XLIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie      27 listopada 2009r.

 

 

Protokół Nr XLIII/ 2009

 

 

z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 listopada 2009 r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XLII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

c)      zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku;

d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych;

e)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

5.       Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego” za lata 2007-2008.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLIII / 2009

z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27. 11. 2009 r. o godz. 13 00

 

W posiedzeniu XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 11. 2009r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny W. Domagalski, Radny J. Gołębiowski i Radny T. Połeć.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny T. Głuchowski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                            Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                          Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński             

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 


Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media, członka MIR p. T. Szymańczaka oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 17 Radnych.

Nieobecność na Sesji Radnego T. Głuchowskiego została usprawiedliwiona.

Usprawiedliwienie Radnego T. Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLIII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLIII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Na Sesję przybył Radny W. Domagalski. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XLII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

c)      zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku;

d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych;

e)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

5.       Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego” za lata 2007-2008.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XLII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Na Sesję przybyli Radny J. Gołębiowski i Radny T. Połeć. Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

"Za"                              głosowało  20 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 5 a)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany w projekcie uchwały budżetowej polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 393.136 zł.

Na kwotę tę składają się następujące składniki:

 • Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiat otrzymał środki w kwocie 23.000zł na kontynuację prac pielęgnacyjnych w ciągu drogi powiatowej Kożuszki – Żelazowa Wola.
 • Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymano środki w wysokości 80.849zł – dotyczy regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Dotacje na wydatki bieżące otrzymały:

- Nadzór budowlany  - 3.976zł.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 663zł.

 • Wyrównanie w kwocie 407zł otrzymały placówki oświatowe na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzone maturalne egzaminy ustne.
 • Kwotę 9.950zł Powiat otrzymał jako wyrównanie dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
 • Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 293.550zł z przeznaczeniem na poprawę warunków funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
 • Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Warszawsko Zachodnim na obsługę paszportową mieszkańców powiatu sochaczewskiego - Powiat nasz pokrywa 33% kosztów wyposażenia punktu obsługi paszportowej tj. 35.235zł. Jest to jednorazowa dotacja.
 • W załączniku limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne dokonano zmiany w zapisach zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zmiany polegają na zmniejszeniu planu środków pochodzących z innych źródeł o 20.000zł na dochody własne. Środki te przeznaczone będą na opłacenie uaktualnionej dokumentacji, która niezbędna jest do złożenia wniosku w ramach programu RPO.
 • W załączniku Zadania inwestycyjne w 2009 roku dopisane jest zadanie pn. Zakup suszarki do pralni w DPS. Wartość zadania wynosi 15.000zł. – są to środki z dochodów własnych DPS.
 • Urealnione również zostały plany finansowe jednostek poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok w dniu 25 listopada br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja zmiany w projekcie budżetu na 2009 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

Ad. pkt. 5 b)              Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej  poinformował, że w tym roku ustawodawca zmienił zapis w ustawie prawo farmaceutyczne art. 94 ust. 2 poprzez scedowanie na Radę Powiatu kompetencji do określenia w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Do tej pory należało to do właściwości Zarządu Powiatu. Wszystkie opinie wójtów, burmistrza i samorządu aptekarskiego są pozytywne. W związku z tym poprosił o podjęcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 listopada br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 4c)                 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do projektu uchwały jest dołączona Uchwała Nr 3/2009 z 03 listopada 2009r. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie tego projektu, która w § 1 mówi, że Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniający Uchwałę Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXIV/124/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR p. B. Bogiel  poinformowała, że środki PFRON zostały przeznaczone na likwidację barier architektonicznych, szczególnie technicznych bo tu były największe potrzeby -dołożono 20.000zł, natomiast 83.000zł dołożono do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środki pomocnicze.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

