Uchwała Nr VIII/43/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

1)      Część tabelaryczną, składającą się z tabel odpowiadających wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w tych załącznikach.

Tabele dotyczące wykonania dochodów i wydatków powinny uwzględnić:

a)      Plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego,

b)      Wysokość wykonania,

c)      Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu,

 

2)      Część opisową obejmującą:

a)      Ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu,

b)      Objaśnienia przyczyn odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków,

c)      Występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów,

d)     Istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu,

e)      Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz o stanie zadłużenia powiatu.

 

 

§  2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

 

§ 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie za I półrocze powinna zawierać:

a)      Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego,

b)      Informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w formie opisowej.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z brzmieniem art. 266 ust. 2 ustawy z  dnia 27  sierpnia  2009 roku o finansach  publicznych organ  stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa  zakres i  formę informacji o przebiegu  wykonania budżetu  za I półrocze  roku budżetowego, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Powyższe informacje Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-13 14:49:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 14:49:53
  • Liczba odsłon: 1469
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459906]

przewiń do góry