XLVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie     26 lutego 2010r.

 

 

Protokół Nr XLVII/ 2010

 

 

z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 26 lutego 2010 r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XLIV sesji budżetowej;

b)     XLV sesji;

c)      XLVI sesji.

4.       Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Sochaczewskiego.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)       określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku;

c)        projektu uchwały o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

d)       udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

6.       Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski za rok 2009.

7.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2009 roku.

8.       Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2009 roku.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLVII / 2010

z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 26. 02. 2010 r. o godz. 13 00

 

W posiedzeniu XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 26. 02. 2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. Gołębiowski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                  Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 w/z Piotr Dubielecki

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                                                         w/z Jan Piecka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruch.  Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                          Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLVII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczew Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych, stypendystów Starosty Sochaczewskiego, ich opiekunów, dyrektorów szkół, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji obecnie udział bierze 20 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLVII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLVII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.  Nadmienił, że  do porządku obrad wkradł się błąd w pkt 5d) powinno być Zespołu Opieki Zdrowotnej, a jest Zespołu Opieki Społecznej.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLVII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  20  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu:

 

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XLIV sesji budżetowej;

b)     XLV sesji;

c)      XLVI sesji.

4.       Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Sochaczewskiego.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)       określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku;

c)        projektu uchwały o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

d)       udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

6.       Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski za rok 2009.

7.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2009 roku.

8.       Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2009 roku.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3 a)                Przyjęcie protokołu z XLIV sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Na Sesję przybył Radny J. Gołębiowski. Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  21 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad pkt 3 b)                Przyjęcie protokołu z XLV sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  21 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad pkt 3 c)                Przyjęcie protokołu z XLVI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

"Za"                              głosowało  21 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4.                  Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Zarząd Powiatu zatwierdził listę 19 stypendystów Starosty Sochaczewskiego. Pan Starosta zwrócił się do Przewodniczącego aby wręczenia dokonać uroczyście na Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący poprosił zatem Starostę p. T. Korysia o wręczenie stypendium Starosty Sochaczewskiego, a Dyrektora PZE p. M. Fergińskiego o  odczytanie listy stypendystów.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński odczytywał kolejno stypendystów Starosty Sochaczewskiego, a Pan Starosta T. Koryś wręczał stypendia poszczególnym uczniom.

 

Stypendyści Starosty Sochaczewskiego w roku szkolnym 2009/2010 (II semestr)

 

Gimnazjum Powiatowe w ZSO w Sochaczewie:

1.       Tonecka Izabela               średnia ocen    - 5,20

2.       Gałecka Katarzyna                                  - 5,21

3.       Ząbczyńska Patrycja                               - 5,23

4.       Grabiec Izabela                                       - 5,31

5.       Banach Martyna                                      - 5,32

6.       Zbytniewski Marcin                                - 5,43

7.       Kania Maria                                            - 5,46

 

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w ZSO w Sochaczewie:

8.       Przybyłek Zbigniew        średnia ocen    - 5,00

9.       Osiecka Paulina                                       - 5,00

10.   Jaworska Joanna                                     - 5,06

11.   Krysiak Katarzyna                                  - 5,08

 

Liceum Ogólnokształcące w ZS CKP w Sochaczewie

12.   Laśkiewicz Ada               średnia ocen    - 4,60

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS CKP w Sochaczewie:

13.   Górzyńska Ewelina         średnia ocen    - 4,50

 

Liceum Ogólnokształcące w ZS RCKU w Sochaczewie:

14.   Rogala Katarzyna                        średnia ocen    - 4,78

 

Technikum w ZS RCKU  w Sochaczewie:

15.   Twardowska Natalia       średnia ocen    - 4,57

 

Technikum w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie:

16.   Pietraszko Magdalena     średnia ocen    - 4,72

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie:

17.   Czechowska Joanna        średnia ocen    - 4,50

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie:

18.   Wojciechowska Dominika          średnia ocen   - 5,20

 

Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie:

19.   Dąbrowski Patryk                       średnia ocen    - 5,20

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu swoim i całej Rady pogratulował wszystkim stypendystom uzyskania stypendium, a także nauczycielom, wychowawcom klas i dyrektorom szkół.

 

 

Ad. pkt 5 a)               Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok oraz przedstawienie autopoprawki Zarządu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.696.467zł oraz zmniejszeniu w kwocie 1.248.038zł.

 

Na zwiększenie planu dochodów i wydatków składają się następujące pozycje:

-          Na inwestycje drogowe Powiat pozyskał kwotę 11.523.467zł, w tym 4.000.000zł na zadania inwestycyjne związane z tzw. Szlakiem Chopinowskim:

·          3.000.000zł z Urzędu Marszałkowskiego  tzw. schetynówka,

·          1.000.000zł środki z Urzędów Gmin (Gmina Sochaczew 800.000zł, Gmina Rybno 200.000zł).

-           7.523.467zł są to środki pozyskane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym 4.569.467zł na drogę Paprotnia-Teresin-Szymanów i 2.954.000zł na drogę Kamion-Witkowice-Sochaczew (ul. Gawłowska).

-           Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000zł dokonano w celu urealnienia planu w dziale gospodarka nieruchomościami z jednoczesnym pokryciem kosztów związanych z wyposażeniem dodatkowego pomieszczenia dla Wydziału Komunikacji.

-           W związku z likwidacją funduszu celowego pod nazwą Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zapisami art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza się plan Funduszu po stronie dochodowej i wydatkowej do budżetu Powiatu w Dziale 900 na kwotę 143.000zł.

-           W związku z otrzymaniem ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.238.038zł oraz urealnia się plany wydatków w dziale oświata również na kwotę 1.238.038zł.

-           Urealnione zostały zapisy w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010r.” poprzez:

-           Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin F. Chopina (połączono zadania 6,7 i 8 z poprzedniej Uchwały  w jedno zadanie tzw. „schetynówka chopinowska”).

-           Zwiększenie wartości zadania pn. Zakup samochodu dla DPS o kwotę 38.896zł. Środki pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami.

-           Dokonano zmian o kwotę 128.896zł w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” poprzez urealnienie zapisów – środki do pozyskania jako środki pozyskane.

-           Urealniono również stany środków finansowych na rachunkach dochodów własnych na dzień 01.01.2010r. zgodnie z wyciągami bankowymi.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

 
Autopoprawka

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje dodać dwa § do projektu uchwały następującej treści:

1.       Uchyla się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok Nr XLIV/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku oraz załącznik Nr 10 do Uchwały stanowiącej zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

2.       Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2010 poprzez wyeliminowanie kolumny „§”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawki.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 w dniu 25 lutego br., a w dniu dzisiejszym autopoprawką. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zmiany w projekcie budżetu na 2010 rok wraz z autopoprawką zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

Przewodniczący Komisji w imieniu Komisji pogratulował najwybitniejszym uczniom naszego powiatu zapewniając, że zarówno Komisja jak i cała Rada wkładają dużo wysiłku w to aby przygotować im jeszcze lepsze warunki do pracy, aby mogli rozwijać swoje talenty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 wraz z autopoprawką poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     21 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek ogłosił 5 min. przerwy do godz. 1335.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

