Protokół Nr XIX/ 2008

 

 

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 25 stycznia 2008 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z:

a)       XVII  Sesji,

b)       XVIII Sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego,

b)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,

c)        ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego,

d)       ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski,

e)        ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski,

f)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

g)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

5.       Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu za 2007 rok.

6.       Przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2007.

7.       Przyjęcie sprawozdania  Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2007.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Protokół Nr XIX / 2008

 

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 25. 01. 2008 r. o godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 25. 01. 2008 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny W. Domagalski i Radny P. Osiecki.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin                                             Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 Dariusz Sipak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie              Joanna Kamińska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                   Mirosław Szczepanowski

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                            Jolanta Kulpa-Szczepaniak

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                                                      w/z Urszula Pasiak

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie                              Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki                   Marcin Podsędek

p.o. Dyrektora PCPR                                                                                 Mirosława Świerczewska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                         Ireneusz Góralczyk

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             w/z M. Skibińska

Członek Zarządu MIR                                                                               Tadeusz Szymańczak

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                     Paczkowska Iwona

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XIX Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem, wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Teresinie p. Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, Pana Krzysztofa Grybionko z Firmy Inwest Consulting z Poznania, oraz pozostałych zaproszonych gości, Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, przedstawicieli związków zawodowych, Członka Zarządu MIR Tadeusza Szymańczaka, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, że Polska okryta jest żałobą narodową. Nasi żołnierze zginęli w czasie służby dla naszej ojczyzny, wśród nich był Andrzej Andrzejewski generał I Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, absolwent naszej szkoły średniej ZS CKP w Sochaczewie. Przewodniczący poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

 

Wszyscy obecni na sali powstali i uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłych żołnierzy.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny W. Domagalski i Radny P. Osiecki.

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego P. Osieckiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XIX Sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XIX Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z:

a)      XVII  Sesji,

b)      XVIII Sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego,

b)      zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,

c)      ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego,

d)     ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski,

e)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski,

f)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

g)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

5.      Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu za 2007 rok.

6.      Przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2007.

7.      Przyjęcie sprawozdania  Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2007.

8.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wnioski i oświadczenia radnych.

12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3 a)                Przyjęcie protokołu z XVII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             --------------

 

Protokół z obrad XVII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad pkt 3 b)                Przyjęcie protokołu z XVIII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             --------------

 

Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 a)               Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni w dniu dzisiejszym otrzymali erratę do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego ponieważ były pewne błędy literowe. To na co została zwrócona uwaga na Komisjach zostało poprawione. Następnie Przewodniczący o przedstawienie i uzasadnienie Strategii Powiatu Sochaczewskiego na lata 2008-2013 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Sochaczewskiego na lata 2008-2013 poprosił Pana Krzysztofa Grybionko przedstawiciela Firmy opracowującej te dokumenty. 

 

Pan Krzysztof Grybionko z Firmy Inwest Consulting S.A. poinformował,  że reprezentuje Firmę, która w procesie tworzenia strategii rozwoju i wieloletniego planu inwestycyjnego doradzała zespołowi, który powołał Starosta w tym celu. Następnie poinformował, że na Plan Rozwoju Lokalnego składają się dwa dokumenty, jest to Strategia Rozwoju i Wieloletni Plan Inwestycyjny. Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego obejmuje całokształt działań wieloletnich, które Powiat planuje wykonać do roku 2013, a Wieloletni Plan Inwestycyjny został stworzony by ująć zadania inwestycyjne. Studiując piąty rozdział Strategii mamy podział na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, a zadania inwestycyjne bezpośrednio wynikają z WPI. Oba te dokumenty były realizowane i opracowywane równolegle także są ze sobą spójne. Zgodnie z zasadami tworzenia tego typu dokumentów są spójne z celami przyjętymi przez jednostki nadrzędne, czyli Województwo Mazowieckie i Strategię Rozwoju Kraju. Celem posiadania tych dokumentów jest spójne przechodzenie z planowania na konkretne działania. Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego jest czymś zdecydowanie szerszym od WPI. WPI jest dokumentem, który przedstawia działania wieloletnie inwestycyjne i zgodnie z metodą dopiero część majątkowa budżetu powiatu jest przełożeniem inwestycji wieloletnich na działania związane z obecnym rokiem bądź następnymi latami realizacji. Działania związane ze stworzeniem tych dwóch dokumentów trwały kilka miesięcy. W międzyczasie rozpoczął się nowy rok także jakiekolwiek zmiany, erraty wynikają też z tego faktu, że w ostatniej chwili były wprowadzane nowe dane finansowe związane z uchwaleniem planu budżetu na rok 2008 jak i najnowszymi sprawozdaniami z wykonania roku 2007. Na chwilę obecną WPI jest spójny z uchwaloną uchwałą budżetową na rok 2008. Niemniej jednak wybiega w perspektywie do roku 2016, dlatego że przedstawienie planu finansowego realizacji WPI wymagało przedstawienia prognoz poza rok 2013 ze względu na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji tego planu. Uchwalenie przez Radę Planu Rozwoju Lokalnego jest dosyć istotnym elementem najbliższych lat dla powiatu ze względu na to, że wytycza pewne kierunki rozwoju. Oczywiście jak każdy plan ze swojej definicji będzie ulegał zmianom. Taki WPI w obecnym kształcie na pewno nie przetrwa najbliższych 6 lat. Został on w ten sposób skonstruowany aby można dokonywać kolejnych przybliżeń raz w roku, jest to plan kroczący. Po wykonaniu danego roku należy mu się przyjrzeć, zaktualizować dane finansowe związane z planem budżetu na kolejny rok, a jednocześnie czerpać z niego przy układaniu szczególnie części inwestycyjnej kolejnych budżetów powiatu.

Pan Krzysztof Grybionko na zakończenie poinformował, iż tyle z jego strony tytułem wstępu. Jeśli w dyskusji pojawią się jakieś pytania to postara się na nie odpowiedzieć już przy pomocy wspomagania multimedialnego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Z-cy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska celem przedstawienia opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego.

