Uchwała Nr XV/79/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata  2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie


Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.460.593 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 586.035 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi                   71.715.958 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 881.492 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 586.035 zł.   Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.009.457 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 579.101 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.706.501 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.932.494 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu    o łączną kwotę 482.261 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.536.137 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.224.816 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 482.261 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.090.306 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.707.678 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10.445.831 zł,

3. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę 1.575.675 zł. Pan przychodów po zmianie wynosi 6.378.750 zł.

 

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W programie pod nazwą „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” wprowadzono zwiększenie w kwocie 22.791 zł. Łączne nakłady finansowe 503.813 zł. Plan na 2012 rok 357.230 zł.

 

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

W zadaniu pod nazwą „Zakup koparko – ładowarki” wprowadzono zwiększenie w kwocie 35.000 zł. Łączne nakłady finansowe – 155.000 zł. Plan na 2012 rok 95.000 zł.


wieloletnia_prognoza_finansowa_wg_budzetu_11.04.2012.pdf

wieloletnia_prognoza_finansowa_wg_przeplywow_finansowych_11.04.2012.pdf

wpf_przedsiewziecia_-_limity_11.04.2012.pdf

wpf_przedsiewziecia_-_wykaz_11.04.2012.pdf

wpf_przedsiewziecia_-_zbiorczo_11.04.2012.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-07 13:05:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 11:14:38
  • Liczba odsłon: 1347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460515]

przewiń do góry