Uchwała Nr XXXVIII/143/ 2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 22 czerwca 2009r.

 

w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych                                                     w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                                                         w Sochaczewie

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5a i art. 58 ust. 6 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.                   z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się Statut Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącemu w skład  Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie                               ul. Piłsudskiego 63, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXVIII/143/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie                                                 z dnia 22 czerwca 2009r.  w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu                     dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                             w Sochaczewie

 

 

Powyższa uchwała jest konsekwencją uchwały Nr XXXVII/135/2009 Rady Powiatu                      w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i wynika z ustawowego obowiązku organu prowadzącego nadania pierwszego statutu szkoły. Statut został opracowany przy współpracy z dyrekcją szkoły i jest zgodny z ramowym statutem określonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.         w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/143/2009                                                                                                                                     Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 czerwca 2009r.

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum                   Kształcenia Ustawicznego

 w Sochaczewie

 

§ 1

 

1.      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie zwane dalej „szkołą” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty.

2.      Organem prowadzącym  szkołę jest Powiat Sochaczewski.

3.      Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

4.      Siedziba szkoły znajduje się w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 63.

5.      Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego                im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie.

 

§ 2

 

1.      Podbudową programową Liceum jest 3-letnie gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa.

2.      Nauka w Liceum trwa 3 lata

3.      Po ukończeniu trzyletniej szkoły słuchacze mają prawo do egzaminu dojrzałości, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo dojrzałości.

4.      Dla słuchaczy klas maturalnych szkoła organizuje i przeprowadza egzamin maturalny. Regulamin egzaminu maturalnego oraz sposób przeprowadzania  w/w egzaminu stanowią odrębne przepisy.

5.      Kształcenie odbywa się w formie zaocznej w formie konsultacji zbiorowych w czasie trwania wszystkich semestrów co 2 tygodnie przez 2 dni.

6.      Dopuszcza się możliwość organizowania w szkole konsultacji indywidualnych                             w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.

 

§ 3

 

1.      Szkołę tworzy, utrzymuje, przekształca i likwiduje organ prowadzący szkołę.

2.      Podstawy funkcjonowania stanowią akt założycielski szkoły i statut szkoły.

 

§ 4

 

Szkoła funkcjonuje na zasadach szkoły publicznej, która zapewnia : 

1)      bezpłatne nauczanie dla słuchaczy, pobierających naukę w systemie zaocznym,

2)      przeprowadza rekrutacje uczniów  i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)      realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, a także realizuje ramowe plany nauczania dla danego typu szkoły i zawodu,

5)     realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6)     umożliwia uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych.

 

 

 

 

§ 5

 

Szkoła jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników oraz zakładem, świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w niej słuchaczy.

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 6

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

3)      sprzyja realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie                do warunków szkoły i wieku uczniów.

§ 7

 

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną rozpatrując możliwości organizacyjne szkoły, wyznacza na początku etapu organizacyjnego dla każdego oddziału przedmioty ujęte                        w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

§ 8

 

Proces kształcenia w szkole służy wyposażeniu słuchaczy w nowoczesną wiedzę ogólną                        i zawodową oraz system wartości humanistycznych i społecznych, przyczynia się do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia i kultury ogólnej społeczeństwa.

 

§ 9

 

Kształcenie w szkole ma na celu :

1)        zapewnienie słuchaczom wykształcenia ogólnego niezbędnego do wykonywania zawodu                i umożliwiającego dalszą naukę, a także wdrażania ich do samokształcenia oraz  podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej,

2)        wdrażanie słuchaczy do wykonywania pracy zawodowej z pełną odpowiedzialnością                     i zrozumieniem jej znaczenia społeczno-gospodarczego,

3)        kształcenie i wychowanie słuchaczy na świadomych i twórczych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

a)      pobudzenie i wyzwalanie własnej aktywności poznawczej w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,

b)      stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych,

c)      wyrabianie właściwego stosunku do samego siebie i swoich poczynań w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów              z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, szacunku dla tych środowisk oraz ochrony               i rozwoju,

d)     kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa,

e)      kształtowanie przekonania o potrzebie urządzania i zabezpieczenia własnego życia            w oparciu o własną odpowiedzialność zawodową i gospodarczą,

f)       przygotowanie słuchaczy do prawidłowego kształtowania stosunków  międzyludzkich, do świadomego samodzielnego aktywnego odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu społecznym, rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i obrony kraju,

g)      wyposażenie słuchaczy w nowoczesną wiedzę humanistyczną społeczną przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną.