Ad. pkt 4d)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że przeprowadzenie procedury przetargowej na zbycie tej nieruchomości zgodnie z zastosowanymi zapisami w przyjętej uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem powiatu wymaga zgody Rady. Został zlecony operat określający wartość tej nieruchomości. Operat wykazał wartość na kwotę ponad 3,4 mln zł, stąd  jest projekt skierowany pod obrady Rady. Zarząd podjął decyzję o sprzedaży ponieważ od maja br. trwają prace związane z wybudowaniem nowej siedziby pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Decyzja ta zapadła ponieważ obiekt, w którym funkcjonuje obecnie DPS nie spełnia wymogów i dopuszczony jest do użytkowania warunkowo. Termin zakończenia możliwości użytkowania upływa z dniem 01.01.2011r. W planach oddanie nowego obiektu została określona data na dzień 30.09.2010r. zgodnie z tym aby od 01stycznia DPS funkcjonował w nowej siedzibie. Natomiast stary obiekt nie ma zastosowania na znalezienie sposobu użytkowania dla potrzeb zadań, które wynikają z funkcjonowania powiatu. Natomiast koszty utrzymania takiego obiektu są bardzo duże. Jest to działka 3,5 ha, na której znajduje się również zabytkowy park. Środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości w całości zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji inwestycji powiatowych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Przewodniczący nadmienił, że aktualnie nieruchomość jest w bardzo dobrym stanie, zadbany jest teren i obiekt. Widać rękę gospodarza. Na terenie poza zabytkowym parkiem, pałacem są również 2 stawy, które są aktualnie nie użytkowane. Patrząc na całość Radny myśli, że nieruchomość znajdzie na pewno nabywcę, a środki uzyskane ze sprzedaży powiat przeznaczy na dalsze inwestycje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

Ad. pkt 4e)     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że najemcom lokali mieszkalnych jeżeli mają podpisaną umowę na czas nieokreślony przysługuje zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo pierwszeństwa w nabyciu tych lokali. Z tego prawa ci mieszkańcy chcą skorzystać składając stosowne wnioski do Zarządu o wykup tych lokali. Zarząd zdecydował o sprzedaży tych lokali. Na podstawie zapisu art. 67 tej samej uchwały mieszkańcom tym przysługuje bonifikata. W tym projekcie uchwały Zarząd proponuje zastosowanie bonifikaty 85% przy wpłacie jednorazowej i 80% jeżeli należność zostanie rozłożona na raty. Zarząd kierował się tym, że w poprzednich latach zanim powstała Uchwała Rady Powiatu odnośnie zasad gospodarowania mieniem powiatu istniała taka uchwała ale w innej formie i ta uchwała zawierała już w sobie wysokość bonifikaty. W tamtej uchwale była bonifikata 85% i 80%. Dyrektor nadmienił, że Powiat Sochaczewski miał zasób mieszkaniowy, który w znacznej części został zbyty na rzecz najemców lokali mieszkalnych. Najemcy nabywali lokale na zasadach bonifikaty 85% i 80%. Dlatego też żeby nie powodować różnic w zasadach sprzedaży mieszkań jest taka propozycja Zarządu. Natomiast wysokość bonifikaty zgodnie z zapisami jest w kompetencji Rady Powiatu i Rada ustala jej wysokość.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja dyskutowała na temat tej uchwały. Poruszano m.in. sprawę bonifikaty, ale po uzyskaniu informacji od Dyrektora, że poprzednie sprzedaże były według tych samych reguł w związku z tym wycofano się ze zgłaszania jakiejkolwiek poprawki. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

Ad. pkt 5.                   Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego” za lata 2007-2008