Ad. pkt 5 b)   Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do tego projektu uchwały dołączona jest Uchwała Nr 1/2010 z dnia 17 lutego 2010r. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR p. B. Bogiel  poinformowała, że z PFRON otrzymano środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2010 rok w wysokości 1.222.791zł. Są one o 13% niższe niż w roku 2009, a przecież w roku 2009 środki były już niższe o 44%. W przedstawionym projekcie uchwały dokonano podziału środków mając na uwadze potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Nadmienił, że Komisja jest zdziwiona, że  środki od roku 2008 zostały o 57% zmniejszone dla grupy najsłabszej i najbiedniejszej. W roku ubiegłym środki przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny dla najbiedniejszych wynosiły ok. 333 tys. zł., a teraz są okrojone do 210 tys. zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za"                              głosowało     21 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

Ad. pkt 5 c)    Uchwała w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do tego projektu uchwały załączona jest uchwała, którą Rada by później podejmowała. Dzisiejsza uchwała jest uchwałą intencyjną.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest kontynuacją procesu przekształcenia naszego Szpitala, procesu który został wszczęty na wniosek Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. W przypadku przyjęcia tego projektu uchwały kolejnym krokiem będzie przekazanie tego projektu do Pana Wojewody i poszczególnych samorządów z terenu powiatu sochaczewskiego. Następnie będzie podjęcie uchwały ostatecznej o przekształceniu szpitala. Wicestarosta nadmienił, że przekształcenie polega w niektórych punktach na dostosowaniu stanu faktycznego do dokumentacji rejestrowej. Dotyczy to Pracowni Audiometrycznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Wenerologicznej i Poradni Nefrologicznej. Są to poradnie figurujące u nas w rejestrze jako poradnie funkcjonujące w szpitalu, natomiast stan faktyczny jest taki, że od wielu lat już nie ma kontraktów w tych poradniach i de facto jest to tylko zapis papierowy. Jeśli chodzi o Pracownię Protetyki Stomatologicznej jest tu tylko zmiana adresu z ul. Ziemowita 10 na ul. Batalionów Chłopskich 3/7 do siedziby głównej szpitala. Niedawno w szpitalu otwarto poradnię stomatologiczną i w tej poradni na I piętrze mieściłaby się Pracownia Protetyki Stomatologicznej. Jeśli chodzi o Oddział chirurgii ogólnej/odcinek chirurgii dziecięcej, to oddział dziecięcy został włączony do oddziału chirurgii ogólnej. Nie ucierpieli na tym, mali pacjenci i zabiegi są przeprowadzane. Chodziło o uporządkowanie sytuacji organizacyjnej wewnątrz szpitala. Wicestarosta na zakończenie dodał, że stosowną uchwałę opiniującą pozytywnie projekt przekształcenia szpitala podjęła jednogłośnie Rada Społeczna ZOZ.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie p. F. Pasiaka jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za"                              głosowało     21 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 5 d)   Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, że przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją procesu restrukturyzacji finansowej Szpitala. Rada podejmowała wcześniej uchwałę udzielającą poręczenia na inny kredyt gdzie były spłacane zobowiązania finansowe Szpitala wobec pracowników. Teraz jest kolejny krok gdyż szpital zakończył proces  restrukturyzacji i w ten sposób w przypadku spłaty części pożyczki restrukturyzacyjnej nabył prawo do umorzenia w 70% tej pożyczki. Jest to operacja bardzo korzystna dla Szpitala - kwota 4.600.000zł. Obniży to poziom ogólny zadłużenia szpitala i jednocześnie obniży też koszty obsługi tego zadłużenia w skali roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 25 lutego br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     21 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 6.       Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski za rok 2009

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie, które zawiera  dzisiejszy pkt 6 naszego posiedzenia. Następnie Przewodniczący udzielił głosu dyrektorowi PZE p. M. Fergińskiemu aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił to sprawozdanie Radzie.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński poinformował, że ostatnia nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zobowiązała organy prowadzące (w przypadku powiatu Zarząd) do opracowania analizy kształtowania średnich wynagrodzeń na poszczególnym stopniu awansu zawodowego nauczycieli do dnia 20 stycznia. Natomiast do dnia 10 lutego Zarząd powinien przedłożyć przygotowane na tej podstawie sprawozdanie, które określa wysokość środków jakie zostały wydatkowane w poprzednim roku na poszczególnym stopniu awansu zawodowego. Głównym dokumentem, który należy przedstawić Radzie jest sprawozdanie. Dyrektor nadmienił, że dla pełniejszego obrazu w materiale dla Radnych została załączona analiza, czyli informacja szczegółowa dotycząca wypłaconych wynagrodzeń z podziałem na poszczególne składniki wynagrodzenia jak również na ich kategorie określone w art. 30 ustawy Karta Nauczyciela. Pan Dyrektor poinformował, że w roku 2009 na wynagrodzenie nauczycieli Powiat Sochaczewski wydał 16.716.061zł. Z tej kwoty największą część stanowi wynagrodzenie zasadnicze ponad 9,2 mln zł. Następna część to dodatki w skład których wchodzi dodatek za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy jest to kwota ponad 2, 5 mln zł. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw to kwota ponad 2,3 mln zł. Pozostałe składniki w tym nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy, wszelkie świadczenia ze stosunku pracy to kwota ponad 2,6 mln zł.

W odniesieniu do struktury zatrudnienia w naszych szkołach wymóg ustawowy czyli kształtowania  średnich na poziomie co najmniej minimalnym, który został również określony w Karcie Nauczyciela został spełniony, co wykluczyło potrzebę wypłacenia dodatku uzupełniającego. Mogło tak się zdarzyć gdyby okazało się, że te wynagrodzenia w ciągu roku były mniejsze niż przewiduje to ustawa Karta Nauczyciela. Na każdym stopniu awansu zawodowego wymagana wysokość średnich jest przekroczona. W przypadku nauczycieli stażystów o ponad 200zł, nauczycieli kontraktowych ponad 500zł, nauczycieli mianowanych ponad 460 zł, nauczycieli dyplomowanych ponad 720 zł miesięcznie. Jest to spowodowane dość dobrą formą regulaminu wynagradzania nauczycieli, który został wynegocjowany ze związkami zawodowymi dając możliwość odpowiedniego motywowania nauczycieli do nowej pracy, jak również dzięki dużej liczbie godzin ponadwymiarowych, które też składają się na tą średnią. Są również nagrody Starosty dla nauczycieli, które z okazji Dnia Nauczyciela są wręczane prawie 30 osobom, dość wysokie dodatki za warunki pracy w placówkach specjalnych.  To wszystko złożyło się na to, że te średnie były znacznie powyżej wymaganych i nie było potrzeby asygnowania środków dodatkowych w związku z nie osiągnięciem tych średnich.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki poprosił jej Przewodniczącego T. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowski poinformował, że Komisja sprawozdaniem zajmowała się na posiedzeniu w dniu 17 lutego br. Dyrektor bardzo szczegółowo omówił sprawozdanie. Bardzo dobrze się stało, że nie ma potrzeby wyrównywania wynagrodzeń, czyli jak gdyby płacenia za darmo. Należy pochwalić dyrektorów, że bardzo mądrze przydzielają dodatki funkcyjne, godziny ponadwymiarowe i zmieściliśmy się we wszystkich  tych stawkach. Nadmienił, że w większości gminy musiały dopłacać i wyrównywać. Opinia Komisja jest pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 7.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2009 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2009 roku. Następnie poprosił Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie informacji.

