Uchwała Nr  V/25/2011

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Prezesa Zarządu tego Funduszu w wysokości 1.075.333,00 zł, przeznacza się w 2011 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

 

1)      finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu                   -  720,87 zł. 

                                                                            

2)      dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
                                                                                            - 739.800,00 zł.   

                                                                                                                                   

3)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

     w turnusach rehabilitacyjnych                                             -   53.000,00 zł.

      z tego:

     - 13.000,00 dla beneficjentów projektu „Czas na     samodzielność”, współfinansowanego  ze środków EFS.

     - 40.000,00 zł dla osób w wieku do 16 roku życia oraz osób w wieku   16-24 lata uczących się i niepracujących.

 

4)      dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób

niepełnosprawnych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów                                                                           -  281.812,13 zł.       

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2011r. w wysokości 1.075.333,00  zł istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            W przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania.

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-01 15:17:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 15:17:59
  • Liczba odsłon: 1415
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460069]

przewiń do góry