Uchwała Nr  V/22/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Projektem Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie zmieniającym Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.  Podstawą zmian jest zwiększenie planu dotacji, subwencji oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

 

Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wiem, że potrafię - aktywność moją szansą – II edycja” planowanego do realizacji na lata 2011-2013, łączne nakłady finansowe w kwocie 863.768 zł. Ponadto urealnia się w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” kwotę limitu na 2011 rok o kwotę 7.412 zł do wysokości 143.968 zł oraz łączne nakłady do wysokości 428.241 zł.


Załącznik Nr 2 wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf

Załącznik Nr 1 wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 12:04:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 12:04:59
  • Liczba odsłon: 1380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459468]

przewiń do góry