Uchwała Nr XLV/168/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2 i 4 ustawy z dnia                                 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr L/225/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 września 2006 r.             w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 201, poz. 7618).

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Podjęcie powyższej uchwały wynika z konieczności dostosowania obowiązującego regulaminu dotowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych do aktualnego stanu prawnego określonego w art. 90 ustawy o systemie oświaty. Ustawodawca określił przeznaczenie udzielanych dotacji i wprowadził możliwość określania trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

            W rozumieniu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty kompetencje do określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla ww. podmiotów posiada organ stanowiący powiatu.


                                                                                                                                                    Załącznik

do Uchwały Nr XLV/168/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  18 grudnia 2009r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
o uprawnieniach szkół publicznych                            i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Regulamin określający tryb udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego

oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      szkołach – należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego,

2)      placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego,

3)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące niepubliczne szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w pkt. 1                 i 2,

4)      uczniu – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków,

5)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Rozdział II

Tryb udzielenia i rozliczania dotacji

 

§ 2

 

1.      Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony do Zarządu Powiatu
w Sochaczewie, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

 

2.      Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1)        nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,

2)        nazwę i adres organu prowadzącego,

3)        typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,

4)        numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej,

5)        numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,

6)        planowaną liczbę uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień,

7)        nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki oświatowej,                       

8)         podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

3.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4.      Organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową zobowiązany jest do przekazywania miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca do Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

5.       Wzór informacji, o której mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 3

 

1.      Szkołom, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Sochaczewski.

2.   Szkołom nie wymienionym w ust. 1 udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości  50% ustalonych w budżecie Powiatu Sochaczewskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Sochaczewski szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do naliczenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie tego typu lub rodzaju szkoły publicznej.

 

 

§ 4

 

Placówkom oświatowym udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 5

 

1.      Wysokość dotacji ustala Rada Powiatu w Sochaczewie w uchwale budżetowej oddzielnie dla każdej szkoły i placówki oświatowej na dany rok budżetowy.

2.      Wysokość stawki miesięcznej na jednego ucznia ustala corocznie Zarząd Powiatu
w Sochaczewie zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4.

 

§ 6

 

1.      Wysokość dotacji należnej szkole lub placówce oświatowej na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów wskazanej w informacji, o której mowa w § 2 ust. 4 i stawki miesięcznej na jednego ucznia.

2.      Do czasu ustalenia wysokości stawek, o których mowa w § 5 ust. 2 dotacja udzielana jest zaliczkowo na poziomie roku ubiegłego, a po ich ustaleniu skorygowana do wysokości ustalonej począwszy od 1 stycznia roku, którego dotyczy.

3.      Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego      miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatowej.

 

§ 7

 

Dotacje winny być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki oświatowej.

 

§ 8

 

Organ prowadzący sporządza i przekazuje do Zarządu Powiatu w Sochaczewie rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 20 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.

 

Rozdział III

Tryb i zakres kontroli

 

§ 9

 

1.    Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych szkołom i placówkom oświatowym dotacji.

2.    Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

3.    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli winno określać:

1)      imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

2)      nazwę podmiotu kontrolowanego,

3)      zakres przedmiotowej kontroli i okres nią objęty,

4)      czasokres przeprowadzenia kontroli.

4.    Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego
o zakresie przedmiotowej kontroli i czasokresie jej przeprowadzenia.

 

§ 10

 

1.    Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1)     dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 2,                           w porównaniu z dokumentacją podstawową;

2)     dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 2 ust. 4,                                 w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły;

3)     dokumenty finansowe potwierdzające prawidłowość wykorzystania dotacji.

 

2.    Osobom kontrolującym przysługuje prawo wglądu do prowadzonej przez podmiot kontrolowany dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

3.    W ramach dokumentacji okazywanej przez podmiot kontrolowany, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi lub pisemnych wyjaśnień.

4.    Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. Protokół ten otrzymuje organ prowadzący i Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

5.    Organowi prowadzącemu przysługuje prawo złożenia pisemnych zastrzeżeń do protokołu z kontroli w terminie 7 dni, licząc od dnia jego otrzymania. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje organ prowadzący
w terminie do 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.

 

§ 11

 

Udzielone szkołom i placówkom oświatowym dotacje wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Sochaczewskiego na zasadach określonych przepisami o finansach publicznych.

 
Załącznik Nr 1

 

   ...........................................

(miejscowość i data)

........................................................                

          (pieczątka szkoły/placówki oświatowej)

                                              

Zarząd Powiatu w Sochaczewie

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji na rok .....................

 

 

1.    Nazwa i adres szkoły/placówki oświatowej

.........................................................................................................................................................

2.     Typ i rodzaj szkoły/placówki oświatowej (np. technikum uzupełniające dla dorosłych)

.........................................................................................................................................................

3.    Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę/placówkę oświatową

.........................................................................................................................................................

4.    Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

............................................................................................................................................................

5.    Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

............................................................................................................................................................

6.    Planowana liczba uczniów/wychowanków w .................... roku w okresie:

styczeń – sierpień    ......................................

wrzesień – grudzień ......................................

7.    Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły/placówki oświatowej

............................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

..................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

                                                                                                                                                                    

   ...........................................

(miejscowość i data)

.........................................................                                                                 

          (pieczątka szkoły/placówki oświatowej

 

Powiatowy Zespół Edukacji

w Sochaczewie

 

 

 

1.     Informacja za miesiąc ……………………..…………………………….

2.     Nazwa szkoły/placówki oświatowej

...............................................................................................................................

3.     Liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca w:

1)     szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży ………………………..

2)     szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych:

a)     w systemie wieczorowym ……………………….

b)    w systemie zaocznym ……………………….

3)     internacie ……………………….

4)     innej placówce oświatowej …………………….

4.     Liczba uczniów/wychowanków na pierwszy dzień miesiąca z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej:

…………………………………………………………….       ………………………….

(rodzaj niepełnosprawności)                                                                           (liczba uczniów/wychowanków)

…………………………………………………………….       ………………………….

(rodzaj niepełnosprawności)                                                                           (liczba uczniów/wychowanków)

…………………………………………………………….       ………………………….

(rodzaj niepełnosprawności)                                                                           (liczba uczniów/wychowanków)

 

 

5.     Kwota otrzymanej dotacji w miesiącu poprzednim ………………………….

 

 

..........................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)

 

Załącznik Nr 3

 

                                                                                                                                                                     

   ...........................................

(miejscowość i data)

.........................................................                                                                 

          (pieczątka szkoły/placówki oświatowej

 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie

 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji

za okres od dnia ……………......….……… do dnia ……………..…..…………

 

  1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej .............................................................

......................................................................................................................... 

  1. Kwota otrzymanej dotacji .............................................................................
  2. Wydatki w okresie sprawozdawczym            .........................................................

w tym: - wynagrodzenia nauczycieli                             ....................................

  - wynagrodzenia pozostałych pracowników   .....................................

              - pomoce naukowe i dydaktyczne                    ....................................

  - materiały i wyposażenie                                   ....................................

  - z tytułu najmu pomieszczeń                           ....................................

  - inne                                                                      ....................................

 

Pouczenie

Osoby, które naraziły finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych przepisem art. 82 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)

 

 

 

..........................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 13:07:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 13:07:50
  • Liczba odsłon: 1380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459901]

przewiń do góry