 

 

ORGANY SZKOŁY

 

§ 10

Organami szkoły są:

 

1)      Dyrektor szkoły.

2)      Rada pedagogiczna.

3)      Samorząd słuchaczy.

 

§ 11

 

1.      Dyrektor szkoły:

1)        jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole,

2)        jest kierownikiem państwowej jednostki organizacyjnej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do uczniów szkoły,

3)        jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów, słuchaczy szkoły,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w szkole,

5)        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

6)        kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

7)        realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

8)        współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)        organizuje działalność szkoły w zakresie kształcenia uczniów, słuchaczy,

10)    zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań szkoły,

11)    dokonuje oceny pracy i wartości zawodowej podległych pracowników szkoły,

12)    zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom szkoły,

13)    dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy  i podziału czynności służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

14)    organizuje kancelarię szkoły, archiwum,

15)    w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę wprowadza do szkoły nowe profile kształcenia,

16)    współpracuje z radą pedagogiczną,

17)    realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, prawa szkolnego oraz poleceń przełożonych dyrektora szkoły.

 

§ 12

 

Dyrektor za zgodą  organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

                                                          

 

§ 13

 

W realizacji zadań dyrektor szkoły ma prawo do:

1)          dokonywania podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywania podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom szkoły,

2)          powoływania i odwoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

3)          zatrudniania, zwalniania oraz dokonywania zmian w stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

4)          zawieszenia realizacji uchwały rady pedagogicznej, jeśli sprzeczna jest z przepisami prawa lub interesem szkoły i powiadomienia o swej decyzji organu prowadzącego szkołę, w celu podjęcia przez ten organ ostatecznej decyzji,

5)          przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień oraz premii pieniężnych,

6)          występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

7)          wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły stosownie do postanowień kodeksu pracy,

8)          skreślenia słuchacza z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły i regulaminie uczniowskim, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy,

9)          przyjmowania słuchaczy do szkoły, jeżeli ich liczba w oddziale nie przekracza liczby określonej w statucie szkoły,

10)      dysponowania składnikami majątkowymi i funduszami szkoły w granicach przewidywanych przepisami szczegółowymi.

 

§ 14

 

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za:

1)          dobór nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze                       w szkole,

2)          właściwą organizację pracy w szkole i jakość osiąganych wyników w jej działalności,

3)          dobór zadań do planu pracy szkoły,

4)          skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w szkole,

5)          zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy i nauki pracownikom                  i słuchaczom szkoły,

6)          kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników szkoły i wśród słuchaczy,

7)          realizację potrzeb socjalnych pracowników i słuchaczy szkoły związanych                              z wykonywaniem pracy zawodowej i nauką  w szkole,

8)          właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi szkoły oraz właściwie je zabezpiecza,

9)          opracowywanie, klasyfikowanie, składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji kancelarii szkoły.

                                          

§ 15

 

1.      Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych szkoły,

2)        zatwierdzanie wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów,

3)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

5)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły,

2)     projekt planu finansowego szkoły,

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmiany.

4.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

 

 

§ 16

 

1.      W szkole działa samorząd słuchaczy.

2.      Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

3.      Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu.

4.      Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowanie, zakres działania   i zadania określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

6.      Organy samorządu są reprezentantami słuchaczy szkoły wobec dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich.

7.      Samorząd słuchaczy ma prawo do przedstawienia dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw słuchaczy,                 w szczególności:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do organizacji życia szkolnego,

3)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                      w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

4)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

5)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu.

 

§ 17

 

1.      Dyrektor szkoły zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania                        i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji przez:

1)   udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia zebrań i spotkań,

2)   zapewnia niezbędne materiały oraz  środki techniczne do prowadzenia dokumentacji,

3)   zapewnia administracyjną obsługę w zakresie przyjmowania, wysyłania                                    i przechowywania dokumentacji danego organu.