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego” za lata 2007-2008. Następnie poprosił Dyrektora S. Grefkowicza o przybliżenie najistotniejszych zagadnień sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego” za lata 2007-2008 w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że sprawozdanie powstało gdyż jest to wymóg zapisany w ustawie o odpadach. Powiat ma obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania i przedstawienia Radzie Powiatu raz na 2 lata. Zarząd Powiatu ma obowiązek przedłożenia tego sprawozdania Radzie Powiatu i Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Informacje znajdujące się w sprawozdaniu pochodzą głównie ze sprawozdań gminnych, z firm które funkcjonują na naszym terenie i od których takie dane są zbierane, jak również z wojewódzkiej bazy danych. Program gospodarki odpadami jest korelowany z programem krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Muszą one być ze sobą spójne.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że za lata 2007-2008 w naszym powiecie zebrano ponad 43tys. ton odpadów komunalnych. W całym kraju wygląda to podobnie nie różnimy się od innych jednostek samorządowych. Ponad 41 tys. ton były to odpady nie segregowane. Czyli tylko 2 tys. ton odpadów podlega selektywnej zbiórce. A tak to powinno się odbywać i cały czas się w tym kierunku dąży. Dlatego m.in. jest program, który ustala harmonogram postępu pracy inwestycji żeby do tych celów które są założone dochodzić. Odpady komunalne nie segregowane podlegają składowaniu na wysypiskach odpadów. W naszym powiecie funkcjonuje tylko jedno wysypisko, które jest zlokalizowane na terenie gm. Teresin. Z całej puli odpadów 41 tys. ton ponad 7 tys. ton zostało złożone na wysypisku w Topołowej w gm. Teresin. To składowisko jest już w 90% wypełnione i niedługo jego żywot się zakończy. W związku z tym odpady z naszego powiatu są wywożone poza teren powiatu. Odpady są wywożone na składowiska w Słubicach, Ciechanowie, Tłuszczu. Zajmują się tym firmy, które mają koncesje i mogą tego typu prace wykonywać. Selektywna zbiórka odpadów dotyczy głównie: makulatury, szkła, złomu i tworzyw sztucznych. Tylko w selektywnej zbiórce szkła w roku 2008 nastąpiła zwyżka, natomiast w pozostałych nastąpił spadek. W roku 2006 był wzrost jeśli chodzi o metale ale były inne relacje cenowe, to samo tyczy się papieru. Działania, które spowodowały, że wartości ceny które obowiązują na skupach w latach 2007-2008 spadły niezależnie od działań i promocji firm, które się tym zajmują spowodowały, że ta selektywna zbiórka również.

Na terenie naszego powiatu wszyscy mieszkańcy mają możliwość zagospodarowania swoich odpadów. Odpady przemysłowe są obowiązkiem firm i instytucji, które je wytwarzają. Odpady przemysłowe są zbierane i podlegają procesowi selektywnej zbiórki w instalacjach, które w tych zakładach się znajdują. W naszym powiecie mamy 15 tego typu instalacji dotyczy to m.in. Boryszewa, Marsa, Plecewic.

Jest jeszcze sprawa dotycząca azbestu. Parę lat wstecz były propozycje utworzenia programów utylizacji azbestu. Miał to realizować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Jednak instytucje te nie były do końca zorientowane wielkości skali jaka dotyczy tego problemu i niestety w latach następnych zaczęto się wycofywać z tych zadań. Jednak niedawno znów wrócono i należy się spodziewać, że jakieś działania zostaną podjęte. My w swoim Powiatowym Funduszu, a tym bardziej gminy w Gminnych Funduszach nie mogą zapewnić środków na realizację tych zadań. Ale żebyśmy mogli jako powiat skorzystać jeśli takie programy powstaną to pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest zinwentaryzowanie tego zagadnienia. Tutaj od 3 lat nakłaniamy gminy  żeby przystąpiły do takich inwentaryzacji. Jeśli te środki się pojawią to ten który będzie miał materiał wyjściowy będzie mógł z nich skorzystać, a na pewno nie będzie tych środków za dużo. W tej chwili na terenie powiatu inwentaryzację wykonała tylko gmina Teresin, gmina Rybno jest bardzo zaawansowana, natomiast pozostałe gminy pracują nad tym tematem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja przez 3 lata na wielu swoich posiedzeniach, jak również na sesji poruszała problematykę, o której dzisiaj mówimy.

