XXVI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie      23 września 2008r.

Protokół Nr XXVI/ 2008

 

 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 23 września 2008 r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,

b)     projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie „Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie.

6.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 15 kwietnia 2008r. do 11 lipca 2008r.

7.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2008 roku.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXVI / 2008

 

 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 23. 09. 2008 r. o godz. 12 00

 

W posiedzeniu XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 23. 09. 2008r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli: Radna Jolanta Popiołek i Radny Wiesław Domagalski.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny J. Łopata.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                  Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                               w/z p. Piecka

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                  Joanna Kamińska

Kierownik POIK                                                                                      Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                            Julia Jakubowska

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie                              Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Robert Szewczyk

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         w/z Anna Syperek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

 

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                     Iwona Paczkowska

Redakcja Echo Powiatu                                                                             Andrzej Wach

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXVI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Jan Łopata.

Usprawiedliwienie Radnego Jana Łopaty w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXVI sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXVI Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXVI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.
 5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,

b)      projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie „Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie.

 1. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 15 kwietnia 2008r. do 11 lipca 2008r
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2008 roku.
 3. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXV sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. poprosił Panią Skarbnik T. Pawelak.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r. w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że chciałaby uzupełnić dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za I półrocze 2008 roku.

Określony w uchwale budżetowej na 2008 rok plan dochodów w kwocie 47.672.084 zł zwiększony został do dnia 30 czerwca 2008 roku, o  kwotę 11.731.572 zł tj. do wysokości 59.403.656 zł i wykonany w kwocie 31.352.602 zł tj. 52,77%.

Na zwiększenie w kwocie 11.731.572 zł składają się następujące pozycje:

1. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.790.586 zł z przeznaczeniem na:

            -   140.586 zł – dokończenie inwestycji drogowej z roku 2007 – ul. Gawłowska.

            -   200.000 zł – na przebudowę drogi Plecewice-Plecewice.

            -   400.000 zł – na przebudowę drogi Wypalenisko-Zosin.

            -   400.000 zł – na przebudowę drogi Paprotnia-Teresin-Szymanów.

            - 1.500.000 zł – na inwestycję  pn. „Przebudowa ciągu drogowego- ul. Młynarska.

            -    150.000 zł – środki dla Zespołu Szkół Specjalnych.

2. Środki pozyskane na drodze porozumień z Gminami – kwota 1.050.695 zł w tym:

            - Urząd Gminy Teresin – 400.000 zł.

            - Urząd Gminy Sochaczew- 650.695 zł.

3. Środki pozyskane dla ZOZ „Szpital Powiatowy” na zakup mammografu – 314.285 zł.

4. Wzrost subwencji oświatowej o kwotę 3.931.585 zł – z przeznaczeniem w 100% na wydatki      w oświacie.

5. Wzrost dotacji o 365.579 zł w tym :

            - 192.579 zł – dotacja na wydatki bieżące w KPPSP w Sochaczewie.

            - 173.000 zł – dotacja na opłacenie składek zdrowotnych od bezrobotnych z powiatu                                       sochaczewskiego – realizowane przez PUP.

6. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 347.300 zł – przeznaczone na wyrównanie standardów     w PUP.

7. Dotacja z PFOŚiGW w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem dla:

            - ZS RCKU w Sochaczewie – 50.000 zł.

            - ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie – 20.000 zł.

            - PZD w Sochaczewie – 15.000 zł (czyszczenie pasa drogowego)

            - KPPSP w Sochaczewie - 25.00 zł.

8. Dotację na zakup samochodu podnośnika dla KPPSP, Powiat otrzymał w wysokości-       810.000zł w tym:

            - 400.000 zł – Urząd Wojewódzki.

            - 200.000 zł – Urząd Marszałkowski.

            -   50.000 zł – WFOŚiGW.

            - 160.000 zł – Urząd Miasta i z Urzędów Gmin.

9. Dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości – 70.000 zł na     modernizację dróg.

10. Zwiększenie za zajęcie pasa drogowego o kwotę 313.000 zł – środki przeznaczone na      remonty dróg.

11. Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – jako uzupełnienie     wkładu własnego na inwestycje – 1.586.873 zł.

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 według uchwały budżetowej wynosił - 49.868.828 zł, a po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł na dzień 30 czerwca 2008 r. – 61.513.400 zł i wykonany został w kwocie 24.848.993 zł tj. 40,39%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w 44,36 % a wydatki majątkowe w 15,01%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu w stosunku do planu rocznego spowodowane jest tym, iż termin realizacji wszystkich inwestycji drogowych oraz budowlanych przewidziany jest w II półroczu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami.

Kredyty i pożyczki do spłaty oraz wykup obligacji w 2008 roku wynoszą 2.878.256 zł.

Na dzień 30.06.2008 roku spłacono kwotę 413.578,62 zł. Pozostała kwota przypada do spłaty w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2008r. stan zadłużenia Powiatu wynosi 8.884.544,37 zł, a więc zadłużenie Powiatu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 14,95%.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał treść Uchwały Nr 250/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2008 roku  wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2008 roku wraz z uzasadnieniem.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie informacji za I półrocze 2008 roku poprosił jej Przewodniczącego Andrzeja Chełpińskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 września br. zajmowała się opiniowaniem przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2008 roku. Komisja zapoznała się z  opinią RIO, która jest pozytywna i wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Powiatu Pani T. Pawelak i Wicestarosty Sochaczewskiego Pana Piotra Osieckiego. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przebieg wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej poprosił jej Przewodniczącego Z. Pakułę.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, że Komisja zajmowała się opiniowaniem informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w dniu 22 września br.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż należą się podziękowania dla Zarządu Powiatu, iż dochody  budżetu Powiatu w I półroczu br., zwiększyły się względem planu o kwotę ponad 11 mln.zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja analizowała realizację budżetu za I półrocze 2008 roku.

Na posiedzeniu obecni byli: Wicestarosta P.Osiecki, Skarbnik Powiatu T. Pawelak, Dyrektor PZD M. Dębowska oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz.

Komisja szczególnie omówiła wydatki inwestycyjne i remontowe. Po zapoznaniu się z opinią RIO oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za I półrocze 2008 roku.

Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że w I półroczu 2008 roku wykonano szereg prac remontowych w placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz w DPS , na który sporządzana jest dokumentacja. Wykonano również wiele kilometrów dróg a było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami naszego powiatu. Niemniej radni powiatowi z terenu miasta z pewnym niepokojem przyjmują fakt, że inwestycji na drogach powiatowych  na terenie miasta jest bardzo mało, ale cieszy fakt, o którym zapewnia Wicestarosta P. Osiecki, że inwestycja mostowa w ciągu ul. Młynarskiej nie jest zagrożona i w przyszłym roku będzie realizowana.

Wskaźniki przedstawione w informacji mówią, że budżet w I półroczu 2008 roku jest realizowany prawidłowo.

Komisja gratuluje i życzy, aby budżet w II półroczu również był realizowany w takim tempie i aby wzrastał, szczególnie jeśli chodzi o  pozyskiwanie środków z zewnątrz. Zadłużenie powiatu wynosi ponad 14% i jest ono niewielkie w porównaniu z tym z przed trzech lat.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Zarządowi Powiatu wykonania budżetu w I półroczu i życzył takiego wykonania w całym roku 2008.

 

 

Ad. pkt 5 a)   Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Radnej H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż zawarte zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetowych to zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o sumę 682.739zł.

Na kwotę tę składają się następujące pozycje:

·         7.431 zł - to otrzymana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieżące.

·         2.000 zł – środki uzyskane z odsetek bankowych przez PINB przeznaczone będą na wydatki bieżące.

