Protokół Nr XVII / 2007

z obrad XVII Sesji  Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w  Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.      Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2008 rok:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii komisji stałych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

d)     odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XVII/2007

z obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

20. 12. 2007 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

                              W posiedzeniu XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 20. 12. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. A. Łopata.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 w/z M. Wójcik

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           w/z Tomasz Stasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie                                  Joanna Kamińska

Dyrektor PUP                                                                                             Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                   w/z A. Radorzycki

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                            Jolanta Kulpa-Szczepanik

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                                         w/z M. Marcinkowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                                                      Hanna Bonecka

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego                                       Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                               Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki          Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                         Helena Bajurska

Redakcja Radio Fama                                                                               Justyna Marciniak

Redakcja Echo Powiatu                                                                             Andrzej Wach                                                         

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

Ad. pkt 1.     Otwarcie obrad  

 

 

Otwarcia  obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Grabarek  stwierdzając  "Otwieram obrady XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji Budżetowej w chwili obecnej udział bierze 20 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady  XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.          Przyjęcie porządku obrad     

     

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XVII Sesji Budżetowej został doręczony Radnym  w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi  do porządku obrad.

 

Uwag nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał proponowany porządek obrad.

 

Porządek obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.      Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2008 rok:

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii komisji stałych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

d)     odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie proponowanego porządku obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                przyjęciem głosowało          20  Radnych

"Przeciw"                                                     ----------------

"Wstrzymało się"                                        ----------------

 

Porządek obrad XVII  Sesji Budżetowej  Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XVI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XVI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  20 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4a)                Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż prace nad projektem budżetu na 2008 rok były prowadzone zgodnie z nową uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Nadmienił, iż projekt uchwały budżetowej został doręczony Radnym w ustawowym terminie.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały budżetowej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny J. Łopata. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu przedstawienia uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak poinformowała, że na wszystkich Komisjach starała się przybliżyć zapisy liczbowe ujęte w projekcie budżetu na 2008 rok.

Następnie w skrócie przypomniała główne składniki zapisów po stronie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zawartych w budżecie.

Po stronie dochodów zapisana została kwota 47.672.084zł, którą tworzą następujące pozycje:

-          2.183.324zł są to dochody własne, w tym dochody z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.800.000zł,

-          kwota 383.324zł są to zaplanowane wpływy z różnych dochodów w tym kwota 233.324zł są to środki niewygasające z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego tzw. komponentu "G" na zakup karetki R dla szpitala powiatowego.

Około 22,9% dochodu stanowią dochody od osób prawnych oraz osób fizycznych tzw. dochody z tytułu podatku CIT i PIT. Dochody te zostały zaplanowane w budżecie na 2008 rok w wysokości 10.916.132zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów. Realizacja tej kwoty uzależniona jest od wzrostu gospodarczego na terenie naszego powiatu, a co za tym idzie od wzrostu dochodów mieszkańców naszego powiatu i % udziału tychże podatków w budżecie państwa.  Kwota ta może być zrealizowana w 100% tak jak w tym roku lub też nie jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

53,8% dochodów stanowi subwencja oświatowa tj. kwota 25.627.779zł przeznaczona w pełnej wysokości na cele oświatowe. Wysokość subwencji potwierdzona będzie przez Ministerstwo Finansów do końca marca 2008 roku.

2.057.654zł jest to suma subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz części subwencji równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, która wzrosła w stosunku do roku 2007 o 133.521zł.

Kwota 4.636.132 zł jest to wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Na podstawie zawartych umów i porozumień po stronie dochodów ujęte zostały również następujące pozycje:

-          pomoc materialna dla uczniów i studentów w wysokości 490.000zł,

-          odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów kwota 334.824zł,

-          odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na naszym terenie 65.892zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zaplanowane zostały w kwocie 660.000zł.

Po stronie dochodowej zaplanowano również przychody:

-          1.800.000zł - emisja obligacji,

-          2.000.000zł - niewydatkowane środki finansowe w roku 2007,

-          1.275.000zł - zaplanowany kredyt na wydatki inwestycyjne.