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska W. Kowala poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2008 roku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej celem przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 stycznia br. analizowała Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego i po długiej dyskusji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ten plan.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki celem przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Z-cy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego celem przedstawienia opinii Komisji.

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego J. Gołębiowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej celem przedstawienia opinii Komisji

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego. Komisja zwraca uwagę, że w części dotyczącej służby zdrowia jest mała nieścisłość jeśli chodzi o nazwę. Napisane jest zakład chirurgii, który nie istnieje od kilku lat, a powinno być oddział chirurgii ogólnej i urazowej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał czy jest to wniosek formalny aby poprawić nazewnictwo.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż jest to wniosek formalny.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprawkę polegającą na zmienieniu w Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego nazwy zakład chirurgii na oddział chirurgii ogólnej i urazowej poddał pod głosowanie:

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Poprawka została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego wraz z naniesioną poprawką poddał pod głosowanie:

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Firmie Inwest Consulting z Poznania za pomoc w opracowaniu tych ważnych dokumentów. Wyraził nadzieję, że nadal będą współpracować ponieważ ten plan na pewno będzie ulegał pewnym modyfikacjom.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 b)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 454.996zł.

Na podstawie podjętej uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zostały przesunięte niewydatkowane środki w roku 2007 na rok 2008 w kwocie 140.586zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew- ul. Gawłowska".

Na podstawie pisma z Sejmiku Województwa Mazowieckiego kwota 314.285zł została umieszczona w wykazie środków niewygasających Województwa z upływem roku 2007. Suma ta została przesunięta na rok 2008 z przeznaczeniem na zakup mammografu dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Został również urealniony plan dochodów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej o kwotę 125 zł jako wpływy z tytułu odsetek i różnych dochodów.

Urealnione zostały plany finansowe dochodów własnych wszystkich jednostek budżetowych oraz plany finansowe PFOŚiGW i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiany te polegają na doprowadzeniu planu środków finansowych do zgodności z wyciągiem bankowym na dzień 01.01.2008r.

Dokonano również zmian w załączniku inwestycyjnym poprzez zmianę nazwy zadań tak aby były zgodne z zapisami w WPI.

Urealniona została również wartość zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego - ul. Młynarska w Sochaczewie z kwoty 2.000.000zł do kwoty 4.000.000zł. Zadanie zostało urealnione zgodnie z zamiarem złożenia wniosku do tzw. Komponentu J.

W załączniku "Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2008-2010" urealniono zapisy cyfrowe paragrafów z 6050 na 6309. Jest to paragraf unijny umożliwiający nam złożenie wniosków o pozyskanie funduszy unijnych.

To wszystkie zmiany jakie zostały zawarte w proponowanym projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji na temat projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrała Radna J. Popiołek, która poinformowała, iż ucieszyła ją bardzo wiadomość, że Szpital Sochaczewski będzie miał mammograf, że kobiety nie będą musiały już jeździć do Szpitala Bielańskiego aby zrobić sobie badania. Standardem europejskim jest, że kobieta po 30 roku życia powinna się raz w roku przebadać i zrobić mammografie. W związku z tym Radna zapytała czy zakup mammografu jest przewidziany w tym roku i czy są pieniądze aby zatrudnić lekarza specjalistę, który będzie dokonywał opisów.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi.

 

Dyrektor F. Pasiak poinformował, że pieniądze na zakup mammografu są zagwarantowane w tym roku. Jeśli chodzi o lekarza specjalistę to na dzień dzisiejszy on jest, nie wiadomo jednak jak będzie później.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

Ad. pkt. 4 c)   Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek uzasadnił projekt uchwały. Poinformował, że przepis art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu. Z kolei art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych przewiduje, że czynności z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w art. 1 (m.in. starostwo powiatowe), dokonuje "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący wobec Starosty, z zastrzeżeniem że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego ich wynagrodzenia". Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych do okresów prawa wymaganego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Nagroda jubileuszowa traktowana jest w tym przepisie jako składnik wynagrodzenia, skoro samo rozporządzenie wydane jest w celu określenia zasad wynagradzania pracowników samorządowych. W wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 roku przyjęto: "Pojęcie zasady wynagradzania pracowników obejmuje także zasady przyznawania nagród jubileuszowych". Również tzw. trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne mieści się w pojęciu wynagradzania w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych, a także w rozumieniu art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Biorąc powyższe pod uwagę należało uznać, że do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Starosty oraz przyznanie nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przewodniczący poinformował, że jest uchwała Rady Powiatu z 22 stycznia 1999 roku odnośnie udzielenia pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Rady do wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy wobec Starosty Sochaczewskiego. Jednak ona dotyczy tylko podpisywania urlopów, rozliczenia ryczałtów itd. Nie obejmuje ona absolutnie wynagrodzenia. Należy dodać, że projekt tej uchwały przypada w okresie przyznania nagrody jubileuszowej Pana Starosty. W związku z tym, że w ubiegłym roku ukazały się tabele płacowe dla pracowników samorządowych również ta uchwała uwzględnia ten fakt, tj. wzrost o 154 zł brutto i uwzględnia również wypłatę tzw. trzynastki zwanej dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, którą należy wypłacić do końca I kwartału. W związku z tym żeby już nie podejmować następnych uchwał jest to zawarte wszystko w jednej uchwale. Potwierdził również to NSA w swoim wyroku z 17 października 2007 roku. Ponieważ dotychczas samorządy tego typu uchwał nie podejmowały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, że Komisja obradowała w dniu dzisiejszym. Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego stwierdziła, że projekt uchwały jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymał się"                                    1 Radny

