XXXI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie             19 grudnia 2008r.

 

 

Protokół Nr XXXI/ 2008

 

 

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2008 r. o godz. 1345

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)       zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2008.

4.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Sprawy różne.

8.       Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXI / 2008

 

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 19. 12. 2008 r. o godz. 13 45

 

              W obradach XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 19. 12. 2008r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli: Radny Wiesław Kowala.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny Janusz Ciura.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                                   Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                            Piotr Osiecki

       Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                           Krzysztof Ciołkiewicz

      Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                       w/z M.Wójcik

Dyrektor ZOZ SP w Sochaczewie                                                                  Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                    Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                                        w/z Jan Piecka

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                           Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                                     Marcin Podsędek

Dyrektor SANEPID w Sochaczewie                                                                  Maria Olędzka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                                 Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                                     Robert Szewczyk

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                                         Bogusław Marcinkowski

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                                 Tadeusz Wachowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                                        Waldemar Orliński

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2


Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny J. Ciura. Usprawiedliwienie Radnego J. Ciury w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXXI sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                                                           Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXI Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)       zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2008.

4.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Sprawy różne.

8.       Zakończenie obrad.

 

Ad pkt 3a)                                                                                        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 

       Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady        Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 576.054 zł z tytułu:

- zwiększenie dotacji w kwocie 97.480zł z przeznaczeniem na:

a)       pokrycie wydatków bieżących w DPS w Sochaczewie                                   -          33.861zł;

b)       pokrycie wydatków bieżących w KP PSP w Sochaczewie – 10.173zł;

c)       doposażenie poradni psychologiczno-peagogicznej w sprzęt i oprogramowanie – 14.544zł;

d)      zakup sprzętu i pokrycie szkoleń dla pracowników w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 36.322zł;

e)       opłata składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1530zł;

f)        wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 1050zł;

g)       zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego pobytu pensjonariuszy w DPS – 41.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tej placówce.

-  zwiększenie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego – 16.000zł z przeznaczeniem na wydatki     bieżące utrzymanie dróg – PZD.

-  na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w kwocie 18.062zł na     dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na      emeryturę.

- pozostałe zwiększenia – to kwota 15.476zł z tytułu odsetek bankowych i różnych wpływów –    środki przeznaczone na wydatki bieżące w tych placówkach.

 

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – projekty systemowe pod tytułem „Czas na samodzielność” została przyznana dotacja rozwojowa przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w kwocie – 388.036zł.

Projekt adresowany jest głównie dla ludzi młodych, z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które były bądź są wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub mają orzeczoną grupę inwalidzką.

Urealnione zostały plany finansowe jednostek poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

      Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Na sesję przybył Radny Wiesław Kowala. Rada obraduje w 19 osobowym składzie, gdyż wyszedł Radny Artur Papierowski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 3 b)            Uchwała w sprawie  zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla                                przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala                                Powiatowego w Sochaczewie za rok 2008

                                

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanego projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, iż proponowana uchwała o wyborze biegłego rewidenta jest wymogiem art. 66 ustawy o rachunkowości oraz § 16 Statutu Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Wybór jest poprzedzony postępowaniem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, procedurę przeprowadził Szpital Powiatowy. Wyniki postępowania przedstawione w projekcie uchwały zatwierdza Rada Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  Wojciechowi Zbytniewskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2008 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                        ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

Ad. p  kt 4.               Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie dodam informacje z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu:

- rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrektora Domu Dziecka w Giżycach o zmianę w regulaminie organizacyjnym Domu polegającą na utworzeniu w tej placówce stanowiska wicedyrektora.

-  od 01.01.2009r. w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie nie będzie punktu przyjmowania wniosków paszportowych. Kończy się porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w tej sprawie, było ono wielokrotnie aneksowane ale obecnie Wojewoda inaczej zorganizował obsługę paszportową w naszym województwie zmniejszając ilość punktów obsługi paszportowej.

Nasz powiat będzie podlegał powiatowi Warszawa Zachodnia a punkt będzie w siedzibie w Ożarowie Mazowieckim.

Otwarcie punktu obsługi paszportowej w Ożarowie nastąpi 05.01.2009r.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 6.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Miasta Sochaczewa, która miała miejsce na poprzedniej sesji. Stwierdził, iż wystąpienie Pana Burmistrza K. Ciołkowskiego pokazuje, że być może zostają przecięte ”złe nici”, które były dotychczas pomiędzy Burmistrzami a Starostami. Burmistrz przedstawiając przykłady dobrej współpracy obu samorządów w roku 2008 pokazał, iż współpraca daje korzyści dla mieszkańców.

Radny podziękował Panu Zastępcy Burmistrza za tę wypowiedź a Staroście  pogratulował otwartości na współpracę. Dobrze, że zostało to powiedziane pod koniec roku, bo może będzie to służyło w przyszłym roku i w przyszłości.

Radny nadmienił odnośnie listu, który wpłynął do Radnych Powiatu a dotyczy sprawy utworzenia etatu wicedyrektora w Domu Dziecka w Giżycach. Poinformował również, iż wyjaśnienie w tej sprawie było przedstawione na Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz informacji udzielił na dzisiejszej sesji Pan Starosta w punkcie Informacja z prac Zarządu Powiatu.

Radny M. Głuchowski uznał, iż do listu tego nie powinniśmy podchodzić poważnie, tym bardziej, że jest to anonim. Myślę, że w odpowiedzi Pan Starosta potwierdzi moją wypowiedź.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski odniósł się do informacji dotyczącej paszportów i poprosił Starostę o takie działania z Wojewodą aby w Ożarowie Maz. można było złożyć wniosek o paszport ale również odebrać paszport. Poprosił o zorganizowanie pełnej obsługi paszportowej.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż w Oddziale Powiatu Warszawa Zachodnia mieszczącym się w Ożarowie Mazowieckim będzie pełna obsługa paszportowa.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Odpowiedzi odnośnie wypowiedzi Radnego M. Głuchowskiego udzielił Wicestarowsta P. Osiecki.

 

Wicestarosta podkreślił, że list do Radnych był anonimem, na Komisji Ochrony Zdrowia przedstawiałem sprawę zmiany w regulaminie Domu Dziecka. Informuję raz jeszcze, iż z wnioskiem wystąpiła Pani dyrektor Domu uzasadniając, iż Dom jest placówką całodobową i całoroczną. W związku z tym istnieje potrzeba aby osoba kierująca Domem była permanentnie w kontakcie z placówką. Zgodnie z Kodeksem Pracy Pani dyrektor ma prawo do urlopu, są zdarzenia losowe typu choroba i niedobrze jest kiedy w kontaktach służbowych z policją, ośrodkami pomocy społecznej Dom reprezentuje osoba nieuprawniona. Takie kontakty są nieuniknione. Nie możemy przewidzieć co się wydarzy w placówce. Takie uzasadnienie przedstawiła Pani dyrektor a Zarząd Powiatu prowadząc politykę oszczędnościową nie może sugerować się tylko finansami, bo istnieją szczególne sytuacje, gdzie kompetentny nadzór jest konieczny. Wybór konkretnej osoby na to stanowisko będzie dokonany przez dyrektora placówki i będzie to osoba pracująca w Domu a nie osoba z zewnątrz.

 

 

Ad. pkt 5.                                                      Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 6.                             Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad . pkt 7.                             Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił wszystkich na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się tuż po zakończeniu sesji.

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 15.

 

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:35:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:35:06
 • Liczba odsłon: 1394
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459910]

przewiń do góry