Protokół  Nr  IV / 2011

 

 

z obrad  IV  Sesji Budżetowej IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  18 lutego 2011 r. o godz. 1330

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z II sesji.

4.       Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok:

a)       odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b)       odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

c)        odczytanie opinii komisji stałych;

d)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

e)        odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

f)        odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)       podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

i)         podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

           

 

 

 

 

Protokół Nr IV / 2011

 

z obrad IV Sesji Budżetowej Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

18. 02. 2011 r.  o godz. 1330 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 18. 02. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Janusz Ciura

Przewodnicząca Rady Miasta Sochaczew                                    Jolanta Gonta

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Teresinie                           Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                 Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                    Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor PUP                                                                                 Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                                                                             Monika Radwańska-Komosa

p.o. Dyrektora PZE                                                                        Danuta Kozłowska

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                                                                       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                                                                           Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki                          Marcin Podsędek

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami                     Tadeusz Wachowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                     Wojciech Czubatka

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                                                                Jolanta Sosnowska

Redakcja Echo Powiatu

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad IV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady IV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Przewodniczącą Rady Miasta Sochaczew Jolantę Gontę, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości jak również media oraz tych, „których być może pominęłam”, stwierdziła.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny Przemysław Gaik, Radny Tadeusz Głuchowski, Radny Szymon Ziółkowski.

Usprawiedliwienie Radnego Przemysława Gaika w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego Sz. Ziółkowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady IV sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad IV Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała porządek obrad  IV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zaproponowała zmianę kolejności punktów 4h) i 4i). Przewodnicząca nadmieniła, iż zgodnie z zaleceniem RIO w Płocku najpierw powinna być przyjęta uchwała w sprawie WPF Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 a następnie powinien być uchwalony budżet powiatu na rok 2011. Zatem proponuję, aby pkt 4i) był pkt 4h) a pkt 4h) był pkt 4i).

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska porządek obrad  IV sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z proponowaną poprawką poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad IV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad IV sesji Budżetowej Rady Powiatu:

 1. Otwarcie  obrad.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok:

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b)      odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

c)      odczytanie opinii komisji stałych;

d)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

e)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

f)       odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)      podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

i)        podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3.     Przyjęcie protokołu z II  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad II Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, i 1 głosem „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Ad. pkt 4a)                Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały budżetowej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż prace nad projektem budżetu na 2011 rok były prowadzone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodnicząca nadmieniła, iż projekt uchwały budżetowej został doręczony Radnym w ustawowym terminie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu przedstawienia uzasadnienia do powyższego projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak poinformowała, że na wszystkich Komisjach starała się przybliżyć Państwu zapisy liczbowe ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok.

„W skrócie przypomniała główne składniki po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów zawartych w budżecie.

Po stronie dochodów zapisana została kwota 65.196.234zł, którą tworzą następujące pozycje, a mianowicie:

- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 35.686.461zł, stanowiąca 54,7% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa w wysokości 33.568.705zł przeznaczona na wydatki bieżące w oświacie.

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconymi odrębnymi ustawami, w kwocie 5.759.160zł, stanowiącymi 8,8% dochodów ogółem. Ze środków tych pokrywane są koszty związane z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pokrycie kosztów Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych z terenu naszego powiatu jak również wydatki na drobne prace geodezyjne.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.687.800zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz planowany wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

- około 32% dochodu stanowią pozyskane dochody tj. 21.062.813zł między innymi z tytułu udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych, z opłat komunikacyjnych, zajęcia pasa drogowego, 25% dochodów z użytkowania wieczystego, odpłatności pensjonariuszy DPS, sprzedaży usług geodezyjnych oraz pozostałych.

Ze środków tych pokrywane są  koszty działalności bieżącej Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Dziecka w Giżycach i Powiatowego Urzędu Pracy.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o finansach publicznych od 2011 roku wydatki bieżące wymienionych jednostek pokrywane mogą być tylko z dochodów bieżących bądź zaciąganych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego. Wydatki w tych jednostkach zaplanowane zostały na poziomie roku 2010 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (na 15 listopada to 2,2%).

Na rok 2011 zaplanowana została rezerwa ogólna celowa w wysokości 349.030zł.

Po stronie przychodów ujęta została kwota 600.000zł – jest to ostatnia rata z tzw. rolowania obligacji (tj. rozłożenia spłaty długu w czasie) w 2007 r.

