WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku,

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

OPŁATY:

Za wydane zaświadczenie potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się opłatę w wysokości 500,00 zł .


Opłata ewidencyjna:

1 zł - Opłatę można wnieść w kasie Starostwa.


  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, na wniosek przedsiębiorcy dokonuje, starosta właściwy dla miejsca wykonywania działalności objętej wpisem. Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starosta Sochaczewski Wydział Komunikacji i Transportu.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Pokój nr 2, tel. 046 864 18 39.

Kontakt: Paweł Masłowski poniedziałki w godz.10.00 - 17.00, wtorek-piątek w godz. 8.00 - 15.00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE:

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy
 2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018 r. poz. 646).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327).

WNIOSEK:

wniosek_o_wpis.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Masłowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 14:29:30
 • Liczba odsłon: 1675
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460034]

przewiń do góry