 

W projekcie budżetu 2008 roku wydatki zaplanowane zostały na sumę 49.868.828zł. Na kwotę tą składają się:

-          wydatki oświatowe zaplanowane w pełnej wysokości subwencji oświatowej powiększonej o dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 114.300zł; wydatki oświatowe stanowią 51,6% wydatków ogółem,

-          wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel tj. do kwoty 4.636.132zł. Suma ta przeznaczona jest na działalność:

1)      Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

2)      Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

3)      Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

4)      pokrycia opłat składek zdrowotnych od osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

5)      dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej; dotacja ta w stosunku do roku 2007 mniejsza jest o 35.280zł i jest to tzw. dotacja wygasająca przeznaczona na dofinansowanie pobytu w DPS pensjonariuszy przyjętych do placówki przed 01.01.2005r.

Wydatki finansowane z dochodów własnych oraz dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 26,2% ogółu wydatków powiatu. Ze środków tych finansowane są następujące jednostki:

-          Dom Dziecka w Giżycach,

-          Powiatowy Zarząd Dróg,

-          Dom Pomocy Społecznej w Gawłowie,

-          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

-          Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

-          Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Wydatki w tych jednostkach zaplanowane zostały na poziomie roku 2007 bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji po stronie rozchodów zapisana została kwota 2.878.256zł, w tym:

-          kredyty - 636.572zł,

-          pożyczki - 241.684zł,

-          obligacje - 2.000.000zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. wynosi 17,79%, natomiast prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2008r. to 19,42% z uwzględnieniem planowanego kredytu w kwocie 1.275.000zł na wydatki inwestycyjne.

Na 2008 rok w dziale 758 - różne rozliczenia zaplanowana została rezerwa budżetowa w kwocie ogółem 390.000zł, w tym 25.000zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

 

 

Ad. pkt 4 b)               Odczytanie opinii komisji stałych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem wszystkie Komisje Rady Powiatu zaopiniowały projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2008 rok. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu budżetu wpłynęły poprzez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Opinie w/w Komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Przewodniczących Komisji Rady  o przedstawienie swych opinii na temat projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2008 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja w dniu 20 listopada 2007 roku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2008 rok.

 

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek przedstawił opinię Komisji Statutowo-Regulaminowej ponieważ w zastępstwie Przewodniczącego Komisji prowadził jej posiedzenie. Poinformował, iż Komisja w dniu 22 listopada 2007 roku analizowała projekt uchwały budżetowej na 2008 rok, a w szczególności zgodność jej z zapisami § 9 Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 października br. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Komisja wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik co do niektórych zapisów projektu uchwały. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sochaczewskiego na 2008 rok.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  p. Tadeuszowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  T. Głuchowski poinformował, iż w celu zaopiniowania projektu budżetu Komisja zebrała się w dniu 23 listopada br. i głównie analizowała takie działy jak:

§  dział 801 - oświata i wychowanie,

§  dział 803 - szkolnictwo wyższe,

§  dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,

§  dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

§  dział 926 – kultura fizyczna i sport.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w oświacie jest szereg inwestycji do zrobienia. W tym roku Komisja już dwukrotnie odwiedziła wszystkie szkoły żeby zapoznać się z ich warunkami i potrzebami. Między pierwszą a drugą wizytą sporo się zmieniło. W miarę posiadanych środków finansowych sporo rzeczy jest robionych. Komisja przy omawianiu budżetu skupiła się głównie na planowanych inwestycjach. Wiadomą rzeczą jest, iż  subwencja jest taka a nie inna, powiat nie stać aby niewiadomo jakie środki w oświatę wkładać. Natomiast jest duża inicjatywa ze strony Zarządu jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków. W inwestycjach na przyszły rok znalazł się ZS RCKU, chodzi o termomodernizację na którą szkoła bardzo długo czeka. W inwestycjach znalazł się również Zespół Szkół Specjalnych.

Wiadomo, że potrzeb w szkołach jest dużo, chociażby sprawa warsztatów w CKP, gdzie trzeba jakieś konkretne decyzje podjąć. Jest to bardzo ważna i trudna sprawa wymagająca dużych środków finansowych. Następną sprawą jest ZS im. J. Iwaszkiewicza, chociaż troszeczkę już w tym kierunku zostało zrobione ale trzeba nadal iść w kierunku poprawy warunków w tej szkole. Kolejną bardzo ważną sprawą jest problem rozwiązania szatni w ZSO im. F. Chopina i w dalszej kolejności trzeba  się tym zająć.

