.
UCHWAŁA Nr XX/88/2008
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U.            z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy            z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)                        Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VIII/31/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym                         Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
 Załącznik
do uchwały Nr XX/88/2008
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 18 marca 2008 r.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:               za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb                przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania           i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 1
 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół                                          lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,  o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku             do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy                 obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela i w przepisach wykonawczych.

Dodatek za wysługę lat
§ 2
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1%  wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy,              z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określają odrębne przepisy.

Dodatek motywacyjny
§ 3
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
    a  w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy                 nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami                       w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy                                         z ich rodzicami,


c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie       na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,                              dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub                                     innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty                                        Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi                     działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach                      wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, głównie zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz administrowanie szkolnymi pracowniami internetowymi.
2. Ponadto przy ustaleniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi uwzględnia się właściwą realizację zadań w zakresie:
1) polityki samorządu terytorialnego:
a) współpraca z organem prowadzącym, terminowe wykonywanie zadań, racjonalnie                        prowadzona gospodarka środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
b) umiejętność dostosowania zarządzeń wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, prawidłowe prowadzenie kancelarii i dokumentacji szkoły,
c) współpraca ze środowiskiem lokalnym,
2) kierowania szkołą jako zakładem pracy:
a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,
b) tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy,
c) zapewnienie warunków BHP
3) organizowania działalności dydaktyczno-wychowawczej:
a) tworzenie optymalnych warunków do realizacji działań edukacyjnych,
b) podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły.
§ 4
1. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynoszą 45 zł miesięcznie                    na etat nauczycielski.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być niższy niż 5 %, a nie wyższy niż 20 %                   jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy          niż jeden rok szkolny.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor szkoły, a w stosunku                      do dyrektora Zarząd Powiatu w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową, w wysokości nie wyższej niż 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek funkcyjny
§ 5
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny            w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Stanowisko    Wysokość  dodatku funkcyjnego                      (zł)
    od    do
1) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej :
         -    do 8 oddziałów
         -    od 9 do 16 oddziałów
         -    17 i więcej oddziałów
2) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
3) kierownik praktycznej nauki zawodu
4) dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
5) wicedyrektor w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
6) dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
7) wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej    
300
400
650
350
200
350
250
350
250
    
 650
 710
1090
 650  
400
710
550
710
5502. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres jednego roku szkolnego.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,       w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Zarząd Powiatu, a
2) dla innych stanowisk kierowniczych, wyszczególnionych w tabeli stawek dodatków                         funkcyjnych dyrektor szkoły w granicach posiadanych środków na wynagrodzenia.        

§ 6
1.     Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań :
1) wychowawstwa klasy – w wysokości 80  zł   miesięcznie,
2) opiekuna stażu – w wysokości 40 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece,
3) doradcy metodycznego, zatrudnionego z obniżonym  o 1/3 etatu tygodniowym  obowiązkowym wymiarem godzin dydaktycznych - w wysokości  300 zł miesięcznie
2.     Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) przyznaje dyrektor szkoły na okres            jednego roku szkolnego.
§ 7
Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku,              o którym mowa w § 6.
Dodatek za warunki pracy

§ 8

1. Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
2. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy:
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie               z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – w wysokości              4,6 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej                                    z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych – w wysokości  8,0 % wynagrodzenia zasadniczego,
3) prowadzenie zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –                   w wysokości  15,0 %  wynagrodzenia zasadniczego,
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych,  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego                  do kształcenia specjalnego i w klasach łączonych w szkołach podstawowych –                             w wysokości 16,7 %  wynagrodzenia  zasadniczego,
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy zawodowej – w wysokości 25,3 % wynagrodzenia zasadniczego,
6) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim– w wysokości 25,3 %  wynagrodzenia zasadniczego,
7) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.                         w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności   oraz co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, pod warunkiem że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę – w wysokości 25,3 %  wynagrodzenia zasadniczego,
8) prowadzenie zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub               na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w tym internatach) –                  w wysokości  34,3 %  wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach przyznaje się na okres jednego        roku szkolnego.
Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
§ 9
1. W budżecie powiatu sochaczewskiego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli              w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
2. Środki w wysokości 20% utworzonego funduszu na nagrody dla nauczycieli przeznacza się                na nagrody Starosty Sochaczewskiego przyznawane dyrektorom i nauczycielom szkół, a 80% środków tego funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.
3. Wysokość nagrody  Starosty Sochaczewskiego wynosi do 80% wynagrodzenia                              zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim                              z  przygotowaniem pedagogicznym.
4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia                       zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim                            z przygotowaniem pedagogicznym.
§ 10
Nagroda Starosty Sochaczewskiego może być przyznana nauczycielowi, który przepracował                     w szkole co najmniej rok i posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej            5 z następujących kryteriów:
1.     W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,                        przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania                       i  wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału           w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
5) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez: organizowanie                      wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
6) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
7) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2.     W zakresie pracy opiekuńczej:
1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
2) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
3) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policji,    organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania                       przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
4) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
3.    W zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły lub placówki:
1) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły,
2) właściwie współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców;
3) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły
4) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny
5) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
6) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
§ 11

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Sochaczewskiego może wystąpić dyrektor szkoły.
2. Nagroda Starosty Sochaczewskiego może być przyznana z własnej inicjatywy starosty.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego regulaminu.
4. O przyznaniu nagród dyrektorom i nauczycielom szkół decyduje Starosta.
5. Starosta Sochaczewski może powołać zespół ds. opiniowania wniosków.