W selektywnej zbiórce odpadów należy stwierdzić, że daleko nam do jakiegokolwiek wzorca. O ile w mieście Sochaczewie jak również w niektórych siedzibach gmin tą selektywną zbiórkę widać namacalnie o tyle w środowiskach wiejskich praktycznie prawie jej nie ma. Natomiast korzyści ze zbiórki selektywnej to nie są tylko korzyści dla środowiska ale również namacalne jeśli chodzi o sprawy finansowe dla poszczególnych firm czy mieszkańców. Przewodniczący nadmienił, że odczuł to jako instytucja na opłatach za wywóz odpadów komunalnych kiedy zaczął zbierać plastik. Zachęcił wszystkich do promowania tego tematu. Wydział Rolnictwa Starostwa przy współpracy z Komisją organizuje konkurs wśród młodzieży szkolnej z dużymi efektami dotyczący selektywnej zbiórki odpadów. Jest to kierunek dobry gdyż angażujemy w ten sposób dzieci i młodzież ucząc żeby śmieci w jakiś sposób segregować.

Jeśli chodzi o azbest to na jednej z sesji 2 lata temu ten temat był poruszany. Wówczas padały propozycje aby zobaczyć jaki to jest problem w poszczególnych gminach i mieście, a więc zacząć od inwentaryzacji. Dzisiejsza informacja z jednej strony jest o tyle dobra, że jedna z gmin taką inwentaryzację przyprowadziła, druga jest w trakcie, ale tych gmin na terenie powiatu sochaczewskiego mamy kilka. Instrumentów naciskowych Pan Starosta nie ma, możemy tylko z wójtami rozmawiać, prosić. Ale żeby występować przyszłościowo o pomoc finansową musimy wiedzieć ile tego jest i o jakie środki zabiegać. Dlatego musimy dążyć do tego żeby w gminach te inwentaryzacje się pojawiły.

Kolejnym problemem który podraża nasze śmieci to jest to, że w pobliżu nie mamy wysypiska śmieci i spalarni. Nam spalarnia kojarzy się z czymś co na zewnątrz czuć, itd. Natomiast nowoczesne spalarnie są budowane w wielu miastach prawie, że w pobliżu centrów miejskich i nikt nie wie gdyby nie napisy że to jest spalarnia. Temat jest bardzo trudny ale gdyby droga naszych śmieci była krótsza to na pewno mieszkańcy odczuliby to również po kieszeni. Radny myśli, że może w przyszłej kadencji na terenie powiatu albo w sąsiednim powiecie uda się zlokalizować takie wysypisko. Tym bardziej, że w gminie Teresin wysypisko w bardzo szybkim tempie zostało zapełnione.

O ochronę środowiska musimy dbać, dobrze że zniknęły dymy palonego plastiku aczkolwiek o ile w mieście czy w dużych miejscowościach można powiedzieć, że daliśmy sobie radę o tyle na niektórych wioskach te praktyki mają w dalszym ciągu miejsce. Na to również powinniśmy zwracać uwagę.

Materiał, który przygotował Pan Dyrektor i Wydział jest przygotowany obrazowo, jest bardzo dużo danych. Lektura dobra i pozwalająca na wypracowanie pewnych wniosków.

Komisja proponuje przyjąć to sprawozdanie. Przewodniczący podziękował Wydziałowi za zaangażowanie w różnego rodzaju akcje mające na celu promowanie selektywnej zbiórki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Rada nie głosuje przyjęcia sprawozdania. Przyjmuje to tylko do wiadomości.

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta uzupełnił:

-          Pkt 6 informacji o kolejne 2 wnioski na nauczanie indywidualne w ZS im. J. Iwaszkiewicza.

