Uchwała Nr  XLVII/171/2010

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  26 lutego 2010 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Prezesa Zarządu tego Funduszu w wysokości 1.222.791,00 zł, przeznacza się w 2010 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

1)     finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych - 2.991,00 zł,

2)     dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 739.800,00 zł,

3)     dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych - 150.000,00 zł, z tego środki w wysokości ‑ 13.000,00 dla beneficjentów projektu „Czas na samodzielność”, współfinansowanego  ze środków EFS.

4)     dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i  technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 120.000,00 zł,

5)     dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów   -  210.000,00 zł.                                                                                                                                    

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2010r. w wysokości 1.222.791 zł istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            W przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania.

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-22 10:13:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-22 10:13:15
  • Liczba odsłon: 1346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460039]

przewiń do góry