UCHWAŁA NR VII/28/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE
Z DNIA 02 LUTEGO 2007 ROKU


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami),
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (na czas dłuższy niż 3 lata) części nieruchomości o powierzchni 24,50 m2 (część dachu), położonej w Sochaczewie przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7 (budynek główny Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie), stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego może się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami) oraz w uchwale Nr XXXVI/161/2005 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 187, poz.6070 z późn. zmianami). Przepisy powyższych aktów prawnych stanowią, że zawarcie umowy na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego na okres dłuższy niż trzy lata bez konieczności stosowania procedury przetargowej może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody przez Radę Powiatu, wyrażoną w drodze uchwały.
Wyrażenie zgody obejmować będzie wynajęcie części nieruchomości (fragment dachu na budynku głównym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie) o łącznej powierzchni 24,50 m2, znajdującej się w kompleksie budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, położonych przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7. Najemcą części nieruchomości będzie Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 181, która wynajętą powierzchnię użytkować będzie pod potrzeby funkcjonowania stacji bazowej oraz urządzeń telekomunikacyjnych sieci telefonii Komórkowej „ERA”. Przedmiotowa nieruchomość nie była dotychczas wykorzystywana na powyżej określone cele, jednakże ze względów ekonomicznych (wnoszenie comiesięcznego czynszu na warunkach określonych w umowie) taki sposób zagospodarowania jest korzystny dla Szpitala. Funkcjonowanie stacji przekaźnikowej nie będzie negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie placówki opieki zdrowotnej, w tym na sprzęt, który jest wykorzystywany przez Szpital.
Brak zgody w powyższym zakresie ograniczyłby możliwości pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie (bieżącą działalność) Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, jakże ważnych w aspekcie obecnej sytuacji finansowej placówki.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:28:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:28:45
  • Liczba odsłon: 1440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459869]

przewiń do góry