WYDAWANIE ZEZWOLENIA

NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Pisemny wniosek zawierający:

· imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, jeżeli zostały nadane

· markę, typ, numer rejestracyjny, numer nadwozia, podwozia lub ramy.

· wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez.

2. Dowód uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego.

3. Do wglądu dokument tożsamości właściciela.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku po uiszczeniu opłaty.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

· Zezwolenie kategorii II wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu pojazdu nienormatywnego.

· Zezwolenie kategorii III wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu pojazdu nienormatywnego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.DODATKOWE INFORMACJE:

Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

Konieczność uzyskania zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego:

Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi będą wydawane w siedmiu kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII będą wydawane dla ładunków niepodzielnych. Zgodnie z definicją ładunku niepodzielnego podaną w art. 2 pkt 35b ustawy o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

KATEGORIA II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:

· długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

· naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

· co szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

Opłata w kategorii II wynosi 100 zł.

KATEGORIA III

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. III wydaje także naczelnik urzędu celnego.

Zezwolenie kategorii III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:

· naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

· szerokości nieprzekraczającej 3,2 m

· długości nieprzekraczającej:

– 15 m dla pojedynczego pojazdu

– 23 m dla zespołu pojazdów

· wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Wysokość opłat w kategorii III:

200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca

400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy

1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

Wysokość kar:

Kary administracyjne są formułowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r poz. 1990).

Karę pieniężną ustala się w wysokości:

1. 1 500 zł – za brak zezwolenia kategorii I i II

2. 5 000 zł – za brak zezwolenia kategorii III–VI

Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Wstrzymanie wykonania kary następuje w momencie wniesienia skargi do sądu. Obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kara powinna zostać uiszczona.

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia

Nie wymaga się zezwoleń dla następujących pojazdów:

1. autobusu – w zakresie nacisków osi;

2. pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu.

a) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;

b) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;

c) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego

d) każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany z godnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym.

3. pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;

4. pojazdu zarządu drogi;

5. pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M.J.Piłsudskiego 65, tel.046 864 18 39.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Zezwolenia kategorii II i III wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku


 Kontakt : Grażyna Burzykowska poniedziałki w godz. 10.00 - 17.00  pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Burzykowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 12:59:50
  • Liczba odsłon: 1802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459984]

przewiń do góry