·         84.000 zł – dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

·         20.000 zł – na mocy Umów zawartych pomiędzy gmina Rybno i Gminą Iłów a Powiatem Sochaczewskim przyznane zostały dotacje na zakup samochodu podnośnika dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w tym: Gmina Iłów – 15.000 zł, Gmina Rybno – 5.000 zł.

·         5.191zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dla KPPSP w Sochaczewie na wydatki bieżące.

·         5.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonych odsetek bankowych w KPPSP.

·         209.837 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących oraz wzrostu zadań polegających na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych.

·         23.218 zł – są to środki otrzymane na sfinansowanie w ramach reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli.

·         120.000 zł – dotacja na zadanie w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej. Ze środków tych sfinansowana będzie częściowo faktura za dokumentację projektową na rozbudowę DPS w Młodzieszynie.

·         19.220 zł – środki przeznaczone na wydatki bieżące w DPS w tym 12.600 zł z otrzymanej dotacji i 6.620 zł z najmu dzierżawy, odsetki bankowe.

·         72.624 zł – dotacja z  przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

·         73.386 zł kwota otrzymana na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu pn. wzmocnienie kadrowe PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

·         O kwotę 35.832 zł dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu – Pani Pawłowa oraz remonty lokalu mieszkalnego – rodzina Pani Łagoda.

·         z WFOŚ i GW w Warszawie, Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 15.000zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei Strugi-Marianów.

·         Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały umorzone ostatnie 3 raty  zaciągniętej pożyczki w 2003 roku na modernizację kotłowni w wysokości 21.674zł. Jednocześnie kwota ta zwiększa wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg z przeznaczeniem na opracowanie opinii do wykonanych ekspertyz i koncepcji przebudowy, parametrów mostu oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Dokumenty te wykonane będą przez Politechnikę Warszawską.

 

Zostały urealnione zapisy w załączniku nr 3a do Uchwały pod nazwą „Zadania inwestycyjne  na 2008 rok”.

Dodano nowe zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3810W – Wszeliwy-Bargowie.

Środki na to zadanie pochodzą z przesunięcia wolnych środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Kozłów Biskupi – Zakrzew.

Wprowadzono zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Szeligi-Leonów-Okopy-Wikcinek przy udziale finansowym gminy Nowa Sucha w wysokości 10.000 zł.

Ze względu na możliwość pozyskania dodatkowych środków na renowacje elewacji i okien budynku Domu Dziecka w Giżycach dokonano wprowadzenia tego zadania do załącznika inwestycyjnego na rok 2008. Koszt zadania 160.000 zł.

Zostały zmniejszone łączne koszty finansowe zadania pn. Budowa DPS do kwoty 8.000.000 zł ze względu na otrzymane kosztorysy projektowe.

W związku z powyższym zmniejszyły się zapisy wkładu własnego w kwocie 210.000 zł – środki te zostały zdjęte z zapisów przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z możliwościami złożenia wniosku w ramach Programu operacyjnego – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, w załączniku limity na wieloletnie programy inwestycyjne dopisano zadanie pn. Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa ZOZ Szpital Powiatowy w Sochaczewie na kwotę 5.541.472 zł. Środki te zapisane są na lata 2009 kwota 1.257.820 zł i na rok 2010 kwota 4.283.652 zł.

Urealniono również plany finansowe rachunków dochodów własnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w dniu wczorajszym i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 6 b)  Uchwała w sprawie projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej  „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie „Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Na sesję przybyła Radna Jolanta Popiołek. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, iż w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko funkcjonuje XV priorytetów a jednym z nich jest priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