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 roku w załączeniu - Załącznik Nr 8.

 

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2009 roku.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 8.       Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2009 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu przygotowały sprawozdania ze swojej pracy w 2009 roku, za co wszystkim Komisjom i ich Przewodniczącym podziękował.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż wszyscy Radni otrzymali sprawozdania na piśmie, dlatego też zaproponował, aby nie przedstawić ich na sesji. Przewodniczący stwierdził, iż jeśli nie będzie głosów sprzeciwu, to przyjmuję swoją propozycję za przyjętą.

 

Głosów sprzeciwu nie zgłoszono. Propozycja, aby nie odczytywać sprawozdań została przyjęta przez Radę.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował, aby sprawozdania stałych Komisji przyjąć w jednym głosowaniu. Nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do procedury głosowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z pracy następujących stałych Komisji Rady Powiatu za 2009 rok:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych

 

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu za 2009 rok zostały przyjęte 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Sprawozdania  w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

Ad. pkt 9.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta rozszerzył pkt 12 informacji brzmiący: Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował z przyczyn technicznych i prawnych możliwość realizacji jednocześnie dwóch inwestycji na ul. Gawłowskiej: powiatowej drogi i miejskiej kanalizacji sanitarnej. Starosta dodał, że Zarząd kierował się jeszcze kwestiami bezpieczeństwa na tej drodze. W 2007 roku na początku tej kadencji Zarząd zajmował się tym tematem przy dużym zainteresowaniu Radnych. W związku z tym, że były wypadki śmiertelne na tej drodze Zarząd  podjął się przygotowania wszystkiego co by spowodowało aby to bezpieczeństwo można było poprawić. Na początku była mowa nie o przebudowie jezdni tylko o budowie chodnika. Prace Zarządu poszły jednak w tym kierunku, że udało się rozszerzyć zadanie do modernizacji drogi. W 2007 roku rozpoczęto inwestycje, którą zaczęto od strony Żukowa na terenie gm. Sochaczew. Zakończono ją wiosną 2008 roku (chodnik wykonano w 2007r., a nakładkę w 2008r.). Aktualnie Zarząd Powiatu w dniu 5 lutego 2010r podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego. W tej chwili toczy się procedura przetargowa i chyba 1 marca będzie rozstrzygnięcie przetargu. Stanowisko Zarządu jest jednoznaczne aby realizować powiatową inwestycję w ciągu ul. Gawłowskiej.

Na zakończenie Starosta poinformował, że jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej U. Pawlak.

 

Radna U. Pawlak poinformowała, że ma pytanie odnośnie inwestycji na ul. Gawłowskiej. Radna chciałaby się dowiedzieć jakie przyczyny spowodowały, że nie mogą być realizowane jednocześnie dwie inwestycje na tej ulicy. Zapytała czy nie ma już żadnych środków, które mogłyby spowodować żeby jednak inwestycja polegająca na budowie kanalizacji była tam realizowana. Nadmieniła, że jest to ważna inwestycja dla tamtego regionu Sochaczewa. Wszyscy mamy świadomość, że jeżeli ta kanalizacja nie powstanie teraz, to minie 5 lat albo i więcej zanim ten region zostanie skanalizowany. Powinno się podjąć wszelkie możliwe działania żeby tą inwestycję uratować i doprowadzić do tego aby ona powstała. Radna zapytała czy są jakieś możliwości aby to uratować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Starosta T. Koryś zaproponował przeniesienie tej dyskusji do pkt 13 – sprawy różne. Nadmienił, że może inni też chcieliby się wypowiedzieć w tej kwestii. Na sali obecny jest Zastępca Burmistrza p. K. Ciołkiewicz, a w tym punkcie dyskusję zamykamy tylko do wypowiedzi Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnych czy wyrażają zgodę aby w punkcie sprawy różne ten temat został przedyskutowany.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania do Pana Starosty.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad pkt  10.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących imprezach, spotkaniach i uroczystościach:

-       Spotkaniu opłatkowym Związku Emerytów i Rencistów Koła Nr 5 w Iłowie.

-       Zbiórce ulicznej XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy MOK w Sochaczewie.

-       Zabawie noworocznej w MOW w Załuskowie.

-       Naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w roku 2009, która miała miejsce w Iłowie.

-       Gali konkursu wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina „Cały Powiat słucha Chopina” w Sochaczewie.

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie.

-       Inauguracji Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2010, obchodów Roku Chopinowskiego na Mazowszu, VI edycji festiwalu muzycznego w Krainie Chopina w Brochowie.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli również Wiceprzewodniczący Rady i Radni.

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

-       Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2010r. dotyczące podziału powiatu na okręgi wyborcze. W tym piśmie PKW przypomina, że w tym roku zbliżają się wybory i należałoby zachować obowiązujące dotychczas okręgi wyborcze. Tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach można zmieniać te okręgi wyborcze.

-       Wystąpienie Państwa Teodozji i Stefana Gąsiorowskich z Sochaczewa będące skargą na działania Starosty Sochaczewskiego przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem z dnia 15 lutego 2010r. Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że to wystąpienie ma charakter skargi na działania Starosty Sochaczewskiego.  Przewodniczący będzie proponował Radzie przekazanie jej do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownej opinii dla Rady Powiatu. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu, który chciał zabrać głos w tej sprawie.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że chciałby się ustosunkować do końcowej części skargi gdyż ona dotyka dwie jednostki miejskie: Dom Kultury i obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radny poinformował, że między tymi obiektami rosły rzeczywiście topole samosiejki, które w połowie były spróchniałe i stwarzały olbrzymie zagrożenie dla młodzieży i dzieci. W czasie wiatrów gałęzie się łamały i spadały na parking gdzie były samochody. Radny z Panią Dyrektor uzasadnił pismo na wycinkę właśnie tymi argumentami. Radny nadmienił, że będzie więcej z ich strony takich wniosków dlatego, że przy hali na ul. Kusocińskiego rośnie kilka samosiejek topoli, które stwarzają zagrożenie. W tej chwili studzienki są niedrożne bo korzenie się tam rozrosły i pewnie będą następne skargi. Radny poinformował, że z osobami które napisały skargę mieli również do czynienia w czasie czyszczenia drzew przy ul. Chopina. Robiono wówczas podcinkę drzew bo gałęzie opadały i sięgały nisko. Też były krzyki, że niszczymy przyrodę. Radny poinformował, że mówi to wszystko w uzupełnieniu aby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wiedział więcej na ten temat.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że najbliższa sesja planowana jest w miesiącu kwietniu i będzie to sesja absolutoryjna. Komisja Rewizyjna będzie musiała zająć się analizą wykonania budżetu za rok 2009. Dlatego też Przewodniczący zaproponował aby Komisja Rewizyjna tą skargę rozpatrzyła do 10 maja br. Wówczas Rada zajęłaby się nią na kolejnej sesji roboczej. Oczywiście Państwo Gąsiorowscy otrzymają odpowiedź, że Rada Powiatu podjęła decyzję o skierowaniu skargi do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przekazanie w/w skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  celem wypracowania stosownego wniosku do dnia 10 maja br. poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                                3 Radnych