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 d)               Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PZE celem przedstawienia uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński poinformował, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty polegająca na wprowadzeniu art. 67a zobowiązuje organy prowadzące, w których szkołach są organizowane stołówki szkolne do określenia zasad korzystania z tych stołówek oraz określenia wysokości odpłatności za posiłki wydawane w tych stołówkach. Te zasady określają grupę osób, które mogą korzystać ze stołówki oraz wysokość odpłatności zarówno uczniów jak i innych osób, które zostały uprawnione do korzystania ze stołówki. Zaproponowane stawki zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół w których te stołówki funkcjonują. Te stawki zostały zwaloryzowane na bieżący rok szkolny. Jak widać w uchwale w przypadku ZSO jest to kwota 4 zł, a w ZSS 3 zł. Zaproponowano także odpłatność za korzystanie przez inne osoby, czyli pracowników danej szkoły lub pracowników innych szkół w wysokości pokrycia także kosztów przygotowania posiłków. Zostało to określone na wzrost 25%. Ustalono także termin odpłatności za posiłki z którym dyrektorzy często się borykają. Zapis upoważniający do egzekwowania tych terminów będzie kolejnym elementem aby skuteczniej egzekwować odpłatność za korzystanie z obiadów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, że Komisja w celu zaopiniowania projektu uchwały spotkała się w dniu dzisiejszym. Dyskusję nad projektem uchwały wywołał Przewodniczący Komisji, który uważał, że pracownicy nie powinni ponosić dodatkowych kosztów, mogliby w zasadzie płacić tyle co uczniowie. Jednak podobno tak wszędzie jest, że 50-70gr dolicza się do tego obiadu więc niech tak będzie. Następnie Przewodniczący poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 e)                Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PZE celem przedstawienia uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński poinformował, że proponowany projekt uchwały dotyczy określenia niezbędnych składników do wyznaczenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. Do kompetencji Rady należy ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego, który jest niezbędnym składnikiem minimalnym do określenia stawek zasadniczych. Tutaj proponowany jest wzrost z 650zł na 760zł. Drugi element to wartość punktu, która została przedyskutowana i ustalona na naradzie z dyrektorami szkół i placówek. Tu jest wzrost niewielki z 2,70zł na 2,80zł. Biorąc pod uwagę te propozycje możemy zbudować tabele miesięcznych stawek zasadniczych, które umożliwiają wdrożenie podwyżek o 10% średnio w powiecie. Czyli o taki wzrost mogą się spodziewać pracownicy niepedagogiczni. Mogą się spodziewać gdyż Zarząd Powiatu podjął taką decyzję biorąc pod uwagę, że w tej grupie zawodowej zarobki są naprawdę niewielkie, mimo że wskaźnik przewidywany na rok 2008 wzrostu wynagrodzeń w sferze wynagrodzeń wynosi 2,3%. Jednak Zarząd Powiatu wziął pod uwagę niskie wynagrodzenia i tak zostały przygotowane te wskaźniki aby umożliwić podwyżkę wynagrodzenia na poziomie 10%. Zostały już zaproponowane przez dyrektorów jednostek oświatowych konkretne kwoty dla każdego pracownika i przedłożone do PZE. Także PZE ma niezbędne dane do tego aby naliczyć wynagrodzenia według nowych stawek. Ostatnio te wskaźniki były ustalone w 2005 roku, były stosowane podwyżki wynagrodzeń i są grupy pracowników niepedagogicznych którzy osiągnęli już maksymalne kwoty w tzw. widełkach. Stąd też podjęcie tej uchwały byłoby i tak konieczne nawet przy zastosowaniu wskaźnika 2,3%. Dyrektor na zakończenie poprosił o uchwalenie tych stawek aby można było wypłacić podwyżki dla najniżej zarabiającej grupy w oświacie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym omawiała przedmiotowy projekt uchwały. Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że będzie to podwyżka 10%. Obsługa i administracja w naszych szkołach  powiatowych jest bardzo słabo opłacana, skoro jak powiedział na Komisji dyr. Fergiński 29 pracownikom trzeba dopłacić do najniższej płacy. Także to jest dobry krok i myśli że w następnych latach będziemy starali się podciągnąć wynagrodzenia pracownikom szkół. Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie, pozytywnie go zaopiniowała.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 f)                Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że projekty uchwał w pkt 4f) i pkt 4g) dotyczą tej samej problematyki. W związku z tym zaproponował aby uzasadnienie Zarządu jak i opinie Komisji przedstawić do obu projektów uchwał w tym punkcie. Natomiast dyskusja i głosowania będą przeprowadzone w oddzielnych punktach. Przewodniczący nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów przeciwnych to przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o uzasadnienie projektów uchwał 4f) i 4g) poprosił dyrektora Wydziały Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz poinformował, że wynajęcie, wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego musi się odbywać zgodnie z zasadami, które zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zarząd może wyrazić zgodę na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, może również odstąpić od obowiązku przetargowego trybu wynajęcia tej nieruchomości. Ale zgodnie z zapisami odpowiednich artykułów ustawy o gospodarce nieruchomościami na takie działanie musi wyrazić zgodę Rada Powiatu. Projekt tej uchwały został sporządzony na wniosek Pani Dyrektor ZS CKP, która uzasadnia to w sposób, że wpływy  z tego tytułu (kwota ponad 4tys. zł miesięcznie z tytułu wynajmu) stanowią znaczne zasilenie budżetu jednostki. Natomiast samo funkcjonowanie prywatnych szkół nie koliduje z funkcjonowaniem szkoły publicznej. Stąd też wniosek na wyrażenie zgody przez Radę na odstąpienie od trybu przetargowego. Wniosek Pani Dyrektor odnosi się do dzierżawy na okres 5 lat.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska celem przedstawienia opinii Komisji do projektów uchwał 4f) i 4fg).

