Uchwała Nr XV/80/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 kwietnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217,        art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.460.593 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 586.035 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi  71.715.958 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 881.492 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 586.035 zł.   Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.009.457 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 579.101 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.706.501 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1  do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”


2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.932.494 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 482.261 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.536.137 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.224.816 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 482.261 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.090.306 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.707.678 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10.445.831 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.

 

 

5. § 3 Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Przychody budżetu w wysokości 6.378.750 zł (z tytułu kredytów -1 .799.926 zł, oraz wolne środki – 4.578.824 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.558.571 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 1.300.000 zł).

 

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.820.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.578.824 zł

- zaciągniętych pożyczek i kredytów – 241.355 zł,

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok”.

 

 

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2012 rok”.

 

 

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

UzasadnienieZmiany w planie dochodów budżetowych


Plan przychodów budżetowych na 2011 rok został zwiększony o kwotę 1.575.675 zł w paragrafie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii   w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego” – 575.675zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” – 1.000.000 zł.

 

 


Zmiany w planie dochodów budżetowych


Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku z koniecznością utworzenia nowego paragrafu wpływy z różnych opłat zwiększono plan o kwotę 45 zł.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z powodu aktualizacji wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 536.128 zł.

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z koniecznością utworzenia nowego paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wprowadzono zwiększenie w kwocie 20 zł.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z koniecznością utworzenia nowego paragrafu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, zwiększono plan w kwocie 20.000 zł.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w łącznej kwocie 129.783 zł.

Na podstawie otrzymanej Umowy w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono dotację w wysokości 80.000 zł, w tym:

- na wydatki inwestycyjne obejmujące „Montaż pieców z osprzętem w celu wymiany czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny” – 42.973 zł,

- na pokrycie części kosztów funkcjonowania komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – z przeznaczeniem na zakup paliwa i oleju opałowego” – 37.027 zł.

W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące       z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 49.783 zł.

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane       z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie na łączną kwotę 113.010 zł. Z powodu większego niż przewidywano wykonania planu dochodów w paragrafie wpływy   z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wprowadzono zwiększenie w kwocie 113.000 zł (wpływy z pasa drogowego).

Dodano także nowy paragraf wpływy z różnych opłat – plan 10 zł.

 

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zmniejszono plan     w paragrafie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 536.135 zł.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zwiększono plan       subwencji oświatowej o kwotę 449.327 zł.

 

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zwiększono plan      części równoważącej subwencji dla Powiatu o kwotę 7 zł.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Z powodu większego niż przewidywano wykonania w I kwartale 2012 roku w paragrafie wpływy z różnych dochodów, zwiększono plan o kwotę 60 zł.

 

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 400 zł w paragrafie wpływy z różnych opłat – 70 zł oraz wpływy z różnych dochodów – zwiększenie w kwocie 330 zł – w związku z wyższym niż planowano wykonaniem planu dochodów   w tych paragrafach.

 

 

Dział 851 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji         w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             w kwocie 119.800 zł.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu wprowadzono zwiększenie planu w kwocie 20.700 zł.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat został zwiększony      o kwotę 2.000 zł.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zwiększono wartość tego projektu o kwotę 19.373 zł.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w paragrafie wpływ          z różnych dochodów wprowadzono zwiększenie o kwotę 40 zł.

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z błędnym zaklasyfikowaniem wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie – zmniejszono paragraf wpływów z różnych opłat (o kwotę 49.900 zł), a zwiększono paragraf wpływów             z usług – w kwocie 49.900 zł.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie na łączna kwotę 113.045 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia   - 35.000 zł (zakup materiałów do skrapiarki)

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów stałej organizacji ruchu) – 9.545 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.500 zł ( wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy w m. Żelazowa Wola – droga powiatowa Nr 3717W”),

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwieszenie o kwotę  35.000 zł   w zadaniu pn. „Zakup koparko-ładowarki (WPF). Środki na zwiększenie pochodzą z planu dochodów – z rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, paragraf wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływ z pasa drogowego).

 

 

Dział 710 Działalność usługowe

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu wydatków w 2012 roku przesunięto kwotę 35 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmian na łączną kwotę 363 zł dokonano z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne, na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział 75019 Rada powiatu

Celem zabezpieczenia środków na zakup usług przesunięto kwotę 2.000 zł z paragrafu różne wydatki na rzecz osób fizycznych na paragraf zakup usług pozostałych.

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 7.000 zł oraz zwiększenie w kwocie 1.603.205 zł. Zwiększono paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego (o kwotę 7.000 zł), a zmniejszono paragraf zakupu materiałów i wyposażenia (o kwotę 7.000). Zwiększono także o kwotę 20.530 zł środki w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Środki na zwiększenie (20.530 zł) pochodzą z dochodów.

Dodano dwa nowe zadania inwestycyjne:

1. „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego”, zwiększenie w kwocie 575.675 zł.

2. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, zwiększenie   planu – 1.000.000 jako dochody własne.

Środki na realizację w/w zadań inwestycyjnych pochodzą   z przychodów.

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Urealniono plan wydatków budżetowych poprzez przesunięcie kwoty 38 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf podróże służbowe krajowe.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 29.819 zł i zwiększenia na łączną kwotę 159.602 zł.

