Uchwała Nr IX/38/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Działając na podstawie art. 12, pkt 8 lit.b ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2, pkt. 2 i art. 9, pkt. 3 ustawy a dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ( Dz.U. z 2001r Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Sochaczewie ustala co następuje :

 

§ 1

 1. Powiat Sochaczewski wyemituje 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 )
 2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela
 3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowane nabycie zgodnie z art. 9, pkt. 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100.
 4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
 5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki pozyskane z emisji w całości zostaną przeznaczone na:

 1. Częściowy wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach:

 1. seria A na kwotę 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2007r
 2. seria B na kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2008r
 3. seria C na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2008r
 4. seria D na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2009r
 5. seria E na kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2009r
 6. seria F na kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2010r
 7. seria G na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż do20.09.2010r
 8. seria H na kwotę 600.000 zł (słownie sześćset tysięcy złotych) nie później niż do 20.09.2011r

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie100.000 zł

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji określa się na lata 2007 – 2016.

§ 4

 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Sochaczewski według ich ceny nominalnej w następujących terminach:
  1. po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii A
  2. po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii B
  3. po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii C
  4. po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii D
  5. po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii E
  6. po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii F
  7. po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii G
  8. po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii H

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Wydatki związane z organizacja każdej serii pokryte będą z dochodów własnych Powiatu.

§ 5

 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od ich wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w kwartalnych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.
 3. Wysokość oprocentowania będzie równa stawce zmiennej w oparciu o WIBOR 1-6M powiększonej o stałą marżę dla inwestorów.
 4. Oprocentowanie wypłaca się w kwartalnych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona wyniku negocjacji z Bankiem.
 6. Obligacje nie będą oprocentowane od dnia wykupu.

§ 6

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 2. Upoważnia się również Zarząd Powiatu, aby czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłaty oprocentowania zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.

 

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Starostwa w Sochaczewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Dokonuje się w latach 2007 – 2011 emisji obligacji komunalnych na ogólną wartość 5.500.000,00 zł.

Termin wykupu proponowanych emisji przypada na lata 2012 – 2016.

Pozyskane środki finansowe przeznacza się na wykup wyemitowanych w latach 2003 – 2004 obligacji komunalnych.

Emisja obligacji nie zwiększa zadłużenia samorządu powiatowego, obniża natomiast średnioroczny poziom zobowiązań.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:27:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:27:50
 • Liczba odsłon: 1454
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459979]

przewiń do góry