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja nad projektami tych uchwał dyskutowała w dniu dzisiejszym. Komisja wysłuchała uzasadnienia Pana Dyrektora S. Grefkowicza. Ponadto przedmiotem zainteresowania Komisji było jaki jest koszt utrzymania m2 pomieszczeń tej szkoły i jak to się ma do czynszu, który płaci zainteresowany podmiot za wynajem pomieszczeń. Komisja uzyskała odpowiedź od Dyrektora PZE p. M. Fergińskiego, który dysponował bardzo dokładnymi danymi. Otóż utrzymanie m2 pomieszczeń wynosi ok. 8,70zł, natomiast czynsz dzierżawny jest płacony o ok. 30% powyżej tej kwoty. Komisja uzyskała również informację, że co roku ta kwota jest waloryzowana o procent inflacji. Pan Dyrektor w najbliższym czasie przeliczy jeszcze raz koszt utrzymania m2. Komisja po uzyskaniu tych informacji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

Ad. pkt 4 g)               Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że uzasadnienie projektu uchwały i opinia Komisji były przedstawione w poprzednim punkcie. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15 min. przerwy do godz. 1320.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

 

Ad. pkt 5.                  Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu za 2007 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż wszystkie stałe Komisje opracowały sprawozdania ze swojej pracy w 2007 roku, za co wszystkim Komisjom i ich Przewodniczącym serdecznie podziękował. Następnie Przewodniczący poinformował, iż wszyscy Radni otrzymali sprawozdania na piśmie, dlatego też zaproponował aby nie przedstawić ich na sesji. Przewodniczący powyższą propozycję poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       17 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Propozycja aby nie odczytywać sprawozdań została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował aby sprawozdania stałych Komisji przyjąć w jednym głosowaniu. Nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do procedury głosowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z pracy następujących stałych Komisji Rady Powiatu za 2007 rok:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu za 2007 rok zostały przyjęte 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Sprawozdania  w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

 

 

 

Ad. pkt 6.       Przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2007

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły najpóźniej do końca stycznia następnego roku. Takie sprawozdanie otrzymali Radni na piśmie. Przewodniczący poprosił zatem o przybliżenie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za poprzedni rok p. T. Wachowskiego Głównego Specjalistę ds. współpracy z zespolonymi służbami.

 

Pan T. Wachowski Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym Pan Starosta przedstawia sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu. Obok wielu zadań jakie realizuje Starosta znaczną część stanowią zadania, które dotyczą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do pomocy w realizacji tych zadań Starosta powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, która przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku. Następnie Pan Wachowski poinformował, że w pierwszej części sprawozdania są krótkie informacje wszystkich służb zespolonych, czyli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i Weterynarii o realizowanych zadaniach i uzyskanych wynikach. Następnie Pan Wachowski zwrócił uwagę na 2 błędy, które pojawiły się na pierwszej stronie sprawozdania. Mianowicie w informacji Policji powinien być spadek przestępstw o 120 i spadek o 19 przestępstw kryminalnych oraz że odnotowano też spadek o 17 przestępstw gospodarczych do poziomu 144, a nie 1444 jak to jest ujęte w sprawozdaniu. Pan Wachowski poprosił o naniesienie tych poprawek.

Następnie Pan Wachowski poinformował, że druga część sprawozdania odnosi się do sprawozdania samej Komisji o realizowanych zadaniach. Zwrócił uwagę na część, która odnosi się do programu "Bezpieczny Powiat Sochaczewski", który Radni przyjęli do realizacji w roku ubiegłym. Program został przekazany do poszczególnych jednostek organizacyjnych celem jego realizacji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2007 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2007 zostały przyjęte 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Sprawozdanie  w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

 

 

Ad. pkt 7.       Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2007

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali sprawozdanie na piśmie. Następnie Przewodniczący poprosił Pana Ireneusza Góralczyka Powiatowego Rzecznika Konsumentów o przedstawienie sprawozdania.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk poinformował, iż jak co roku zgodnie z wymogami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do 31 marca ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie do Rady Powiatu z wykonywania swoich obowiązków. Wszystkie informacje dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów zostały przedstawione w krótkiej formie opisowej, a spektrum spraw zostało przedstawione w formie tabelarycznej. Pan Góralczyk poinformował, że co roku liczba spraw zwiększa się. W ubiegłym roku było prawie 2000 udzielonych porad telefonicznych i osobistych w biurze. Ponad 10% z nich wymagało podjęcie interwencji wobec przedsiębiorców. Jest to dosyć znaczna liczba w porównaniu z innymi powiatami na terenie naszego województwa. W ramach swojego działania Pan Góralczyk starał się promować przepisy konsumenckie. Współdziałał w tym zakresie z różnymi podmiotami, mediami lokalnymi, elektronicznymi. Pan Góralczyk nadmienił, iż w ubiegłym roku miał okazję podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczył w szeregu szkoleń organizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dwukrotnie został zaproszony na kontynuację szkoleń w Brukseli przez Komisję Europejską. Pan Góralczyk poinformował, że przez kolejny czas będzie się starał sprawnie pomagać konsumentom na terenie powiatu. Jeśli będą jakieś pytania do przedstawionej informacji to postara się na nie odpowiedzieć. Na zakończenie poprosił o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski który poinformował, że analizując sprawozdanie Rzecznika Konsumentów najbardziej interesowała go skuteczność jego działania. To znaczy ile spraw z którymi zgłaszali się konsumenci mógł skutecznie załatwić. Okazuje się, że ta skuteczność jest dość spora, bo jeśli w usługach mamy 71 wystąpień i 44 są pozytywnie załatwione a 14 w toku to jest skuteczność dość duża. W kwestii umów sprzedaży tylko 7 spraw na 61 jest załatwionych negatywnie. Radny obserwując lokalne strony internetowe z zadowoleniem przyjął fakt, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów zafunkcjonował w internecie gdzie na podstronie podaje najistotniejsze kwestie dla konsumentów. Poza tym Radny słyszał, że nasz Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest pozytywnie odbierany przez społeczność lokalną. Także Rada powinna bardzo pozytywnie ocenić ubiegłoroczną pracę naszego Rzecznika, który już od kilku lat funkcjonuje w naszym powiecie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2007 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