-          Pkt 8 informacji dotyczący stopnia zaawansowania prac przy budowie DPS i ZSS. Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Firmy WID-BAS realizującej budowę DPS w Młodzieszynie. Wystąpiły opóźnienia w realizacji harmonogramu prac dlatego też przedstawiciele firmy zostali poproszeni na wczorajszy Zarząd. Dokonano oceny zaawansowania prac i firma zobowiązała się do nadrobienia braków w realizacji harmonogramu. W pierwszej kolejności do 30 listopada br. do zamknięcia obiektu w stanie surowym tak żeby można było realizować kolejne prace w okresie zimowym. Kolejna deklaracja to nadrobienie braków w harmonogramie z czym się wiążą dalsze konsekwencje wynikające z płatności gdyż wstrzymano płatności do momentu zrealizowania wszystkich prac zgodnie z harmonogramem.

-          Zarząd zapoznał się z pismami, które wpłynęły do PZD i do Zarządu od mieszkańców powiatu sochaczewskiego z podpisami mieszkańców Sochaczewa i Wójta gm. Nowa Sucha. Sprawy dotyczą różnego wymiaru potrzeb, są też potrzeby gmin gdzie budżet powiatu na to nie stać, chociażby przebudowa mostu w gm. Nowa Sucha.

Na zakończenie Starosta poinformował, że jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to udzieli na nie odpowiedzi.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który zapytał odnośnie pkt 9 informacji. Na Komisji była informacja, że pozytywnie został zrealizowany wniosek Szpitala Powiatowego na kwotę 5,5 mln zł. Radny zapytał czy to jest prawda.

 

Starosta T. Koryś odpowiedział, że jest to prawda.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że pieniądze te pozwolą na zakup wielu urządzeń diagnostycznych. Następnie Radny poinformował, że w ostatnim czasie był dumny z tego że jest Radnym Powiatowym, że mamy taki Szpital Powiatowy, takiego dyrektora, taki OIOM, dr A. Papierowskiego. To co zrobił szpital pod kierunkiem Pana Dyrektora ocenione zostało bardzo dobrze przez najwybitniejszych fachowców z Warszawy jeśli chodzi o sposób leczenia, diagnozy. Radny jest z tego powodu szczęśliwy nie tylko jako Radny ale również jako człowiek bliski osobie która w tym szpitalu mogła być leczona. Radny był również bardzo dumny z tego, że takie koleżanki i takich kolegów ma w tej Radzie. Nie patrząc na kolorystykę wszyscy byli do dyspozycji w sytuacjach dla radnego i całej rodziny bardzo trudnych. Radny za to wszystko złożył bardzo serdecznie podziękowania na ręce Pana Starosty i Pana Dyrektora.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt  7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach, sesjach i uroczystościach:

-       Uroczystości oddania inwestycji powiatowej budowa obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie.

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie.

-       Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku oraz tablic upamiętniających ks. Jana Szczepańskiego zamordowanego w obozie Działdowie i żołnierzy Armii Krajowej z Giżyc w obozie w Stutthofie, w dniu Święta Niepodległości w  Giżycach.

-       Koncercie inaugurującym XVII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu w Sochaczewie.

-       Spotkaniu 8 powiatów z województwa mazowieckiego i łódzkiego na temat grupa wymiany doświadczeń  w zarządzaniu oświatą w samorządach oświatowych realizowanego przez ZPP w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” w Sochaczewie.

-       Spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim w Warszawie z Przewodniczącymi Rad, Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami nt. Reformy oświaty oraz inwestycji drogowych na drogach krajowych.

-       IV konferencji Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska reprezentowała Radę Powiatu w miejskich uroczystościach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Sochaczewie.

W wielu tych uroczystościach i spotkaniach uczestniczyli Radni. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego m.in.:

-       Przekazał Uchwałę Rady Powiatu w sprawie uznania skargi za bezzasadną skarżącemu p. Stanisławowi Zakościelnemu oraz do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skąd trafiła do rozpatrzenia przez Radę.