W związku z przyznaną dotacją z Gminy Miasto Sochaczew zwiększono plan w kwocie 80.000 zł    w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37.027 zł, (środki zostały przeznaczone na zakup oleju opałowego i paliwa) oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pieców z osprzętem celem wymiany czynnika grzewczego   z oleju opałowego na gaz ziemny” – 42.973 zł.

Dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdziale na łączną kwotę 38.892 zł. Zmniejszono paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, a zwiększono plany w paragrafach pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od nieruchomości. Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków związanych z wypłatą odpraw dla strażaków, składek na ubezpieczenia rentowe oraz wzrostem podatku od nieruchomości.

Dodatkowo z związku z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono zwiększono w kwocie 49.783 zł z przeznaczeniem na uregulowanie   pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmian na łączną kwotę 7.000 zł dokonano zmniejszając paragraf zakupu usług pozostałych, a zwiększając paragraf różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz paragraf zakupu usług remontowych.

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Przesunięcia w kwocie 3.000 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług remontowych.

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W rozdziale tym wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 10.838 zł. Zmniejszono paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększono paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeń bezosobowych.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejszenia w kwocie 6.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 14.212 zł dokonano na podstawie pisma z Powiatowego Zespołu Edukacji w celu zapewnienia środków na zakup usług remontowych i zmniejszając paragraf zakupu usług pozostałych.

Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801 Oświata i wychowanie.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 136.210 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zwiększono natomiast o łączną kwotę 144.557 zł plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii i zakupu usług remontowych (remont korytarza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego).

 

 

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejszenia w kwocie 9.616 zł dokonano w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zmniejszenie pochodzą z przesunięcia pomiędzy rozdziałami działu oświata i wychowanie .

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 13.800 zł w paragrafie zakup usług pozostałych i zwiększenia o łączną kwotę 11.810 zł w paragrafach delegacji i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki na zmniejszenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801 Oświata i wychowanie.

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 220.200 zł oraz zmniejszenie w kwocie 669.527 zł

- celem urealnienia planu wydatków przesunięto kwotę 220.200 zł pomiędzy paragrafami wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy zakup usług remontowych i wynagrodzenia bezosobowe,

- na mocy pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie   499.327 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono zwiększenia w planie wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 119.800 zł.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (zwiększono o tą kwotę rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe).

Ponadto, w związku ze zmianą nazwy zadania – przesunięto środki w kwocie 10.000 zł w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach” na „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach”.

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.700 zł.

 

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zwiększenia w kwocie 11.400 zł oraz zmniejszenia w kwocie 7.400 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków w roku 2012. Przesunięto kwotę 7.400 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Zwiększono także plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.000 zł w związku z wejściem w życie nowej ustawy o pieczy zastępczej i zwiększenia potrzeb poradnictwa. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dokonano urealnienia planu wydatków na 2012 rok, w kwocie 444 zł. Zwiększono plan w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków na remont kserokopiarki oraz zakup tonerów, a zmniejszono paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu w paragrafie dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę   2.000 zł

 

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z aktualizacją wniosku „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu w kwocie 4.445 zł oraz zwiększenia w kwocie 23.818 zł. Środki unijne zostały zwiększone o kwotę 19.373 zł, a wkład własny zwiększył się o kwotę 3.418 zł. Przesunięto środki budżetowe na zabezpieczenie wkładu własnego.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.769 zł i zwiększenia planu w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o łączną kwotę 8.000 zł. Środki na zmniejszenie pochodzą z działu oświata i wychowanie.

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego Stypendium Starosty dokonano przesunięć pomiędzy jednostkami w tym samym paragrafie. Wartość planu nie uległa zmianie.

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejszono plan o kwotę 10.174 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zmniejszenie pochodzą z działu oświata i wychowanie.

 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejszono o ogólną kwotę 5.110 zł plan w paragrafach szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jednocześnie zwiększając kwotę 7.100 zł plan w paragrafach zakup usług pozostałych i podróży służbowych krajowych. Środki na zwiększenie pochodzą z działu oświata i wychowanie.

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”

Wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec” – na podstawie promesy z Ministerstwa Finansów w kwocie 350.000 zł (jako środki do pozyskania).

2. Zwiększono kwotę planu o 20.530 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz serwerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Obecna wartość zadania wynosi 70.530 zł.

3. Zmieniono nazwę zadania z „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach” na „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” – wartość zadania 10.000 zł.

4. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż pieców z osprzętem w celu wymiany czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”. Zwiększenie w kwocie 42.793 zł.

5. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy w miejscowości Żelazowa Wola – droga powiatowa Nr 3817W” zwiększenie w kwocie 33.500 zł.

6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego”, kwota planu zadania – 998.000 zł, w tym dochody własne – 575.675 zł i środki do pozyskania – 422.325 zł .

7. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych        w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, kwota planu – 1.000.000 jako dochody własne.zalacznik_nr_1_11.04.2012.xls

zalacznik_nr_2__11.04.2012.xls

zalacznik_nr_3_11.04.2012.xls

zalacznik_nr_4__11.04.2012.xls

zalacznik_nr_5_11.04.2012.xlsx

zalacznik_nr__6__11.04.2012.xls

zalacznik_nr_7_11.04.2012.xlsx

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-07 13:19:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 11:29:03
  • Liczba odsłon: 1312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448993]

przewiń do góry