2.      Dyrekcja szkoły zapewnia wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami poprzez:

1)   uczestniczenie w zebraniach poszczególnych organów,

2)   informowanie o realizacji podjętych uchwał i wniosków,

3)   udostępnienie publikacji zarządzeń władz oświatowych.

3.      W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły przyjmuje się zasady:

1)   konflikty powstałe pomiędzy nauczycielami czy pracownikami ekonomiczno-administracyjnymi i obsługowymi szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły,

2)   dyrektor może odwołać się do rady pedagogicznej o opinię wnioskowanych rozstrzygnięć,

3)   od decyzji dyrektora nauczyciel czy pracownik może odwołać się do organu nadzorującego pracę szkoły,

4)   występujące konflikty pomiędzy organami szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły, a jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z podjętą decyzją przysługuje tej stronie odwołanie do organu nadzorującego pracę szkoły.

5)   konflikty wynikłe pomiędzy dyrektorem szkoły a organem szkoły rozwiązuje organ nadzorujący pracę szkoły.

6)   konflikty pracownicze dyrektor szkoły rozwiązuje z udziałem związków zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA SZKOŁY

 

§ 18

 

Pracownikami szkoły są:

1)   nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole,

2)   nauczyciele,

3)   pracownicy niepedagogiczni.

 

§ 19

 

1. W strukturze szkoły funkcjonuje biblioteka. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2.      Biblioteka szkolna stanowi integralną część szkoły, jest ośrodkiem życia intelektualnego                 i kulturalnego, miejscem rozwijania zainteresowań i talentów słuchaczy oraz głównym ośrodkiem informacji szkolnej.

3.      Zadania biblioteki:

1)      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, płyt, taśm, kaset, filmów),    

2)      obsługa użytkowników (słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej (katalogi, kartoteki, bazy danych bibliograficznych i faktograficznych),

3)      zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników - uczniów, nauczycieli, innych pracowników - potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4)      podejmowanie - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania - różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5)      przysposabianie słuchaczy do samokształcenia i umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacyjnych, a także wyszukiwania w nich  informacji, na określony temat; umożliwienie wykorzystania biblioteki do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

6)      pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych             w szkole np. pracach dyplomowych.

4.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów.

5. Zadania nauczycieli bibliotekarzy obejmują pracę pedagogiczną i pracę organizacyjno-techniczną.

6. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor szkoły, który:

1)    zapewnia pomieszczenie i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,

2)    zatrudnia kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami,

3)   wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych, ustala regulamin komisji skontrowej,

4)    zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni),

5)    zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

7. Rada pedagogiczna w sprawie biblioteki podejmuje następujące czynności:

1)   opiniuje projekt budżetu biblioteki,

2)   zatwierdza plan pracy biblioteki,

3)   analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),

4)   podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 

§ 20

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie                            z obowiązującymi przepisami, a ponadto w miarę możliwości:

1)      pomieszczenie do działalności samorządu  słuchaczy, sklepiku, świetlicy szkolnej, biblioteki, czytelni,

2)      archiwum,

3)      szatnię.

 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 21

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników technicznych, administracyjnych                i pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy. 

 

§ 22

 

1.      Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece słuchaczy.

2.      Realizują zadania wynikające z postanowień Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz postanowień ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela.

3.      Kierują całokształtem poczynań uczniów w procesie zdobywania wiedzy, umiejętności                      i ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki swej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4.      Dokonują rozpoznania aktualnych potrzeb słuchaczy, a także ich uzdolnień i zainteresowań                 i stwarzają warunki zaspokojenia tych potrzeb oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

5.      Rzetelnie przygotowują się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a kontaktach ze słuchaczami sprzyjają rozbudowie i wyzwalaniu aktywności poznawczej w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

6.      Często i systematycznie oraz sprawiedliwie, na podstawie jasnych i czytelnych kryteriów                i mierników cen oceniają wiedzę i umiejętności uczniów będąc podstawą klasyfikacji                   i promowania.

