Podstawa prawna


Art. 7a i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r poz.2140  ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Załączniki:
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- oświadczenie niekaralności osoby prowadzącej działalność gospodarczą, członków organu
zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową,
- dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania w stosunku do kierowców
zawarte w przepisach i nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
- wykaz pojazdów samochodowych.
Do wglądu
oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii,
dokument tożsamości osoby składającej wniosek.


Miejsce złożenia dokumentów
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M.J.Piłsudskiego 65.


Opłaty
Opłata administracyjna

opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000,00 zł. Opłata ulega powiększeniu za każdy pojazd zgłaszany do licencji o 11% od tej kwoty.

Termin i sposób załatwienia
Wydział wydaje licencję w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.Uwagi
Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.
Zezwolenie wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zakresie transportu drogowego określają środki finansowe lub majątek w wysokości:
a) 9000 Euro na pierwszy pojazd samochodowy,
b) 5000 Euro na każdy następny pojazd samochodowy,Posiadanie sytuacji finansowej, o której wyżej mowa potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak :

2) gwarancja bankowa,
3) ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję.

Wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza.

ad 1)

Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009:

„W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.


Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11. (1).2.

UWAGA

W roku 2014 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,2308Kontakt: Grażyna Burzykowska tel. 046 864 18 39
Poniedziałki w godz.10.00-17.00
Pozostałe dnia 8.00 - 15.00.Do pobrania:

wniosek_-zezw.na_zawod_przewoznika_2.odt

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Burzykowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 12:51:40
  • Liczba odsłon: 2011
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460580]

przewiń do góry