Na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji po stronie rozchodów zapisana została kwota w wysokości 1.458.571zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 roku wynosi 14.555.571zł co stanowi 22,32% w stosunku do prognozowanych dochodów.”

Ad. pkt 4b)                Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu przedstawienia uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak poinformowała, że nim uzasadni powyższy projekt uchwały, to przedstawi Radzie autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2011, gdzie proponuje się:

1)      zapisać zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” o wartości 6.000.000zł, w tym 300.000zł – środki własne i 5.700.000zł – środki do pozyskania. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje zapisać w/w środki w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu.

Po stronie dochodowej Dział 700 Rozdział 70005 § 0770.

Po stronie wydatkowej Dział 600 Rozdział 60014 § 6050.

Inwestycja ta zapisana jest w budżecie roku 2011.

2)      dokonać przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z § 3110 – na § 2320 w kwocie 149.030zł. Ogólna wartość Rozdziału - Rodziny zastępcze nie ulega zmianie, tylko następuje wyodrębnienie środków przekazywanych na realizację zadań w tym Rozdziale na podstawie porozumień.

 

Pani Skarbnik nadmieniła, że kiedy były zakończone prace nad budżetem na dzień 15.11.2010r. nie wiedzieliśmy jeszcze, że most  w Kozłowie Sz. będzie zamknięty. Stało się to, po tym terminie i aby można  było wystąpić o pozyskanie jakiekolwiek środków, chcemy to zadanie zapisać w budżecie na 2011 rok.

Odnośnie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 p. Skarbnik poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r, od 1.01.2011r. należy podjąć Wieloletnią Prognozę Finansową.

„Na wszystkich Komisjach starałam się przybliżyć zapisy zawarte w WPF na lata 2011-2032 a obecnie przedstawię najważniejsze założenia (do roku 2032 mamy podpisane zobowiązanie, poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Sochaczewie).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2014 na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących na tym etapie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy, przyjęto rok 2010. Od roku 2015-2032 przyjęto stały 1% wzrost wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na rok 2012 średnio o 1,7%, niższy, niż zakładają wskaźniki GUS (ok.2,2%), ponieważ subwencja oświatowa oraz subwencja równoważąca i wyrównawcza wykazują tendencje spadkowe.

Dochody roku 2013 zostały zaplanowane poniżej roku 2012 ze względu na subwencję oświatową (niż demograficzny).

Dochody roku 2014 zostały zaplanowane na podstawie długoletnich prognoz GUS – wskaźnik wzrostu ok.5,5% w stosunku do roku 2009.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dochody z dotacji majątkowych (Regionalne Programy Operacyjne Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2011-2013 zapisane zostały na podstawie wartości szacunkowej nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczone do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Powiatu. Dochody z dotacji majątkowych zaplanowane zostały w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” jak również na podstawie dotychczasowej współpracy z Urzędami Gmin w sprawie współfinansowania zadań drogowych.

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wykonania roku 2009, przewidzianego wykonania roku 2010 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano na podstawie wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wdrożeniu planowanych podwyżek dla pracowników oświaty. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla pozostałych pracowników zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wskaźnika inflacji.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanej Umowy poręczenia na udzielony kredyt przez BRE Bank Warszawa – Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Do roku 2032 są wydzielone wydatki w kwocie 234.000zł, jako zabezpieczenie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF.

W trakcie roku Rada Powiatu może dokonywać zmian”.

 

Ad.pkt 4c)                 Odczytanie opinii komisji stałych

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem wszystkie Komisje Rady Powiatu zaopiniowały projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu budżetu jak i WPF wpłynęły poprzez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Opinie w/w Komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie swych opinii na temat projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Grabarkowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Grabarek poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 19.01.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032, pozytywnie je zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Józefowi Chocianowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chocian poinformował, iż Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 19.01.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032, jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. Andrzejowi Grabarkowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. A. Grabarek poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 20.01.2011 r. zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 r. wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032.             

Komisja analizowała projekt budżetu w szczególności w działach: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.

Komisja po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 zaopiniowała je pozytywnie w w/w działach. Komisja zwróciła uwagę, że w działach kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz  kultura fizyczna i sport są zaplanowane b. niskie środki.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej p. Jerzemu Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej p. Jerzy Żelichowski na wstępie poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 21.01.2011r. analizowała również pismo skierowane do Radnych Rady Powiatu z prośbą o zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych. Możliwości budżetowe nie pozwoliły uwzględnić tego wniosku o czym poinformowała nas  p. Skarbnik, jednoznacznie.

Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej po uwzględnieniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032, który proponuje Zarząd Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Tadeuszowi Przywoźnemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.                                              

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. T. Przywoźny poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 24.01.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032, jednogłośnie, pozytywnie je zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdanowi Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdan Jakubowski poinformował, iż Komisja w dniu 25.01.2011r. dokonała analizy przedstawionego projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 r. wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032.

Komisja proponuje ujęcie w projekcie budżetu na 2011 rok zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka i budowa przeprawy mostowej na rzece Bzura w miejscowości Kozłów Szlachecki. Jako źródło pokrycia komisja proponuje dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Komisja projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 r. wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 oraz proponowanym wnioskiem zaopiniowała pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady, w tym z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska i omówieniu projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032, oraz zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032, pozytywnie.

Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetowa postanowiła przekazać do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia możliwości realizacji go w roku  budżetowym 2011.

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2011, w której  proponuje się zapisać zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim”. Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana w głosowaniu: 4 głosy „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu Prezydium podziękowała wszystkim Komisjom za pracę nad projektem budżetu na rok 2011, a ich Przewodniczącym za dotrzymanie terminów i sprawne zaopiniowanie projektu budżetu.

 

Ad. pkt 4 d)   Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 410/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej na 2011rok.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2011 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż do opinii RIO załączone jest dość obszerne uzasadnienie, które Radni otrzymali wraz z opinią w materiałach na sesję. Przewodnicząca zapytała Radnych, czy życzą sobie jego odczytania i zaproponowała, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, to proponuje odstąpienie od jego czytania.

Rada przez aklamację wyraziła zgodę na odstąpienie od czytania uzasadnienia do Uchwały RIO.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO odnośnie projektu uchwały budżetowej na 2011rok w załączeniu - Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 4 e)                Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO odnośnie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 411/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż do opinii RIO odnośnie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 załączone jest dość obszerne uzasadnienie, które Radni otrzymali wraz z opinią w materiałach na sesję. Przewodnicząca zapytała Radnych, czy życzą sobie jego odczytania i zaproponowała, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, to proponuje odstąpienie od jego czytania.

Rada przez aklamację wyraziła zgodę na odstąpienie od czytania uzasadnienia do Uchwały RIO.

Uchwała Składu Orzekającego RIO odnośnie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 w załączeniu - Załącznik Nr 7.

 

 

 

Ad. pkt 4 f)                            Odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysowi w celu odczytania stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetowej Rady Powiatu dotyczącymi opinii stałych Komisji Rady odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2011 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032.

Do Zarządu Powiatu wpłynął jeden wniosek od Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który został przekazany do Zarządu przez Komisję Budżetową, a dotyczący propozycji ujęcia w projekcie budżetu na 2011 zadania inwestycyjnego pn „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim”. Jako źródło pokrycia Komisja proponuje dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Zarząd Powiatu odniósł się pozytywnie do przedstawionej we wniosku propozycji, czego dowodem jest wcześniej przedstawiona Radzie autopoprawka Zarządu.

 

 

Ad. pkt 4 g)               Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  udzieliła głosu Radnemu A. Grabarkowi.

Radny A. Grabarek zabrał głos w imieniu Klubu Radnych Sochaczewskie Forum Samorządowe, które będzie głosowało za projektami w/w uchwał. Jednocześnie liczymy na to, że Zarząd będzie bardzo racjonalnie gospodarował tym budżetem. Jest to budżet na miarę możliwości, jakie były przy jego tworzeniu ale myślimy, że Zarząd poczyni starania, aby ten budżet został zwiększony w trakcie roku budżetowego, gdyż potrzeby w takich działach jak - transport i łączność, czego dowodem była dzisiejsza autopoprawka, nieprzejezdne drogi powiatowe,  w dziale ochrony zdrowia czy oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna są naprawdę duże. Liczymy, że przynajmniej w tych działach w trakcie roku stan budżetu się powiększy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  udzieliła głosu Radnej W. Dragan.

