Protokół Nr XIII/ 2011

 

 

z obrad XIII Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2011 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011;

d)    uznania skargi za bezzasadną;

e)     zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

f)      przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2012 – 2015;

g)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego.

4.      Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2011.

5.      Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2012 roku.

6.      Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok.

7.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Protokół Nr XIII/ 2011

 

z obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

30.12.2011 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              


W posiedzeniu XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 30.12.2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Sekretarz Starostwa                        Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                         Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji    Grzegorz Radzikowski

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej       w/z

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie   Maria Olędzka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie    Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                                          Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZSS w Erminowie                                   Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji            Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu               Paweł Masłowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                  Waldemar Orliński

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Jolanta Sosnowska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                  Jerzy Szostak

Redakcja Radia Fama i Echo Powiatu                 Monika Gadzińska

                                              

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdzając „Otwieram obrady XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również sochaczewskie media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 21 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XIII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad XIII Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż do Prezydium Rady na ręce Przewodniczącej Rady wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu dotyczący przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sochaczewskiego.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski powiedział, że ma uwagę do tego co powiedziała Pani Przewodnicząca. Zapytał „co mam rozumieć, czy że to jest już w porządku obrad czy, że złożą wniosek, czy wniosku nie ma, czego to dotyczy?”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że będzie wniosek o rozszerzenie porządku obrad. „będzie Pan wiedział Panie Radny”.

 

Radny Sz. Ziółkowski powiedział, że rozumie, iż zostanie on nam przedstawiony za chwilę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska potwierdziła, że wniosek zostanie przedstawiony.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian. Powiedział, że jest Przewodniczącym Komisji Statutowo-Regulaminowej i zapytał „jak sobie Państwo wyobrażacie zmiany w Statucie dzisiaj wprowadzając zmiany w porządku obrad i zaopiniowanie przez Komisję Statutowo-Regulaminową. Jak sobie Państwo to wyobrażacie? Zmiany w Statucie, które mają z tym Statutem regulację Rady mają być dzisiaj „na gorąco”, „na szybko” zaopiniowane. To jest absurdalne.  Ja proponuję tego tematu nie podejmować.

Dajmy na to czas, może rzeczywiście zasadne są jakieś zmiany, zastanówmy się, nie wprowadzajmy polityki Starosto Ciura. To jest wprost absurdalne, to śmieszne. Cóż można tu więcej powiedzieć. To skandalem można nazwać. Tak Panie Starosto. Tak naprawdę, jeśli o to chodzi, to jest to rzeczą niemożliwą. Ja nie wyobrażam sobie, nie wiem jakim prawem (… we fragmencie nagrana wypowiedź jest niemożliwa do odsłuchania) Nie wiem czy jako Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej jestem zobligowany do zwołania Komisji i zaopiniowania tego. Czy jest potrzeba robienia takiej sensacji. Apeluję o niewprowadzanie tego tematu pod obrady”.

0.05.54 …

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż złożony został wniosek i obowiązkiem Przewodniczącego jest wprowadzić go w porządku obrad.

 

Przewodnicząca zwróciła się do Radnego J. Chociana i powiedziała, że jeśli Radny zapozna się z wnioskiem to „myślę, że zobaczy, iż te emocje są niepotrzebne”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała, kto jest za wprowadzeniem wniosku.

 

Do zabrania głosu zgłosił się Radny Sz. Ziółkowski. Powiedział, że chce złożyć wniosek formalny.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o spokój. Poinformowała, że Radny miał na to czas.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski i powiedział, że przed chwilą p. Przewodnicząca mówiła, iż będzie przedstawione uzasadnienie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, „że będzie. Był wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i otrzyma Pan zmiany w statucie. Otrzyma Pan projekt uchwały, kiedy wprowadzimy go do porządku obrad”.

 

Radny J. Chocian zabrał głos z sali i powiedział, że on apelował o odrzucenie wniosku. „Najpierw przegłosujmy mój wniosek a potem przegłosujemy następny wniosek”. 

 

Wicestarosta J. Ciura poprosił o wypowiedzenie się w tej sprawie Radcy Prawnego.

 

Radca Prawny G. Błaszczyk zapytała „czy Państwo Radni znacie treść tego wniosku”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że „jeszcze nie znają, ale będzie Pan wiedział, za czym podnosi” – tu zwróciła się do Radnego Sz. Ziółkowskiego, który zabierając głos z sali prosił o treść wniosku.

 

Radca Prawny G. Błaszczyk powiedziała, że aby procedować trzeba wiedzieć nad czym. Wniosek powinien być przedstawiony.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała treść wniosku Zarządu Powiatu. Wniosek w załączeniu Załącznik Nr 3.

 

Radca Prawny G. Błaszczyk powiedziała, że zapoznanie Rady z treścią to również przedstawienie projektu uchwały.

 

Radny Sz. Ziółkowski zabierając głos z sali, poprosił, aby Zarząd przedstawił wniosek.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała „nie udzieliłam Państwu głosu, naprawdę zbyteczny jest komentarz Panie Radny Ziółkowski. Ja chciałam Pana zapytać czy przyszedł Pan na sesję robić „zawieruchę” czy po prostu zgodnie z prawem, żeby wszystko przebiegało”.

 

Radny Sz. Ziółkowski zabierając głos z sali powiedział, że „Pani znajomość prawa jest na niezwykle niskim poziomie”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że nie będzie z Radnym dyskutowała i poprosiła o zaprotokołowanie tej wypowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, iż nie jest prawnikiem i nie musi się na wszystkich sprawach znać.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała projekt uchwały załączony do wniosku Zarządu Powiatu. Treść projektu uchwały w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski zwrócił się do Starosty Tadeusza Korysia i poprosił o uzasadnienie propozycji wprowadzenia poprawki w statucie. Zapytał, „Jaki cel przyświeca temu i co się za tym kryje, proszę o uzasadnienie tego w kilku słowach?”. Radny zwrócił się do Rady i powiedział, „godzinę temu przyjmowaliśmy uchwałę budżetową. Mogliśmy nad nią dłużej dyskutować i „pochylać się”. Radny zapytał, „jakie Państwo macie uzasadnienie do proponowanej uchwały, „wrzuconej” pod obrady Rady Powiatu, w końcówce roku (tak można powiedzieć)?  O co tu chodzi? Proszę Panie Starosto, aby w krótkich słowach, jako Starosta, gospodarz tego terenu wytłumaczył nam Pan, po co to wszystko i czemu ma to służyć?”

 

Radny J. Chocian zabierając głos z sali powiedział, że oczekuje odpowiedzi od Pana Starosty a nie od Pana Ciury.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. Łopatę o odczytanie uzasadnienia do proponowanej uchwały.

 

Wiceprzewodniczący J. Łopata odczytał uzasadnienie do proponowanej uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski nadmienił, iż propozycje zawartą we wniosku rozumie, jako wzmocnienie Zarządu Powiatu i zapytał, z jaką gratyfikacją i jakim uposażeniem, co będzie należało do jego zadań, nad którymi jednostkami organizacyjnymi ma się „on pochylić” i usprawnić w działaniu oraz jakie zadania będą stały przed tym członkiem?

Radny nadmienił, iż podejmowaliśmy już budżet na przyszły rok i zapytał czy w tym budżecie na administrację, w wydatkach, które i tak nie są już małe (całe Starostwo Powiatowe to wydatki ponad 9mln.zł) są uwzględnione pobory etatowego Członka Zarządu?

 

Wicestarosta J. Ciura powiedział, iżnie będę polemizował z tym, co Państwo wyprawiają, bo jak święta zrobili, opłatek – chcieli Prezydium odwołać, to się cieszyli, w ręce klaskali i po mieście biegali, wyznaczając Starostów, Prezydium, itd.

Na głosy Radnych z sali Wicestarosta powiedział „proszę usiąść proszę Panią, proszę się zachowywać proszę Pana, dobrze”.

0.17.07-----

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zwróciła się do Radnego Sz. Ziółkowskiego i powiedziała, że nie udzieliła mu głosu.


Radny Sz. Ziółkowski zabierając głos z sali powiedział, że Wicestarosta obraża wszystkich. Powiedział „nie wiesz, co mówić to sobie zapisz albo niech ci ktoś napisze”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska raz jeszcze powiedziała, że nie udzieliła Radnemu głosu.

 

Wicestarosta J. Ciura kontynuując wypowiedź powiedział, że „ nie jestem Ukraińcem, który u Pana jabłka zbiera”. Proszę mnie nie „tykać” ja mówię Pan. Pan się nie denerwuje, dobrze. Pan się spokojnie zachowuje, tak jak na radnego powiatowego przystało.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wicestarostę o udzielenie odpowiedzi a Radnego Sz. Ziółkowskiego o spokój.

 

Wicestarosta J. Ciura powiedział, że „dzisiaj nie jest wybierany członek Zarządu, jako osoba fizyczna, dzisiaj są zmiany w regulaminie i w związku z tym nie jest zaplanowane w budżecie ani nie wiadomo, kim będzie członek powołany. Jak będzie członek Zarządu etatowy powoływany możemy na ten temat odpowiadać, ale nie w dniu dzisiejszym”.

 

Wicestarosta postawił wniosek formalny o przejściu do głosowania i zakończenie dyskusji na ten temat.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że wcześniej zgłaszał chęć zabrania głosu Radny T. Głuchowski.

 

Radny T. Głuchowski powiedział, iż jego pytanie zadał Radny D. Dobrowolski i zrezygnował z zabrania głosu.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski powiedział, że „chcę poprosić o uzupełnienie wypowiedzi Pana Wicestarosty, gdyż na żadne moje pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Jeżeli mówimy o Radzie Powiatu to szanujmy siebie nawzajem i albo procedujemy z literą prawa albo sobie to odpuśćmy i nie róbmy „targowicy”. Ja tego bym nie chciał”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odpowiedziała, że taką ma nadzieję.

 

Radny D. Dobrowolski kontynuując wypowiedź powiedział, że „jeśli ma podjąć głos za czymś to ja chcę, aby moja osoba była w pełni przekonana i aby zostały rozwiane wszelkie wątpliwości w momencie głosowania”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że Radny ma projekt uchwały i uzasadnienie.

