UCHWAŁA  NR XXIV/136/2013

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 LISTOPADA 2013 ROKU

 

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego

 

 

Na  podstwie  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.),  art.  9  ust. 2  i  37  ust.  3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U.  Nr  223,  poz.  1458  z  późn. zm.)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  roku  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  1050  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

W  uchwale  Nr  II/10/2010  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  28  grudnia  2010  roku  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego  §  1  otrzymuje  brzmienie:

 

„§ 1 Ustala  się  dla  Pana  Tadeusza  Korysia  -  Starosty  Sochaczewskiego,  zwanego  dalej  „Starostą  Sochaczewskim”  wynagrodzenie  miesięczne w  następującej  wysokości:

 

1)      wynagrodzenie  zasadnicze                                                     -  6.000,- zł

2)      dodatek  funkcyjny                                                                 -  2.100,- zł

3)      dodatek  stażowy 20%  wynagrodzenia  zasadniczego          -  1.200,- zł    

4)      dodatek  specjalny  do 40% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego                                               -  3.060,- zł

                                                             Razem                                   12.360,- zł”.

 

 

§  2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  od  dnia  1  grudnia  2013  roku.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Przepisy  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  określają  limit  maksymalnego wynagrodzenia  za  pracę  przysługującego  pracownikom  samorządowym  zatrudnionym  na  podstawie  wyboru,  uzależniając  jego  wysokość 
od  kwoty  bazowej  określonej  w  ustawie  budżetowej.  Kwota  bazowa  wynosi  aktualnie  1.766,46 złotych.  Zgodnie  z  dyspozycja  przepisu  art.  37  ust.  3  powołanej  wyżej  ustawy  maksymalne  wynagrodzenie  tej  grupy  pracowników  samorządowych  nie  może  przekroczyć  siedmiokrotności  tej  kwoty  bazowej,  a  tym  samym  nie  może  przekroczyć  kwoty  12.365,22  złotych  (stanowiącej  iloczyn  siedmiokrotności  kwoty  bazowej).  W  tym  stanie  rzeczy  należało  dostosować (zmniejszyć) dotychczasowe  wynagrodzenie  Starosty  Sochaczewskiego  do  tak ustawowo ustalonego  limitu  wynagrodzeń.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,    zgodnie  z  treścią  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku 
o  samorządzie  powiatowym w  związku  z  art.  9  ust. 2 powołanej  wyżej  ustawy 
o  pracownikach  samorządowych ustalenie  wynagrodzenia  Starosty  należy  do  wyłącznej  kompetencji  rady  powiatu  -  niezbędne  jest  podjęcie  w  tej  sprawie  stosownej  uchwały    organu  stanowiącego  Powiatu  Sochaczewskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-10 08:52:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 08:52:47
  • Liczba odsłon: 1154
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460463]

przewiń do góry