" Za"               głosowało      18 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2007 rok zostało przyjęta 18 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Sprawozdanie w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Od tego momentu Zarząd nie obradował, także nie ma dodatkowych informacji z tego okresu. Starosta poinformował, iż jeśli będą pytania do materiału, który Radni otrzymali to postara się udzielić odpowiedzi.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 15.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski zabrał głos w sprawie mostu na ul. Młynarskiej. Poinformował, że wie iż Starosta wystąpił do Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2007 r. w tej sprawie. Radny zapytał jak postępują prace, czy jest jakiś sygnał z Urzędu Miasta, który wskazywałby na pozytywne rozpatrzenie, bądź że sprawa jest w toku a może jest już konkretna odpowiedź.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Starosta T. Koryś odpowiedział, że faktycznie 31 grudnia 2007 r. wystąpiono do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 18 stycznia br. Starostwo odpowiedziało, że odstępuje od potrzeby sporządzenia raportu, taką samą odpowiedź  miasto otrzymało z Sanepidu. Także w tej chwili trwają procedury w Urzędzie Miasta na temat wydania decyzji środowiskowej. Zarząd kontaktował się z firmą, która wykonywała dla nas dokumentację w poprzedniej wersji. Firma jest dalej zainteresowana kontynuowaniem tych prac po zaktualizowaniu pewnych dokumentów. Starosta poinformował, że Zarząd chciał wcześniej uruchomić procedurę zlecenia dokumentacji. Będzie to konsultowane z prawnikami czy można to wyprzedzić jeśli poprzednia decyzja środowiskowa była negatywna. W najbliższym czasie zostanie to przedstawione na Zarządzie Powiatu. Starosta nadmienił, iż w zmianach budżetowych są pewne przesunięcia środków po to aby można było występować o środki z  komponentu J, który pojawił się w Urzędzie Marszałkowskim i o środki Unijne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska  poinformowała, iż w pkt 12 informacji z prac Zarządu jest napisane, że Pan Wicestarosta Piotr Osiecki uczestniczył w rozmowach z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem Szpitala Powiatowego w sprawie podwyżek płac. W związku z tym Radna zapytała czy już te podwyżki ustalono i jaka jest ich skala.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Dyrektor F. Pasiak poinformował, że wszyscy są świadkami wydarzeń jakie dzieją się w służbie zdrowia na podstawie przekazów telewizyjnych, radiowych i prasy. To wszystko co się tam odbywa nie napawa nas optymizmem. Są to trudne problemy, ale to co się tam odbywa nie dzieje się przy współudziale pracownika i przy współudziale chorego. To wszystko dzieje się na dole tzn. w dyrekcjach szpitala, ponieważ Minister Religa w czasie akcji wyborczej i powyborczej odesłał problemy podwyżek i unijnego czasu pracy do załatwienia na tym szczeblu. Oczywiście jak wiemy żądania pracowników służby zdrowia są  wysokie, szczególnie lekarzy - trzy średnie krajowe. Natomiast fundusz jakim dysponuje Pan Dyrektor na podwyżki jest większy niż w ubiegłym roku o 15%, co daje 4.800.000zł wzrostu funduszu. Ten wzrost funduszu nie wynika z tego, że ministerstwo, czy rząd przeznaczył środki finansowe na podwyżki płac związane ze strajkami i protestami, które się odbyły. Jest to przyrost z większych wpływów do funduszu ponieważ bardziej rozwija się gospodarka. Ale oczywiście ma to wpływ na wzrost wynagrodzeń. Pan dyrektor ma podpisaną umowę  z Funduszem na 4 miesiące br. Dokonał analizy, że nie może mieć mniej do końca roku niż to co zastał w przeciągu tych 4 miesięcy i symulacja wykazała, że dysponuje tymi 4.800.000zł. Z tego trzeba załatwić podwyżki, wprowadzić unijny czas pracy, który wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń bo za dyżury się płaci ze zwyżką 50% i 100%, do tego dochodzą jeszcze dodatki nocne. To wszystko ma się mieścić w tych pieniądzach. Księgowa, Pan Dyrektor i inni pracownicy dokonując tej analizy mogli przeznaczyć na podwyżki dla lekarzy po 500zł, dla pielęgniarek po 200zł, a dla pozostałego personelu po 100zł. To jest propozycja dyrekcji i trzeba będzie ją omówić w poszczególnych grupach pracowniczych. Takie spotkanie miał Pan dyrektor z lekarzami, kierownictwem, pielęgniarkami, personelem podstawowym. Trzeba było zebrać wszystkie związki zawodowe i poddać to pod dyskusję, że tak Pan dyrektor widzi podwyżkę, takie są możliwości i przekonać ich do tego. Każda z tych grup pracowniczych jest ważna i każdą trzeba docenić zachowując pewne proporcje wynagrodzeń w stosunku do swojej odpowiedzialności i ważności zadania. Pan dyrektor dyskutował ze związkami bardzo długo, w końcu stanęło na tym jak wcześniej Pan dyrektor powiedział. Protokół podpisały wszystkie związki oprócz związku lekarzy. Do dyrektora wpłynął protest, że podwyżki mają być o wiele większe. Dyrektor dał odpowiedź, że dał tyle ile mógł i więcej nie jest w stanie. Związek zażądał spotkania z organem założycielskim dlatego, że w innych powiatach Starostowie dokładają, idą na przekroczenia po to aby tylko szpital funkcjonował. Pan dyrektor zwrócił się więc do Pana Starosty i zorganizował takie spotkanie na którym naświetlił sytuację społeczno-polityczną. Pan dyrektor poinformował, że jest duża grupa pracowników odpowiedzialnych, którzy potrafią zrozumieć naszą sytuację i mają również też potrzeby zarobkowania ale chcieliby pracować nawet z tymi propozycjami z którymi dyrektor wychodzi. Jednak są również i działacze którzy mówią "nie", w innych szpitalach płacą więcej. Są to informacje też niepewne bo jak wiadomo wynagrodzenia nie są ujawniane. Ale zdarzają się przypadki, że tego typu zachęty finansowe mogą być tam gdzie się chce zdobyć kadrę. Dyrektor poinformował, że według jego rozeznania nasz szpital jest na poziomie województwa mazowieckiego. To co zrobił to jest początek tego co ma być, trzeba poczekać co wyniknie z rozmów na górze, z obietnic funduszu, który mówi że po zakończeniu roku bilansowego (w kwietniu) będzie mógł dysponować odpowiednią sumą, która na dzisiaj jest dokładnie nieznana ale w przybliżeniu będzie to ponad miliard złotych. Czyli zostanie to podzielone i coś dostaniemy. Dalej się mówi, że rząd stara się o pozyskanie jeszcze środków z innych źródeł ale jest to mówienie o przyszłości. Pan dyrektor poinformował, że w dniu wczorajszym zorganizował następne spotkanie z całą załogą w rozszerzonym składzie, które zostało nagrane żeby nie było później mowy, że dyrektor coś powiedział a później zmienił.

