Uchwała Nr XVI/94/2012
Rady Powiatu  W SOCHACZEWIE

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie przystąpienia Samorządu Powiatu Sochaczewskiego do realizacji programu „Aktywny samorząd”

            Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z  późniejszymi  zmianami)  oraz Uchwały nr 69/2012 Zarządu PFRON z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2012 roku.

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

  

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Samorządu Powiatu Sochaczewskiego do realizacji w 2012 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  finansowanego ze środków PFRON.

 

 § 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 § 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania te dotychczas były realizowane przez oddziały wojewódzkie PFRON

            Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1/  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2/  pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

3/  pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

4/  pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

5/  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

6/ pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

7/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

8/  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

9/  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej  w żłobku lub przedszkolu)

            Program będzie finansowany ze środków PFRON.  Samorząd otrzyma 3% środków wydatkowanych na realizację zadań na częściowe pokrycie kosztów obsługi programu.

            Realizatorem programu będzie samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu. Nieprzyjęcie programu przez samorząd spowoduje, iż osoby niepełnosprawne z naszego powiatu nie będą miały możliwości ubiegania się o dofinansowania na w/w zadania.

 

                                                                                                         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-26 11:48:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-26 11:48:56
  • Liczba odsłon: 1332
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441584]

przewiń do góry