Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 tekst jednolity).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355z późn.zm).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz. U. z 2019 r poz. 1288).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1542)

7) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1626.).

8) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

9) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.854).

10) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546.)
 
 
 
Dodatkową zalegalizowana tablice rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykli, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylna tablice rejestracyjną o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.
 
 
Wymagane dokumenty:
 - wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel/e, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć  każdy z właścicieli przedkładając pełnomocnictwo lub stosowane oświadczenie iż działa za zgoda większości współwłaścicieli,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu,
 
Do wglądu 
- dowód osobisty właściciela/i, a w przypadku osób pranych dodatkowo wypis z właściwego rejestru.
 
 

               Wszelkie zmiany  dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik .

 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4,

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.

 

 UWAGA!

W poniedziałek w godz. 8.00-10.00 i 16.00-17.30 jest ograniczona liczba stanowisk.

 

 
Opłaty:
 
- tablica rej. 40,00 zł
- znak legalizacyjny 12,50 zł
- opłata ewidencyjna 0,50 zł
 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 
Termin:
 
- wykonanie tablicy około 7 dni,
 
UWAGA
 
W przypadku pojazdów na tzw "czarnych tablicach" konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych o nowym wyróżniku numeru rejestracyjnego. 
 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Kontakt:Iwona Feliga, Monika Etmanowicz, , Mariola Pawlikowska

 

poniedziałki w godz. 10.00 - 17.30, pozostałe dni godz. 8.00-15.00

 

 

Do pobrania

 

wniosek_o_wydanie_dr_pc_kp_zl_wzor.pdf
 
upowaznienie_rejestracja.pdf
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Oklińska.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Wągrodzka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 10:56:42
  • Liczba odsłon: 1817
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3098435]

przewiń do góry