 

Radny D. Dobrowolski zwrócił się do Przewodniczącej i Wicestarosty i powiedział „Pan poruszył w swojej wypowiedzi ważną kwestię, ja pytałem konkretnie, na swoje pytania odpowiedzi nie uzyskałem, dlatego mam teraz pytanie do Pani Mecenas. Czym będzie skutkowało podjęcie proponowanej uchwały? Pan Wicestarosta powiedział, że w świetle przepisów prawa mamy powołanych Członków Zarządu na obecną chwilę. Czy zmiana uchwały spowoduje, że wygasa mandat któregoś Członka Zarządu – nie, czy wprowadzając taką zmianę, Rada będzie miała jeszcze raz powoływać tego etatowego Członka Zarządu czy nastąpi to z automatu?”

 

Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała, iż proponowana uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wtedy dopiero można procedować nad innymi sprawami. Członkowie Zarządu są w pełnym składzie na dzień dzisiejszy. W takim składzie pozostają.

Jeśli proponowana zmiana w statucie zostanie przyjęta i wejdzie w życie może wywołać taki skutek, że jeden z Członków Zarządu, (ja tak to widzę) zostanie wskazany przez Starostę a Rada Powiatu będzie predysponowała go do pełnienia funkcji etatowego Członka Zarządu spośród osób, które w tym Zarządzie są. Nad tym będzie musiało odbyć się głosowanie. Tak jak wskazuje Członków Zarządu Pan Starosta tak osobę, która miałaby pełnić funkcję etatowego Członka Zarządu również wskazałby Pan Starosta Radzie, która będzie nad tym głosować. To jest moje zdanie, w tej chwili („na gorąco”).

 

Radny D. Dobrowolski zwrócił się do Pani Mecenas i powiedział, że „przychyla się Pani do wniosku, który złożył wcześniej Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, że mówiąc to „na gorąco” nie szanujemy siebie i „litery prawa”. Co tu mówić „na gorąco”, nie kwestionuje tu wypowiedzi Pani Mecenas, mam do Pani zaufanie, z tym, że zaczynamy się tu po kolei na tej sali gubić i autorytet naszej Rady zaczyna podupadać”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska chciała zwrócić się do Radnego, lecz Radny D. Dobrowolski powiedział, że szanuje Panią Przewodniczącą, za to, iż czuwa nad autorytetem tej Rady, nad wszystkimi Radnymi bez względu na to, jaką opcję reprezentują i jest Pani adwokatem na tej sali. Dziękuję Pani za to, „ale proszę nie przywoływać mnie do porządku w tym momencie, bo to bardzo źle na mnie wpływa”.

 

W dalszej wypowiedzi Radny stwierdził, iż „ja bym się przychylał do złożonego wniosku Radnego J. Chociana, żebyśmy dali sobie trochę czasu. Szanowni Państwo, przecież, jeśli Pan Ciura i Pan Starosta mówicie, że to tak ma być, to Wam w tym nikt nie przeszkodzi, bo Wy jesteście silni, pokażcie tę swoją siłę również w nowym roku a nie tylko w starym roku „rzutem na taśmę” wrzucimy „coś za kołnierz” Radnym, nie połapią się, nie będą wiedzieli, o co chodzi, rękę ten podniesie albo nie podniesie, albo będzie jeszcze inaczej i będziemy to głosować.

Szanowni Państwo możecie w nowym roku w styczniu zwołać sesję, Komisje przed sesją mogą zaopiniować ten projekt. Dzisiaj jest totalne zaskoczenie i uważam, że jeśli w takiej atmosferze będziemy procedowali tę uchwałę, to na pewno autorytetu tej Rady nie podniesiemy”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że każdy będzie miał prawo wypowiedzenia się w głosowaniu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad przedstawionego projektu uchwały, jako pkt 3g poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

"Za” głosowało                              11  Radnych

"Przeciw"                                       10 Radnych

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Wniosek został przyjęty 11 głosami „Za”, 10 głosami „Przeciw” przy braku głosów „Wstrzymujących się”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem.

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011;

d)     uznania skargi za bezzasadną;

e)      zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

f)       przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2012 – 2015;

g)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego.

4.      Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2011.

5.      Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2012 roku.

6.      Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok.

7.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wnioski i oświadczenia radnych.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie obrad.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

"Za” głosowało         11  Radnych

"Przeciw"                                       10 Radnych

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 11 głosami „Za”, 10 głosami „Przeciw” przy braku głosów „Wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała: bardzo proszę Państwa o spokój”.

Głos z sali „Jesteś następny do odstrzału”.


Wicestarosta J. Ciura powiedział: „Pani Przewodnicząca ja bym proponował, by Państwo z opozycji nie straszyli Radnych, bo robią to już wcześniej i dziś też to robią”.


Radny J. Chocian: „Czemu Pan poucza Radnych?!” (głosy wielu Radnych , szum na sali.)

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata zapytał czy można kontynuować Sesję.

 

Radny J. Chocian odpowiedział: „Przewodnicząca jest od prowadzenia Sesji nie Pan.”

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 902.689zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 943.791zł. Pani Skarbnik wyjaśniła dokonanie tych zapisów.

Pod koniec roku należy doprowadzić budżet zgodnie z zapisami i zgodnie z planem. W związku z otrzymaną decyzją o zwiększeniu planu dochodów, aby nie zwiększać jednocześnie planu wydatków przeprowadzona została taka operacja, że tam, gdzie dochody nie zostały wykonane np. ze sprzedaży składników majątkowych automatycznie w jednym paragrafie zwiększamy a w drugim zmniejszamy. Nie ma zwiększenia planu wydatków - w sumie.

Zostało dokonane urealnienie planu na koniec roku tak, aby w poszczególnych paragrafach nie było przekroczenia planu wydatków. Są sytuacje, że nie da się do końca przewidzieć, jakie będą poniesione wydatki.

Zwiększenie planu dochodów zostało zapisane w następujących pozycjach:

- dział różne rozliczenia – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – z tytułu udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych – 751.341zł.

- urealnienie planów finansowych z tytułu różnych opłat 21.379zł.

- dotacja na pokrycie opłat składek zdrowotnych za bezrobotnych z naszego powiatu 129.969zł.

Zmniejszenie planu dochodów zapisane zostało w pozycji:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 925.040zł.

- zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych – jest to urealnienie planu po rozstrzygniętych przetargach i wykonanych inwestycjach 18.751zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 41.102zł  w pozycjach:

- usuwanie klęsk żywiołowych – Odbudowa drogi powiatowej – odcinek Suchodół –Władysławów o kwotę 18.751zł.

- wydatki bieżące na kwotę ogółem 22.351zł.

- przesuniecie środków pomiędzy paragrafami w ramach planów finansowych dokonano ogółem na kwotę 698.298zł.

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmian polegających na:

- urealnieniu środków finansowych w zadaniu – zakup sprzętu komputerowego i informacyjno-promocyjnego – zwiększenie o 13.699zł do wartości ogółem 55.699zł.

- zdjęciu z planu inwestycyjnego środków do pozyskania na budowę mostu w Kozłowie Szlacheckim. Pozostaje 50.000zł. zadanie to ujęte jest w planie finansowym roku 2012.

- urealnieniu wartości zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Suchodół – Władysławów. Plan po zmianach wynosi 386.249zł.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 i projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu oraz wysłuchaniu wyjaśnień p.Skarbnik pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       11Radnych

" Przeciw"                                                                                         10 Radnych

" Wstrzymało się"                               --------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 11 głosami „za”, 10 głosami „przeciw” przy braku głosów „ wstrzymującymi się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.


Ad. pkt 3b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane główne zmiany omówiła przy uzasadnianiu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, ale odniesie się do zmian w załączniku inwestycyjnym.

·         Zadanie pn. budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim. Pani Skarbnik tu odniosła się do załącznika inwestycyjnego i wyjaśniła zapisy finansowe zaplanowane na to zadanie m.in. zdjęcie z planu inwestycyjnego środków do pozyskania na budowę mostu w Kozłowie Szlacheckim. Pozostaje 50.000zł. zadanie to ujęte jest w planie finansowym roku 2012.

 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła i omówiła dwie autopoprawki Zarządu Powiatu do proponowanej uchwały.

 Autopoprawka nr 1

 Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 285 z dnia 29 grudnia 2011r. został zmieniony plan dochodów i wydatków o kwotę 13.183zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje zapisać wyżej wymienioną kwotę w odpowiednim dziale i rozdziale według klasyfikacji budżetowej.

 Autopoprawka Nr 2

 W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w dziale 852 rozdział 85204 oraz niższym wykonaniem planu w dziale 852 rozdziale 85201 – urealnia się plany o kwotę 6.000zł przesuwając ja z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 – urealniając plany do przewidywanego wykonania. Zarząd proponuje zapisać zmiany w odpowiednim dziale, rozdziale i paragrafie.

 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przypomniała, iż opinia Komisji Budżetowej o powyższym projekcie uchwały została przedstawiona przez jej Przewodniczącego podczas wyrażania opinii odnośnie poprzedniej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032. Opinia Komisji jest pozytywna.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       12 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 9 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 12 głosami „za”, 9 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 3c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków oraz określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym.

Pani Skarbnik wyjaśniła, na czym polegają wydatki niewygasające. Polegają one na tym, że faktyczna zapłata za wykonanie prac, przedłużonych w czasie nastąpi w następnym roku.  Z zaplanowanych środków w 2011 roku różnica zostanie odprowadzona na specjalne konto, konto „niewygasów” i do czasu realizacji tego zadania będą one na tym koncie. Cała wartość tego zadania wchodzi w koszty roku 2011. Państwo otrzymali projekt uchwały z innymi kwotami i inną datą. Wykazana jest tam kwota 161.304,75zł z terminem realizacji do 15.02.2012r.  Odnośnie tego projektu uchwały jest propozycja Zarządu Powiatu do zwiększenia kwoty do wartości 320.109,50zł. Pani Skarbnik wyjaśniła dlaczego proponowana jest zmiana. „Aby odebrać częściowo prace remontowe (etapowe prace) w ZS CKP w Sochaczewie z przystosowaniem na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest potrzeba odbioru tych prac przez inspektorów nadzoru. Wystąpiła taka sytuacja, że części robót nie można odebrać ponieważ inspektor prowadzący nadzór jest chory. Nie ma na te roboty protokołu odbioru i wykonawca nie ma podstawy do wystawienia za to faktury i stąd te zmiany”. W tym przypadku wykazane wydatki zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 15 lutego 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do proponowanej uchwały.