Przewodniczący Komisji T. Głuchowski nadmienił, iż Komisja zajmowała się również wydatkami na dofinansowywanie imprez kulturalnych i sportowych. W miarę możliwości też te środki zostaną zabezpieczone. W ciągu roku dało się widzieć, że byliśmy obecni jako powiat na wszystkich imprezach sportowych i kulturalnych poprzez różne nagrody, puchary i będziemy starali się to utrzymać.

Następnie Przewodniczący przedstawił oficjalne stanowisko Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

Komisja po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2008 rok zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie w w/w działach, zwracając jednocześnie uwagę aby w miarę posiadanych środków finansowych dofinansować Miejską Bibliotekę Publiczną o 10.000zł  z przeznaczeniem na zatrudnienie informatyka. Przewodniczący dodał, że chodzi o zinformatyzowanie księgozbiorów i w tym kierunku trzeba iść.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. Arturowi Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 20.11.2007r. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2008 rok w działach: 851 - ochrona zdrowia i 852 - pomoc społeczna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Józefowi Gołębiowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego J. Gołębiowski poinformował, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 20.11. 2007 r.  obradowała w składzie 3 osobowym. Po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik i Pana Wicestarosty odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2008 rok, zaopiniowała go pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja zebrała się w dniu 22.11.2007r. celem dokonania analizy przedstawionego projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2008r. Na posiedzenie zaproszeni zostali Pani Skarbnik, Pan Wicestarosta, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisji były sprawy związane z inwestycjami jak również wydatkami związanymi z rolnictwem i ochroną środowiska.

Następnie Przewodniczący przedstawił kilka spostrzeżeń i uwag, które były wypowiadane na posiedzeniu Komisji. Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe to opinia Komisji była zbliżona do opinii Komisji Oświaty. Być może dlatego, że wspólnie odbyto wyjazdowe posiedzenie Komisji. Należy stwierdzić tutaj coś pozytywnego dlatego, że postulaty Komisji i uwagi które wynikały z tego posiedzenia wyjazdowego były brane pod uwagę przez Zarząd, jak również znalazły odbicie w projekcie budżetu na 2008 rok. Niemniej jednak dyskutowano na posiedzeniu Komisji bardzo długo na temat ZSO w Sochaczewie, gdzie w projekcie budżetu na 2008 rok nie znalazły się żadne środki. Komisja zwraca uwagę, że jeśli w przyszłym roku pojawiłyby się jakiekolwiek dodatkowe środki finansowe to żeby spowodować aby można było część z nich wykorzystać na poprawienie bezpieczeństwa w tej szkole. Komisja zwróciła również uwagę aby dyrekcja szkoły spróbowała przynajmniej na czasokres między sytuacją jaka ma miejsce aktualnie a docelowo kiedy ruszy inwestycja polegająca na wyprowadzeniu szatni z piwnic próbowała podjąć działania które poprawiłyby bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to Komisja jest zadowolona, że w projekcie budżetu znalazły się środki związane z wydatkami na dwie bardzo istotne inwestycje nie tylko dla miasta Sochaczewa. Mianowicie kontynuacja przebudowy drogi Kamion-Witkowice-Sochaczew (budowa chodnika), przebudowa mostu w ciągu ul. Młynarskiej. Po ostatnim spotkaniu Rady Miejskiej i Rady Powiatu napawaliśmy się optymizmem. Radny myśli, że te ustalenia które były poczynione będą zrealizowane zgodnie z tym o czym mówił Starosta i Burmistrz, a tego jako Radni przede wszystkim miejscy będą pilnować.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż jeśli chodzi jeszcze o inwestycje drogowe, to w każdej gminie zaplanowano pewne prace. Natomiast na plus dla Zarządu i Starosty jest to, że poszukuje się środków z zewnątrz. Jest to kierunek jak najbardziej prawidłowy i to trzeba wspierać. Komisja również zwraca uwagę na to, że Zarząd układa poprawne stosunki z samorządami, które funkcjonują na terenie powiatu, czego przykładem są wspólne inwestycje drogowe.

Jeśli chodzi o inne inwestycje to w budżecie są zaplanowane środki na budowę DPS. Komisja zwróciła uwagę, że ta jednostka w tym roku się samo finansuje a wydatki na utrzymanie jej są o 35 tys. zł niższe.