Rada Powiatu 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła decyzję o przekazaniu powyższej skargi Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo Polskiego Instytutu Biograficznego Wydawnictwa Helion w związku z upływem III kadencji samorządów powiatowych. Wydawnictwo planuje wydanie złotej księgi polskiego samorządu i Radni mogą zgłaszać swoje dane do tej księgi. Zgłoszenie jest bezpłatne. Dotyczy to w szczególności  osób, które spełniają jeden z warunków są Przewodniczącymi, Zastępcami lub członkami Zarządów Powiatów, Prezydentami, Burmistrzami Miasta, Starostami, Zastępcami, pełnią funkcję Przewodniczących lub Zastępców Przewodniczących Rad, oraz są Radnymi których staż działalności samorządowej jest dłuższy niż 5 lat. Przewodniczący poinformował, że gdyby ktoś z Radnych zechciał to w Biurze Rady Powiatu jest adres i formularz do wypełnienia. Termin upływa 19 marca 2010r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował również, że do dnia 30 kwietnia br. trzeba złożyć oświadczenie majątkowe w 2 egzemplarzach wraz z 2 kopiami pit-ów. Następnie Przewodniczący przypomniał jak prawidłowo wypełnić oświadczenie majątkowe.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.                Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie Przewodniczący w związku z pytaniami Radnych dotyczących organizacji imprez i uroczystości w związku z przyznaniem Powiatowi Sochaczewskiemu w 2010 roku Stolicy Kulturalnej Mazowsza zapytał Pana Starostę jaki jest kalendarz tych imprez. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi.

 

Starosta T. Koryś oficjalnie poinformował, że Powiat Sochaczewski został Stolicą Kulturalną Mazowsza na 2010 rok. Uroczystość przekazania klucza do Stolicy Kulturalnej Mazowsza odbyła się 22 lutego 2010r. w Kościele w Brochowie łącznie z koncertem inaugurującym Rok Chopinowski. Na tą uroczystość Radni otrzymali zaproszenia i część Radnych uczestniczyła w tej uroczystości. Powiat Sochaczewski przejął Stolicę Kulturalną Mazowsza od Powiatu Piaseczyńskiego, który pojawił się na tej uroczystości i przygotował piękny symboliczny klucz. Starosta zaprezentował wszystkim obecnym na sali w/w klucz. Starosta nadmienił, że na uroczystości wyraził swoje zadowolenie, że jest to dla Powiatu wyróżnienie, podziękował za uznanie komisji konkursowej która przyznaje ten tytuł. Następnie Starosta poprosił Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Podsędkowi cele przedstawienia imprez kulturalnych na 2010rok.

 

Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Podsędek przedstawił kalendarz imprez Kulturalnych Powiatu Sochaczewskiego w ramach projektu „Stolica Kulturalna Mazowsza”.

Kalendarz w załączeniu –Załącznik Nr 13.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania bądź interpelacje.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 13.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęła kopia wystąpienia pokontrolnego RIO w Warszawie skierowana do Pana Starosty T. Korysia. Powyższe wystąpienie pokontrolne zobowiązuje Starostę Sochaczewskiego do zapoznania Rady z tym wystąpieniem. Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik T. Pawelak, aby z upoważnienia Starosty zapoznała Radę z w/w wystąpieniem pokontrolnym RIO w Warszawie. Przewodniczący nadmienił, że Pani Skarbnik wcześniej zapoznała już z tym materiałem Komisję Budżetową i Komisję Rewizyjną.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że w okresie od 12.10.2009r. do 15.01.2010r. została przeprowadzono kontrola kompleksowa. Kontrolą objęto okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Otrzymany protokół z kontroli podzielony został na kilka bloków tematycznych, które w skrócie Pani Skarbnik omówiła:

 

I Ustalenia ogólno-organizacyjne

-       Wnioskuje się przestrzegać art. 274 ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z którymi prowadzi się audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego jeśli kwota dochodów i przychodów przekroczyła 40 mln zł.

Jest więc wniosek o zatrudnienie audytora bądź zlecenia przeprowadzenia audytu jednostce zewnętrznej.

 

II Gospodarka pieniężna i rozrachunki

-       Wnioskuje się przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont.

-       Przestrzegać terminowości regulowania zobowiązań.

-       Dokonywać zapisów zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

 

III Wykonanie budżetu

-       Wnioskuje się przestrzeganie zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami tj. potrącanie 25% udziału w dochodach budżetu Państwa z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% udziałów w dochodach zgromadzonych przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

-       Przestrzeganie obowiązku zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy.

-       Zobowiązać podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi powiatu, które otrzymały dotację do rozliczenia się zasadami określonymi w zawartych umowach.

 

IV Mienie komunalne

-       Wnioskuje przestrzegać zasady określone w art. 35 ustawy o nieruchomości tj. podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

-       Od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę pobierać odsetki.

-       Dotrzymywać terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

 

VI Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi

-       Kontrola wnioskuje zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych do sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

VII Księgowość i sprawozdawczość budżetowa

-       Kontrola wnioskuje uszczegółowić zapisy księgowe poprzez wprowadzenie dodatkowych kont analitycznych.

-       Ewidencję analityczną i syntetyczną dostosować do wymogów ustawy o rachunkowości.

-       Sprawozdania sporządzać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Kontrola nie stwierdziła uchybień naruszających dyscyplinę finansów publicznych w żadnym z tych bloków.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy dotyczące wystąpienia Pani Skarbnik.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w sprawie tematu ul. Gawłowskiej.

 

Starosta T. Koryś odniósł się do pytania Radnej U. Pawlak zadanego w pkt 9 dotyczącego ul. Gawłowskiej. Poinformował, że Zarząd Powiatu przed podjęciem decyzji głęboko przeanalizował temat i decyzję podjął z ubolewaniem. Starosta poinformował, że nastąpiło zderzenie się w tym samym czasie i w tym samym miejscu dwóch inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Powiat do tego tematu przymierzał się od początku tej kadencji, robiono wszystko aby ta inwestycja została zrealizowana. Decyzja lokalizacyjna była wydana dla miasta w kwietniu 2008r. Była to decyzja z terminem wykonania do 31 grudnia 2009r. W kwietniu 2009r. po ukazaniu się listy rankingowej powiat został zaproszony na negocjacje z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Dwie inwestycje na ul. Gawłowskiej i w Teresinie zostały wynegocjowane w konfiguracji finansowej 85% do 15%. Podpisano, że jedna z tych inwestycji będzie wykonana w 2009r. Po tym spotkaniu w dniu 30 kwietnia 2009r. zorganizowano spotkanie z władzami miasta, w którym uczestniczył również Zastępca Burmistrza p. K. Ciołkiewicz. Miasto zobowiązało się do wykonania swojej inwestycji do końca lipca chociaż decyzję lokalizacyjną mieli do końca roku. Niestety inwestycja ta nie została wykonana. Powiat 5 lutego 2010r. podpisał z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na te dwie inwestycje. Umowa już nas zobowiązuje. Jest przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy z jej realizacji. Starosta przypomniał, że inwestycję tą częściowo powiat już zrealizował i udział własny zabezpieczył w 2007 i 2008 roku. Wartość całej inwestycji wynosi 3,8 mln zł, a powiat otrzymał 2.954.000 zł. Mamy zabezpieczony wkład własny, także pieniądze na pokrycie kosztów inwestycji są. W momencie podpisania umowy pojawiła się kwestia organizacji ruchu. Trzeba było podjąć decyzję ostateczną. Zarząd z bólem serca podjął decyzję o braku możliwości realizacji jednocześnie dwóch inwestycji na ul. Gawłowskiej. Takie jest stanowisko Zarządu Powiatu. Starosta poinformował, że ponieważ jest tu kolizja dwóch samorządów powiatowego i miejskiego może Radni wyraziliby swoje stanowisko w głosowaniu. Głosowanie miałoby polegać czy jesteśmy za propozycją Zarządu, że realizujemy naszą inwestycję powiatową a odrzucamy realizację inwestycji miejskiej albo odwrotnie miasto zrealizuje swoją a my swojej nie zrealizujemy i środki przepadną. Musimy coś wybrać. W prawnych kwestiach decyzja o lokalizacji inwestycji miejskiej straciła ważność 31 grudnia 2009r. W tej chwili jest uruchomiona procedura jej wygaszania i chyba z dniem dzisiejszym została wydana decyzja na jej wygaszenie. Także w obrocie prawnym ta kwestia jest zamknięta. Starosta poinformował, że Zarząd rozważał także kwestię technologiczną wykonania zadania na ul. Gawłowskiej. Dwóch inwestorów, dwóch wykonawców prawie w tym samym czasie na tej samej drodze. Dlatego decyzja Zarządu Powiatu była właśnie taka. Starosta nadmienił, że należy się zastanowić czy nie rozważyć podjęcia stanowiska przez Radę Powiatu w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta Sochaczew p. K. Ciołkiewiczowi.