Następnie Pan dyrektor powrócił do spotkania pracowników z Panem Starostą. Oczywiście były pewne żądania w stosunku do Pana Starosty,  że Starostwo powinno pomóc itd. Padła odpowiedź, że Starostwo do płac nie ma nic. Pan dyrektor powiedział, że Starostwo pomaga 200.000zł dało do komponentu G, pomogło w zakupie sprzętu i aparatury, mamy 3 nowe karetki z wyposażeniem, mamy nowe echo serca, usg, laparoskop, będzie zakupiony mammograf. Więc jest to pomoc wymierna, to są nasze narzędzia pracy, to poprawia naszą kondycję bo nie musimy tego kupować w przyszłości z własnych środków.

Następnie dyrektor poinformował, że na spotkaniu  w dniu wczorajszym znów powrócił do tematu. Lekarze mówią, że za te pieniądze które są im proponowane mogą pracować w systemie 48 godzin tygodniowo. Potrzeby dyrektora są ponad 100 godzin wyższe tygodniowo oprócz tych 48 bo musi być zapewniona ciągłość pracy. Spotkanie to wynikło z potrzeby ponieważ zbliża się nowy miesiąc i trzeba ułożyć grafik a tymczasem nikt nie deklaruje żadnego systemu pracy. To znaczy czy pracują w systemie opt out gdzie jest wydłużony czas pracy i możliwość dyżurowania, czy w formie kontraktu wewnętrznego czy też kontraktu zewnętrznego. Dyrektor powiedział, że tak być dalej nie może, ci którzy będą przeszkadzać będą współodpowiedzialni za losy szpitala. Zostało to chyba zrozumiane w sposób właściwy, bo w dniu dzisiejszym jakieś ruchy w kierunku porozumienia są. Pan dyrektor na spotkaniu powiedział, że jeśli ma prowadzić rozmowy konstruktywne to ze związkiem a nie z grupą ludzi, którzy utrudniają prace. Dyrektor będzie chciał ten problem omówić tak jak to być powinno. Albo zawieramy jakieś porozumienie, albo przystępują do strajku. Dyrektor musi mieć jasność sprawy.

Dyrektor poinformował, że na dzień dzisiejszy tak jak przez cały styczeń szpital pracuje z dnia na dzień. Jest to niesamowicie uciążliwa sytuacja, każdy mówi że odejdzie bo gdzie indziej płacą więcej. Każdy ma prawo wyboru systemu pracy, ale dyrektor nie pozwoli na to by był jakiś mobbing ze strony tych którzy do tego są nieupoważnieni. W miesiącu lutym na pewno niewiele się zmieni a może być gorzej. Ale zobaczymy co będzie za jakiś czas.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Zbytniewskiemu.

 

Radny W. Zbytniewski zapytał co będzie dalej z oddziałem dziecięcym w szpitalu powiatowym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Dyrektor F. Pasiak poinformował, że oddział dziecięcy przeżywa w tej chwili kryzys kadrowy. Pani ordynator zwróciła się do Pana dyrektora z prośbą o zamknięcie oddziału, dlatego że nie może dokonać pełnej obsady. Pan dyrektor sięgnął po lekarzy z zewnątrz z lecznictwa otwartego pediatrów i prosił o pomoc żeby wsparli nas w systemie dyżurowym. Nie wszyscy lekarze zareagowali i przyjechali. Jedni powiedzieli, że nie mogą ale część się zgłosiła i zadeklarowała pomoc. Wydawałoby się, że ta pomoc już jest ale Pani ordynator doszła do wniosku, że i tak ona jest niewystarczającą i należy zamknąć oddział. Wobec tego Pan dyrektor przygotował się do zamknięcia oddziału, ale w dniu dzisiejszym Pan dyrektor jeszcze raz zapytał panią ordynator czy ma zamknąć oddział. Padła odpowiedź, że jeśli zostanie oddelegowany jeden pracownik do pomocy to pani ordynator wolałaby nie zamykać oddziału. Został więc oddelegowany pracownik do tego oddziału. Ale jak będzie jutro to nie wiadomo bo jest zmienność nastrojów, niejasność sprawy i nieodpowiedzialność za to co ktoś powie dziś.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska  poinformowała, iż wczoraj media pokazywały, że najniższa płaca lekarzy wynosi 2.700zł a najwyższa dochodził do 12.000zł. Radna zapytała Pana dyrektora czy mógłby powiedzieć jaka jest najniższa i najwyższa płaca lekarzy w naszym szpitalu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Dyrektor F. Pasiak poinformował, że szpital wysyła sprawozdania z wynagrodzeń podstawowych i za pracę dodatkową do województwa i to się pokrywa mniej więcej z tym co powiedziała Radna Pędziejewska. Pan dyrektor nadmienił, iż jego wynagrodzenie nie jest najwyższe.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Zbytniewskiemu.

 

Radny W. Zbytniewski zapytał na jak długo podpisana jest umowa z Firmą ALAB i czy będzie taka możliwość aby kiedyś to laboratorium znowu stało się szpitala. Radny nadmienił, iż za wszystkie badania, które są wykonywane na oddziałach trzeba słono płacić Firmie, która na tym zarabia. Oczywiście odzyskanie tego laboratorium wiąże się z tym, że część tej załogi będzie trzeba przejąć ale może trzeba pomyśleć o tym aby zredukować część innej załogi. Prawda jest taka, że dużo jest stanowisk kierowniczych i tutaj trzeba byłoby szukać pewnych oszczędności. Radny jest za tym jeśli jest taka możliwość żeby znowu odzyskać laboratorium, które będzie pracowało dla szpitala.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Dyrektor F. Pasiak poinformował, że wyprowadzenie laboratorium na zewnątrz było dobre. Analiza wykazuje, że na tym straty nie ponosimy i tak jest lepiej, taniej i bardziej profesjonalnie. W związku z tym nie ma takiej potrzeby aby z tego rezygnować. Oczywiście możemy wprowadzić pewne poprawki do umowy. Pan dyrektor pozostawiłby to bo to jest korzystne. Nawet inne działalności powinno się również wyprowadzić ze szpitala na zewnątrz bo jak wiemy pracownicy żądają wysokich wynagrodzeń. Wynagrodzenia w tej chwili przekraczają wskaźnik wynagrodzeń. Dyrektor poszedł na ryzyko aby dać więcej niż mu wolno. Na tzw. rzeczówkę powstał deficyt na 700tys. zł. Pan dyrektor poinformował, że szpital ma do sprzedania posesję na ul. Świerczewskiego, gdzie ogłoszono cenę wyjściową 550tys. zł i są do sprzedania zużyte karetki za które szpital odzyska pewne środki. Stąd wychodząc po gospodarsku Pan dyrektor widzi możliwość pokrycia tego deficytu. Pan dyrektor nadmienił, iż wolno jest z przychodu wydać 65%, a dyrektor doprowadził go prawie do 70%. Jest to wskaźnik już niebezpieczny, ale pokrycie na to dyrektor znalazł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Zbytniewskiemu.