Przewodniczący Komisji M. Głuchowski poinformował, iż po uzyskaniu wszystkich informacji od zaproszonych gości Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2008 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007r. zapoznała się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu odnośnie budżetu Powiatu Sochaczewskiego. Tylko Komisja Oświaty zgłosiła wniosek do budżetu Powiatu na rok 2008, chodzi tu o przeznaczenie środków finansowych w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na zatrudnienie informatyka w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Komisja po rozpatrzeniu tego wniosku postanowiła aby w I półroczu 2008 roku Zarząd Powiatu zastanowił się czy istnieje finansowa możliwość zrealizowania tego zadania. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Również Komisja Budżetowa po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik i szczegółowej analizie pozytywnie opiniuje projekt budżetu 4 głosami "za", przy 1 głosie "wstrzymującym się".

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  T. Głuchowski, który wyjaśnił że to nie jest wniosek Komisji tylko sugestia. Bo jeśli byłby to wniosek to trzeba by go głosować i wskazać skąd wziąć środki finansowe na ten cel.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż wyjaśniono już że nie był to wniosek Komisji tylko sugestia. Następnie podziękował wszystkim Komisjom za pracę nad projektem budżetu, a ich Przewodniczącym za dotrzymanie terminów i sprawne zaopiniowanie projektu budżetu.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 c)               Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

 

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 308/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu wraz z uzasadnieniem.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2008 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż obrady opuścił Radny A. Papierowski. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4 d)               Odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysiowi w celu odczytania stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Rady Powiatu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. Zarząd Powiatu zapoznał się i omówił wnioski Komisji Rady Powiatu do projektu budżetu na 2008 rok. Wszystkie Komisje zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie, bez wniosków. Jedyna sugestia zgłoszona Zarządowi dotyczyła rozpatrzenia w I kwartale 2008 roku możliwości dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej dodatkową kwotą 10.000zł na zatrudnienie informatyka. Również opinia RIO w Płocku jest pozytywna, bez uwag. Wobec powyższego Zarząd Powiatu nie zgłasza do przedstawionego Radzie projektu budżetu na 2008 rok żadnych autopoprawek i wnosi o jego uchwalenie.

 

 

 

Ad. pkt.4 e)               Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który poinformował, że był tą jedną osobą na Komisji Budżetowej, która wstrzymała się od głosowania za projektem budżetu. Nadmienił, iż nie chce też zadawać pytań odnośnie budżetu bo na Komisjach wszystkie sprawy zostały wyjaśnione. Na każdej Komisji był członek Zarządu, Pani Skarbnik. Radny poinformował, że wstrzymał się od głosowania bo miał pewne wątpliwości. Głównie chodziło o wydatki na budowę DPS, które są bardzo wysokie 11.000.000zł. Ale  w zdecydowanej większości będą to środki zewnętrzne więc pozostaje życzyć aby tak się stało i aby ten DPS został wybudowany. Drugą sprawą były wątpliwości odnośnie oszczędności na Starostwie Powiatowym, wydatków związanych z utrzymaniem. Radny spodziewał się, że ta restrukturyzacja da większe oszczędności. Może tutaj też jest pewne usprawiedliwienie, że po jakimś czasie pracownicy dostali podwyżki. W związku z tym w pewnym sensie daje to jakieś koszty. Tak powinno być żeby pracownicy co jakiś czas mieli podwyżki i więcej zarabiali.

Następnie Radny poinformował, iż biorąc pod uwagę fakt,  że jest to pierwszy budżet tego Zarządu Klub Wspólnota Samorządowa w całości będzie głosował za tym budżetem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, iż jego zdaniem budżet został bardzo dobrze przygotowany jeżeli wszystkie Komisji zaopiniowały go pozytywnie. Należy pogratulować Zarządowi. Radny ma jednak pewną uwagę, na przyszłość projekt budżetu nie powinien pójść bez podpisu wszystkich członków zarządu, dlatego że to wzbudza niepotrzebne pytania i dyskusje. Radny uważa, że Zarząd w całości przygotował projekt budżetu. Wie, że w czasie podpisu nie było akurat członka zarządu, ale w całości Zarząd pracował nad budżetem i uważa że w przyszłości powinny być wszystkie podpisy.

Następnie Radny poinformował, iż w projekcie budżetu zapisana jest informacja, że Zarząd może podejmować zobowiązania finansowe w wysokości 1.275.000zł. W związku z tym Radny zapytał czy to się może odbywać poza Radą. Na przykład jeśli Zarząd chce zaciągnąć 1mln zł kredytu czy musi być na to zgoda Rady. Radny uważa, że jest to kwota dosyć spora.