W ramach tego priorytetu wyodrębniono działanie rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Nasz Szpital Powiatowy skłania się do złożenia wniosku w ramach tego działania a wartość ogólna tego wniosku wynosi 5.541.472 zł. Zasady dofinansowania są w stosunku 85%:15%. Udział własny to 15%.  Realizacja tego zadania, to lata 2009 – 2010. Stosowne uchwały podjęła Rada Społeczna SP ZOZ  „Szpital Powiatowy”. Uchwała akceptująca ten projekt umożliwi złożenie wniosku aplikacyjnego przez nasz szpital.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wysłuchała wyjaśnień Wicestarosty P. Osieckiego i Dyrektora Szpitala p. Franciszka Pasiaka i rekomenduje powyższy projekt uchwały do podjęcia jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja wyraża opinię jednogłośnie, pozytywną wraz z życzeniami dla dyrektora szpitala - pomyślnej realizacji tego zadania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie projektu ZOZ „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie „Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt 6.                   Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 15 kwietnia 2008 roku do 11 lipca 2008 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z Głównymi kierunkami pracy i sposobami realizacji zadań Rady Powiatu w okresie III kadencji, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie 2 razy do roku przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, Informację z wykonania uchwał.

Radni otrzymali pisemną Informację, przyjmę tu takie założenie, iż jeśli  Państwo  będą sobie życzyli dodatkowych informacji, to Pan Starosta udzieli odpowiedzi a jeśli nie to przyjmiemy ją do wiadomości.

 

Pytań nie zgłoszono. Informacja została przyjęta przez aklamację.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 8.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10min. przerwę od godz. 1255 do godz. 1305 .

 

 

Ad. pkt 7.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w  I półroczu 2008 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2008. Następnie poprosił Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie j informacji.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski poinformował, że od ubiegłego roku nastąpił znaczący spadek bezrobocia w powiecie sochaczewskim, co przekłada się na bezrobocie na Mazowszu i w całym kraju. Bezrobocie w naszym powiecie wynosi ok. 10%. Na koniec maja br. Stopa bezrobocia wynosiła poniżej 10% a na koniec sierpnia 8,4%.

Bezrobocie spada w dalszym ciągu a przyczynami są m.in. wzrost PKB jak i wprowadzenie nowych standardów, przy których trochę inaczej wygląda współpraca z bezrobotnymi. Duża część osób zarejestrowanych w PUP to osoby, które rejestrują się tylko dlatego, aby mieć opłacona składkę zdrowotną.

W PUP często zarejestrowane są osoby bezrobotne mające ten status od wielu lat. Proponowaliśmy tym osobom pracę ale często nie mogliśmy skorzystać z sankcji, bo nie było możliwości skreślenia takich osób z rejestru, w sytuacji, kiedy odmawiali pracy. Obecnie możemy egzekwować sankcje a osoba może uzyskać status bezrobotnego po 90 dniach, od kiedy się zarejestruje. Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją dotychczasowej ustawy ale z tego, co  słyszę projekt ten prawdopodobnie upadnie, ze względu na brak prawnych uzgodnień np. z Ministrem Finansów. Nie są to dobre informacje, gdyż wiązaliśmy pewne nadzieje z tą nowelizacją a jeśli jej nie będzie, to nie wprowadzimy wielu standardów np. zwiększenia ilości pomieszczeń, co wiąże się z kosztami czy poprawy bazy informatycznej.

Inne nasze przedsięwzięcia to: pozyskujemy środki na wyposażenie Urzędu Pracy i na następne kioski multimedialne oraz będziemy rozwijali system SEPI.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2007 roku w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż obrady opuścił Radny Ryszard Ambroziak. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni przyjęli powyższą informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w  I półroczu 2008 roku.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, a jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to udzieli na nie odpowiedzi.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad pkt  9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących sesjach, uroczystościach i imprezach:

 