7.      W zakresie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego nauczyciel:

1)      posiada dobrą znajomość merytoryczną programu nauczania przedmiotu,

2)      posiada dobre przygotowanie się merytoryczne i metodyczne do przeprowadzenia lekcji,

3)      rozplanowuje treści programowe na cały cykl kształcenia zgodnie z zaleceniami metodycznymi,

4)      racjonalnie kieruje poczynaniami słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych,

5)      stosuje metody zmuszające słuchaczy do zdobywania wiedzy programowej i poza programowej w zależności od ich predyspozycji psychofizycznych,

6)      wzbogaca program minimum poszerzając zakres podawanych wiadomości,

7)      wykorzystuje w procesie nauczania najnowsze osiągnięcia merytoryczne                       i metodyczne danego przedmiotu nauczania.

8.      W zakresie dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny do nauczyciela   należy:

1)      dbanie o sprzęt i pomoce oraz ponoszenie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomoce naukowe – dotyczy to opiekunów pracowni, którym przeznaczony został sprzęt i pomoce naukowe w użytkowanie pracowni, klasopracowni,

2)      w ramach swoich możliwości konserwowanie i usuwanie drobnych usterek               oraz zgłaszanie uszkodzonego sprzętu i pomocy naukowych do kierownika gospodarczego,

3)      wykorzystywanie sprzętu specjalistycznego zgodnie z przeznaczeniem i tylko przez nauczyciela z uprawnieniami,

4)      dbałość o estetykę i wygląd wizualny przypisanej pracowni, sali lekcyjnej,

5)      dbałość o ład i porządek w pracowni, sali lekcyjnej i innym pomieszczeniu szkolnym podczas prowadzenia w/w salach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

9.      W zakresie wspierania  rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowań zadaniem nauczyciela jest:

1)      różnicowanie wymagań,

2)      określenie minimum treści programowych,

3)      stosowanie indywidualnych metod nauczania.

10. W zakresie bezstronności i obiektywizmu oceniania słuchaczy do nauczyciela  należy:

1)        systematyczne sprawdzenie wiadomości i wystawienie ocen zgodnie                      z regulaminem oceniania, klasyfikowania i oceniania,

2)         jasne określenie wymagań i kryteriów oceny.

11. W zakresie doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy   merytorycznej do nauczyciela należy:

1)      uczestniczenie w różnych formach doskonalenia organizowanego przez ośrodki pozaszkolne,

2)      uczestniczenie w formach doskonalenia organizowanego w ramach szkoły,

3)      podejmowanie studiów podyplomowych, studiów przedmiotowo-metodycznych                         i kursów dokształcających,

4)      samodoskonalenie w oparciu o literaturę,

5)      zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

12.         W zakresie tworzenia harmonijnej współpracy całej społeczności szkolnej do nauczyciela należy:

1)        systematyczna realizacja zadań określonych statutem, planami,  regulaminami, zaleceniami dyrektora szkoły, odrębnymi przepisami,

2)        realizowanie uchwał organów szkoły podejmowanych w ramach kompetencji,

3)         przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp,

4)         układanie współpracy na zasadach wzajemnego zaufania, poszanowania, szacunku i godności w realizacji; nauczyciel-pracownik, nauczyciel-dyrektor szkoły, nauczyciel-słuchacz, nauczyciel-pracownik administracji, obsługi,

5)        współodpowiedzialność za tworzenie dobrej atmosfery pracy.

13.         Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nauczyciel ma prawo być wyróżniony nagrodami pieniężnymi oraz odznaczeniami państwowymi wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

14.         Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele pokrewnych przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany przez zespół przewodniczący. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)        zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

2)        wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych                        i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 23

 

1.      Każdy oddział liceum dla dorosłych ma swojego opiekuna ustalonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli w szkole zwanej „opiekunem’’. Opiekunowie oddziałów są administratorami życia zbiorowego słuchaczy i ich powiernikami, madiatorami                             w rozstrzyganiu kwestii spornych.

