Uchwała Nr X/ 55 /2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 października  2011 roku

 

w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z przekazaniem zarządu nad drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin-Erminów w Gminie Rybno

 

Na podstawie art. 5 ust.2 i art. 12  pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.)   Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na bezterminowe powierzenie Gminie Rybno do wykonania zadania zarządu nad drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin-Erminów w  miejscowości Erminów o długości 200 mb w obrębie skrzyżowania w/w drogi z drogami gminnymi  Nr 380508W Ćmiszew-Józin-Erminów oraz drogą gminną Nr 380510W Erminów-Bronisławy-Konstantynów.

§2

Przejęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu w Sochaczewie a Wójtem Gminy Rybno regulującego w szczególności wzajemne prawa i obowiązki.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W związku planowaną przez Gminę Rybno inwestycją „Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie  i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” oraz wiążąca się z tym aplikacją o środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój” następuje konieczność udokumentowania przez beneficjenta środków – Gminę Rybno pełnienia obowiązków zarządcy wszystkich odcinków dróg, na których realizowana będzie inwestycja. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3822W Szwarocin-Erminów w  miejscowości Erminów o długości 200 mb w obrębie skrzyżowania w/w drogi z drogami gminnymi  Nr 380508W Ćmiszew-Józin-Erminów oraz drogą gminną nr 380510W Erminów-Bronisławy-Konstantynów. planowana jest na odcinku stanowiącym nieruchomość drogową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 219 w obrębie geodezyjnym Erminów Właścicielem powyższej nieruchomości jest Powiat Sochaczewski co za tym idzie zarządcą drogi na tym odcinku jest Zarząd Powiatu. W związku z powyższym przekazanie zarządu może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Radę Powiatu Sochaczewskiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 09:33:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 09:33:37
  • Liczba odsłon: 1432
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459913]

przewiń do góry