Uchwała Nr XIX/82/2008
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 25 stycznia 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. m.) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) i art. 6 pkt. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Sochaczewski zawartego w dniu 3 października 2002r., wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej              w dniu 20 grudnia 2002r. Nr.U-CLIII,  Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski wymienionych w załączniku do uchwały najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uzgadnia się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, o których mowa w § 1 wartość jednego punktu w wysokości 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) dla ustalenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/160/2005 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 maja 2005r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008r.
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
2) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
3) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie
4) Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
5) Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
6) Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie
7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie
8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienie wartości punktu                  dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach                  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski umożliwi wdrożenie podwyżek wynagrodzeń od 01 stycznia 2008r. dla tej grupy zawodowej. Ostatnią uchwałę Rady Powiatu w Sochaczewie w powyższej sprawie podjęto 20 maja 2005r. a zastosowanie podwyżek wynagrodzeń w kolejnych latach spowodowało osiągnięcie, dla niektórych stanowisk maksymalnych wartości. Zgodnie z art. 13 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach                           i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Sochaczewski zawartego w dniu                  3 października 2002r. powiat zobowiązany jest do realizacji wzrostu przeciętnego wynagrodzenia pracowników objętych układem na poziomie nie niższym niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który na rok 2008 wynosi 2,3%.
    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 11:10:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 11:10:25
  • Liczba odsłon: 1304
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459421]

przewiń do góry