I. Podstawa prawna 

1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zm.),
4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702) ,
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256).

 

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy, wypełniony z własnoręcznym podpisem.

 2. Załączniki:

 • kopia posiadanego prawa jazdy wydanego za granicą,

 • tłumaczenie przedłożonego do wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia (do dokonanego tłumaczenia tłumacz/konsul dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu).

Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 317).

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*,

 • kopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej sześciu miesięcy – dotyczy cudzoziemców.

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

     3. Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania osoby składającej wniosek,

 • oryginał prawa jazdy.

III. Miejsce złożenia dokumentów i odbioru prawa jazdy

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. M. J. Piłsudskiego 65, pokój nr 11

tel. 046 864 18 11.

 

IV. Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł;
Opłata ewidencyjna - 0,50 zł;

 

V. Termin i sposób załatwienia

14 dni od dnia otrzymania z zagranicznego organu potwierdzenia danych i informacji.

Status realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy można sprawdzić pod nr tel.

046 864 18 11 lub na stronie internetowej:

  https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html


VI. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.VII. Uwagi

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

a) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – w okresie ważności prawa jazdy. Nie wymaga się wymiany ww. na polski odpowiednik i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę .

b) państwo:

 • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu ,

 • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.                                                           

Jeśli dane państwo jest stroną Konwencji wiedeńskiej lub jest jednocześnie stroną Konwencji wiedeńskiej i genewskiej – nie wymaga się egzaminu teoretycznego.  Aktualny wykaz państw Konwencji o ruchu drogowym znajduje się na oficjalnej stronie internetowej UNECE:

http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html ,


http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_07_RTRSS_RT1949.html


c) państwa z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę:

 • Cesarstwo Japonii,

 • Korea Południowa

 • Tajwan.

2. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ administracyjny jest zobowiązany zwrócić się do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, organ występuje do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie o pomoc w ustaleniu organu, który wydał prawo jazdy oraz danych adresowych tego organu. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

3. Polskie prawo jazdy wydaje się po zwrocie zagranicznego dokumentu. Zagraniczne prawo jazdy jest przesyłane do organu, który je wydał.

 

VIII. Kontakt:
Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz 
w poniedziałki w godz. 10.00 – 17.30, w pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.
tel. 046 864 18 11


 

wniosek_na_prawo_jazdy.pdf  W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia składanego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-26 15:23:34
 • Liczba odsłon: 1726
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460417]

przewiń do góry