 

Zastępca Burmistrza p. K. Ciołkiewicz na wstępie podziękował za umożliwienie zabrania głosu w zaistniałej dość skomplikowanej i złożonej sytuacji. Następnie przedstawił sytuację jaka zaistniała, jaki jest stan na chwilę obecną i jakie implikacje niesie takie ukształtowanie się sytuacji w wyniku decyzji Powiatowego Zarządu Dróg, którą miasto dziś otrzymało o wygaszeniu decyzji Nr 36/08 z 21 kwietnia 2008r. o możliwości umieszczenia w pasie drogowym drogi Kamion-Witkowice-Sochaczew sieci kanalizacji sanitarnej. Zastępca Burmistrza powiedział co się złożyło na to, że te terminy się przesunęły. Nadmienił, że to co powiedział Pan Starosta jest prawdą, rzeczywiście takie spotkania się odbyły. Jego dzisiejsze wystąpienie nie ma charakteru konfrontacyjnego, a jest to szukanie porozumienia w zaistniałej sytuacji. W imieniu Burmistrza i swoim własnym podziękował za dotychczasową współpracę z powiatem.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zarówno powiat jak i miasto starali się o środki zewnętrzne. Poprawa gospodarki wodno ściekowej miasta Sochaczew I etap 5 lat Fundusz Spójności. Nikt jeszcze w II turze naboru nie przeszedł całej procedury. Dzisiaj sytuacja jest taka, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostatecznie wysłało do Brukseli do Komisji Europejskiej nasz wniosek żeby został zaakceptowany. Kwalifikacja krajowa została zakończona, są pozytywne opinie Komisji Europejskiej. Także Pan Burmistrz nie sądzi aby znalazł się powód któryby uniemożliwił przyznanie tej dotacji w wysokości 60% całości kosztów inwestycji.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zaistniały dwa bardzo istotne elementy. Gdy rozmawiano aby przyspieszyć budowę kanalizacji jeszcze w 2009 roku miasto liczyło na to, że w oparciu o regulamin Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (bo beneficjentem jest ta spółka miejska, która realizuje ten projekt, a nie Pan Burmistrz) zastosuje uproszczone procedury przetargowe. Niestety okazało się, że nie można tego zrobić, gdy wchodzi w grę pomoc unijna musi być cały ten proces przeprowadzony. Zaczęła się więc ta procedura przedłużać, powstały protesty, rozpatrywanie protestów i tak to się wszystko ciągnęło, że byli gotowi w listopadzie. Przyszła zima i nie można było nic zrobić. Gdy wyłoniono w końcu wykonawcę, kiedy warunki pogodowe pozwalają na prace wykonawca złożył w Starostwie wniosek o tymczasową organizację ruchu tak żeby rozpocząć pracę. Wtedy wszystko się zaczęło bo Pan Starosta otrzymał z kolei pozytywną decyzję na dofinansowanie odcinka drogi pomiędzy gminą Sochaczew a ul. Batalionów Chłopskich. Nastąpił więc zbieg okoliczności i te 2 powody wykluczyły obiektywnie jakąkolwiek możliwość wcześniejszego załatwienia tej sprawy.

Pan Starosta poruszył kwestie techniczne realizacji tej drogi. Zastępca Burmistrza poprosił o ponowne rozważenie tej kwestii. Sytuacja prawna jest taka, że decyzja została wygaszona. W związku z tym ZWiK w dniu wczorajszym złożył nowy wniosek o wydanie takiej decyzji. Poprosił aby jeszcze raz PZD, Zarząd Powiatu pochylili się nad tym wnioskiem. Czy w drodze negocjacji próbować znaleźć rozwiązanie techniczne. Sprawa dotyczy nie tylko tego odcinka, który będzie Starostwo wykonywać, sprawa dotyczy pozwolenia na budowę pomiędzy chodnikiem w gm. Sochaczew, a ul. Płocką. Czyli de facto miasto ma ważne pozwolenie na budowę, a nie ma zgody na wejście w teren bo był warunek i tego warunku miasto nie dopełniło. Nadmienił, że objechali jeszcze ul. Gawłowską popatrzyli jak to wygląda i według nich istnieje możliwość techniczna pogodzenia obu tych kwestii. We wczorajszym wniosku napisali to i poprosili o termin. Tak jak robili ul. Traugutta jak zamierzają robić ul. Warszawską, gdzie na ul. Traugutta mieli 4 podwykonawców i dopiero firma drogowa wchodziła za plecami podwykonawców infrastruktury drogowej, która jest pod ziemią.  Jeśli dziś się deklarują, że do 31 maja zakończą swoją pracę to nie znaczy że powiat będzie czekał do 1 czerwca ze swoimi pracami. Wręcz odwrotnie. Z chwilą uzyskania zgody PZD na następny dzień wkraczają do realizacji inwestycji. Mają duży dystans czasowy i dystans metrów, ponieważ jest zapas prawie pół kilometrowy pomiędzy chodnikiem a miejscem gdzie będzie włączona kanalizacja w kierunku ul. Batalionów Chłopskich. Po drugie w harmonogramie w koordynacji wykonawczej można to pogodzić. Takie jest ich zdanie ale oczywiście można się podeprzeć jeszcze ekspertami w dziedzinie drogownictwa. Wiadomo, że miasto nie może zrezygnować w żadnym wypadku ze 100 mln zł dofinansowania. Nie chodzi nawet o ten odcinek. Bardzo chętnie zrezygnowaliby z tego odcinka bo i ZWiK zaoszczędziłby 3 mln zł, ale chodzi o kluczową sprawę zabzurza. Jeżeli miasto tego kawałka nie zrobi to w ten sposób cała ta dzielnica będzie pozbawiona możliwości odebrania ścieków. Po drugie z panem Wójtem Gminy Sochaczew były negocjacje i też się umawiali. A po trzecie nie wyobrażają sobie aby kwestia pomocy tak zasadniczej i pewnego historycznego skoku inwestycyjnego w tym mieście nie została dokonana. Zastępca Burmistrza nadmienił, że na ul. Harcerskiej nie ma kanalizacji, ten odcinek został wycięty bo się okazało, że nikt z mieszkańców nie chciał się zgodzić aby w pasie obok drogi powiatowej poprowadzić kanalizację. Na tym odcinku jest 70 właścicieli i wszyscy muszą się zgodzić aby kolektor umiejscowić obok pasa drogi powiatowej. Pewne doświadczenia już mają i dobrze by było dla obu stron gdyby udało się uzyskać pewność, że przy odpowiedniej koordynacji wykonawczej można zrobić jedną i drugą inwestycję. Z ich analiz, oceny sytuacji, doświadczeń, następnych działań które będą robić wynika, że jest to możliwe. Dlatego może nie postępujmy pochopnie. Miasto przyjmuje decyzję która zapadła bez żadnych dyskusji. Ale jeżeli mimo wszystko pojawia się cień szansy spróbujmy jeszcze raz przez chwilę się zastanowić czy nie udałoby się np. wydłużyć terminu czy podjąć inne decyzje. Dzisiaj jeszcze jest to możliwe. Może spróbować jeszcze na kanwie wniosku ZWiK w najbliższym czasie przeanalizować zaistniałą sytuację jeszcze raz. Zastępca Burmistrza zwrócił się do Starosty, całego Zarządu i całego samorządu powiatu sochaczewskiego o takie podejście do sprawy. Poprosił o możliwość rozważenia propozycji zgłoszonej dzisiaj.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

