Uchwała   Nr L/183/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 czerwca 2010r.

 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie


 

 

            Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 266 ust.2   ustawy   z dnia   27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informację z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie za pierwsze półrocze w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się   Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

            Załącznik Nr 1do Uchwały

Nr L/183/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 czerwca 2010r

                                                            

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przedkłada   Zarządowi Powiatu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze w terminie do 31 lipca roku budżetowego.

 

Informacja określona w pkt. 1 przedkładana jest w formie tabelarycznej i   obejmuje:

1)   plan finansowy,   w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

2)   wykonanie planu finansowego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

3)       stan należności i zobowiązań,   w tym wymagalnych.

 

W terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Zarząd Powiatu   przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

     1)   informację   o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze.

  2)   informację, o której mowa w pkt. 1 i pkt. 2 .

     

Za przedstawienie Radzie Powiatu informacji, o których mowa w pkt. 3   uważa się

      przekazanie   ich Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

      5.    Informacja określona w pkt. 3 ppkt. 1)    przedkładana jest w układzie tabelarycznym

            do którego dołączana jest część opisowa o realizacji budżetu.

            Część tabelaryczna obejmuje:

           a) planowane i wykonane   dochody budżetu powiatu według działów, rozdziałów

               i paragrafów klasyfikacji   budżetowej oraz ich procentowe wykonanie w stosunku

               do planu   w tym:

            - dochody bieżące

            - dochody majątkowe

            - subwencje

            - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

            - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami

              administracji rządowej

            - dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między

               jednostkami samorządu terytorialnego

            - dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków   Unii Europejskiej

           

          b) planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu według działów , rozdziałów i

                paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowe wykonanie w stosunku do

              planu w tym:

             - wydatki   bieżące

             - wydatki majątkowe   

             - wydatki na wynagrodzenia   i składki od nich naliczane

              - dotacje udzielone z budżetu powiatu w tym na finansowanie zadań bieżących

       i inwestycyjnych  

    - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

    - wydatki na obsługę długu publicznego

    - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

   - wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami

      administracji rządowej

   - wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji umów i porozumień

      między jednostkami samorządu terytorialnego

    - wydatki bieżące   na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

    - wydatki majątkowe   na programy i projekty realizowane ze środków Unii

       Europejskiej

c) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu oraz ich

      wykonanie w stosunku do planu,

d) planowane i wykonane wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz

     ich    wykonanie w stosunku   do planu   w szczegółowości określającej

     nazwy programów inwestycyjnych.

 

   Część opisowa o realizacji budżetu uwzględnia wyjaśnienia znaczących   odchyleń,

   które wystąpiły w realizacji   budżetu powiatu oraz przyczyny ich powstania i zawiera

   w szczególności:      

a) wynik budżetu powiatu a w przypadku deficytu źródła ich finansowania

b) wydatki   na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

    z budżetu Unii Europejskiej i źródła ich finansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

Zgodnie z brzmieniem   art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę   informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, którą przedstawiają Zarządowi Powiatu – Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oraz Radzie Powiatu i RIO – Zarząd Powiatu        w Sochaczewie. 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-03 12:53:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 13:34:39
  • Liczba odsłon: 1356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449131]

przewiń do góry