Radny nadmienił, iż mówimy o dobrej inicjatywie związanej z przeniesieniem ZSS do Erminowa. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców podjęły jednogłośne pozytywne decyzje na ten temat. Nadmienił, iż zdarzają się sytuacje kiedy ktoś przychodzi do Radnego i prosi aby tej szkoły nie przenosić. Zdaniem Radnego trzeba odpowiadać zdecydowanie, że rodzice na to się zgodzili i nie ma dyskusji. My nie możemy działać przeciwko rodzicom i nauczycielom.

Na zakończenie Radny poinformował, że działamy w samorządzie powiatowym troszkę inaczej niż w innych samorządach i nie politycznie podchodzimy do projektu budżetu a merytorycznie. Radny będzie oczywiście głosował "za" budżetem bo jest on dobry.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski jako Przewodniczący nowego klubu powiatowego Powiatowe Forum Samorządowe poinformował, że opiniują budżet pozytywnie. Nie mieli czasu aby się głębiej wypowiedzieć, natomiast w następnym roku jako nowy klub radnych przygotują się do dyskusji na tematy pewnych zjawisk, które jako radni powinniśmy przedyskutować jeśli chodzi o budżet. Mianowicie jest dużo zadań, które są przypisane bądź są z nazwy przy powiecie a środki zostały w zupełnie innych źródłach jeśli chodzi o strukturę finansowania w państwie. Radny myśli, że przyszły rok będzie tym czasem aby wystąpić jako powiaty o troszeczkę większe dofinansowanie pewnych zadań środkami budżetu centralnego. Na tą chwilę Zarząd wykonał wszystko co było możliwe na podstawie dotacji, subwencji i wszelkich innych zewnętrznych środków aby ułożyć ten budżet i on jest dlatego przez wszystkich przyjęty bez uwag. Natomiast Radny myśli, że jest czas aby po roku pracy mając większą wiedzę przystąpić w przyszłym roku do prób pozyskania zmian w ustawach które spowodują, że pewne jednostki źle dofinansowywane budżetem centralnym dostały tych środków więcej.

Na zakończenie Radny W. Domagalski poinformował, iż Klub Powiatowe Forum Samorządowe będzie głosował za tym budżetem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska poinformowała, iż Przewodniczący Komisji Oświaty mówił o podjętej propozycji do Zarządu Powiatu aby 10.000zł przeznaczyć na informatyka. Radna dodała, że nie są to środki dla informatyka typowo do Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. To będą środki przeznaczone dla informatyka, który będzie obsługiwał biblioteki w naszym powiecie. Jest to główny cel, aby te biblioteki które są w Rybnie, Młodzieszynie i Iłowie nie pozostały bez informatyka. Biblioteka wchodzi w cały system bibliotek i jest to niezbędne. Dlatego Radna będzie to popierać i trzymać za słowo Panów Starostów i że te środki w I kwartale się znajdą.

Następnie Radna zabrała głos w imieniu Radnych  Klubu Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej. Nadmieniła, iż Radni analizowali cały budżet i brali udział w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu. Poinformowała, że będą głosować za uchwaleniem tego budżetu. Należy życzyć Zarządowi aby udało im się pozyskać środki zewnętrzne co umożliwi im realizację uchwały budżetowej.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek poprosił Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania w czasie dyskusji.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż zapis w projekcie uchwały budżetowej dotyczący udzielenia upoważnienia Zarządowi do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.275.000zł dotyczy kredytu celowego pod inwestycje, które są już zapisane w wydatkach inwestycyjnych i w załączniku inwestycyjnym jako wkład własny do pozyskania środków unijnych. Ten kredyt na kwotę 1.275.000zł przeznaczony będzie jako wkład własny na trzy zadania: 750.000zł do pozyskania środków dla DPS, 375.000zł do pozyskania środków na rozbudowę szkoły w Erminowie i 150.000zł do odbudowy przeprawy mostowej przy ul. Młynarskiej.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

Ad. pkt  4 f)               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt budżetu powiatu na 2008 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                             ---------------

 

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2008 rok została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek pogratulował Zarządowi przyjęcia przez Radę jednogłośnie budżetu na 2008 rok. Życzył pomysłów, wytrwałości w poszukiwaniu dalszych środków budżetowych, aby nasz powiat w 2008 roku bez zagrożeń mógł realizować swoje zamierzenia i wypełniać powinności na niego nałożone.