Autopoprawka: W związku z brakiem możliwości częściowego odbioru robót elektrycznych (zgodnie z zapisami umowy) z powodu choroby inspektora branży elektrycznej Zarząd proponuje zwiększyć wartość wydatków niewygasających do kwoty ogółem 320.109,50zł oraz przedłużyć termin rozliczeń tego zadania do dnia 29 lutego 2012 roku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu oraz wysłuchaniu wyjaśnień p.Skarbnik pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       12Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                 8 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 12 głosami „za”, 8 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt 3d)         Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż na ostatniej sesji przedstawiała skargę złożoną przez p. Zofię Bernacką na działania Starosty Sochaczewskiego. Skarga ta została przekazana do Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, że tak jak wspomniała Przewodnicząca Rady skarga p. Bernackiej na poprzedniej sesji Rady została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Z mojej wiedzy Komisja spotykała się dwukrotnie i obradowała nad tą skargą. „Poinformowano mnie o wyniku głosowania i w ostateczności uznania skargi za bezzasadną. Uzasadnienie do niniejszej uchwały dotyczy podstaw formalno-prawnych jej rozpatrywania. W części skarga mogła być rozpatrywana zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w tym zakresie, że Rada Powiatu rozpatruje skargi na działalność Starosty Sochaczewskiego natomiast w pozostałej części skarga nie podlega rozpatrzeniu o żadne przepisy prawa. Nie ma tu zastosowania Kpa, nie jest to postępowanie administracyjne i w związku z tym jedyną kwestią, jaką tu mogła badać Komisja Rewizyjna była sprawa udzielenia bądź nie - odpowiedzi na złożone pismo przez p. Bernacką. W tym zakresie z wyjaśnień i dokumentów wynikało, że odpowiedź taka została udzielona, ale nie została podjęta przez skarżącą. W pozostałym zakresie skarga może być rozpatrywana tylko w postępowaniu przed organami ścigania, jeżeli stawiane zarzuty są prawdziwe, co do zaboru mienia czy też jego nie wydania”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocianowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocian poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się powyższym projektem uchwały. Komisja miała utrudnienie, bo w materiałach mięliśmy projekt uchwały i uzasadnienie a nie mięliśmy treści skargi, z którą moglibyśmy się zapoznać. Nie mięliśmy również protokołu z Komisji Rewizyjnej.

Komisja stosunkiem głosów 3 „za” i 2  „wstrzymało się” przy braku głosów „przeciwnych” projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Grabarek poinformował, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się rozpatrzeniem skargi, która został przekazana przez Radę Powiatu w dniu 7.12.br. Rozpatrzenie następowało dwukrotnie w dniu 12.12.br i 21.12.br. Celem ustosunkowania się do podniesionych zarzutów przez skarżącą Komisja Rewizyjna spotkała się z p. dyrektorem Wydziału Promocji, p. Starostą i p. Sekretarz i wysłuchała ich wyjaśnień. Komisja uznała, że tylko pierwsza część skargi podlega rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną części, która dotyczy skargi na działania Starosty Sochaczewskiego natomiast zarzuty podniesione w drugiej części skargi nie leżą w kompetencji Komisji do jej rozpatrzenia. Celem obiektywnego rozpatrzenia skargi, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosiłem Radcę Prawnego o opinię czy Starosta Sochaczewski był zobowiązany wg Kodeksu postępowania administracyjnego zachować terminy w sprawie udzielenia odpowiedzi skarżącej na pisma kierowane do p. Starosty. Z wyjaśnień wynikało, że sprawa ta nie jest unormowana Kodeksem postępowania administracyjnego i w związku z tym nie musiały być zachowane dwutygodniowe terminy a odpowiedź została udzielona. Skarżąca nie podjęła tej odpowiedzi, ale takie ma pełne prawo.

Należy dodać, że Komisja Rewizyjna uznała, iż skarga ta jest bezzasadna na działania Starosty Sochaczewskiego stosunkiem głosów: 3”za”, 1 „przeciw’ przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Komisja również uznała, że takie sytuacje w przyszłości nie powinny mieć miejsca. W związku z tym Komisja zwraca się z prośbą do p. Starosty, o jak najszybsze wprowadzenie kodeksu etyki, który to kodeks p. Starosta jest obowiązany wprowadzić na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Kodeks regulowałby środowisko wewnętrzne i być może ta sytuacja byłaby wyjaśniona w odpowiednim czasie albo też byłoby uniknięcie takiej sytuacji.

Przewodniczący poinformował, iż Komisja wniosek ten formułuje na podstawie § 7 Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. Komisja zwraca się do p. Starosty o jak najrychlejsze wprowadzenie tego kodeksu. Decyzja ta została podjęta przez Komisję w głosowaniu: 3 „za”, 1 głos „przeciwny” przy braku głosów „wstrzymujących się”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian odniósł się do uzasadnienia projektu uchwały, przytoczył jego fragment „z ustalonych okoliczności sprawy wynika, iż Pani Zofia Bernacka w okresie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie stawiła się w miejscu pracy celem zabrania prywatnych rzeczy. W użytkowanym przez nią biurku i szafie służbowej znajdowały się dokumenty skarżącej, niezwiązane z realizacją przypisanych jej zadań służbowych, a dotyczące działalności organizacji pozarządowej (okoliczność bezsporna, niekwestionowana przez skarżącą), które nie powinny być przechowywane w miejscu pracy. Z tego tytułu biorąc pod uwagę fakt, iż dokumenty te były wymieszane z dokumentami służbowymi, bezpośredni przełożony poinformował skarżącą, że rozdzielenia tych dokumentów dokona specjalna komisja powołana przez Starostę i po dokonaniu tej czynności skarżąca zostanie poinformowana”. Radny zwrócił uwagę na niektóre zapisy uzasadnienia m.in. „stawiła się” i „specjalna komisja”. Radny dał pod rozwagę kwestię rzeczy prywatnych w służbowym biurku, zapytał retorycznie czy p. Starosta nie ma swoich osobistych rzeczy w biurku, jeśli jest w pracy. Zapytał czy rzeczywiście trzeba powoływać specjalną komisję, aby sprawdzić, jakieś dokumenty. Radny powiedział, że „w razie zagrożeń dla dokumentów Starostwa np. odnośnie zarządzania czy tajemnicy owszem upoważnione są odpowiednie organy czy w sytuacji mającej znamiona przestępstwa ale nie woła się specjalnej komisji wtedy, gdy pracownik dostaje wypowiedzenie umowy i trzeba oddzielić rzeczy osobiste. Pracownicy posiadają przecież w biurkach swoje rzeczy osobiste. Tu została powołana „specjalna komisja”, ja nie znam p. Bernackiej nie obchodzi mnie sprawa umowy, ale takim uzasadnieniem jestem naprawdę zdumiony. Uważam, że brały górę emocje a zabrakło rozsądku”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski poinformował, iż zabiera głos, jako członek Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się omawianym projektem uchwały. Poinformował, iż w trakcie głosowania na posiedzeniu Komisji był „przeciwny” stanowisku zawartym w projekcie uchwały. 

„W tej sprawie jest tak, mamy skargę na Starostę a p. Starosta przedstawia nam projekt uchwały na podstawie opinii Komisji. Starosta, na którego skarga jest złożona przygotowuje uzasadnienie i myślę, że Starosta, który ma większość uzyska efekt taki, jaki jest dla niego najlepszy”.

W dokumentach, na których pracowaliśmy jest opinia radcy prawnego p. Mecenasa Błaszczyńskiego, cenię go za spójne, skrótowe i niezmiernie konkretne udzielanie porad. Radny z treści porady Mecenasa Błaszczyńskiego zacytował: „zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nierzetelne wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przepisy tej ustawy określają również organy kompetentne do załatwiania skargi. Stosownie do dyspozycji przepisu art.229 pkt 4 KPA do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty właściwa jest rada powiatu”.

Radny powiedział, że zgadza się z przedłożonymi komentarzami, że tylko ta część skargi mogła być rozpatrywana przez Radnych, ponieważ zarzuty karne czy kryminalne powinny być kierowane do sądu. „W tej sprawie powinniśmy się skupić nad tym czy nie ma opieszałości ze strony Starosty lub w innych działaniach, które mogły narazić skarżącą, tak jak tutaj zacytowałem, ale także nie tylko działań p. Starosty, lecz jak przytoczyłem „przez właściwe organy albo ich pracowników”. Ja bym tutaj nie wyłączał p. dyrektora, możemy sobie to wyobrazić, że będziemy się tu „odsyłać” – dyrektor zawinił, dostał takie polecenie, bo tak nie jest. Dyrektor jest kontrolowany przez Starostę, owszem nie było go w trakcie pewnych działań p. dyrektora, ale później był czas na ocenę i podjęcie stosownych działań. Ja bym nie odłączał w tej sprawie tego, co zrobił p. dyrektor od tego, że oceniamy w tym wszystkim p.Starostę”.

