Uchwała Nr XIII/66/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011


    Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ art. 263 ust.2 i 3, pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 320.109,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 29 luty         2012 roku.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/66/2011
      Rady Powiatu w Sochaczewie
              z dnia 30 grudnia 2011rokuWykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2011 roku:


Lp.    Wyszczególnienie    Kwota w zł ogółem    Termin realizacji
1    Remont pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego           w Sochaczewie dla potrzeb Poradni                     Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.                    
317.609,50    
29.02.2012r.
2    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania remontowego – „Remont pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie”.    
2.500,00    
29.02.2012r.
    Razem    320.109,50    
    

                              Załącznik Nr 2 do
    Uchwały Nr XIII/66/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie
                    z dnia 30 grudnia 2011r.Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2011roku:Lp.    
Dział    
Rozdział    
Nazwa rozdziału    
Kwota w zł    z tego:    
Termin realizacji
                   
bieżące    
majątkowe    

1.    
801    
80195    
Pozostała działalność    
317.609,50    
317.609,50    
-    
29.02.2012r.

2.    
801    
80195    
Pozostała działalność    
2.500,00    
2.500,00    
-    
29.02.2012r.

Razem    
320.109,50    
320.109,50        

Uzasadnienie


 Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 i 3 pkt. 1, 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków oraz określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym.

W przedstawionym projekcie Uchwały, Zarząd Powiatu proponuje ująć wykaz wydatków nie wygasających – wydatki związane z:
1)    Remont pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej        w Sochaczewie.   
                                
2)    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania remontowego – „Remont pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego         w Sochaczewie dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.


Jednocześnie informujemy iż na w/w zadania zostali wyłonieni wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych i podpisane umowy.

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 29 lutego 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:39:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:39:35
  • Liczba odsłon: 1386
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460576]

przewiń do góry