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie,

-       Powiatowych obchodach święta Policji w Sochaczewie,

-       Diecezjalnym Święcie Policji w Sochaczewie,

-       Sesji Rady Gminy w Rybnie,

-       Powiatowych Dożynkach w Rybnie,

-       Pożegnaniu lata w Iłowie,

-       w I Powiatowym Festynie „Urodziny u rodziny” w Teresinie,

-       w VII Międzypowiatowych Rozgrywkach Warcabowych w DPS w Sochaczewie,

-       w XV Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie,

-       w Sochaczewskim Kongresie Obywatelskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie

-       e-Sochaczew w Sochaczewie,

-       w Rekonstrukcji Historycznej Przeprawy Wojsk Polskich przez Bzurę w roku 1939 w Brochowie,

-       w uroczystości otwarcia Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie,

-       w uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2007/08 w powiecie sochaczewskim i w inauguracji roku sportowego 2008/09 w Iłowie,

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Radni.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła w X Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy w Sochaczewie.

 

Do Rady Powiatu w dniu 31.07.2008r. wpłynęło pismo Pana Jana Żero, nastąpiło to w odpowiedzi na przesłaną mu Uchwałę Rady Powiatu w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

Ponieważ pismo nawiązywało do podjętej uchwały a skierowane jest ono do Rady Powiatu toteż przekazałem Panu J. Żero informację na piśmie, że Rada Powiatu rozpatrzy je na najbliższej sesji.

Zatem odczytam Państwu Radnym pismo Pana Jana Żero, z dnia 28.07.2008 rok, a które to wpłynęło do Starostwa w dniu 31.07.2008r.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż takie pismo zostało skierowane również do Starostwa Powiatowego. Na spotkaniu z Radcą Prawnym i przy udziale Pana Wicestarosty i Pani Sekretarz dość długo dyskutowaliśmy na ten temat i zgodnie z postępowaniem administracyjnym Rada Powiatu winna udzielić odpowiedzi. Do udzielenia odpowiedzi Rada Powiatu powinna upoważnić Przewodniczącego Rady,  zatem nie zrobiłem tego samodzielnie. Wg Radcy, pismo to nie jest kolejną skargą ale jest to pismo z zapytaniami. Po analizie treści pisma proponuję, aby odpowiedź zawierała wyjaśnienie, że po zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną, Rada Powiatu zapoznała się z jej stanowiskiem i jednoznacznie w głosowaniu uznała skargę za bezzasadną. Należy również poinformować, że przy Radzie Powiatu nie działa Komisja ds. lecznictwa oraz, że uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego nie są decyzjami administracyjnymi a zatem nie przysługują od tych uchwał stronom środki odwoławcze. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda ale polega on tylko na sprawdzeniu podjętych uchwał ze zgodnością z prawem.

Uchwała przekazana Wojewodzie w odpowiednim terminie, przez Wojewodę nie została zakwestionowana. Jeśli chodzi o odpowiedź, to zawierała ona będzie to, o czym mówiłem, natomiast w załączeniu przekażemy Panu J. Żero odpis z protokołu z sesji Rady Powiatu, na której podjęliśmy uchwałę oraz listę obecności Radnych, którzy uczestniczyli w tej  sesji. Sprawy te są jawne i możemy je przekazać. Jeśli Rada nie wniesie nowych wątków odpowiedzi, to taką odpowiedź  Pan Jan Żero otrzyma.

Pan Jan Żero napisał do mnie już ponowne pismo, pisząc, iż już długo czeka ale ponieważ nie było sesji, toteż Rada nie mogła zapoznać się wcześniej z pismem. Drugiego pisma nie będą odczytywał, gdyż ono nie dotyczy korespondencji skierowanej do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski stwierdzając, iż Rada Powiatu kilkanaście tygodni temu zapoznała się ze skargą i po analizie uznała ją za bezzasadną. Wojewoda Mazowiecki nie uchylił tej uchwały, toteż dlaczego Rada ma się tłumaczyć skoro podjęła uchwałę zgodnie z prawem.