Jeśli chodzi o opieszałość i działania, które mogły narazić interes skarżącej. Nie ulega wątpliwości, że skarżąca złożyła w tej sprawie dwa pisma.  Na pierwsze nie dostała odpowiedzi i po dwóch tygodniach złożyła drugie i dopiero po drugim piśmie ta odpowiedź została sformułowana, której skarżąca nie odebrała pewnie, dlatego, że wtedy już złożyła sprawę do sądu. Dla niej bieg zdarzeń nabrał inny wymiar. Natomiast niezaprzeczalne jest, że p. Starosta nie udzielił odpowiedzi lub udzielał jej w sposób opieszały. Faktem jest także to, co powiedziałem wcześniej, skarżąca stawiła się, ale odmówiono jej udostępnienia rzeczy prywatnych. A można sobie przecież wyobrazić, że był to najlepszy moment, aby sprawę uporządkować, kiedy był pracownik i był chętny współpracować. Nie wiem, z jakich powodów odmówiono, jeżeli z takich jak cytował Pan Radny to podzielam, że idzie to w kierunku jakiegoś absurdu. W związku z tym dla mnie nie ma wątpliwości, że p. dyrektor zachował się w sposób nie do końca prawidłowy a p. Starosta, który miał przecież czas, bo wpływającą korespondencję czyta się na bieżąco w żaden sposób nie interweniował ani nie próbował tej sprawy zweryfikować, sprawdzić i zrealizować na rzecz osoby, którą wcześniej zwolnił. 

Nawiązując do tego co działo się na Komisji (głosowanie 3:1), o postawie 2 członków Komisji niewiele można powiedzieć, bo była to postawa trudna do podjęcia logiki. Natomiast w protokole Komisji, z którego dzisiaj sobie wynotowałem jest opinia jednego z Radnych „stoję na stanowisku, że skarga w stosunku do Starosty jest bezzasadna, bo trudno zastosować Kpa a pozostałe nie powinno mieć miejsca i być jakoś załatwione”. Radny powiedział, że właśnie w tej sprawie jest „jakieś pozostałe, co nie powinno mieć miejsca”, co nie było uzasadnione. Podchodząc do sprawy w sposób chociażby logiczny Starosta zachował się w tej sprawie w sposób niewłaściwy.

Radny nawiązał raz jeszcze do opinii prawnej, przytoczył fragment jej treści „nie miał udzielić skarżącej odpowiedzi na tę skargę” i powiedział, że nie wyobraża sobie, jeśli zostanie projekt uchwały przegłosowany, że skarga jest bezzasadna i to będzie cała odpowiedź na jej skargę.

Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek, który przedstawił na sesji Przewodniczący Komisji odnośnie regulaminu. Radny przytoczył cytat z posiedzenia Komisji i powiedział, że „z niego wynika, że ten regulamin to nie jest przywilej czy dobra wola, ale jest to obowiązek. Przytoczone tam było rozporządzenie Ministra Finansów oraz ustawa o finansach publicznych. Radny powiedział, że gdyby był regulamin to by do tego nie doszło.  Mam już nawet w tej sprawie podparcie kolejnym brakiem rozwiązań ustawowych w Starostwie Powiatowym. Dlatego z pełnym przekonaniem stwierdzam, że ta skarga w treści dotyczącej zachowań dyrektora oraz Starosty odnośnie odpowiedzi na pisma skarżącej oraz w zakresie postępowania z tą osobą jest jak najbardziej zasadna.  

Radny złożył wniosek o taką właśnie ocenę p. Starosty w tej sprawie i prosił o odrzucenie proponowanej uchwały. Jednocześnie prosił niezależnie od tego, jaka będzie decyzja w tej sprawie o udzielenie odpowiedzi skarżącej, że „przynajmniej w wyniku prac Komisji Rewizyjnej zobowiązujemy Starostę do wprowadzenia tego regulaminu, aby być może w przyszłości koleżanki i koledzy w analogicznych sytuacjach będą mogli się na tym regulaminie oprzeć i nie będą musieli pisać skarg”.

 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu p. Z. Romanowska wyjaśniła, że projektu uchwały i uzasadnienia nie pisał p. Starosta. W oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej poproszony został o to Radca Prawny i przy jej pomocy zostało to przygotowane. Pan Starosta nie przygotowywał uchwały w swojej sprawie.

Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że jest zapis w ustawie o finansach wymagający od nas prowadzenia kodeksu etyki. Ustawa mówi o instytucji kontroli zarządczej, jednym z elementów jest kodeks etyki, my mamy projekt takiego kodeksu, b. dokładnie zapoznałam się z tym kodeksem po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zapisy Kodeksu dotyczą głównie sposobu zachowania pracowników urzędu w stosunku do interesantów. Oczywiście i w stosunku do siebie, ale są to ogólne zasady typu: być w stosunku do siebie uczciwym, przyjaznym i w porządku się zachowywać. Natomiast nie ma zapisu, który można byłoby zastosować do sytuacji, która miałaby tu miejsce. Poza tym, jeżeli wymaga się właściwych zachowań ze strony dyrektora Wydziału i pozostałych pracowników do danej osoby to ta osoba również powinna się zachowywać w porządku. Na Komisji Rewizyjnej była o tym mowa. Gwoli wyjaśnienia p. Sekretarz poinformowała, iż „Pani Z. Bernacka przyszła do swojego Wydziału w czasie swojego zwolnienia lekarskiego, nieuprzedzała o tym, że w tym dniu przyjdzie. Jedyną osobą, która była w Wydziale, był p. dyrektor. Spakowane dokumenty po okresie wypowiedzenia, to kilka kartonów. Proszę mi wierzyć. Pan dyrektor wiedząc o tym, że jest szafa, w której są rzeczy p. Bernackiej jest jej biurko, kiedy miał swoje obowiązki do wypełnienia to uważacie Państwo, że w tym momencie powinien wszystko zostawić, powiedzieć proszę zabrać swoje rzeczy, te, które Pani chce. W tym czasie Pani była na zwolnieniu lekarskim, mogliśmy przewidywać, że jeszcze wróci do pracy. Czym byłoby uzasadnienie dla zabierania wszystkich swoich rzeczy? Można mieć wątpliwości”. Co do kodeksu etyki, o którym się mówi tak dużo, że rozwiązałby tego rodzaju problemy to proszę mi wierzyć, jestem zdania, że naprawdę nie. Bardzo dokładnie go przeczytałam. On będzie wdrożony, ale nie znaczy, że tego rodzaju sytuacje, jak ta można byłoby rozwiązać dzięki niemu bez problemów.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski i powiedział, „iż chciałbym mimo wszystko polemiczny głos wygłosić w stosunku do tego co Pan Radny Chocian powiedział. Jak najbardziej rozumiem intencję, że do wskazania prywatnych rzeczy komisji nie potrzeba, ale tu było wyraźnie stwierdzone, że były to dokumenty wymieszane, dokumenty służbowe Starostwa z dokumentami organizacji pozarządowej. To są zupełnie inne kwestie. Żeby bez późniejszych reperkusji prawidłowo zostały posegregowane do tego celu najlepszym rozwiązaniem było wyłonienie komisji. Myślę, że gdyby Pan Chocian miał taką samą sytuację zrobiłby dokładnie tak samo, żeby uniknąć pretensji o to, że jakieś dokumenty zginęły, że tam miały być a ich nie ma. Sądzę, że tutaj pracownicy Starostwa wykazali dużą troskę o to, by prawidłowo tę sprawę rozstrzygnąć. Ja bym z tego zarzutu nie czynił. 

Jeżeli zaś chodzi o sugestie dotyczące kodeksu etycznego to chcę powiedzieć, iż w dobrze funkcjonującym samorządzie takie kodeksy są wprowadzane, ale nie ma ustawowego nakazu. Są to oddolne inicjatywy, na które przychodzi czas w każdym samorządzie. Ja nie sądzę, żeby w naszym Starostwie były opory przed wprowadzeniem tego typu regulacji. Sądzę, że to powinno iść w parze z dokumentami, które funkcjonują w Radach. To nie jest tylko kwestia organu wykonawczego. Równolegle powinny być wprowadzane kodeksy zarówno pracownika danego urzędu, ale również i danej Rady. O takie regulacje od dawna już w środowisko, które ja reprezentuję postulowano i udało się w poprzedniej kadencji w samorządzie miejskim wprowadzić. Wszelkimi sposobami broniła się przed wprowadzeniem tego kodeksu Rada Miasta. Mam nadzieję, że może aktualna kadencja pod tym względem będzie bardziej podatna, życzliwa na wprowadzenie tego typu regulacji, które nie utrudniają a wręcz przeciwnie pomagają funkcjonować zarówno organowi wykonawczemu jak i uchwałodawczemu. Myślę, że tutaj powtórzę apel głoszony już od lat, iż jeśli wpłyną z naszego grona sugestie pod adresem organu wykonawczego to załatwmy to kompleksowo i również wprowadźmy taki kodeks, który będzie obowiązywał Radę Miasta i Radę Powiatu. Myślę, że jest to właściwy moment i jeśli się to tak skończy to na pewno wszyscy będziemy usatysfakcjonowani.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       11 Radnych

" Przeciw"                                                                                           1 Radny

" Wstrzymało się"                                8 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 11  głosami „za”, 1 głosem  „przeciwnym” i  8 głosami „ wstrzymującymi się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Ad. pkt 3e)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej poinformował, że w związku z rezygnacją jednego z członków Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Rada Miejska w drodze uchwały wskazała Panią Jolantę Gonta na nowego przedstawiciela samorządu miejskiego. W związku z ustawą o działalności leczniczej proszę o przyjęcie uchwały zmieniającej w celu uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja obradowała nad tym projektem uchwały i bez najmniejszych wątpliwości zaopiniowała go pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocianowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocian poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       21 Radnych

" Przeciw"                                                               ----------------

" Wstrzymało się”                                                   ---------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Ad. pkt 3f)          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2012 – 2015

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Kierownikowi POIK p. Monice Radwańskiej-Komosa w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Kierownik POIK p. M. Radwańska-Komosa powiedziała, iż Powiatowy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest odpowiedzią na znowelizowaną w 2010 roku ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nakłada na powiaty obowiązek opracowania i realizacji takich powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program został opracowany na lata 2012-2015. Zostały w nim uwzględnione wytyczne z krajowego programu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Krajowy program zakłada szereg działań i mnóstwo odpowiedzialnych podmiotów. Z programu tego zostały wybrane te zadania, które leżą w gestii powiatu. Program został opracowany przez POIK. W programie została uwzględniona diagnoza skali przemocy oraz do tej pory działającego systemu reagowania na przemoc w naszym powiecie. Diagnoza została przygotowana w oparciu o wyniki ankiet. Ankiety zostały rozesłane do wszystkich ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu sochaczewskiego, PCPR-u, policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zespołów edukacji.