2.      Opiekun oddziału w celu realizacji zadań:

1)      otacza indywidualną opieką każdego słuchacza,

2)      poznaje cały wyznaczony pod opiekę oddział klasowy, jego potrzeby, zainteresowania,

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koryguje ich działania wobec ogółu słuchaczy, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

4)      organizuje opiekę dydaktyczną i pomoc dla słuchaczy mających trudności w nauce w celu uzupełniania braków w wiadomościach,

5)      okazuje stałą troskę o właściwy stosunek słuchaczy do nauki i wspólnie z nauczycielami uczącymi w jego klasie kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

6)      organizuje różnorodne formy aktywności społecznej słuchaczy,

7)      przekłada sprawozdanie z postępów oddziału i wyników nauczania na posiedzeniach rady pedagogicznej,

8)      załatwia różne sprawy administracyjne i prowadzi dokumentację związaną                              z czynnościami służbowymi wychowawcy klasowego,

9)      stwarza warunki dla prawidłowej pracy samorządu słuchaczy, współdziała z samorządem      i udziela mu pomocy w realizacji jego zadań,

10)   czuwa nad frekwencją uczęszczania na zajęcia w oddziale znajdującym się pod jego opieką,

11)   współpracuje z biblioteką szkolną.

 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

                                            

§ 24

 

1.      Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczni, administracyjni                  i obsługowi szkoły.

2.      Pracowników tych zatrudnia dyrektor szkoły na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.      Pracownicy Ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora szkoły.

 4.  Szkoła posiada stanowisko kierownicze nie pedagogiczne – kierownika gospodarczego.

 

 

SŁUCHACZE SZKOŁY I ZASADY ICH REKRUTACJI

 

§ 25

 

1.        Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.        Liczebność oddziałów klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący szkołę.

3.        Do przeprowadzenia rekrutacji słuchaczy dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną                         w składzie:

-             przewodniczący,

-      zastępca przewodniczącego,

-             członkowie.

 

§ 26

Zasady rekrutacji do szkoły:

1)      podstawę prawną rekrutacji stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                   i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

2)      kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego dla dorosłych składają następujące dokumenty:

a)         podanie o przyjęcie,

b)        kwestionariusz osobowy,

c)         poświadczoną kopię ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,

d)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym typie szkoły,

3)      o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen ze świadectwa ustalona w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym; w przypadku braku miejsc szkoła wystawia zaświadczenie potwierdzające udział kandydata w procedurze rekrutacji.

4)      szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna po przeprowadzonej rekrutacji sporządza                 i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

5)     od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania do dyrektora szkoły; decyzja dyrektora jest ostateczna.

6)     szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rekrutacji uczniów do szkoły w danym roku szkolnym określa Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

 

§ 27

 

1. Słuchacz ma prawo do:

1)      zapoznania się z materiałem programowym każdego przedmiotu,

2)      warunków bezpieczeństwa zgodnych za wymaganiami zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

3)      swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących wyznawanej religii,                 a także życia szkolnego  w sposób nie naruszający dobra osobistego innych osób,

4)      kulturalnego, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia,

5)      wyjaśnień nauczyciela przedmiotu, gdy uważa że wystawiona ocena jest krzywdząca,

6)      odwołania się od wystawionej oceny do dyrektora szkoły w sprawie egzaminu sprawdzającego,

7)      korzystania z pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń, obiektów sportowych, pracowni specjalistycznych na zasadach prawidłowego użytkowania pod opiekę nauczyciela lub opiekuna,

8)      ochrony i poszanowania własnej godności, a w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  i psychicznej,

9)      zgłoszenia swemu opiekunowi niezadowolenia z osiągniętych wyników dydaktycznych                   i wnioskowanie o ponowne ich ustalenie,

10)  prawidłowego zorganizowania procesu kształcenia, zapewniającego aktywne uczestnictwo w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, zaspokajania aspiracji edukacyjnych oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

11)  w uzasadnionych logicznie przypadkach  słuchacze mogą prosić o zmianę opiekuna,

12)   do opieki i pomocy ze strony szkoły, jeżeli z przyczyn rozwojowych, rodzinnych                        lub  losowych potrzebna jest pomoc lub wsparcie, które może przybrać postać materialną.