 

Starosta Tadeusz Koryś  w imieniu Zarządu podziękował Radnym za jednogłośne przegłosowanie budżetu na 2008 rok. 100% Rady Powiatu zagłosowało za przyjęciem budżetu i jest to dla Zarządu kredyt zaufania oraz większy doping do dalszej pracy. Starosta nadmienił, iż cieszy się z deklaracji które padły o dalszej współpracy i pomocy Zarządowi. To co zostało powiedziane, że nie dzielimy się politycznie tylko podchodzimy do spraw merytorycznie dzisiaj się sprawdziło. Starosta jeszcze raz serdecznie podziękował za przyjęcie budżetu na 2008 rok.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwy do godz. 1120.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

 

 

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Następnie Pan Starosta w uzupełnieniu informacji podał informację z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu, na których Zarząd: 

-          Przyjął program naprawczy Domu Dziecka w Giżycach z realizacją do 2010 roku wraz z uruchomieniem placówki interwencyjnej dla dzieci z naszego powiatu.

-          Rozpatrzył wniosek DPS o rozszerzenie działalności tj. filii dla osób przewlekle psychicznie chorych. Starosta Nadmienił, iż w związku z tym, że podjęto w specyfikacji do budowy nowego obiektu takie założenia dlatego chcą już wprowadzać to w istniejącym DPS.

-          Podjął uchwałę o poręczeniu kredytu dla ZOZ-u w celu skorzystania z umorzenia pożyczki restrukturyzacyjnej i uwolnienia hipoteki na obiektach szpitala.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 5.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad pkt  6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach, spotkaniach i posiedzeniach:

-          Uroczystości konsekracji Kościoła Św. Józefa Robotnika w Sochaczewie.

-          Spotkaniu Wigilijnym Powiatowej Izby Gospodarczej w Dachowej.

-          Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu.

-          Spotkaniu Wigilijnym z nauczycielami zorganizowanym przez Zarząd Oddziału ZNP, Szkołę Podstawową Nr 3 i Klub Nauczyciela w Sochaczewie razem z Panią Wiceprzewodniczącą.

-          Sesji Rady Gminy w Iłowie.

-          Posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

W ramach prac Przewodniczącego Rady Powiatu Pan A. Grabarek odbył spotkanie z Panią Przewodniczącą Rady Miasta Danutą Radzanowską, którego celem była organizacja spotkania Rad Miasta i Powiatu. Spotkanie to miało miejsce w dniu 14 grudnia br. o godz. 900, godzina została uzgodniona na prośbę Pani Przewodniczącej Rady Miasta. Tematem była informacja dla obu Rad i mieszkańców Sochaczewa na temat oceny rozwiązań projektowych przywrócenia ruchu kołowego oraz proponowane sposoby rozwiązań konstrukcyjnych na obiektach mostowych w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Znaczna część Radnych z obu Rad skorzystała ze spotkania. Przewodniczący myśli, że będzie ono owocowało w dalszych poczynaniach Zarządu Powiatu i Pana Burmistrza.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w imieniu Rady Powiatu podpisał wraz z Panem Starostą życzenia dla okolicznych samorządów, instytucji, jednostek i osób które współpracują z samorządem powiatowym.

 

Za pośrednictwem Biura Rady Powiatu Przewodniczący przekazał powiadomienia Wojewody Mazowieckiego dla wszystkich Radnych, członków Zarządu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych. Poświadczenie odbioru przekazane zostało z powrotem Wojewodzie Mazowieckiemu.

 

Przewodniczący Rady przekazał wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zarządowi PSZS w Sochaczewie.

Przewodniczący opracował również projekt harmonogramu pracy Rady Powiatu na 2008 rok w porozumieniu z Panem Starostą, który został zaakceptowany przez Prezydium Rady Powiatu a będzie przedłożony Radzie do przyjęcia na Sesji w dniu 28 grudnia br.