Wstępnie przygotowany program został w dniu 16.12.br. przedstawiony przedstawicielom: policji, dyrektorowi szpitala, kierownikom ośrodków pomocy społecznej i pracownikowi PCPR. Wówczas do programu zostały wniesione uwagi przez osoby reprezentujące te środowiska a następnie zostały w nim uwzględnione.

Kierownik POIK omówiła poszczególne rozdziały Programu.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z programem i zaopiniowała go pozytywnie.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski powiedział, że zapoznał się z tym programem i należy docenić dużą pracę, jaką zespół wykonał przygotowując go Radzie. Jest bardzo ważnym by takie działania były zintegrowane, co w tym programie było ewidentnie widać. „Nasunęła mi się taka uwaga i spostrzeżenie, choć wiem, że program ma charakter otwarty i można go w trakcie o nowe elementy uzupełniać, że zabrakło w nim wyraźnego nawiązania, (co w innych programach, z innych powiatów występowało) do Mazowieckiego Programu. Taki przeskok z krajowego do powiatowego jest oczywisty, ale jest istotne, abyśmy się w mazowieckie priorytety wpisywali. Niezależnie od tego pojawiają się tam możliwości pozyskiwania środków, jeżeli nasz powiatowy program będzie zawierał elementy tego, co proponuje Mazowiecki Ośrodek Polityki Społecznej, który proponował ten program, to wówczas mamy możliwości, o czym była mowa, że możemy nowe źródła finansowania programu powiatowego „widzieć”. Myśląc o finansowaniu sugerowałbym, aby w niemałych środkach, jakie mają wszystkie gminy w naszym powiecie, znany jest mi zwłaszcza budżet miasta w tym względzie (są to duże środki) i byłoby wskazane by, np. w programach rozwiązywania problemów alkoholowych ten aspekt przeciwdziałania przemocy również znalazł swój wyraz, gdyż praktycznie nie da się rozdzielić problemów alkoholowych od problemów przemocy. One b. często idą w parze. Taki fundusz, którym dysponują gminy mógłby być bardziej od strony formalnej, instytucjonalnej, w części przeznaczany na działania, którymi zajmuje się POIK.

Pani Kierownik mówiła, że wystąpienia były, ale z każdym rokiem problem zaczyna być coraz bardziej dostrzegany, nadaje mu się coraz większą rangę i sądzę, że kolejne wystąpienia powinny znaleźć zrozumienie w kierowanych wnioskach do Rad Gmin.”

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka nadmieniła, iż szczegółowo zapoznała się z przedstawionym programem jak i wcześniejszymi programami. „Program jest b. dobrze zrobiony, być może są pewne niedociągnięcia, o których mówił mój przedmówca, ale oczywiście jest to pierwszy program. Cieszę się, że ustawodawca wymógł na nas taki program. Mam nadzieję, że program ten będzie realizowany. Pocieszającym jest fakt, że pierwszy raz widzę pełność programu. Zawiera on diagnozę, harmonogram działań, ewaluację i wszystko to, co powinno być w każdym programie. Raz jeszcze Radna podkreśliła, że ma nadzieję, iż będzie on skrupulatnie realizowany. Zgadzam się z tym, że on często idzie z problemem alkoholowym, ale nie tylko. Ostatnie badania statystyczne akurat wskazują na to, że jest coraz więcej przemocy w rodzinie, przemoc ta jest ukrywana, wiadomo, że rodzina często jest hermetycznym środowiskiem, do którego nie można dotrzeć. Pocieszające jest to, że są instytucje, takie jak POIK, PCPR oraz inni specjaliści. Pomoc widać często z miesiąca na miesiąc, jest się gdzie zwrócić i z tego skorzystać. Moje zdanie jest takie, że bardzo się cieszę, iż powstał taki program, zrobiony on jest dosyć dobrze i mam nadzieję, że będzie on realizowany.”

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2012 – 2015 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       21 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż kolejnym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego. W związku z powyższym pragnę ogłosić 20 minutową przerwę a Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej proszę o spotkanie się z Komisją i wypracowanie stanowiska.

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej J. Chocian powiedział, że to nie jest taka prosta sprawa jak Przewodnicząca Rady powiedziała. Zgodnie z art. 47 statutu, tu przytoczył treść tego artykułu i powiedział, „zwołanie posiedzenia Komisji jest niemożliwe z tego względu, że wiąże się to z dodatkowymi wydatkami budżetowymi Starostwa na administrację. Wiąże się to z budżetem. Komisja, aby to zaopiniować musi zapoznać się dokładnie ze statutem, z organizacją pracy Zarządu, ze strukturą związków i ze strukturą organizacyjną. To wszystko jest potrzebne, aby Komisja mogła wydać opinię w sprawie proponowanych zmian w statucie. Proszę Państwa to nie jest tak, że zmiana w statucie już jest i zaraz ma być. Komisja musi się nad tym zastanowić, ma nad tym popracować, zapoznać się z dokumentami i dopiero podjąć decyzję. Przewodniczący uznał, iż nie widzi możliwości zwołania posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 20 minutową przerwę od godziny 1550 do godziny 1610.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 3g)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej czy zwołał posiedzenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej J. Chocian powiedział, że już mówił, iż w tak nagłym trybie nie jest możliwe zwołanie Komisji w temacie, który wymaga informacji i materiałów oraz rozmowy z Przewodniczącym Zarządu. Jest to niemożliwe. „Pani Przewodnicząca ja b. proszę, abyśmy podchodzili do tematu poważnie, żebyśmy mogli ten temat na Komisji przedyskutować.  Bardzo proszę nie robić w trybie nagłym pewnych tematów, które są naprawdę ważne dla funkcjonowania powiatu i dla budżetu powiatu.  Proszę nie zmuszać Radnych do podejmowania takich decyzji, które działają na szkodę powiatu.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że pytała Przewodniczącego tylko o to czy zwołał Pan spotkanie Komisji.

 

Przewodnicząca poinformowała, iż Komisja jest tym „ciałem”, które opiniuje projekty uchwał, aby usprawnić prace na posiedzeniu Rady. „Ponieważ nie mamy opinii Komisji, zatem pytam – czy Rada Powiatu wyraża zgodę na procedowanie nad ta uchwałą bez opinii Komisji?”

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej J. Chocian powiedział, że rozumie do czego Pani Przewodnicząca zmierza. „W mieście w dniu dzisiejszym podejmowano uchwałę bez opinii Komisji, ale w statucie miasta jest zapis, który umożliwia Przewodniczącej procedowanie bez opinii Komisji. Proszę pokazać mi zapis w naszym statucie, który upoważnia Panią Przewodniczącą do podejmowania uchwał bez opinii Komisji. Jeżeli jest taki zapis, jaki ma miasto to proszę bardzo, możemy dalej procedować, dyskutować a jeśli nie to należy dalej ten temat (… we fragmencie nagrana wypowiedź jest niemożliwa do odsłuchania).

 (1.53.58)

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Panią Mecenas o zabranie głosu w tej kwestii.

 

Pani Mecenas G. Błaszczyk powiedziała, iż w statucie nie ma również zapisu zabraniającego procedowania Radzie w sytuacji, kiedy Komisja tego stanowiska nie wypracuje bądź nie zostanie zwołana. Musiałoby to być zabronione w statucie.

 

Przewodniczący Komisji J. Chocian zwrócił się do p. Mecenas stwierdzając, iż Komisja nie powiedziała, że nie chce się tym tematem zajmować. My chcemy się zajmować. Istotną sprawą jest to, czy Prezydium Rady pozwoli nam się tym zająć. Pani Przewodnicząca pyta się mnie czy zwołam posiedzenie? Tak zwołam, ale chcę mieć na to czas, na wyznaczenie terminu i godziny, miejsca i tematu posiedzenia. Tak się zwołuje posiedzenie Komisji. Ja nie mówię, że Komisja nie chce pracować, nad tym tematem debatować. My chcemy pracować. Ja Panią Przewodniczącą b. proszę, aby dała możliwość Komisji Statutowo-Regulaminowej tym tematem się zająć. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą, my prosimy i chcemy nad tym debatować.  Proszę Panią Przewodnicząca, aby nad tym tematem się pochyliła.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż ogłosiła przerwę i dała Przewodniczącemu Komisji możliwość zwołania Komisji. Pan nie zwołał Komisji, na której mógłby Pan otrzymać informacje, które Pana interesują.

 

Przewodniczący Komisji J. Chocian zabierając głos poinformował Przewodniczącą Rady, iż zwołuje posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej na dzień 03.01.2012r. o godz. 900. Zwołanie to skierował również do członków Komisji Statutowo-Regulaminowej informując, że posiedzenie to będzie dotyczyło tematu obecnie omawianego projektu uchwały.   

 

Przewodnicząca poprosiła o pomoc p. Mecenas.

 

Pani Mecenas G. Błaszczyk w wyjaśnieniu przytoczyła § 17 statutu i powiedziała, aby Rada przegłosowała, gdyż to był wniosek Radnego o przerwanie sesji. Jeśli takie są przeszkody w procedowaniu to należałoby przerwać sesję. Jeśli Rada nie zdecyduje, że są to przeszkody w procedowaniu to należy procedować dalej i kończyć tę sesję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zwróciła się do Radnego J. Chociana i zapytała czy jest to wniosek za przerwaniem sesji.

 

Radny J. Chocian odpowiedział, że nie jest za przerwaniem sesji. Powiedział, że zwołał tylko posiedzenie Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że nie ma wniosku o przerwanie sesji.

 

Głos zabrała Radna B. Fastyn, jako członek Komisji Budżetowej, która również powinna „pochylić się” nad tymi zmianami z racji tego, że powodują poważne zobowiązania dla naszego powiatu. Radna wnioskowała, aby proponowany punkt został wycofany z porządku obrad. Uzasadniła, iż ani jedna ani druga Komisja nie ma szans zapoznania się z dokumentacją, aby podjąć konstruktywną rozmowę i wypracować stanowisko na podstawie, którego pewne decyzje mogłyby być wprowadzone.  