 

Radny W. Zbytniewski poinformował, że w pkt. 10 informacji z prac Zarządu Powiatu napisane jest, iż powołano zespół ds. wyjaśnienia sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w bloku przy Szpitalu Powiatowym. Radny poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi S. Grefkowiczowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że Zarząd powołał zespół ds. prawidłowego wykorzystywania lokalu mieszkalnego w bloku przy ul. Batalionów Chłopskich. Przewodniczącym tego zespołu został Pan Madej, w skład zespołu weszły następujące osoby: Pan Kornacki - przedstawiciel Szpitala, Pan Królik - przedstawiciel Starostwa Powiatowego. W poniedziałek zespół podjął pracę informując najemcę, że chce przeprowadzić wizję w tym lokalu. Ta wizja została przeprowadzona i został spisany protokół z pracy zespołu. Są tam określone prace jakie zostały wykonane w tym lokalu ponieważ lokal był bardzo zdewastowany i to w zasadzie wszystko do czego się odnosi ten protokół. Zespół w swojej konkluzji pisze, że nie może stwierdzić obecności lub faktu przebywania osób trzecich w tym lokalu. Natomiast najemca tego lokalu został poproszony o wyjaśnienie dlaczego nie zamieszkuje w tym lokalu. Odpowiedź była taka, że jeszcze lokal jest w trakcie wykonywania prac remontowych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopata.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że doszły do niego informacje, że dyrektorzy szpitali w Polsce podpisywali umowy ze swoimi pracownikami, a po podpisaniu tych umów składali rezygnację z pracy. Dlatego, że ktoś uczynny zawsze może złożyć doniesienie do Prokuratury, że dyrektor który sprawuje tą funkcje daje podwyżkę w takiej wysokości żeby był ewentualny spokój a nie mając do końca zabezpieczonych środków na tą podwyżkę. Może to być poczytane o sprzeczne z prawem pewne czynności związane z niegospodarnością co jest karane jakimś wyrokiem. Radny poinformował, że w informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami w pkt 5 napisane jest, że Pan dyrektor Pasiak z dniem 16 stycznia złożył rezygnację i przeszedł na emeryturę, ale wcześniej podpisał umowę. Oczywiście będzie pełnił obowiązki dyrektora. Radny nadmienił, iż wcześniej miał informacje dotyczące innych dyrektorów, a teraz ma informacje które dotyczą naszego dyrektora szpitala. Radny zastanawia się czy dyrektor uciekł w pewien sposób przed odpowiedzialnością, tymi rozmowami bo to są rozmowy trudne. Natomiast od szeregu lat Radny zadaje kolejnym dyrektorom szpitala jedno pytanie co robią w temacie restrukturyzacji żeby pozyskać środki w tym zakładzie pracy poprzez określone oszczędności. Oszczędności wynikające ze zmniejszenia ilości pracowników, którzy w tym zakładzie są. To jest to o czym mówimy, że jest przerost zatrudnienia w szpitalu sochaczewskim. Radny nadmienił, że zawsze zwracał uwagę, że jest to socjalistyczny system zarządzania jednostkami publicznymi służby zdrowia. Radny nie dziwi się Pani Minister Kopacz, która mówi że wszystkie pieniądze które się da z budżetu państwa na oddłużenie szpitali, podwyżki w jakiś sposób załata się dziurę i doprowadzi do uspokojenia społecznego ale nie rozwiąże się problemów związanych z kierowaniem tymi jednostkami publicznymi. Bo nic się takiego nie zrobi co by skutkowało czymś na przyszłość. Z tym samym problemem który jest dzisiaj spotkamy się za rok, dwa lata i być może w następnej kadencji. Ten problem jak bumerang wróci, jedno że jest inflacja a drugie to ci lekarze będą domagać się niestety zdecydowanie większych pensji niż 500zł brutto w skali jednego miesiąca. Także to nie jest rozwiązanie sytuacji i trzeba się zastanowić nad tym jak tą sytuację rozwiązać. Tutaj w jakiś sposób zasygnalizował wcześniej Radny Zbytniewski jeden fakt że kierowników, zastępców kierowników itd. jest bardzo dużo w tym szpitalu. Namnożyło tych różnych stanowisk kierowniczych za którymi idą określone wysokości pensji, dodatki funkcyjne.