 

2. Słuchacz ma obowiązek:

1)      systematycznego uczęszczania do szkoły oraz na zajęcia lekcyjne, nie spóźniania się na zajęcia lekcyjne oraz przynosić wszystkie niezbędne indywidualne środki dydaktyczne                   i przybory szkolne,

2)      wykluczenia z praktyki szkolnej ściągania, podpowiadania i tym podobnych zachowań,

3)      kulturalnego, taktownego, zgodnego z tradycją szkoły zachowania się,

4)      okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

5)      dbania o godne imię szkoły i godnego ją reprezentowania,

6)      chronienia własnego życia i zdrowia, przestrzegania zasad higieny osobistej,

7)      sumiennego wykonywania poleceń dyrektora szkoły i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

8)      aktywnego włączania się do życia społecznego szkoły,

9)      współdziałania w kształtowaniu przyjaznych stosunków w oddziale klasowym                         i  międzyklasowym, rzetelnego wykonywania podjętych zobowiązań,

10)  współdziałania w utrzymaniu porządku, czystości i estetycznego wyglądy pomieszczeń                  i otoczenia szkoły, szanowania mienia szkoły,

11)  układania stosunków między nauczycielami a słuchaczami na zasadach wzajemnego   zaufania i szacunku,

12)  przestrzegania obowiązujących przepisów bhp,

13)  przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminie pracy szkoły                            i regulaminie słuchaczy.

3. Zabrania się słuchaczom palenia papierosów (tytoniu), używania alkoholu i środków odurzających w szkole.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 28

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy                       w trakcie każdego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania                           i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

§ 29

 

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone                  w systemie klasowo- lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a w tym jedna przerwa trwa co najmniej 15 minut.

§ 30

 

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                     i wychowawczych określa semestralny rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Semestralny rozkład zajęć podany jest do wiadomości słuchaczom oraz nauczycielom                   i wywieszony jest na tablicy informacyjnej oraz w pokoju nauczycielskim do codziennego wglądu.

§ 31

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, w terminie podanym przez organ prowadzący szkołę, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły                 z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych              ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 32

 

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. Rok szkolny dzielimy na dwa okresy (semestry). Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, podziału roku szkolnego na okresy, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych dni wolnych od nauki ustala MEN przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 33

 

1.    Przy nauczaniu niektórych przedmiotów wymagających specjalnych warunków nauki                     i bezpieczeństwa, szkoła corocznie dokonuje podziału oddziału na grupy. Podział na grupy uzależniony jest od wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. Warunki                     i zasady podziału na grupy określają oddzielne przepisy.

2.    Podział na grupy dokonuje corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 34

 

Niektóre zajęcia obowiązkowe np. nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koło zainteresowań, zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

§ 35

 

1.            Słuchaczom przysługuje prawo do zdawania egzaminów eksternistycznych na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U., Nr 179, poz. 1273).

2.            Do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły oraz ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Osoba taka może uzyskać dyplom ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych. Egzamin taki przeprowadza się z zakresu wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania szkoły.

3.            Egzamin eksternistyczny przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przy Zespole Szkół RCKU, w skład którego wchodzi szkoła.

4.            Egzamin eksternistyczny przeprowadza się, o ile zachodzi taka potrzeba, dwa razy w roku:

1)        w zimowej sesji egzaminacyjnej w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

2)        w jesiennej sesji egzaminacyjnej w okresie od 1 października do 31 października.

5.   Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu zamieszkania tej osoby wniosek o dopuszczenie                        do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dołączając do wniosku świadectwo ukończenia szkoły lub ostatniej klasy, oświadczenie, że nie jest uczniem szkoły, kserokopię dowodu osobistego.

§ 36

 

Słuchaczowi, który nie zaliczył obowiązkowych semestralnych przedmiotów nauczania                        w wyznaczonym terminie przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 37

 

          Szkoła może przyjmować nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – a  poszczególnymi nauczycielami i zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 38

 

1.        Podstawę prawną wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowi ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

2.        Zgodnie z założeniami nauczycieli ma rozpoznawać i oceniać u słuchacza:

1)        poziom i postępy w opanowaniu wiadomości i umiejętności wynikające                            z programów  nauczania realizowanych w szkole,

2)        pracę i postępy słuchacza a nie tylko stan wiedzy,.

3)        rozpoznawać i diagnozować trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

3.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)        informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach                  w tym zakresie,

2)        pomóc słuchaczowi w samodzielnym rozwoju,

3)        motywowanie słuchaczy do lepszej pracy,

4)        umożliwienie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4.        Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr I i II zostaje zamknięty Radą klasyfikacyjną w zależności od terminów zakończenia nauki w poszczególnych typach szkół.

