty zmiany rozgrywek, dyskusja była trudna ale utrzymano dotychczasowy system. Temat jest trudny a obecny Prezes musi się z tematem oswoić. Ja zawsze przyznawałem rację Gminie Sochaczew, gmina ta jest specyficzna, posiada 6 szkół podstawowych, a kiedy rozlosowywano miejsca to dzieci z tych szkół często należały do 5-6 grup. Zagwarantowanie uczestnictwa tych dzieci w zawodach technicznie było niemożliwe. Nie mogliśmy również patrzeć na to, że jedna szkoła podstawowa w gminie zawsze była w finałach oraz jedno gimnazjum w gminie również zawsze było w finałach. Okazało się, że ta właśnie szkoła znajdująca się na 3-4 miejscu już po zmianie rozgrywek znajdowała się na 15 czy 20 miejscu.

Podzielam zdanie Gminy Sochaczew i uważam, że mają oni prawo być niezadowoleni.

 

 

Ad. pkt 12.                           Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż na ostatniej sesji został poruszony temat przywrócenia stacjonarnego punktu krwiodawstwa w szpitalu. Padła propozycja przyjęcia stanowiska w tej sprawie. Zadeklarowałem, że Prezydium Rady przygotuje projekt stanowiska chociaż wiem, że problem ten jest bardzo trudny do rozwiązania.

Przewodniczący Rady odczytał propozycję stanowiska Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Radny Wojciech Zbytniewski  zapytał czy na ten temat rozmawiano z dyrektorem szpitala Panem F. Pasiakiem, gdyż nie wiem czy nasz szpital jest w stanie zabezpieczyć miejsce na taki punkt. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że punkt znajdował się w tym samym miejscu, w którym miałem przyjemność przyjmować pacjentów ale nie spełniało ono żadnych wymogów i było niezgodne z wymogami Sanepidu.

Dobrze byłoby, aby taki punkt stacjonarny znajdował się u nas ale musi on spełniać warunki zatem ZOZ Szpital Powiatowy musiałby zapewnić miejsce i warunki.

 

Głos zabrał Radny J. Ciura jako wnioskodawca uznał, iż w tej sprawie Wojewódzka Stacja winna się dogadać ze Szpitalem. Kto przystosuje pomieszczenie do działalności punktu, to nie jest nasz problem, jeśli Wojewódzka Stacja posiada środki to przystosuje pomieszczenie a jeśli nie to my jako szpital pomożemy. Uważam, że punkt ten dla mieszkańców naszego powiatu powinien być w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy do treści stanowiska.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek proponowane Stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przywrócenia stacjonarnego Punktu Krwiodawstwa zlokalizowanego w ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     16 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                                                                 ---------------

 

Stanowisko zostało przyjęta 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Stanowisko w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad . pkt 13.                           Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Magdalenie Osińskiej.

 

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Magdalena Osińska podziękowała za przekazane pieniądze dla WTZ. Kwota 7.430zł uruchomi pozostałe środki z PFRON-u i tak WTZ otrzyma około 70.000zł. Gwarantuję, że pieniądze te zostaną wydane gospodarnie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 14.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 50.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 12:57:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 12:57:17
 • Liczba odsłon: 1299
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459594]

przewiń do góry