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski powiedział, „że należy tu mieć pełną świadomość, iż przerwanie sesji nie wchodzi w grę, gdyż uchwały budżetowe, które były dzisiaj podjęte, jeżeli sesja nie zakończyłaby się dzisiaj to byłyby one nieprzyjęte. A to jest warunek, aby zamknąć budżet 2011 roku.  Proszę, aby ten pomysł nie funkcjonował wśród nas.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego zmian w statucie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              głosowało                                  10 Radnych

" Przeciw"                                                        11 Radnych

" Wstrzymało się”                                            ---------------

 

Wniosek został odrzucony.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała Radnych i poprosiła o wyrażenie zgody na procedowanie nad uchwałą bez opinii Komisji i poddała swój wniosek pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              głosowało                                  11 Radnych

" Przeciw"                                                        10 Radnych

" Wstrzymało się”                                             ---------------

 

Wniosek został przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski powiedział, że chciałby powtórzyć pytania, które zadał wcześniej, kiedy projekt tej uchwały był wprowadzany do porządku obrad i na te pytania ze strony Starosty nie dostał odpowiedzi.

Radny nadmienił, iż wcześniej procedowaliśmy nad budżetem, budżet, który wskazywał zadania, rzeczy, które chcemy podjąć w najbliższym roku w działaniach samorządu powiatowego. W tej chwili procedujemy nad uchwałą, która niesie skutki finansowe tak jak moi przedmówcy mówili i podkreślali. Ani Komisja Budżetowa nie opiniowała tego, jakie skutki finansowe ta uchwała przyniesie ani p. Starosta nie odpowiedział mi na pytanie o uposażenie i skutki finansowe w budżecie, który dzisiaj przyjmowaliśmy. Nie wiemy czy są zabezpieczone środki ze strony Starostwa na to uposażenie. „Chcę się podzielić z Państwem taką refleksją. Szanowni Państwo przykro jest, że dochodzi na tej sali do przepychanki, że mówimy o etatowym członku Zarządu z konkretnymi pieniędzmi, które będzie pobierał co miesiąc. Natomiast wcześniej zastanawialiśmy się w tym budżecie chociażby nad sprawami bezpieczeństwa, chociażby Komenda Powiatowa Policji – nasze zadanie. W innych samorządach, w gminach, w mieście na ten cel zaplanowane są kwoty: 100 tys., 60 tys. czy 80 tys. zł na wsparcie tych działań. U nas zero. Niedawno dyskutowaliśmy nad rangą powiatu, nad budową Komendy Powiatowej. Dzisiaj, jeżeli nie będzie miał powiat komendy, sądu, prokuratury to jego istnienie jest bezzasadne. Samymi etatami nie wypełnimy tej roli, jaką powiat powinien spełniać na mapie politycznej kraju w momencie, kiedy nie będzie spełniał roli, jaką mu ustawa o samorządzie powiatowym nakazała. Dzisiaj „lekką ręką” tworzymy etat, natomiast nie „pochylamy się” nad problemami, nad którymi powinniśmy się „pochylić”. Ja zgadzam się, że 120 czy 150 tys.zł to nie są duże pieniądze, ale jest to zaznaczenie tego, że interesujemy się tymi problemami w powiecie. Komenda Powiatowa czy Straż Pożarna czy jakieś środki w tym budżecie poza środkami znaczonymi wygospodarowaliśmy, dlatego chociażby, że „pochylamy się” nad problemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie zaplanowano nawet złotówki. Przyjmujemy programy, program bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wszędzie jest wszystko zapisane, monitoring, że się do tego przyłączamy tylko ze swojej strony nic w to nie chcemy z siebie zaangażować. Żeby się zaangażować nie wystarczą puste słowa na tej sali, trzeba wskazać, trzeba wesprzeć „słowa” materialnymi dodatkami. Chociaż symboliczne 10tys.zł na jedną pojedynczą kamerę, 50tys.zł, na to, aby Komenda Powiatowa Policji miała paliwo do samochodów. My nad tym się „nie pochylamy”, dla nas w tym momencie najważniejszym problemem jest, czy na pięciu członków Zarządu, w tym dwóch starostów etatowych jest potrzebny jeszcze jeden, a może na następnej sesji ukaże się kolejna uchwała, że może już dwóch jest potrzeba. Bo wiecie Panowie, jak wam się dzisiaj przyglądam, to jest mi przykro patrzeć, że raptem jeden będzie etatowym, a dwóch nieetatowych. Może idźmy od razu za ciosem i wpiszmy w tę uchwałę trzech etatowych członków Zarządu.

 

Z sali padł głos, aby Radny „nie podnosił” głosu.

 

Radny D. Dobrowolski powiedział, że ma prawo wypowiadania się, gdyż na to mu pozwalają głosy, które uzyskał w wyborach i reprezentuje mieszkańców i ich problemy.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego o kontynuowanie wypowiedzi.

 

Radny D. Dobrowolski zwrócił się do Przewodniczącej Rady i powiedział, że nie raz zwracał na to uwagę, by Pani prowadząc obrady dbała o to, aby autorytet tej Rady się nie obniżał. 

 

Radny D. Dobrowolski kontynuując wypowiedź powiedział, że w dniu dzisiejszym p. Poseł M. Małecki wskazywał nam na zagrożenia, że będą likwidacje powiatów. Które powiaty będą do likwidacji? Te, które nic nie robią. Po co mieszkańcom powiat? „Dzisiaj Panowie jesteście tacy odważni, to zapraszam na sesję w Iłowie, Młodzieszynie, Nowej Suchej, Brochowie. Stańcie przed tymi mieszkańcami i powiedzcie, że drogę to zrobimy może jak „Mikołaj przyleci” na następne święta wigilijne i nam worek pieniędzy przywiezie, bo my nie mamy nic.  Mamy na administrację. To nie są małe pieniądze. Kwota 10 mln.zł, jeżeli powiat zniknie „ze sceny” to sąsiedni powiat może powiedzieć damy tam 3mln. zł mniej na drogi i oni będą zadowoleni.

Jak mamy sprawować władzę administracyjną i utrzymywać powiat, jeżeli nie macie poparcia okolicznych gmin? My nic nie realizujemy, nie wykazujemy chęci do jakiejkolwiek realizacji. 

Było zapisane 100tys.zł na dokumentację drogi, „wycięto”. Jeżeli my wskazujemy, że chcemy „się pochylić” i zrobić dokumentację i oczekiwać środków, bo być może uda się je pozyskać a nie jesteśmy do tego przygotowani, to jak oni mają nas postrzegać. Może warto się zastanowić, po co tu jesteśmy powołani, czy po to żebyśmy się tu przepychali i tworzyli etaty? Jest to kolejny temat do polityki kadrowej. Ja mam pytanie do Pana Starosty. Panie Starosto jak Pan realizuje politykę kadrową. Szanowni Państwo z całym szacunkiem jestem za tym, aby pracownicy w powiecie i administracji byli dobrze wynagradzani, aby nie było wątpliwości”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wtrąciła, „również i my we wszystkich samorządach.”

 

Radny D. Dobrowolski zapytał Pana Starostę, jak realizowana jest polityka kadrowa? Czy zatrudnił Pan zdolnych, wykształconych ludzi, którzy mają pomysły na ten powiat, jeżeli kadra dotychczasowa tych pomysłów nie ma. Zdolnych, z pomysłami, pełnych energii, którzy chcieliby ten powiat podnieść trochę do przodu. Może się Pan pochwalić Panie Starosto takimi etatami świeżo utworzonymi i takimi ludźmi, których Pan zatrudnił. Bardzo chętnie bym się z tym zapoznał. Ja nie ingeruję w to. Pana polityka kadrowa należy do Pana, ale z tych ostatnich „zakupów kadrowych” to nic dobrego dla powiatu nie wyniknie.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian powiedział, iż nie będzie się powtarzał za przedmówcą, ale jest mu bardzo przykro i bardzo dziwnie. Wprowadza się nagle, w ostatni dzień roku temat, który wymaga głębokiej analizy i solidnego przemyślenia. „Dziwne, że jeżeli wprowadza się, tu zwrócił się do Przewodniczącej Rady, że jest ona naszym przedstawicielem, jest niejako po stronie Rady, jeżeli członkowie Komisji, Rady mówią, że ten temat trzeba procedować to nie znaczy, że nie przejdzie, bo i tak jest was 11 Radnych i tak to przegłosujecie, ale dajcie szansę przedyskutować, porozmawiać, żebyśmy z przewodniczącym Zarządu mogli porozmawiać a nie z wiceprzewodniczącym. Ja chcę z przewodniczącym Zarządu rozmawiać, Panie Starosto, ja z pełnym szacunkiem do Pana mówię, ja Pana tak bardzo szanuję, ale obserwuję i zastanawiam się, kto tu rządzi. Kto odpowiada za to, za politykę kadrową?

Jest mi b. przykro, przykro, że My, jako Radni spotykamy się i mówimy, że „słowa”, „słowa” oczywiście trzeba dyskutować, rozmawiać a z innej uwagi, ten który jest wybrany z nas, z Rady a Radnych wybrali mieszkańcy powiatu.  (… we fragmencie nagrana wypowiedź jest niemożliwa do odsłuchania).

Pani Przewodnicząca trzyma stronę Zarządu. Zarządu, któremu nie wiadomo, jaki cel przyświeca, nie jak tutaj wicestaroście J. Ciurze, przepraszam bardzo mnie polityka naprawdę nie interesuje. Ja nawet na spotkaniach po tej drugiej stronie mam swoje zdanie na ten temat. Jestem przeciwny. Ja chciałbym, aby mieszkańcy miasta wiedzieli, że jest radny w mieście i Starostwo wychodzi naprzeciw mieszkańcom oraz, że jest Starostwo, Zarząd i Rada Powiatu działa na rzecz mieszkańców powiatu.