5.        Szkoła przyjmuje sześciostopniowy system oceniania:

oceny – celująca (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).

6.        Składnikami każdej oceny są:

1) zakres wiadomości i umiejętności,

2) zrozumienie materiału naukowego,

3) umiejętności stosowania w wykorzystaniu wiedzy,

4) kultura przekazywania wiadomości.

7.        Nauczyciele przyjmują kryteria poszczególnych ocen uwzględniając w/w składniki:

niedostateczny (1) – rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami, zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl,

dopuszczający (2) – słuchacz posiada wiadomości luźno zestawione, brak zrozumienia podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśnienia zjawisk, liczne błędy, nieporadny cel,

dostateczny (3) – opanowane wiadomości i umiejętności w podstawowym zakresie, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi, dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela, stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego,

dobry (4) – niepełne opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi, poprawne rozumienie uogólnień  i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk inspirowanych przez nauczyciela; stosowanie wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym, brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych,

bardzo dobry (5) – wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwe zrozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela, umiejętne wykorzystanie wiadomości teoretycznych w praktyce – bez ingerencji nauczyciela, poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową,

celujący (6) – wiadomości ściśle naukowe a ich zakres szerszy niż wymagania programowe, osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom wymagań edukacyjnych, przewidzianych w programie danego przedmiotu – są oryginalne, twórcze, wskazują na dużą samodzielność ich uzyskiwania, poprawny język, styl, duża swoboda posługiwania się terminologią naukową.

8.        Ogólne przyjęte metody kontroli wiedzy słuchacza:

1)        ocena z pracy kontrolnej,

2)      ocena z egzaminów semestralnych:  ustnych i pisemnych.

9.        Słuchaczowi, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji rocznej przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego zgodnie z rozporządzeniem MEN.

10.    Jeśli słuchacz otrzymał dwie oceny niedostateczne może zwrócić się z prośbą do rady  pedagogicznej o zgodę na zdawanie dwóch egzaminów poprawkowych.

W odpowiedzi na prośbę słuchacza rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

11.    Termin egzaminów poprawkowych wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich (przerwy wakacyjnej).

12.    Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego                            w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego   w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13.    Tryb przeprowadzenia egzaminów poprawkowych określa rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 39

 

Słuchacze osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się w pracy społecznej wzorową postawą, wybitnymi osiągnięciami, reprezentując szkołę na zewnątrz, nagradzania są przez wychowawcę klasy, organizacje młodzieżowe, dyrekcję szkoły:

1.      Pochwałą opiekuna wobec oddziału klasowego.

2.      Pochwałą dyrektora szkoły.

3.      Dyplomem uznania.

4.      Nagrodami książkowymi.

Kandydaturę i propozycje nagrody zgłaszają do dyrekcji szkoły opiekun oddziału, samorząd słuchaczy.

KARY

 

§ 40

 

1.  Za naruszenie porządku szkolnego, godności słuchacza, nie przestrzeganie postanowień statutu szkoły i regulaminu słuchaczy, słuchacz może zostać ukarany:

1)   Upomnieniem opiekuna oddziału.

2)   Upomnieniem lub naganną dyrektora szkoły wobec oddziału lub szkoły.

3)   W szczególnych przypadkach skreśleniem z listy słuchaczy, gdy słuchacz:

-          zagraża bezpieczeństwu nauczycieli, pracowników szkoły i innych słuchaczy,

-          wnosi na teren szkoły alkohol, środki odurzające lub przebywa pod ich wpływem,

-          narusza godność nauczycieli, pracowników i słuchaczy.

2.  Skreślenie słuchacza z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy.

3.W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą słuchaczy.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41

 

1.    Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Tablice i stemple liceum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu                   i nazwę liceum.

§ 42

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§43

 

Obsługę finansowo-księgową szkoły organizuje organ prowadzący poprzez powołany w tym celu Powiatowy Zespół Edukacji.

 

                                                                           § 44

 

Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym do jego uchwalania. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia Statutu  lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

§ 45

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§ 46

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 12:02:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 12:02:29
  • Liczba odsłon: 1455
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459541]

przewiń do góry