UCHWAŁA NR XXIII/133/2013

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Sochaczewski nieruchomości zajętych pod drogę powiatową

 

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zmianami), w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651 z późn. zmianami) oraz § 6 pkt.3 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820 z późn. zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Sochaczewski w drodze darowizny od Gminy Teresin nieruchomości, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 8 i 14, o powierzchni 1,48 ha i 1,31 ha, położonych w Gminie Teresin, obręb SHRO Szymanów, zajętych pod drogi powiatowe Nr 38122, Nr 38126 i Nr 38137 – dla których Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00015430/5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

 

W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości, Gmina Teresin zwróciła się o nieodpłatne przejęcie przez Powiat Sochaczewski dwóch działek gruntu o numerach ewid. 8 i 14, położonych we wsi Szymanów, które zajęte są przez drogi powiatowe, zgodnie z wykazem dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do stosownej uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Powiatu Sochaczewskiego do kategorii dróg powiatowych.

Zgodnie z przepisem § 6 pkt.3 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 35, poz.820 z późn. zmianami), nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sochaczewskiego wymaga zgody Rady Powiatu w Sochaczewie.objasnienie_wpf.docx

wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-09 09:24:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-10 10:20:19
  • Liczba odsłon: 1292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441585]

przewiń do góry