I to, co przed chwilą powiedział o tym mój przedmówca, a mianowicie, że pracownicy, dyrektorzy Wydziałów Starostwa pracują na Was. Tam są potrzebne pieniądze, zasilić, pomóc do rozwiązania tego problemów a nie chcąc wzmacniać Zarząd by mieć większość. (… we fragmencie nagrana wypowiedź jest niemożliwa do odsłuchania).

Czas (2.14.34)

 

Wicestarosta  J. Ciura wtrącił, „a kto podpisał za odwołaniem Prezydium.”

 

Radny J. Chocian kontynuując wypowiedź powiedział, „a co rewanż”.

 

Wicestarosta J. Ciura powiedział „ nie, tylko pytam”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski powiedział, że działania Zarządu poprzez przedstawienie tej uchwały są nierzetelne, niegospodarne i niecelowe. Oczywiście przyświeca jej jakiś cel, który jest wskazany w projekcie uchwały. Ten cel to „stołek” dla kolejnej osoby. Tutaj chodzi „o stołki” tego, który będzie powołany, ale nie tylko, bo chodzi tu o więcej stołków. Chodzi tu o „stołek” Starosty, Wicestarosty, Przewodniczącej Rady Powiatu i całego Prezydium. Mamy wątpliwości, idziemy na skróty bez opinii, dania czasu, nie wiedząc właściwie, dlaczego, bo przecież można by to faktycznie zrobić za tydzień. Są sugestie również do tego czy przestrzegane jest prawo. Walka o „stołki”, którą symbolizuje ta uchwała była łamana. To się tyczy Pani Przewodniczącej i tutaj proszę o refleksje i przypomnienie sobie ostatnich wydarzeń. 

 

Jako Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość chcę powiedzieć, że nie ma uzasadnienia dla takich działań i na dzień dzisiejszy projekt, jaki Zarząd przedstawił nie ma uzasadnienia dla podejmowania uchwały o przedstawionej treści.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       11 Radnych

" Przeciw"                                                                                          10 Radnych

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta przez Radę 11 głosami „za”, 10 głosami „przeciw” przy braku głosów „ wstrzymującymi się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Ad. pkt 4            Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego w roku 2011

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu za rok ubiegły. Takie sprawozdanie otrzymali Radni na piśmie.

Przewodnicząca poprosiła zatem o przybliżenie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Sochaczewskiego dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych p. T. Jaworskiego.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2011 w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych p. T. Jaworski poinformował, iż zgodnie z art., który przytoczyła Przewodnicząca, Starosta jest zobowiązany przedstawić Radzie sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu sochaczewskiego za 2011 rok. Państwo Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach ja postaram się odnieść do niego pokrótce. Nie będę analizował całego sprawozdania, bo jest to wiele zapisanych stron i liczb a to przedłużyłoby moją relację. Dlatego będę się starał mówić krócej i o samej „esencji” tego sprawozdania. Jak w sprawozdaniu zapisano w związku z upływem poprzedniej kadencji Komisji w dniu 07 marca br. Państwo Radni przyjęli uchwałę o powołaniu Komisji. Następnie dyrektor przytoczył skład i zadania powyższej Komisji.

Dyrektor poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy, Komisja ma rolę bardziej opiniotwórczą a nie ma narzędzi prawnych, decyzyjnych. Stąd wiele stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu ma charakter bardziej opiniotwórczy aniżeli decyzyjny. Dyrektor powiedział, że „przybliży kilka „cyferek” i tak na str. 2 – zestawienie liczbowe wybranych kategorii przestępstw w 2011 r. jest takie niepokojące, że liczba przestępstw w stosunku do roku 2010 wzrosła, ale pocieszające jest to, że wzrosła wykrywalność. Nasza policja jest bardziej profesjonalna. Niepokojące jest dalej to, że wzrasta ilość kierowców, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. Tych przypadków było znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Policja prowadzi również działania profilaktyczne. Odniosę się do działania, skierowanego do osób starszych, ponieważ coraz częściej mamy przypadki wyłudzania pieniędzy od osób samotnych, starszych i policja prowadzi taką akcję profilaktyczną, konkretnie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy WSZiM w Sochaczewie. Temat bezpieczeństwa pożarowego pominiemy, bo tu w zasadzie temat ten jest skierowany do interwencji straży pożarnych. Straż pożarna interweniuje nie tylko, jeśli chodzi o pożary, ale również przy wypadkach drogowych.  Ilość interwencji wzrasta w stosunku do roku ubiegłego. W sprawozdaniu tym są przedstawione dane z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, ale tego nie będę omawiał. Myślę, że działalność Sanepidu przynosi znaczące efekty na terenie naszego powiatu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne. Z zakresu przestrzegania prawa budowlanego i przeciwdziałania katastrofom budowlanym również są przedstawione w tym sprawozdaniu. Nie będę dalej analizował tego sprawozdania, ponieważ bym Państwa zanudzał „cyferkami”, bo jest to wszystko szczegółowo zapisane, ale poruszę kilka spraw, które nie są ujęte w sprawozdaniu, a które miały i mają w dalszym ciągu ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Jak Państwo pamiętacie powiat sochaczewski a konkretnie trzy gminy” gmina Iłów, Brochów i Młodzieszyn przeżyły ogromny stres i traumę wywołaną powodzią, która nawiedziła gminy nadwiślańskie.  

Dobrze, że te nasze gminy tak nie ucierpiały, ale wynikiem tej powodzi było usuwanie skutków. Tu Państwu przytoczę konkretne cyfry. W roku 2011 zabezpieczono 1800mb. skarpy odwodnień   

wałów wiślanych tzw. siatką stalową ze względu na niszczenie wałów przez bobry. Wały leżące po stronie naszego powiatu były monitorowane i inspekcja stwierdziła na tym odcinku ok. 300 żeremi bobrów, które znajdowały się, w odwodnej części wału.

Policji należy złożyć podziękowania za monitorowanie wałów podczas wykonywania ich remontu. Monitoring był prowadzony ze względu na zakładaną siatkę stalową, która jest „łakomym kąskiem” dla złodziei.

Kolejny temat wiąże się z uszkodzeniami popowodziowymi i jest to remont drogi Suchodół-Władysławów, most we Władysławowie, most na kanale Łasica oraz droga Kamion-Witkowice – naprawa przełomów.

Dyrektor poinformował, że w dniu 30.11.br. otrzymaliśmy zaproszenie od inwestora do odbioru technicznego lewego wału wstecznego rzeki Bzury, który został b. mocno uszkodzony podczas powodzi w roku 2010. Wał ten jest posadowiony na gruncie kurzawkowym i pod wałem następuje przesiąkanie. W tym roku zostało wyremontowane 1100 mb tego wału. Został on wyłożony specjalna matą. Myślę, że mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie.

Kolejny temat, który chcę Państwu zakomunikować to testowanie od 01.12.br. przez okres trzech miesięcy tzw. platformy cyfrowej, którą przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej a polega to na tym, że po zalogowaniu dostajemy komplet materiałów informacji bieżących o zagrożeniach, które mogą w danym dniu nastąpić. Testujemy to przez trzy miesiące bezpłatnie a jeśli uznamy, że jest to nam przydatne w monitorowaniu zagrożeń to prawdopodobnie podpiszemy z IMiGW umowę. 

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które będzie zlokalizowane w straży. Jest porozumienie Starosty z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, mamy lokal, który zostanie wyposażony w sprzęt radiowy i w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w ciągu 12 godzin jesteśmy na bazie tzw. systemu stałych dyżurów obsadzić PCZK w systemie 24 godz.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych opracował w tym roku nowe plany operacyjne funkcjonowania powiatu sochaczewskiego w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny, który został zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego. Są to plany na wypadek wojny, są one zastrzeżone. W I półroczu br. zostały wykonane nowe plany przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby militarne. Plany te były tworzone wspólnie z gminami i miastem Sochaczew”.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego T. Przywoźnemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego T. Przywoźny poinformował, iż Komisja nie opiniowała Sprawozdania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian poinformował, iż „Komisja była zaznajomiona z tym tematem, omawialiśmy te tematy. Miałem swoje uwagi, co do tego Sprawozdania. Wynika z niego, że pracowały tylko służby, ja dowiedziałem się ze sprawozdania Sanepidu jak szeroki zakres prac ma Sanepid. Dowiedziałem się również, jakie działania prowadzi policja i straż pożarna. Jakie działania podejmują inne służby.

Jeśli chodzi o Komisję to przyjmując program na następny rok powiedziałem, że jest to program „pobożnych życzeń”.  W ciągu roku z tego programu nic nie jest robione, kompletnie. Nie wiemy nawet ile było posiedzeń, kto w nich uczestniczył i jakimi tematami zajmowano się na Komisji, której przewodniczy Pan Starosta Koryś. Nie mówię tu pod adresem Pana Starosty, ale to, co tu jest napisane to nic nie zrobiono”.

Radny odniósł się do zapisów sprawozdania i powiedział „Starosta zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Porządku i jest ona powołana. Do zadań Komisji należy: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu – proszę Państwa rok czasu minęło a my mamy tylko sprawozdanie ze służb a nie z Komisji.

Następnie Radny przytoczył dalsze zadania Komisji, które nakłada art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym m.in.

- przygotowanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży,

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży,

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań,

- opiniowanie, zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

- Komisja pracuje w oparciu o roczny plan pracy,

- posiedzenia ustala się nie rzadziej niż jeden raz w kwartale,

- do końca stycznia następnego roku kalendarzowego komisja składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie to ukaże się w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego”.

 

Radny po przytoczeniu zapisów powiedział, „jak tu mówić o bezpieczeństwie skoro nie ma środków na bezpieczeństwo, tak jak powiedział Radny Dobrowolski nawet złotówki nie zaplanowano w budżecie. Radny powiedział również, że jak się rozmawia w gminach i w mieście to się mówi, że są to powiatowe jednostki, powiatowa straż, powiatowa komenda policji. Tak to zostało przypisane. Natomiast miasto znajduje środki, aby to bezpieczeństwo poprawić, tu chodzi o życie ludzi o bezpieczeństwo mieszkańców gmin, miasta, całego powiatu. A tutaj w innych sprawach znajduje się środki budżetowe, na dodatkowe etaty, na roztrwonienie pieniędzy, ale na poprawę bezpieczeństwa nie ma nic. Jest tu p. Żelichowski, który był wiceburmistrzem niech powie jak przekazywano pieniądze na patrole policji i ile osób dziękowało za to, że widać policję, że czują się bezpieczniej itd. Tak samo jest w gminach. Trzeba tylko zobaczyć, jaka jest sytuacja finansowa policji. Na to proszę Państwa nie ma. Niestety”.  