 

Radny A. Papierowski zapytał Zastępcę Burmistrza czy miasto ma w planach zmianę nakładki ul. Batalionów Chłopskich. W tej chwili karetki z pacjentami jeżdżą po dołach i jest to chyba najgorsza ulica w mieście i w okolicy. Radny zapytał czy ta ulica będzie zostawiona w takim stanie jaki jest obecnie, czy są jakiekolwiek plany w najbliższej przyszłości. Nadmienił, że będzie wyszykowany odcinek ul. Gawłowskiej, odcinek gminny ul. Batalionów Chłopskich jest w miarę super, a odcinek miejski jest dziurawy. Tam jeżdżą ciężko chorzy pacjenci, rodziny odwiedzających do szpitala, pacjenci do jedynej przychodni non stop czynnej, która jest w szpitalu. Czy miastu nie wstyd, że tak pozostawiło tą ulicę, czy miasto o tym w ogóle miejscu zapomniało.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

 

Radna J. Popiołek poinformowała, że do niej zgłaszali się mieszkańcy z tamtej dzielnicy i bardzo prosili o to żeby ta kanalizacja jednak powstała. Radna myśli, że może istnieje możliwość pójścia na jakiś kompromis, a miasto zapewni nam, że te wykopy nie zapadną się za 2 miesiące po oddaniu inwestycji i nie zabierze nam to terminu dokończenia inwestycji. Przecież tą ulicę robimy dla naszych mieszkańców tamtej strony miasta. Radna przychylałaby się do tego aby jeszcze raz usiąść porozmawiać, a może dałoby się radę. Radna wie, że powiat straci pieniądze jeśli do końca września nie wykona swojej inwestycji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu J. Ciura.

 

Radny J. Ciura poinformował, że nie chodzi tu tylko o pieniądze, chodzi również o życie ludzkie. Pieniądze w tym przypadku nie są najważniejsze. Burmistrz czy władze miasta wezmą na siebie odpowiedzialność jeżeli dalej będą tam dzieci ginąć. Bo to jest istotne w tym temacie. Czy my jako radni weźmiemy na siebie odpowiedzialność, że nie zdążymy wybudować chodnika przy ul. Gawłowskiej. To jest podstawowe pytanie. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o tym, że budujemy chodnik bo cenimy życie bardziej niż kanalizację ten kontekst został wzięty pod uwagę. Radny poprosił o zwrócenie uwagi jeszcze na ten temat.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem ustosunkowania się do wypowiedzi.

 

Starosta T. Koryś odniósł się do wystąpienia Zastępcy Burmistrza. Starosta rozumie, że na tym etapie deklaracje będą 100%. Tylko, że zasięgali informacji u fachowców w dziedzinie drogownictwa jak możliwe jest wykonanie jednej inwestycji po drugiej w krótkim czasie. Czy jest jakakolwiek możliwość zagęszczenia tych wykopów głębokości ok. 4m w ciągu krótkiego czasu bez tzw. osiadania naturalnego. Stanowisko było takie, że najwyżej będziemy mieli taką ul. Gawłowską jak ul. Staszica. Zarząd brał również pod uwagę fakt, że na inwestycje unijne jest 5 letnia gwarancja. Kontrola z Unii Europejskiej może być nie w pierwszym czy drugim roku, ale w czwartym a nawet piątym roku. Wtedy może skończyć się przypisaniem kwoty do zwrotu. Te elementy również były podnoszone na Zarządzie i stąd taka decyzja. Na pewno nie było w niej ani polityki ani złośliwości. To co mówił Radny Ciura o bezpieczeństwie, kto weźmie odpowiedzialność gdyby się coś wydarzyło na ul. Gawłowskiej. Pamiętamy przypadki jak ginęły tam dzieci. Stąd determinacja Zarządu w przygotowaniach do tej inwestycji. Starosta nadmienił, że jeżeli będzie wola Rady to prosi o wyrażenie stanowiska w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska poinformowała, że wszyscy są Radnymi Rady Powiatu i dobro Rady Powiatu leży im na sercu. Z drugiej strony również niektórzy są Radnymi wybranymi na terenie miasta Sochaczewa. Jest bardzo trudno podjąć decyzję. Jako Radna Powiatowa jest również tego zdanie, że powiat nie może stracić szansy na tą inwestycję, nie może oddać pozyskanych środków. Ale z drugiej strony pozbawimy mieszkańców tej dzielnicy kanalizacji i oddalimy podjęcie prac z tym związanych. Może jest niewielka iskierka nadziei na ponowne spotkanie się i przeanalizowanie tematu. Może poprosić o opinię ekspertów w tej sprawie czy jeśli zostaną wykonane te dwie inwestycje to chodnik czy droga nie zapadną się. Różne są teraz techniki, może utwardzenie tego terenu nie spowoduje tego. Radna poprosiła o spowodowanie spotkania się, aby ten problem był rozwiązany. Nadmieniła, że Radnym z miasta jest naprawdę trudno podjąć jakąkolwiek decyzję. Jesteśmy w powiecie, ale również jesteśmy mieszkańcami tego miasta stwierdziła.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu J. Ciura.