-       Skargę p. Marty Zakościelnej przekazał zgodnie z decyzją Rady Powiatu na poprzedniej Sesji do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie.

-       Radni otrzymali już projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010, a w dniu dzisiejszym zawiadomienie o zwołaniu sesji budżetowej na 18 grudnia br. Po tej sesji budżetowej będzie jeszcze następna sesja, a po niej przewidujemy spotkanie opłatkowe dlatego już dziś serdecznie wszystkich zaprosił.

 

 

 

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

-       Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie z dnia 27 października br. dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych przekazanych przez Przewodniczącego Rady, Wojewodę oraz Starostę. Przewodniczący nadmienił, że pismo to nie dotarło na czas na poprzednią sesję kiedy punkt ten był rozpatrywany. Uwagi zawarte w piśmie mogą być pomocne dla wszystkich, którzy są zobowiązani do wypełniania takich oświadczeń majątkowych za rok 2009. Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo. 

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 11.

Przewodniczący nadmienił, że dotyczy to nie tylko Radnych i trudno powiedzieć w jakiej części dotyczy to Radnych, a w jakiej innych zobowiązanych do złożenia tych oświadczeń majątkowych.

 

-        Pismo Pana Stanisława Zakościelnego z dnia 30 października 2009r.  treści identycznej jak poprzednio. Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo p. S. Zakościelnego w załączeniu –Załącznik Nr 12.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to kolejna skarga p. Stanisława Zakościelnego, która nie wnosi nowych faktów niż ta która była rozpatrywana przez Radę w dniu 27 października br. Wówczas Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Przewodniczący po konsultacjach z radcą prawnym proponuje by Rada upoważniła Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi podtrzymującej uznanie skargi za bezzasadną podjętą na sesji w dniu 27 października br. Przewodniczący nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to takiej odpowiedzi udzieli.

Głosów przeciwnych nie było.

 

-       Pismo p. Marty Zakościelnej z dnia 4 listopada 2009r. Przewodniczący odczytał pismo.

Pismo w załączeniu- Załącznik Nr 13.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to kolejna skarga p. M. Zakościelnej, która nic innego nie wnosi niż ta która była przedmiotem obrad na Sesji w dniu 27 października br. i została skierowana do rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie. Z informacji wiemy, że Prokuratura rozpoczęła badanie tej sprawy. Przewodniczący zaproponował aby Rada upoważniła Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi podtrzymującej wcześniejszą decyzję Rady i udzielenia odpowiedzi skarżącej. Przewodniczący nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to takiej odpowiedzi udzieli.

Głosów przeciwnych nie było.

 

-       Pismo p. Władysława Panka z dnia 30 października br. w sprawie zwołania Sesji Rady Powiatu poświęconej zabraniu części działki przez geodetę Starostwa Powiatowego. Przewodniczący poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał w/w pisma.

Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący zaproponował aby Rada upoważniła Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi podtrzymującej stanowisko przekazane wcześniej po poprzedniej Sesji Rady Powiatu p. Pankowi.

Głosów przeciwnych nie było.

 

-       Skarga Zakładu Pogrzebowego ARKA s.c. na działalność Szpitala Powiatowego. Przewodniczący odczytał w/w skargę.

