Stowarzyszenia zwykłe – rejestracja

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej (art. 40-43 ustawy). Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42):

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

 • zrzeszać osób prawnych,

 • prowadzić działalności gospodarczej,

 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 40 ust. 1b ustawy, każdy członek stowarzyszenia zwykłego odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Warunki niezbędne do założenia stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby, które:

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren, siedzibę i środki działania, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

 • wybierają przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe,

 • wybierają zarząd, wówczas regulamin określa również tryb wyboru, uzupełniania składu, kompetencje czy warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Składane dokumenty:
 1. Regulamin działalności.

 2. Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce   urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.

 3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego   stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

 4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

 5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;

 6. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby, o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela albo zarządu, o wyborze organu kontroli wewnętrznej.

 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis albo uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek organu nadzorującego lub prokuratora o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 roku – obowiązane są dokonać wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa
w art. 40 ust. 5,   w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa

Podstawa prawna

Ustawa z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ) zwana dalej "ustawą",

Opłata skarbowa:

 1. Złożenie dokumentów o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego oraz wpis do wewnętrznej ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie
 2. Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do ewidencji – 17 zł - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z póź. zm.)

Opłatę skarbową wnosi się:

 • na rachunek bankowy starostwa: 87 1240 5703 1111 0010 6445 2636
 • w kasie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Przykładowe wzory dokumentów:
Wiosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego.
Regulamin stowarzyszenia zwykłego.
Regulamin stowarzyszenia zwykłego z zarządem
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji
Wniosek zmiany w ewidencji

 

 Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Spraw Organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
ul. M.J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,
pokój nr 209, telefon   46 864 18 52
e-mail : acwiek@powiatsochaczew.pl

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarzębowski Jacek
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-24 11:25:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Admin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-30 15:06:07
 • Liczba odsłon: 6588
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448924]

przewiń do góry