Następnie Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych gości na sali na Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 28 grudnia br. o godz.1200. Nadmienił, iż trudno będzie w okresie świątecznym wysłać listowne zaproszenia bo dotrą one dopiero w miesiącu styczniu, dlatego też już dziś serdecznie wszystkich zaprosił.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż Do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od:

-          Pana Posła na Sejm RP Dariusza Kaczanowskiego,

-          Przewodniczącej Rady Miasta Danuty Radzanowskiej,

-          Burmistrza Miasta Sochaczewa Bogumiła Czubackiego,

-          Przewodniczącej Rady Gminy w Młodzieszynie Albiny Doroba i Wójta Gminy Młodzieszyn Joanny Szymańskiej,

-          Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej Mirosława Jelonka i Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego,

-          Kierownika Wydziału w Płocku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grzegorza Skwarny,

-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Marii Olędzkiej,

-          Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzaty Dębowskiej z pracownikami,

-          Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszka Pasiaka,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, pracowników i młodzieży Zespołu Szkół w Teresinie,

-          Dyrekcji oraz społeczności ZS CKP w Sochaczewie,

-          Dyrektora, Rady Pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie,

-          Powiatowego Państwowego Inspektora Budowlanego w Sochaczewie,

-          Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Mieczysława Głuchowskiego z pracownikami,

-          Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie Haliny Pędziejewskiej z pracownikami,

-          Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie z pracownikami,

-          Kierownika Oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Czesława Gwary,

-          Kierownika Biura Powiatowego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie z siedzibą w Bielicach,

-          Kierownika domu urodzenia Fryderyka Chopina w Sochaczewie,

-          Chórzystów Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej,

-          Redaktora Naczelnego Ekspressu Sochaczewskiego Jerzego Szostaka,

-          Firmy MARS Polska.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu swoim, całego Prezydium Rady, Starosty, Zarządu zaprosił wszystkich po zakończeniu Sesji na spotkanie opłatkowe.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza H. Boneckiej.

 

Pani Dyrektor H. Bonecka poinformowała, że ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie powstał 1 września 2001 roku z połączenia 2 szkół: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza. To było 6 lat temu, od tamtej pory wiele było pomysłów na Iwaszkiewicza, w tym jeden z nich którego nie udało się zrealizować, a mianowicie pomysł na rozbudowę szkoły. Pozostaliśmy szkołą, która pracuje w dosyć trudnych warunkach bo uczymy się w 2 oddalonych od siebie budynkach szkolnych, które są w dużej mierze zaniedbane inwestycyjnie poprzez właśnie oczekiwanie na rozbudowę i poprzez lata w których brakowało środków finansowych. Dziś mogę z satysfakcją powiedzieć, że nadszedł dzień bardzo miły dla mnie jako dyrektora szkoły, dla całej społeczności szkolnej ponieważ kończy się ważny etap, a mianowicie kończą się prace remontowe w budynku szkoły przy ul. Chodakowskiej 16. Dzięki tym pracom remontowym mamy za sobą wszystkie niebezpieczeństwa, które groziły naszej szkole. Mamy wreszcie szkołę myślę, że bezpieczną. Czujemy się w niej pewnie, lepiej i dobrze. Bardzo się cieszymy, że te prace remontowe udało się przeprowadzić w tym roku budżetowym, w roku 2007 i z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście Tadeuszowi Korysiowi, panu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu, Panu Dyrektorowi Stefanowi Grefkowiczowi, Radnym Rady Powiatu, a przede wszystkim radnym z Komisji Oświaty i chciałabym tu wymienić Panią Radną Jolantę Popiołek, którym bardzo serdecznie chciałabym podziękować za wsparcie, głosy w sprawie środków finansowych na remont ZS im. J. Iwaszkiewicza. Chciałabym również podziękować wszystkim tym, których być może przez nieuwagę pominęłam, a wszyscy ci państwo byli przychylni przeznaczeniu środków finansowych na remont naszej szkoły. Niech te kwiaty, które młodzież mojej szkoły w dniu dzisiejszym przyniosła i złożyła na ręce Pana Starosty będą wyrazem podziękowania za remont naszego budynku przy ul. Chodakowskiej 16. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeszcze wiele w szkole do zrobienia i liczymy na to, że nie tylko rok 2007 będzie tym rokiem inwestycji w Iwaszkiewicza, ale znajdą się również środki finansowe w latach następnych. W imieniu całej społeczności szkolnej, własnym, uczniów, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, a także w imieniu rodziców dziękuję raz jeszcze wszystkim którzy przyczynili się do tego, że w 2007 roku udało się przeprowadzić bardzo ważny remont budynku szkolnego przy ul. Chodakowskiej 16. Dziękujemy za już, mamy nadzieję, że w roku 2008 może być jeszcze.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

 

 

Więcej głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt  10.          Zakończenie obrad

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę i uwagę na Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

 

 

Obrady zakończono o godz. 1135.

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:47:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:47:12
  • Liczba odsłon: 1342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459424]

przewiń do góry