Skarga w załączeniu – Załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa ta była analizowana i nie jest to skarga na działalność dyrektora szpitala ale na szpital. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Zarząd Powiatu. Dlatego też Przewodniczący zaproponował aby w dniu dzisiejszym Rada Powiatu przekazała według właściwości Zarządowi Powiatu do rozpatrzenia tę skargę i powiadomienia Rady o sposobie jej załatwienia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że nie bardzo rozumie na czym polega tutaj problem. Na czym polega tu uciążliwość dla pacjenta i czy w ogóle ta kartka była.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że tak naprawdę nie wiadomo czy ta kartka była, ile czasu była. Dlatego też Zarząd poprosi o wyjaśnienie Pana Dyrektora Szpitala. Rada Powiatu zostanie poinformowana o załatwieniu sprawy być może już na następnej sesji w dniu 18 grudnia br.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przekazanie w/w skargi do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu  poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Rada Powiatu 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących się” podjęła decyzję o przekazaniu powyższej skargi Zarządowi Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło również:

-       Pismo Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października br. Przewodniczący odczytał wymienione pismo.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 15.

Przewodniczący poinformował, że zwrócił się o opinię do radcy prawnego jak postąpić i czy ma być podejmowana uchwała w tej sprawie czy też nie. Przewodniczący nadmienił, że jest w posiadaniu opinii Radcy Prawnego p. Włodzimierza Błaszczyńskiego, który mówi, że w tym stanie formalno-prawnym brak jest podstaw do formułowania opinii w sprawie projektu likwidacji tego ZOZ i poinformowania o tym stanowisku samorządu powiatu żyrardowskiego. Przewodniczący nadmienił, że miał okazje wraz ze Starostą i Wicestarostą bezpośrednio rozmawiać z Wicestarostą Powiatu Żyrardowskiego i oni od nas nie żądają żadnej opinii w tej sprawie.

Przewodniczący Rady poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to takiej odpowiedzi udzieli, że samorząd powiatowy nie będzie formułował opinii w tej sprawie.

Głosów przeciwnych nie było.

 

-       Pismo Wójta gm. Nowa Sucha. Przewodniczący odczytał pismo.

Pismo w załączeniu- Załącznik Nr 16.

Przewodniczący poinformował, że rozmawiał ze starostami na ten temat i tej samej treści pismo zostało złożone do Zarządu. Zarząd w dniu wczorajszym zapoznał się z tym pismem. Wobec tego nie ma co kierować tego samego pisma do Zarządu, a Pan Starosta poinformuje Radę na przyszłej Sesji o tym jaka odpowiedź została przygotowana dla Wójta gm. Nowa Sucha.

 

-       Prośba Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w związku z tworzeniem nowej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jest propozycja umieszczenia tam wizerunku Radnych Powiatu. Żeby można było coś takiego wykonać potrzebna jest zgoda Radnych aby Wydział Promocji zrobił Radnym zdjęcie, a następnie umieścił je na stronie internetowej. Jest przygotowana lista na której w dniu dzisiejszym albo na przyszłej Sesji Radni mogą wyrazić zgodę. Kto nie wyrazi zgody to jego wizerunek nie będzie mógł być umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski w imieniu Komisji wyraził duże zadowolenie z faktu, że przed terminem oddano przeprawę mostową w ciągu ul. Młynarskiej. Jako Przewodniczący Komisji pogratulował i podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tej pięknej i tak potrzebnej inwestycji. Radny wyraził nadzieję, że w przyszłym roku Starosta wyrazi zgodę na puszczenie tamtędy Biegu Papieskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu Radnych Powiatu z terenu miasta Sochaczew wyraziła swoje zadowolenie z okazji otwarcia w dniu 8 listopada br. przeprawy mostowej na ul. Młynarskiej. Myślę, że będą wyrazicielką wszystkich Radnych którzy biorą udział w dzisiejszej sesji stwierdziła. Słowa podziękowania skierowała na ręce pana Starosty, jak również Pani Dyrektor PZD p. M. Dębowskiej. Radna podziękowała również w imieniu rodziców dzieci uczestniczący w zajęciach MOK przy ul. Chopina 101, którzy zgłaszali się do niej w tej sprawie. W tej chwili nie muszą jeździć przez centrum, a przez przeprawę mostową prosto do placówki MOK-u.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 14 30.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:05:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:05:11
 • Liczba odsłon: 1302
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449113]

przewiń do góry