§ 12
1. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole                         co  najmniej rok i posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 3 kryteria                 z określonych w § 10.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców lub organizacja związkowa działająca w szkole.
3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
4. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy.
§ 13
1. Nagrody Starosty Sochaczewskiego i dyrektora szkoły przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym                  terminie.
2. Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.


Warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                                          i godziny doraźnych zastępstw

§ 14

1. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ustala się:
1) bazowy wymiar godzin, za który przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin zajęć
w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela,                 według którego nauczyciel realizuje najwięcej zajęć w odniesieniu do ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru,
2) dzienną normę godzin nauczyciela, dzieląc jego bazowy wymiar godzin przez liczbę dni              w tygodniu, w których ustalono dla niego zajęcia w rozkładzie zajęć placówki,
3) normatywną liczbę godzin nauczyciela w okresie rozliczeniowym, mnożąc dzienną normę godzin nauczyciela przez liczbę dni tego okresu, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć placówki, pomniejszoną o dni usprawiedliwionej nieobecności oraz dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od nauki w szkole.
2. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, należy każdą jego godzinę przeliczać na godziny bazowego wymiaru godzin za pomocą przelicznika wyznaczonego przez podzielenie jego bazowego wymiaru godzin przez odpowiedni obowiązkowy wymiar godzin realizowanych zajęć.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak, jak w wypadku stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, z tą różnicą, że do obliczeń przyjmujemy stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach.
4. Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby                             faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.
5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które należy się wynagrodzenie nie może być większa niż różnica pomiędzy sumą godzin nauczyciela w jego rozkładzie zajęć, a iloczynem dziennej normy godzin nauczyciela i liczby dni, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 15
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w:
1) Zespole Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie,
2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza                        Kutrzeby  w Załuskowie
3) Domu Dziecka w Giżycach
i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela , wynosi  miesięcznie :
1) przy jednej osobie w rodzinie -  48 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie -  65 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie -   80 zł
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie -  97 zł
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim                     zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, lub na wspólny wniosek nauczyciela będącego współmałżonkiem. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,                   a dyrektorowi – Zarząd Powiatu.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,                           na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 16
Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) dodatkowego wynagrodzenia  za pracę w porze nocnej,
2) nagród jubileuszowych,
3) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
4) zasiłku na zagospodarowanie,
5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela.

 
Załącznik do Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie nagrody
Starosty Sochaczewskiego/dyrektora szkoły

Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................
Miejsce pracy: .......................................................................................................................................
Stanowisko (przedmiot nauczany): .........................................................................................................
Staż pracy: ...................  Stopień awansu zawodowego: ........................................................................
Aktualna ocena pracy: .................................................... Data ostatniej oceny: ....................................
Uzasadnienie zgodne z § 10 Regulaminu:
1.    ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.    ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.    ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4.    ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5.    ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………..………………………..    
Podpis osoby reprezentującego wnioskodawcę    
 

U Z A S A D N I E N I E


Uwarunkowania prawne
Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego coroczny obowiązek określenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Zostały spełnione niezbędne wymogi do podjęcie powyższego regulaminu, a w szczególności:
1) Zgodnie z Art. 30 ust. 6 pkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wysokość dodatków określonych w powyższym regulaminie wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia kształtują średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powyżej średnich wymaganych ustawowo, które w roku 2007 wyniosą odpowiednio:

Wyszczególnienie    stażysta    kontraktowy    mianowany    dyplomowany
Przeciętne wynagrodzenie określone w ustawie KN
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego    1 701    2 126    2 977    3 827
                
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia po skalkulowaniu
centralnie ustalonych składników wynagrodzenia    1471    1946    2592    3130
                
Wysokość dodatków skalkulowanych na szczeblu lokalnym    595    650    989    1 170
Łączne średnie wynagrodzenie nauczycieli    2 066    2 596    3 581    4 300
RÓŻNICA    365    470    604    473
2) Zgodnie z Art. 30 ust. 6a regulamin został poddany procedurze uzgodnieniowej ze związkami zrzeszającymi nauczycieli. Odbyły się trzy spotkania negocjacyjne w dniach: 30 stycznia oraz 7   i 27 lutego 2008 r. w wyniku, których związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność” im. Ks. Jerzego Popiełuszki i Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” uznały treść załączonego regulaminu za uzgodniony i podpisały protokół uzgodnień z dnia 27 lutego 2008 r.

Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Proponowany projekt regulaminu ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych                      w szkołach i placówkach oświatowych oraz domu dziecka prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli umożliwi wypłatę podwyższonych wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 11:23:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 11:23:44
  • Liczba odsłon: 1421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459554]

przewiń do góry