 

Radny J. Ciura  poinformował, że jak mówiła Wiceprzewodnicząca to odczuł, że jakbyśmy byli przeciwni budowie kanalizacji. Radny poinformował, że nie są przeciwni budowie kanalizacji, chcą aby kanalizacja tam powstała. Nie wiadomo, czy ona będzie funkcjonowała za 5, 8 czy 10 lat. Trzeba pobudować oczyszczalnie, czy rozbudować istniejącą. To nie jest kwestia roku czy dwóch lat. Radny stwierdził z całą stanowczością, że są za tym, aby mieszkańcy za Bzurą mieli również kanalizację. Ta kanalizacja nie wie czy musi być budowana w roku bieżącym. Ona może być budowana za rok, dwa czy trzy lata. Wtedy kiedy będzie możliwość podłączenia jej. Ona może iść obok pasa drogowego, może iść po drugiej stronie drogi co chodnik. Wtedy to nie koliduje. To nie musi być budowane równocześnie z naszym chodnikiem. Radny zwrócił się do Pana Burmistrza aby się zastanowili czy to musi być teraz budowane. Mieli półtora roku i nie wybudowali kanalizacji. W związku z tym myśli, że za 2-3 lata też można ją pobudować w ramach posiadanych środków z Unii Europejskiej. W tej chwili nie wiadomo czy miasto je dostanie czy nie, chociaż bardzo by chcieli żeby również dostali te środki i pobudowali kanalizację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Połeć.

 

Radny T. Połeć poinformował, że podobnie jak Wiceprzewodnicząca Rady jest Radnym Powiatowym, ale wybranym z obszaru miasta. Nie może się zgodzić z jedną tezą, która pojawia się że powiat odbiera miastu kanalizację. Jak to odbiera. Czy my jesteśmy zobowiązani do budowania kanalizacji, czy my podjęliśmy się takiej inwestycji. Na naszej drodze powiatowej giną ludzie, dzieci. Od początku kadencji prowadziliśmy bardzo intensywne działania żeby móc przeprowadzić inwestycję, którą teraz mamy szansę zrealizować. Teraz nam się zarzuca, że realizując tą inwestycję, czyli dbając o bezpieczeństwo ludzi tam mieszkających, że odbieramy im kanalizację. Otóż nie. Postawny sprawę jasno, który samorząd nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, który samorząd obiecywał kanalizację, podpisywał uzgodnienia. My dostaliśmy teraz obowiązek  zrealizowania swojej inwestycji, mamy na to termin. Absolutnie się nie zgodzę na to żebyśmy realizowali w jednym miejscu dwie inwestycje, z których jedna może zagrozić zakończeniu drugiej w terminie bo tylko w ten sposób zachowamy środki. Potraktujmy się poważnie nawzajem. Radny też jest za tym aby tam mieszkańcy mieli kanalizację ale nie kosztem tej inwestycji której się podejmujemy. Niech każdy samorząd bierze odpowiedzialność za swoje działania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że od samego początku tej kadencji wielokrotnie zarówno na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jak i na Sesjach Rady zabierał głos, aby na ul. Gawłowskiej było bezpiecznie. Z dużą radością w tamtym roku Radni przyjęli fakt, że jest możliwość pozyskania środków i te środki rzeczywiście wpłynęły. Kiedy w kwietniu ub.r.  były uzgodnienia między samorządami radny był pewien że ZWiK z tą inwestycją zdąży. Stało się inaczej. Radny nie chce z tego miejsca wypowiadać ostrego zdania w tej kwestii. Natomiast w wyniku tego znaleźliśmy się w sytuacji, że z jednej strony bardzo się cieszymy że mamy pieniądze na drogę, a z drugiej strony jako radny z miasta jest zaniepokojony, że ktoś zawalił sprawę w jakiś sposób i na tym będą cierpieć mieszkańcy tamtej strony miasta. Tutaj trzeba powiedzieć jasno to nie jest tak, że tej inwestycji rzeczywiście nie można było zrealizować. Ale teraz pytanie jest takie czy wina kogoś ma determinować spór między samorządami. Radny zgadza się z tym co powiedział Radny Ciura, Starosta, ale również zgadza się z pewnymi sugestiami które powiedziała Radna J. Popiołek i Zastępca Burmistrza. Radny uważa, że nie jest tak że nikt tutaj nie zawinił. To jest pewne. Radny chciałby aby  wina człowieka nie zaważyło a tym, że te 100 mln zł jest zagrożone. W ubiegłym roku nie było nieporozumień pomiędzy Burmistrzem a Starostą. Były uzgodnienia i te uzgodnienia powinny być zrealizowane. Nie byłoby w tej chwili dyskusji. Ale może rzeczywiście warto byłoby jeszcze raz spotkać się i w grupie ekspertów zastanowić się nad tym tematem. Radny niczego nie wymusza. Radny nie chciałby aby wniosek Pana Starosty został poddany pod głosowanie bo w tym głosowaniu udziału nie weźmie. Gdyby był radnym spoza Sochaczewa to by głosował natomiast jako radny wybrany przez mieszkańców  miasta nie może głosować za jednym wariantem jeżeli obydwa są dobre. W związku z tym jeśli będzie ten wniosek to Radny nie będzie głosował. Radny nadmienił, że gdyby była tutaj wina podmiotu czy starostwa czy miasta to nie byłoby żadnej dyskusji. Radny namawiał do zastanowienia się na tym tematem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Połeć.

 

Radny T. Połeć poinformował, że rozumie i podziela ten niepokój i też jest za tym żeby ci mieszkańcy mieli kanalizację, oświetlenie, mieli utwardzone drogi, nie było bezrobocia. Ale jeśli chodzi o kwestię formalną to należy ograniczyć się do tego czym zajmuje się samorząd powiatowy bo w tej chwili zaczynamy rozstrzygać kwestie samorządu miejskiego. Niech wypowiedzi zmierzają w tym kierunku żeby rozstrzygnąć co z naszą inwestycją powiatową. Uwzględniając oczywiście ryzyko związane z uruchomieniem dwóch inwestycji w tym samym czasie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski poinformował, że ta dyskusja była potrzebna. Ona pokazuje jak wielką odpowiedzialnością radnego jest podejmować właściwe decyzje. Zarząd podjął właściwą decyzję. Zarząd w celu poprawienia bezpieczeństwa na ul. Gawłowskiej zrobił wszystko żeby pieniądze pozyskać, przygotować dokumentację i tą drogę zbudować. Konflikt który wynika z niewykonania kanalizacji wcale nie rzutuje na to, że ci mieszkańcy nie będą mieli kanalizacji. My musimy się w tej chwili już tylko skupić na wykonaniu w terminie i dobrze naszej inwestycji. Dosyć dziurawych dróg i naprawiania czegoś co robione jest niezgodnie z technologią. Nie można zrobić wykopu i właściwie go zagęścić w ciągu tygodnia czy dwóch. Radny ma trochę doświadczenia w budowie kanalizacji ponieważ uczestniczył w odbiorach robót kiedy kanalizowano cały Teresin. Radny wie co się wtedy działo. Nie da się w ciągu miesiąca czy dwóch wybudować kanalizacji i właściwie zagęścić. Radny powiedział, że radni dopełnią swoich zadań i uważa że Zarząd podjął właściwą decyzję. Wykonamy solidnie po raz kolejny inwestycję powiatową. Natomiast miasto musi w tej chwili rozpatrzyć wariant awaryjny czyli przeprojektować swoje plany dotyczące kanalizacji miasta. Taki wariant muszą robić już żeby zdążyć pozyskać te 100mln zł. Przecież wcale nie znaczy że aby zbudować kanalizację to musi ona być pod ul. Gawłowską. Równie dobrze można zbudować 3 oczyszczalnie, a nie 2. Można w zupełnie inny sposób podejść do tego tematu. Mieszkańcy, którzy są przy ul. Gawłowskiej będą korzystali z tej kanalizacji. To znaczy że muszą wziąć czynny udział w jej budowie. Jeżeli wyszła taka sytuacja techniczna to muszą udostępnić część swoich działek pod kanalizację. Część infrastruktury buduje się w ulicach, a część w działkach i to jest naturalna sprawa i nie ma co rozpaczać w tej chwili tylko należy szybko przeprojektować tą kanalizację. Radny wie, że podejmowane przez ostatnie lata decyzje na tej sali są naprawdę wyważonymi decyzjami. To doświadczenie, które mamy pozwala nam robić solidną robotę i Radny tego chce a nie  prowizorek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Kowala.