 

Radna W. Dragan zabrała głos w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Radna nadmieniła, iż na posiedzeniu Komisji w trakcie głosowania na przyjęciem projektu budżetu na 2011 rok wstrzymała się od głosu z dwóch powodów. Pierwszy powód to fakt, iż projekt uchwały odnośnie wieloletniej prognozy finansowej otrzymała tuż przed posiedzeniem Komisji. „Zatem nie mogłam wcześniej się z nią zapoznać i byłoby nieuczciwe, aby głosować nad czymś, czego się nie wie. Drugi powód, to bardzo małe środki zaplanowane na inwestycje. Jest to budżet stagnacji, a wręcz można powiedzieć jeszcze gorzej”. Radna stwierdziła, iż chce się dowiedzieć od p. Starosty na temat stanowiska pracy odnośnie funduszy strukturalnych – jakie wnioski zostały złożone w ubiegłym roku, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, bo to jest bolączką chyba wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Poprosiła o informację, które z nich zostały zaopiniowane pozytywnie i czego możemy się spodziewać w tym roku, jeśli chodzi o pozyskanie środków na inwestycje drogowe.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej.

Radna A. Ulicka nadmieniła, „ iż na posiedzeniach Komisji była mowa o skromnym budżecie na 2011 rok, jak również moi przedmówcy o tym mówili. Radna poinformowała, iż niektórzy Radni podczas głosowania na komisjach nad projektem budżetu „wstrzymywali się” od głosu, tylko dlatego, że padły zapewnienia ze strony Starosty i Wicestarosty, iż podczas roku budżetowego będą pozyskiwać na bieżąco środki, będą się o to Panowie starali i trzymamy za słowo, wierząc, że tak się stanie”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  udzieliła głosu Radnemu J. Żelichowskiemu.

 

Radny J. Żelichowski  nadmienił, iż ma pełną świadomość, iż obecny Zarząd Powiatu nie ma zbyt wielkiego manewru i ruchu, jeśli chodzi o proponowany budżet, który został przygotowany i przedstawiony jeszcze przez poprzedni Zarząd, poprzedniej kadencji. Tak mizernej prognozy, jaką mamy na tę kadencję nie spodziewali się nawet długo pracujący i doświadczeni samorządowcy, a wynika to po części z pewnych mechanizmów oszczędnościowych, które zostały narzucone samorządom przy praktycznie ignorowaniu sytuacji, w jakiej się znalazły przez Rząd i Ministra Finansów. Korporacje samorządowe, zarówno Związek Miast Polskich jak i Związek Powiatów Polskich bardzo jednoznacznie prezentują krytyczne stanowisko dla takich poczynań, gdyż wielu samorządom zamknęło to możliwości utrzymywania wysokiej dynamiki inwestycyjnej na praktycznie całą kadencję. Efektem tego jest ta prognoza, którą Państwo otrzymali, a z niej wynika, że  praktycznie możliwości Powiatu przez tę kadencję będą mniejsze aniżeli w mniejszych samorządach gminnych naszego powiatu. „Myślę, że to nie stawia Zarządu w najlepszej sytuacji, ale wierzę w możliwości Pana Starosty i członków Zarządu, iż będą czynili wszelkie starania, aby pozyskiwać środki, gdyż to stanie się jedyną nadzieją na zwiększenie możliwości inwestycyjnych samorządu powiatowego. Mając świadomość, że w tym budżecie niewiele można proponować, bo są b. skromne możliwości inwestycyjne, chcę zwrócić uwagę na b. palące kwestie, które już były podnoszone w poprzedniej kadencji samorządu i ówcześni reprezentanci samorządu powiatowego, jak również i miejscy, deklarowali pewną gotowość do współpracy i rozwiązywania pilnych potrzeb w obszarze dróg na terenie miasta. Chcę tu wyeksponować przede wszystkim – skrzyżowanie ul. Gawłowskiej z ul. Płocką.  Z tego co pamiętam, były zaplanowane środki w budżecie miasta na wsparcie samorządu powiatowego na realizację tego zadania, no cóż jego w tej chwili nie ma, ale tak jak była mowa, na pewno w ciągu roku, jeżeli uda się jakieś środki pozyskiwać, to z całą pewnością możliwość wprowadzenia tego zadania do realizacji w tym roku byłaby b. wskazana a pełne poparcie dla  Zarządu w tej kwestii, na pewno ze strony Rady będzie.  

Podobną, istotną kwestią jest ul. Trojanowska, droga powiatowa, która jest sukcesywnie naprawiana ale może warto byłoby ją uwzględnić w „schetynówce”, gdyż droga ta ma charakter ponadlokalny, nie jest tylko ulicą miejską ale łączy drogę wojewódzką  z innym ciągiem dróg poza terenem miasta. Myślę, że jej szanse, na jej punktowanie byłyby b. wysokie.

