UCHWAŁA  NR  XX/86/2008                                      

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA   18  MARCA  2008  ROKU


w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy
Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami  pozarządowymiNa  podstawie art. 12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr   142,  poz.  1592  
z  późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  Nr  96,  poz.  873  
z  późniejszymi  zmianami)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:                §  1


Uchwala  się Program  Współpracy  Powiatu  Sochaczewskiego z  organizacjami  pozarządowymi  oraz z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  
24  kwietnia  2003  roku o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2008  rok,  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęciaUZASADNIENIEArt.  5  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  nakazuje organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  uchwalenie  corocznego  uchwala  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  w/w  ustawy.  
Proponowany  Radzie  Powiatu  projekt  programu  określa  m.in.  zakres  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  realizacji  zadań  sfery  publicznej,  należących  do  zadań  powiatu,  które  to  zadania  będą  realizowane  w  ramach  przyjętego  budżetu  powiatu.

 
                            
Załącznik  do  Uchwały  Nr  XX/86/2008
                            Rady  Powiatu  w Sochaczewie  z  dnia  18 marca 2008 roku
                            w  sprawie  uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu
                            Sochaczewskiego z  organizacjami  pozarządowymi
PROGRAM
WSPÓŁPRACY  POWIATU  SOCHACZEWSKIEGO
Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ  PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI  W  ART.  3  UST.  3  USTAWY  O  DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU  PUBLICZNEGO  I  O  WOLONTARIACIE
NA  2008  ROK
ROZDZIAŁ 1

CELE PROGRAMU


 Celem  programu  jest:
1) podnoszenie jakości realizacji zadań sfery publicznej,
2) rozszerzanie zakresu działalności społecznie użytecznej,
3) umożliwianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego włączanie się w realizowanie zadań sfery publicznej,
4) tworzenie warunków do zwiększania aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.ROZDZIAŁ 2

PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY I PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY


1. Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie powiatu lub dla jej mieszkańców podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i organizacji pozarządowych.
2. Przedmiotem współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
a) realizacja zadań powiatu określonych w ustawach oraz wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego,
b) podwyższanie efektywności działań skierowanych do mieszkańców powiatu,
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
e) konsultowanie aktów prawa miejscowego.ROZDZIAŁ 3

ZAKRES WSPÓŁPRACY


Powiat Sochaczewski współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań sfery publicznej, należących do zadań powiatu , a w szczególności w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
-  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionej  sportowo,  upowszechnianie  sportu  szkolnego,
- organizacja  rywalizacji  sportowej  w  ramach  Igrzysk  Młodzieży  Szkolnej  
w  powiecie  sochaczewskim,
-   organizacja  na  terenie  powiatu  sochaczewskiego  imprez  sportowych  regionalnych,  wojewódzkich,  ogólnopolskich  i  międzynarodowych  promujących  w  powiecie  kulturę  fizyczną,  walory  i  osiągnięcia  powiatu,
- upowszechnianie  sportu  dla  wszystkich,  organizacja  imprez  rekreacyjnych  
o  zasięgu  powiatowym,
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – organizacja  tematycznych  spotkań  informacyjnych,  szkoleń,  seminariów,
3) działań o charakterze proekologicznym:
- zawieranie kontaktów i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach     działalności i współdziałanie w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
-  edukacji ekologicznej mającej na celu zwiększenie wśród lokalnej społeczności poziomu wiedzy o ochronie środowiska,
4) działalności turystycznej – działania  promujące  turystykę  weekendową  powiatu  sochaczewskiego,  w  ramach  której  zawarte  są  poszczególne  grupy  produktów  turystycznych  -  organizacja  imprez  promocyjnych,  produkcja  wydawnictwa  promocyjnych,
5) organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności  występów artystycznych, konkursów, wystaw,  a  także  wspieranie  inicjatyw  promujących  dziedzictwo  kulturowe  i  historyczne  powiatu  sochaczewskiego,
6) działań na rzecz osób niepełnosprawnych  - konsultacje  i  udostępnianie  informacji  w  zakresie  rehabilitacji  zawodowej,  społecznej  oraz  przestrzegania  praw  osób  niepełnosprawnych,
7) pomocy społecznej:
- działania  opiekuńczo – wychowawcze  i  terapeutyczne  dla  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej  uzależnieniami  w  formie  prowadzenia  placówki  opiekuńczo  -  wychowawczej  wsparcia  dziennego,
8) ochrona  zdrowia:
- działania  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień  I  stopnia  prowadzonej  na  terenie  powiatu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  profilaktyki  prowadzonej  w  szkołach  oraz  lokalnych  mediach,
9) wspieranie  działań  na  rzecz  informatyzacji  i  budowy  społeczeństwa  informacyjnego.


ROZDZIAŁ 4

FORMY WSPÓŁPRACY

W 2008 roku współpraca Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie
w następujących formach:

1) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm./, które może mieć formę:
a) powierzania,
b) wspierania.
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) udzielania pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet powiatu źródeł finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


ROZDZIAŁ 5

ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom współpracy oraz ich kontrola odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. W 2008 roku zlecanie zadań odbywać się będzie w formie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji –
w ramach środków zapisanych na ten cel w budżecie powiatu.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w celu realizacji zadań publicznych przez podmioty Programu zamieszcza się, w zależności od zadania  w dzienniku lokalnym lub
o zasięgu ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie  oraz  w  Internecie.
4. Decyzję o wyborze podmiotów , które uzyskają dotację oraz wysokość dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej , powołanej uchwałą Zarządu Powiatu.  Wyniki  konkursu  zamieszcza  się  na  tablicy  ogłoszeń  w  Starostwie  Powiatowym  w  Sochaczewie  oraz  w  Internecie.
5. W imieniu Zarządu Powiatu kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty Programu sprawują odpowiednie merytoryczne Wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne.
6. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok podmioty te mogą zgłaszać Radzie Powiatu za pośrednictwem Wydziału Promocji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 11:18:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 11:18:56
  • Liczba odsłon: 1307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460017]

przewiń do góry