UCHWAŁA  NR  XXIV/139/2013

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 LISTOPADA 2013 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań, 

na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2013 roku


Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013r. poz. 595  z  późn.  zm.)    i  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  Rada  Powiatu  w Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

W  uchwale Nr  XXI/115/2013  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  25 marca 2013 roku  w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2013 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu -    8.610,00zł.

 

2)      w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

 

 „3)  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

       w turnusach rehabilitacyjnych -  199.642,00 zł., z tego: min. 20.720,00 dla beneficjentów projektu „Czas na samodzielność”, współfinansowanego  ze środków EFS.”

 

3)      w § 1 pkt. 4  otrzymuje brzmienie:

 

„4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów  -   308.804,00 zł.”       

 

 

§  2

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z wyższym niż planowano wykorzystaniem środków PFRON  na dofinansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy (staż osoby niepełnosprawnej) zachodzi konieczność przesunięcia środków na to zadanie :

-  z turnusów rehabilitacyjnych – gdzie pozostają niewykorzystane środki   w wysokości 1.244 zł

-  z dopłat do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-10 09:03:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 09:03:22
  • Liczba odsłon: 1231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441591]

przewiń do góry