Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy:

Podstawa Prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym( Dz.U. z 2019r poz.2140 ze .zm)

 • ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r poz.256 )

 • ustawa z dnia 12.07.2019r Prawo przedsiębiorców (Dz.U.z 2019r poz.1292)

 • rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.

Sposób załatwienia sprawy:

1.Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

2.Postanowienie o wszczęciu kontroli z wyznaczonym terminem kontroli.

3.Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

4.Okazanie legitymacji służbowej i doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz

poinformowanie kontrolowanego o jego prawach o obowiązkach.

5.Kontrolę przeprowadza się raz na 5 lat w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub

za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, również w

siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

6.Podczas czynności kontrolnych kontrolowany zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy

oraz niezbędnej dokumentacji.

7.Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Termin realizacji:

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia wszczęcia zawiadomienia.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników - 12 dni roboczych,

  • w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – 18 dni roboczych,

  • w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – 24 dni roboczych,

  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Wymagane dokumenty:

Aktualne na dzień kontroli dokumenty potwierdzające wykonywanie przez przedsiębiorcę transportu drogowego(opcjonalnie w zależności od rodzaju uprawnienia):

    -  Certyfikat Kompetencji Zawodowych,

    -  zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy,

    -  oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym,

    -  oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej,

    -  wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia,

    - aktualne zabezpieczenie finansowe /polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności zawodowej, gwarancja bankowa, bilans, sprawozdanie  

      finansowe,

    -  potwierdzenie spełniania przez kierowców wykonujących przewozy, warunków ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o

        ruchu drogowym,

Tryb odwoławczy:

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. M.J.Piłsudskiego 65 pikój nr 2,

poniedziałek w godz.10 -17, pozostałe dni w godz.8-15.

Kontakt:Burzykowska Grażyna , tel. 046 864 18 39.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Burzykowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 12:56:26
 • Liczba odsłon: 1513
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441721]

przewiń do góry