UCHWAŁA   NR     XXXIV/126/2009

 

RADY   POWIATU   W   SOCHACZEWIE

Z   DNIA   27   LUTEGO   2009   ROKU

 

 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

w ramach RPO WM 2007-2013

 

 

 

 

Na podstawie   art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.)

Rada   Powiatu w Sochaczewie   uchwala, co nast ę puje:

 

 

§ 1

 

1.       Rada Powiatu w Sochaczewie wyraża   zgodę   na   uczestnictwo    Powiatu   Sochaczewskiego, na zasadach partnerstwa, w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 tj. projekcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zwanym dalej „Projektem BW” i projekcie   pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwanym dalej „Projektem EA”.

2.       Przyjmuje   się,   iż:

1/ celami   Projektu   BW   jest:

a)          promocja gospodarcza Powiatu;

b)         wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację Powiatu oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

c)          aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o  Powiecie oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje;

2/   celami Projektu EA jest:

a)       poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Powiatu i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek;

b)       zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

c)       usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m.in. poprzez wdrożenie
e-Government, na który składać się będzie:

 

Ø   elektroniczny obieg dokumentów;

Ø   elektroniczna obsługa obywateli;

Ø   elektroniczna skrzynka podawcza;

Ø   elektroniczny podpis;

Ø   systemy dziedzinowe.

 

 

§ 2

 

 

Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego   Powiatu   Sochaczewskiego
w projektach BW i EA, zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych powiatu   na lata 2009-2012, w rozdziale 15011 (rozwój   przedsiębiorczości).

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Samorząd   województwa   Mazowieckiego   zaproponował   Powiatom   i   Gminom   Województwa   Mazowieckiego   wspólną   realizację   dwóch   projektów   kluczowych,  
w   ramach   Regionalnego   programu   Operacyjnego   Województwa   Mazowieckiego  
2007 – 2013.   Samorządy   Powiatowe   i   Gminne   uczestniczyć   będą   w   projektach  
na   zasadach   partnerstwa      z   Samorządem   Województwa   Mazowieckiego.

Zarząd   Powiatu   w   2008   roku   złożył   wstępną   akceptację   przystąpienia   do   projektów   (łącznie   zgłosiło   się   280   gmin   i   41 powiatów).   Samorząd   Województwa   Mazowieckiego   dokonał   wyboru   wykonawcy   studium   wykonalności   dla   realizacji   obu   projektów   kluczowych.   Firma   ta   wykonała   już   prace   związane   z   inwentaryzacją   i   oceną   stanu   infrastruktury   teleinformatycznej   potencjalnych   beneficjentów   projektów   oraz   istotnych   zbiorów   danych   pozostających w   dyspozycji   poszczególnych   beneficjentów.   W   oparciu   o   zebrane   informacje   określona   zostanie   propozycja   szczegółowego   zakresu   usług  
i   dostaw,   które   powinny   być   zrealizowane   w   ramach   projektów   kluczowych   na   rzecz   poszczególnych   beneficjentów   tych   projektów,   a   także   będą   ustalone   koszty   realizacji   tych   usług   i   dostaw.

Obecnie   rozpoczął   się   proces   uzgadniania   i   podpisywania   porozumień   o   partnerstwie   przy   realizacji   projektów   kluczowych.

Przed   podpisaniem   porozumień   niezbędne   jest   podjęcie   uchwały   intencyjnej   przez   Radę   Powiatu   w   sprawie   uczestnictwa   w   projektach   kluczowych.

Przed   podpisaniem   porozumień   konieczne   będzie   także   wprowadzenie   do   budżetu   powiatu   stosownych   zapisów,   zabezpieczających   środki   finansowe   na   realizację   projektów   w   latach   2009 – 2012.

Zapisy   w   budżecie   powiatu   Zarząd   Powiatu   zaproponuje   Radzie   Powiatu   w   terminie   późniejszym.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:35:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:36:47
  • Liczba odsłon: 1467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448616]

przewiń do góry