 

Radny W. Kowala poinformował, że z wypowiedzi, które usłyszał wydaje mu się, że zaczynamy zamykać się na swoich podwórkach. To znaczy miasto i powiat nie współpracują właściwie. Nadmienił, że 7 miesięcy to dużo czasu aby zrobić jedną i drugą inwestycję, a przynajmniej spróbować się pokłonić nad tym czy nie damy rady. Radny poinformował, że w tej inwestycji jest jeszcze trzeci samorząd Urząd Gminy Sochaczew, który w tej chwili opracowuje dokumentację na kanalizację. Ta kanalizacja będzie tym kolektorem, który jest zaprojektowany w ul. Gawłowskiej. Przecież nic się nie zmieni w zachowaniu bezpieczeństwa. Podnoszenie tego problemu jest nieracjonalne. Jeżeli byśmy obawiali się tego, że zagęszczenie świeżych wykopów nie będzie stabilne to wszystkie inwestycje w Polsce musiały by być robione dwa razy. A coś takiego nie ma miejsca. Wystarczy każde wykopy obwarować właściwym nadzorem, wystarczy robić próby zagęszczeń. Robiło się tak parędziesiąt lat temu i robi się dalej. Raczej nie wynika z tego jakaś obawa, że coś się zarwie, można nad tym zapanować. Radny jest za tym aby jednak pokłonić się nad tym tematem i spróbować przeprowadzić obie inwestycje. Jest to w końcu 7 miesięcy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta Sochaczew p. K. Ciołkiewiczowi.

 

Zastępca Burmistrza p. K. Ciołkiewicz poinformował, że jest taki termin jak erystyka. Jest to sztuka dyskutowania na argumenty, a nie na emocje. Poprosił aby obopólnie do tego terminu się zastosować mimo upłynięcia terminów, tego że być może ktoś zawinił, bo gra jest o dużą stawkę. Następnie Zastępca Burmistrza odniósł się do wypowiedzi, które padły w dyskusji. Otóż była taka, że  powiat odbiera miastu kanalizację. Przecież nigdy nikt tak nie powiedział, o czymś takim nie słyszał. Także nie rozumie tego. Wręcz odwrotnie do tej pory współpraca miasta z powiatem układała się b. dobrze. Nie twórzmy pewnych opinii, których w ogóle nie ma. Trzymajmy się pragmatyzmu, racjonalizmu, a odrzućmy emocje. Radny W. Domagalski mówił o tym aby przeprojektować kanalizację, ale przecież 5 lat trwa kwalifikacja. Miasto wypełniło wszystkie etapy do końca choć jeszcze kropki na „i” nie ma. Można i 5 oczyszczalni zbudować ale są obowiązujące przepisy, studium wykonalności, projekty, pozwolenia na budowę. Oczywiście kanalizacja może być za 5 czy 10 lat. Można z budżetu to zrobić, można pozyskiwać pieniądze z innych  źródeł, ale nikt nigdy nas nie zwolni z odpowiedzialności, że było 100 mln zł i tych 100 mln zł nie ma. Niezależnie od tego czy wskażemy kogoś winnego.

Następnie Zastępca Burmistrza odniósł się do pytania Radnego A. Papierowskiego dotyczącego ul. Batalionów Chłopskich. Poinformował, że miasto ma Wieloletni Plan Inwestycyjny i nikt nie zgłaszał tej sprawy do WPI. Radny zgłosił taki postulat i oczywiście sprawdzą jak wygląda sprawa z tą drogą. Być może w trybie nadzwyczajnym trzeba będzie tą drogę zrobić. Z merytoryczną stroną i uzasadnieniem radnego w tej sprawie w 100% się zgodził.

Na zakończenie Zastępca Burmistrza podtrzymał swój wniosek o rozpatrzenie wniosku, który zgłosił ZWiK.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu J. Ciura.

 

Radny J. Ciura poinformował, że jeśli mówimy, że nikt nikomu nie rzuca kłód pod nogi to dlaczego budowaliśmy most 7 czy 10 lat na ul. Młynarskiej. Radny myśli, że ten sam los będzie czekał chodnik na ul. Gawłowskiej. Nie pobudujemy go w tym roku i nie pobudujemy w następnej kadencji bo to jest kosztowna inwestycja.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu B. Dobrzyńskiemu.

 

Radny B. Dobrzyński poinformował, że Zarząd podjął decyzję i chyba wszyscy radni są za tym aby ul. Gawłowska powstała, nie ma innej możliwości. Natomiast teraz trzeba zastanowić się czy ewentualnie jest jakaś szansa żeby zrobić tą kanalizację. Z dyskusji wychodzi, że szanse są małe, ale jeżeli jest cień nadziei to może należałoby temat ponownie rozpatrzyć. Natomiast priorytetem jest ul. Gawłowska. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski poinformował, że należy do tej grupy radnych, której najbardziej zależało żeby chodnik przy ul. Gawłowskiej powstał ponieważ rok temu w wypadku samochodowym zginęło tam dziecka z jego szkoły. Radny nie widzi potrzeby głosowania tej sprawy, ponieważ przyjmując plan inwestycyjny, zatwierdzając budżet Radni jednoznacznie wypowiedzieli się za przebudową drogi i budową chodnika przy ul. Gawłowskiej. Nie ma więc sensu tego głosować. Skoro Zarząd podjął decyzję to jest w pełni za nią odpowiedzialny i przyjmuje, że nie ma nawet tej iskierki nadziei żeby jedna i druga inwestycja powstała. Natomiast jeżeli jest ta iskierka o którą wszystkim chodzi to należy pochylić się i rozważyć temat ponownie. Ale zdecydowanie wszyscy są za chodnikiem i przebudową ul. Gawłowskiej bo to jest droga powiatowa. Jesteśmy za nią w pełni odpowiedzialni, w czasie tej kadencji było tam kilka wypadków śmiertelnych. Ale może zastanówmy się jeszcze, może jeszcze coś da się zrobić. Nie szukajmy teraz winnych. Czym zawinili ci mieszkańcy, mamy XXI wiek i każdy chciałby mieć asfalt, wodę i kanalizację do domu. Pojawiła się również nadzieja, że Gmina Sochaczew będzie mogła włączyć się i mieć taką kanalizację. Stąd tylko jest ta dyskusja.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że prawie 80% składu Rady już wypowiedziało się na ten temat. Starosta nie upiera się nad głosowaniem, była to jedna z propozycji. Nadmienił, że z wypowiedzi Radnych słychać było, że priorytetem dla samorządu powiatowego jest budowa drogi w ciągu ul. Gawłowskiej. Starosta żeby wykazać dobrą wolę poinformował, że Zarząd tą iskierkę nadziei rozpatrzy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 14.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że porządek obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 16 00.

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:11:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:11:04
 • Liczba odsłon: 1558
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459327]

przewiń do góry