Podstawa prawna

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 110 tekst jednolity).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z poźn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz. U. z 2019r. poz 1288).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1542)

7) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1626).

8) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

9) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.854.).

10) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku wypełnia właściciel, a w przypadku gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy że współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli. 

 

Załączniki w oryginale:

 

 • dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe,
 • tablice rejestracyjne
 • oświadczenie o utracie lub zniszczeniu znaku legalizacyjnego.

Do wglądu

 •      - Dokument określający tożsamość:

  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

  b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

  - W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

  -  W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nierejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

  - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

 •  

    Wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik .

   

  Miejsce złożenia dokumentów

  Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4 ,

  Czynne :

  w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

  w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.              

 

 

Uwaga!

W poniedziałek w godz. 8.00-10.00 i 16.00- 17.30 jest ograniczona liczba stanowisk.

 

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

 • -Opłata skarbowa
 •  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Kontakt :, Monika Etmanowicz,  Mariola Pawlikowska, Iwona Feliga

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w  godz.8.00-15.00.

 

 

Do pobrania:

wniosek_o_wydanie_dr_pc_kp_zl_wzor.pdf
upowaznienie.pdf
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Oklińska
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Wagrodzka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 11:22:23
 • Liczba odsłon: 1782
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460080]

przewiń do góry