Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013

Nr XX/108/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,                art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 238, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,  art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

  

1.Dochody w łącznej kwocie 68.888.863 zł,  w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 67.126.883 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 1.761.980 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

2. Wydatki w łącznej kwocie 69.633.983 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 66.992.133 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 2.641.850 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b                     do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 

1.      Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie   745.120zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 230.000 zł,

- zaciągniętych pożyczek – 515.120  zł,

2.   Przychody budżetu w wysokości 2.895.120 zł , rozchody w wysokości 2.150.000 zł

-     zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 4

 

Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na :

1)   sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  - 515.120 zł

 

 

§ 5

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  202.060 zł.         

2. Rezerwy celowe  w wysokości  104.000 zł, 

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 104.000 zł,

 

 

§ 6

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów                     lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem              nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

 

§ 8

 

1.      Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie                z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 234.000zł.

 

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

2)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000 zł .

3)        przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach kwoty o której mowa w pkt. 2.

4)        dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

5)        dokonywanie zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych                       z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

 

 

§ 12


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

  

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.


Załączniki:

zalaczniki_do_budzetu_na_2013r_9_kart.xls


 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 11:09:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 11:09:35
  • Liczba odsłon: 1565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441594]

przewiń do góry