Radny powiedział, że „wg niego po przeczytaniu tego sprawozdania to ta komisja jest, bo jest. Ustawa nakazuje i ma być. Radna A. Ulicka jak głosowała za programem, miała wielkie nadzieje, jak komisja będzie pracowała, jakie będą osiągnięcia w „rozkręcaniu” powiatu. Co zrobiliśmy?

Odpowiedzmy sobie na pytania sami, a może Starostowie sobie odpowiedzą”.

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka powiedziała, że oddawała swój głos mając nadzieję, że to nie jest program „pobożnych życzeń” tak jak mówił Radny J. Chocian. Muszę z przykrością stwierdzić, że komisja została powołana prawie rok temu, nie były to na pewno spotkania raz na kwartał, czyli co najmniej ile powinniśmy się spotykać. Ja apeluję, abyśmy częściej się spotykali w tych kwestiach, mogę powiedzieć, że to sprawozdanie jest sprawozdaniem służb, które wykonują masę pracy. Pokazane zostało jak to wszystko działa, to nie jest tak, że po to są służby oczywiście, aby wykonywały tę pracę, ale po to się pisze programy, aby wypracować wspólne zdanie tak jak powiedział dyr. Jaworski. Komisja jest przede wszystkim komisją opiniotwórczą. Aby można było tworzyć opinie trzeba rozmawiać i wypracować jakąś opinię. Jak ją można wypracować, jeżeli było jedno spotkanie?  

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek powiedział, że w tym sprawozdaniu jest taka informacja, że komisja zajmowała się oceną przygotowania Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego do zwalczania powodzi. Myślę, że dobrze, iż tym się zajmowała, ale cała północna strona naszego powiatu leży nad rz. Wisłą. To też jest dobrze, bo są ładne tereny, jest miło i zielono w tej chwili jest mało wody i jest wszystko super. Gminy zostały uznane za podtopione, dostaliśmy trochę pieniędzy i tak naprawdę buduje się drogi, które mają służyć do ucieczki ludzi. Ja tak uważam, że służyły będą do ucieczki ludzi. Prawdą jest, że regulowanie rz. Wisły nie jest zadaniem powiatu, nie jest również zadaniem gmin, ale potem wszystko to spoczywa na mieszkańcach. My powinniśmy tych mieszkańców bronić. W jaki sposób? Uważam, że komisja nie tylko, że rozpatruje, ale powinna stawiać pewne wnioski.  Te wnioski powinny być kierowane do służb odpowiedzialnych za rz. Wisłę po to, żeby ci ludzie, którzy mieszkają nad samą rz. Wisłą czuli się bezpiecznie. Szanowni Państwo, tam zrobiono niewiele robót.  Bardzo dobrze, że położono część siatki, że zajęto się bobrami, ale tak naprawdę zrobiono b. niewiele. Tam każde następne ulewy, następna powódź może być b. groźna. W dniu dzisiejszym w Słubicach odbyło się spotkanie mieszkańców gmin w sprawie budowy przegród dolinowych w Dobrzykowie. Tak naprawdę ta przegroda może spowodować, że w przypadku powodzi woda dojdzie do gminy Iłów, woda się po prostu cofnie. Myślę, że w przyszłym roku 2012 Komisja powinna zająć się rzetelna oceną i wołaniem o pomoc w kwestii rozwiązania regulacji rz. Wisły. Trzeba z tym coś zrobić, albo pozostawić naturze lub jakieś pieniądze przeznaczyć, aby rz. Wisła była regulowana. Szanowni Państwo tamci mieszkańcy żyją cały czas w strachu. Oni nie wiedzą czy wały będą kiedyś poprawiane, czy będzie regulacja rz. Wisły czy nie. Jak rozmawia się z tymi mieszkańcami to mówią, że oni cały czas żyją w obawie. Myślę, że my, jako samorządowcy też powinniśmy mieć własne zdanie i nie bać się mówić o problemach naszych mieszkańców. Tutaj trzeba dokonać rzetelnej oceny, przyjąć nawet może stanowisko, aby bronić zamieszkałych nad rz. Wisłą ludzi i ich dobytku.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

W odpowiedzi głos zabrał Starosta T. Koryś. Starosta powiedział, że po części zgadza się z uwagami Państwa Radnych, co do zajęcia się tak ważnym tematem. Komisja powstała pod koniec kwartału br. Odbyła 3 posiedzenia i myślę, że statutowy obowiązek spełniliśmy. Cenimy wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej, Radnego A. Grabarka i Radnej A. Ulickiej. Myślę, że powinniśmy przywrócić tę dobrą zasadę, która obowiązywała w poprzedniej kadencji. Powinniśmy zapraszać również całą stałą Komisję Bezpieczeństwa Rady Powiatu na posiedzenia Komisji przy Staroście.    

„Dobrze byłoby, abyśmy wspólnie z Komisją Rady uczestniczyli w odbiorze odcinka wału lub możemy zrobić wspólne wyjazdowe spotkanie, aby ktoś nam pokazał dokonania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gmin zalewowych.

Kwestie, które poruszał Radny Grabarek to one się trochę nakładają z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Tam właśnie koncentrujemy się na zadaniach, o których mówił Radny a mniej na tej Komisji przy Staroście. Nie widzę przeszkód, aby przenosić te problemy z Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście”.

Uwagi przyjmuję, uważam, że są cenne i są do umieszczenia w planie pracy na 2012 rok.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  podziękowała Staroście za przyjęcie uwag wymienionych w dyskusji i powiedziała, iż myśli, że kiedy będziemy nad następnym sprawozdaniem procedować to już wszystko będzie w porządku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż obrady opuścił Radny Sz. Ziółkowski. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

 

Ad. Pkt 5       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2012 roku

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż projekt Harmonogramu Radni otrzymali w materiałach na sesję. Przewodnicząca zaproponowała, aby nie odczytywać projektu Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2012 roku i stwierdziła, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do dalszego procedowania.

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż przedstawiony Harmonogramu zawiera zadania wynikające z zadań okresowych samorządu powiatowego a także debaty problemowe dotyczące: służby zdrowia, oświaty, zapobiegania przestępczości oraz ochrony zabezpieczenia obywateli jak również funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg i budżetu.

Harmonogram ten w ciągu roku będzie mógł ulec zmianie w miarę potrzeb stawianych przed samorządem powiatowym.

Projekt Harmonogramu został uzgodniony z Prezydium Rady, dyskutowaliśmy ze Starostami i żadna Komisja ani Wydział nie wniosły propozycji do powyższego Harmonogramu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego Harmonogramu.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała powyższy Harmonogram pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2012 roku poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

Harmonogram pracy Rady Powiatu w 2012 roku został przyjęty przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Harmonogram w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

 

 

Ad. pkt 6            Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali plan kontroli Komisji Rewizyjnej i plany pracy 7 stałych Komisji Rady w materiałach na sesję. Przewodnicząca zaproponowała, aby nie odczytywać rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok i stwierdziła, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2012 rok.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała roczny planu kontroli na 2012 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie i plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż Rada zatwierdza powyższe plany i nie może zgłaszać do nich poprawek.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2012 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

Roczny planu kontroli na 2012 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Roczny plan kontroli  w załączeniu – Załącznik Nr 14.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pedziejewska zaproponowała Radzie, aby zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2012 zostało dokonane w czasie jednego głosowania. Nadmieniła, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok następujących Komisji:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświa   ty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                             --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok w załączeniu – Załączniki od Nr 15 – do Nr 21.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż obrady opuścił Radny A. Grabarek. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Ad. pkt 7        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż ten punkt został zrealizowany na poprzedniej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że umieszczenie tego punktu w porządku obrad jest wymogiem statutowym. Ponieważ sesja poprzednia miała miejsce w dniu dzisiejszym Przewodniczący Zarządu  nie ma informacji w tym punkcie.

 

 

 

Ad. pkt 8.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż ten punkt został zrealizowany na poprzedniej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że umieszczenie tego punktu w porządku obrad jest wymogiem statutowym. Ponieważ sesja poprzednia miała miejsce w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady nie ma informacji w tym punkcie.

 

Ad. pkt 9        Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.     Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska powiedziała, iż tak jak Pan Starosta wcześniej mówił, kiedy był obecny Poseł Maciej Małecki, że jest opracowane stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zamiaru likwidacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Sochaczewie. 

Przewodnicząca poinformowała, iż gminy naszego powiatu również podejmują takie stanowisko.

Przewodnicząca Rady Powiatu porosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu o odczytanie proponowanego stanowiska.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał treść proponowanego stanowiska Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Sochaczewie i utworzenia w jego miejsce Wydziałów zamiejscowych: cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Radę o przyjęcie powyższego stanowiska.

 

Rada Powiatu w Sochaczewie przyjęła powyższe stanowisko przez aklamację.

 

Stanowisko w załączeniu – Załącznik Nr 22.

 

 

Ad. pkt 12.         Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1730.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 

Po zakończeniu obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska powiedziała, że chce w imieniu Prezydium Rady złożyć życzenia na nadchodzący rok.

„W nadchodzącym roku 2012 niechaj się wszystko Państwu darzy a podejmowane działania niech zwieńczą sukces i satysfakcja. Życzę Państwu pogody ducha, wewnętrznej harmonii a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin.

Kto z Państwa życzy wypić z nami szampana to bardzo proszę.  Jest to taki czas, że możemy wypić szampana”.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-22 14:18:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 14:18:04
  • Liczba odsłon: 1345
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460366]

przewiń do góry