UCHWAŁA  NR  XLVIII/174/2010

                                                                                                    

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27 KWIETNIA 2010 ROKU

 

 

w  sprawie  udzielenia absolutorium  Zarządowi  Powiatu

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt  6,  art.  16  ust.  3  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku 
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U. z  2001  roku   Nr  142,  poz.  1592   z  późniejszymi  zmianami) oraz  art.  199  ust.  3  ustawy  z   dnia  30  czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.   z  2005  roku  Nr  249,  poz.  2104  z  późn. zm.)  w  związku 
z  art.  121  ust.6  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157, poz.  1241  z  późn. zm.), 
po  zapoznaniu  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  Warszawie  Zespół 
w  Płocku  zawartą   w  uchwale  Nr  69/P/2010  z  dnia    12 kwietnia 2010 roku,  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu w  Sochaczewie  z  dnia  12.04.2010 roku  oraz  opinią  w/w Regionalnej  Izby  Obrachunkowej    (uchwała  Nr 92/P/2010  z  dnia  15 kwietnia roku)  co  do  tego  wniosku i  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  Zarządu  Powiatu w  Sochaczewie
z  wykonania  budżetu  Powiatu Sochaczewskiego za  2009  rok,

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

W   głosowaniu   jawnym,  przy:   18 głosach  „za”,  przy  braku  głosów  „przeciwnych”   
i    braku głosów  „wstrzymujących się”,  udziela  się  absolutorium  Zarządowi  Powiatu 
w  Sochaczewie  z  tytułu  wykonania  budżetu  Powiatu  Sochaczewskiego  za  2009  rok.

 

 

§  2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 09:44:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 09:44:03
  • Liczba odsłon: 1285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459598]

przewiń do góry