2019
Uchwala nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1. Aktywacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i realizacji tego projektu
Uchwała nr 5/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na rok 2019
Uchwała nr 6/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019
Uchwała nr 7/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku
Uchwała nr 8/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w 2019 roku
Uchwała nr 9/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych na rok 2019
Uchwała nr 10/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sochaczewskiego w zakresie uczestnictwa tej jednostki samorządu terytorialnego w programie ERASMUS+, akcja „Mobilność osób uczących się i pracowników”
Uchwała nr 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2019 roku
Uchwała nr 12/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sochaczewskiego w zakresie uczestnictwa tej jednostki samorządu terytorialnego  w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2.. Program mobilności ponadnarodowej
Uchwała nr 13/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała nr 15/2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała nr 16/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Regulaminu Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
Uchwała nr 17/2019  z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2019 roku
Uchwała nr 18/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok
Uchwała nr 19/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok
Uchwała nr 20/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała nr 21/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego na 2020 rok
Uchwała nr 22/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji na 2019 rok dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w przeliczeniu na ucznia (wychowanka), po aktualizacji kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała nr 23/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych, składane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
Uchwała nr 24/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Uchwała nr 25/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie
Uchwała nr 26/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych
Uchwała nr 27/2019  z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”
Uchwała nr 28/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Uchwała nr 29/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Uchwała nr 30/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie 
Uchwała nr 31/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 32/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
Uchwała nr 33/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 34/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 35/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 
Uchwała nr 36/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. Powiatowego budżetu Obywatelskiego na rok 2020
Uchwała nr 37/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie 
Uchwała nr 38/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 roku
Uchwała nr 39/2019 z dnia 10 września 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji na rok 2019 dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w przeliczeniu na ucznia (wychowanka), po aktualizacji kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego             
Uchwała nr 40/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania pełniącego obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie
Uchwała nr 41/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Uchwała nr 42/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/2018 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską (…) oraz udzielanie pełnomocnictwa do podpisania i realizacji tego projektu
Uchwała nr 43/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (…) oraz udzielania pełnomocnictwa do podpisania i realizacji tego projektu
Uchwała nr 44/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sochaczewskiego w zakresie uczestnictwa tej jednostki samorządu terytorialnego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Uchwała nr 45/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sochaczewskiego w zakresie uczestnictwa tej jednostki samorządu terytorialnego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Uchwała nr 46/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sochaczewskiego w zakresie uczestnictwa tej jednostki samorządu terytorialnego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Uchwała nr 47/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sochaczewskiego w zakresie uczestnictwa tej jednostki samorządu terytorialnego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Uchwała nr 48/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Uchwała nr 49/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
Uchwała nr 50/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w terenie powiatu sochaczewskiego w 2020 roku"
Uchwała nr 51/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr 52/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki na stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie oraz terminu i sposobu ich wnoszenia
Uchwała nr 53/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
Uchwała nr 54/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zasad funkcjonowania trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała nr 55/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Sochaczewskiego w 2020 roku”
Uchwała nr 56/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku wprowadzającą zmiany do Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia  28 grudnia 2018 roku
Uchwała nr 57/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sochaczewskiego w 2020 roku
Uchwała nr 58/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania umów
Uchwała nr 59/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych 2020 roku
Uchwała nr 60/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-02 11:30:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-02 13:16:41
  • Liczba odsłon: 1106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448927]

przewiń do góry