Odpowiedź dana temu Panu może znowu nie satysfakcjonować go i będzie on dalej pisał kolejne pisma. Sesje Rady Powiatu są otwarte a porządek obrad jest podany do publicznej wiadomości,  zatem wszyscy mogą wziąć udział w sesji.

Jeżeli Radca uznaje, że zgodnie z prawem odpowiedź winna być Panu J. Żero udzielona, to powinniśmy to zrobić ale winna ona być bez zagłębiania się w szczegóły, gdyż to już robiliśmy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż po ostatnich doświadczeniach doszedł do wniosku czy nie warto byłoby dokonać zmian i uproszczenia zapisów sposobu rozpatrywania skarg, gdyż ostatnio kilkakrotnie debatujemy nad sprawami, które powinny być tak naprawdę marginalnymi sprawami.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny W. Domagalski. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnych, czy upoważniają go do udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Jana Żero i poddał propozycję pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Upoważnienie zostało udzielone 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał Radnym, iż zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 26 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu sochaczewskiego, Radni mogą do dnia 5 października roku, poprzedzającego rok budżetowy złożyć wnioski do budżetu na rok kolejny, w tym przypadku na rok 2009.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 10.                Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski i zapytał dlaczego przy Szpitalu nie ma punktu, w którym każdy chętny mieszkaniec powiatu, mógłby oddać krew. Jeśli nie ma takiej możliwości, to pytam dlaczego? Moje pytanie bierze się stąd, iż w ostatnim czasie będąc na sesji Rady Gminy w Sochaczewie dowiedziałem się, że chętni, którzy chcieli oddać krew musieli wynająć autokar i jechać poza Sochaczew. Zatem dlaczego przy szpitalu nie można oddać krwi?

 

Odpowiedzi udzielił dyrektor szpitala Pan Franciszek Pasiak, który  poinformował, iż prawdą jest, że przy szpitalu nie można oddać krwi. Punkt został zlikwidowany, gdyż nie odpowiadał wymogom a poza tym gospodarka krwią zmieniła się tak, że krwią dysponują Wojewódzkie Stacje Krwiodawstwa. Ze stacji tych my kupujemy krew.  Prawdopodobnie służby warszawskie pobierają krew i wówczas przyjeżdżają ambulansami i tam to robią.

 

Głos zabrał Wicestarosta P. Osiecki informując, iż brak punktu krwiodawstwa jest niezależny od dyrektora szpitala, to nie była decyzja dyrektora szpitala ale Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Zmiana organizacji pracy tej stacji spowodowała, że zlikwidowano ją z Sochaczewa. Na pewno to nie jest dobre, może ktoś to przeanalizuje, że jest to utrudnienie dla krwiodawców niemniej my jako szpital nie mamy na to wpływu.

 

Radny J. Ciura nadmienił, iż nasza Rada winna podjąć działania, aby przywrócono punkt krwiodawstwa dla mieszkańców naszego powiatu. Petycję powinniśmy skierować do Stacji Wojewódzkiej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż taką propozycję petycji można byłoby przygotować na przyszłą sesję i poddać ją pod głosowanie Radzie.

  

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad . pkt 12.               Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej H. Pędziejewskiej, która  w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie jak również Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej zaprosiła wszystkich na Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną. Impreza odbędzie się w dniu 26.09.br. o godz. 17.30 w MOK Sochaczew, ul. Chopina 101.

Radna w imieniu MOK w Sochaczewie, Klubu Tańca Pasjonat i przy współudziale MOSiR w Sochaczewie zaprosiła na kolejną imprezę III Ogólnopolski Konkurs Tańca Towarzyskiego.

Imprezy te są organizowane pod patronatem Starosty Sochaczewskiego i Burmistrza Miasta Sochaczewa. Impreza odbędzie się w dniu 4.10.br o godz. 10.00 w hali sportowej przy ul. Chopina w Sochaczewie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 13 35.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 12:42:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 12:42:22
 • Liczba odsłon: 1354
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441777]

przewiń do góry