Na zakończenie Wiceprzewodniczący J. Łopata zapytał Pana Pasiaka co chce zrobić jako p.o. dyrektora szpitala żeby zmniejszyć te wszystkie patologie, które są w służbie zdrowia i co chce zrobić aby uwolnić pieniądze, które w tym szpitalu są. Ci lekarze ciężko pracują aby wyrobić kontrakty natomiast te pieniądze idą w zupełnie inne ręce. Bo jest ok. 280 pracowników białego fartucha, a w całym szpitalu pracuje ponad 600 osób.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że jeśli chodzi o przejście Pana dyrektora na emeryturę to uważa to za zabieg techniczny. Tutaj nie było sytuacji, że ktoś coś podpisał wcześniej czy później. Pan dyrektor przeszedł na emeryturę w związku z osiągnięciem odpowiedniego wieku, ale powierzono mu dalej p.o. dyrektora szpitala. Tutaj żadnych kwestii niebezpiecznych nie było. Zresztą znamy dyrektora Pasiaka, wiemy że jest osobą odpowiedzialną. Starosta nie wierzy w to aby pewne ruchy wykonał, które by skutkowały czymś niebezpiecznym dla tej jednostki. Starosta nadmienił, że w dniu wczorajszym uczestniczył w konwencie Starostów i temat związany z ochroną zdrowia był przedmiotem dyskusji. Padały pytania do Marszałka Województwa Mazowieckiego czy Urząd Marszałkowski jest zainteresowany przejęciem szpitali powiatowych. Owszem Urząd Marszałkowski jest zainteresowany przejęciem ale pod pewnymi warunkami. Pierwsze to oddłużenie szpitali i możliwość w perspektywie szeroko pojętej restrukturyzacji z likwidacją oddziałów i łączeniem szpitali itd.

Starosta odnośnie kwestii podwyżek w szpitalu poinformował, że mówimy iż powiat jest właścicielem. Taka informacja pojawia się bardzo często wśród społeczeństwa i pracowników szpitala. A tak naprawdę to powiat pełni funkcję właściciela i właściwie regres w stosunku do szpitala to się kończy na powołaniu dyrektora szpitala powiatowego. Natomiast niejednokrotnie strona rządowa próbuje ustawiać powiaty czy starostów w pozycji strony w tym temacie. Starosta nadmienił, iż na konwencie mogą jedynie wnioskować do strony rządowej, do ustawodawcy. W dniu wczorajszym wystosowano taką petycję żeby podwyższyć wartość punktu do tej średniej, która w mediach krąży na poziomie 12zł. A tak naprawdę to powiaty mają 11 zł za punkt, szpitale specjalistyczne 11,80zł, a kliniczne 12,50zł. Z tego wychodzi średnio 12zł  i o to wnioskowano na konwencie. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich i dobrze byłoby żeby te wnioski poszły ze wszystkich województw. Tyle możemy jako konwent starostów, możemy wnioskować, wysyłać petycje a decyzje zapadają na innych szczeblach. Także tak to wygląda. Zresztą padało z ust sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich i marszałka, że jeżeli się nie zwiększy środków w systemie to właściwie trudno mówić o jakiejkolwiek reformie w służbie zdrowia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Dyrektor F. Pasiak zadeklarował, że w swojej działalności społecznej i gospodarczej szpitala na pewno dotrzyma kroku dr J. Łopacie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad pkt  9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących zebraniach, uroczystościach i przedsięwzięciach:

-          posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sochaczewie,

-          spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Rencistów w Iłowie,

-          wraz z Wiceprzewodniczącą Rady w zbiórce ulicznej przy MOK w Sochaczewie na rzecz XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

-          spotkaniu noworocznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

 

Do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo z Instytutu Nauk Prawnych PAN o naborze na studia podyplomowe dla pracowników samorządowych Starostwa i działaczy samorządowych w zakresie zarządzania w polskiej administracji publicznej a wspólnota europejska przestrzeń administracyjna. Jeżeli Radni byliby zainteresowani to szczegóły są w informatorze w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 10.                Interpelacje i zapytania radnych

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który poinformował że z prasy dowiedział się iż w powiecie ma powstać jakaś gazetka czy biuletyn i zostały już nawet zatrudnione osoby do prowadzenia tego. Jeżeli to jest prawda to trochę nie bardzo, że Radni o takich działaniach dowiadują się z prasy. W związku z tym Radny zapytał jeżeli rzeczywiście tak ma być to czy jest już jakaś kalkulacja ile ma kosztować wydawanie tego, jak ma wyglądać rozprowadzanie, kto to ma robić. Radny nadmienił, iż jest już trzecią kadencję radnym i pamięta jaka była walka pod koniec pierwszej kadencji aby coś takiego zlikwidować bo drogo kosztowało i nie było opłacalne. Dlatego Radny teraz interesuje jak to by miało wyglądać.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Podsędkowi celem odpowiedzenia na postawione pytanie.

 

Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Podsędek poinformował, że powodem dla którego Zarząd Powiatu Sochaczewskiego zdecydował się wydać magazyn informacyjny Starostwa Powiatowego był powód czysto ekonomiczny. Do tej pory informacje przekazywane przez Starostwo Powiatowe ukazywały się w mediach lokalnych, w szczególności w lokalnych tygodnikach. W ciągu jednego miesiąca Starostwo miało tam 4 strony informacji. Teraz w ciągu jednego miesiąca będziemy mieć 16 stron w biuletynie informacyjnym. Jeżeli chodzi o koszty to dyrektor nie jest w stanie udzielić jeszcze odpowiedzi ponieważ zostały złożone zapytania cenowe do większości drukarni sochaczewskich. Zapytania te powoli spływają do Wydziału. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zatrudnieniem to na dzień dzisiejszy w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki została zatrudniona 1 osoba na 1/2 etatu, a nie 3 osoby jak podawały lokalne tygodniki. Osoba zatrudniona na 1/2 etatu nie została zatrudniona do pracy przy biuletynie informacyjnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski zapytał kiedy Rada zostałaby o tym poinformowana. Czy Radni  dowiedzieliby się dopiero gdyby ukazał się pierwszy numer czy ewentualnie wcześniej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

Starosta T. Koryś poinformował, że tak naprawdę nie wie czy jest bardzo istotne czy informacje z prac Zarządu, Rady, Starostwa będą się ukazywały w cotygodniowych lokalnych gazetach czy będzie to w informatorze czy magazynie. Starosta nie odnosi wrażenia żeby był to temat bardzo istotny do rozstrzygania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski poinformował, że nie twierdzi iż to jest niepotrzebne. Radnemu chodzi tylko o to, że Radni powinni o tym wiedzieć przynajmniej informacyjnie. Na pewno na posiedzeniach Zarządu było o tym mówione więc powinna być jakaś informacja że coś takiego się planuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne interpelacje bądź zapytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 13.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 35.

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:44:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:44:05
  • Liczba odsłon: 1362
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441723]

przewiń do góry