Trzecia kwestia, to ul. Staszica, która jest dużym problemem dla miasta, a jest również drogą powiatową. W poprzedniej kadencji takie deklaracje ze strony ówczesnych przedstawicieli powiatu były składane, że jeśli obydwa samorządy zabrałyby się za zrealizowanie swoich zadań w ciągu tej ulicy, to mogłoby to być pewnym etapem, bo jest to droga przedłużająca ul.Trojanowską. I tak jak miastu udaje się  realizować pewnym ciągiem ul.Warszawską i ul. Traugutta aby pójść w ul. Licealną, tak sądzę, że i tu, byłaby taka szansa na wykonanie tego zadania”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  udzieliła głosu Radnemu J. Łopacie.

 

Radny J. Łopata nadmienił, „iż przedmówcy mówili o „mizernym” budżecie, ale ja chcę powiedzieć, że obserwuję już od kilku kadencji, że budżet zaczyna się „mizernie” a w trakcie roku rewaloryzujemy go i na szczęście w górę. Pod koniec roku ubiegłego przekroczyliśmy 80mln.zł. Myślę, że i w tym roku przeznaczymy pozyskane pieniądze - głównie na inwestycje.

Wszystkie postulaty w sprawie dróg są słuszne, będę wspierał  Radnego J. Żelichowskiego, ale chciałbym zaznaczyć, że rozmowy z samorządem miejskim są prowadzone od wielu lat i jakoś w ubiegłych latach nie mieliśmy wsparcia aby te rozmowy zakończyły się sukcesem a chodziło o wsparcie finansowe. W naszym samorządzie przyjęliśmy zasadę, że gospodarz danego terenu powinien być także zainteresowany, nie tylko powiat, chociaż dotyczy to drogi powiatowej, ale drogi na terenie wsi lub miasta. Chcemy, aby te wsparcia były wyraźne a jeśli nie będą wyraźne, to będziemy realizowali tak jak dotychczas, tylko te postulaty, tych samorządów, które są zainteresowane, aby na drogach przebiegających przez ich teren były przeprowadzane inwestycje. Mówię tak dlatego, ponieważ powiat nie ma dochodów własnych. O tym trzeba głośno mówić. Samorządy gminne i miejski mają takie dochody. Powiat nie jest w stanie zwiększyć swoich dochodów z tego tytułu, jeśli powiat zostanie wsparty przez samorządy lokalne, to będziemy na bazie tych pieniędzy pozyskiwać środki z zewnątrz. Dzisiaj jest sesja budżetowa, widzę na naszej sesji Przewodniczącą Rady Miejskiej J. Gontę i chcę m.in. poinformować, jakie są mechanizmy pozyskiwania pieniędzy”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Pan Starosta T. Koryś odniósł sie do wypowiedzi Radnej W. Dragan i poinformował, że:

- infrastrukturą drogową zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg. Osoba zatrudniona na stanowisku i zajmująca się  funduszami strukturalnymi nie zajmuje się drogami.

- W 2009 roku złożone zostały wnioski z RPO na trzy odcinki dróg: ul. Gawłowska, droga Paprotnia-Szymanów, gm. Teresin i droga Iłów – Władysławów gm. Iłów. Po ocenie przez jednostkę wdrożeniową, wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. Niemniej na liście do dofinansowania pojawiły się dwa wnioski, na dwie pierwsze drogi wymienione przeze mnie. Wniosek trzeci pozostał na liście rezerwowej. Do tej pory jednostka wdrożeniowa nie odniosła się do kwestii wniosków, które przeszły ocenę niezależnych ekspertów pozytywnie a znalazły się na liście rezerwowej. Jeśli wniosek ten znalazłby się do realizacji, byłby to dla nas korzystny sygnał, gdyż my tę drogę prawdopodobnie w tym roku dokończymy z innych środków niż środki z Unii Europejskiej. To były trzy zadania inwestycyjne, które realizowaliśmy ze środków unijnych, niemniej z innych środków realizowaliśmy wiele innych inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, gdzie m.in. wspomnę o poważnej inwestycji tj. most na ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Tę inwestycję sfinansowaliśmy przy niewielkim naszym udziale a środki pochodziły z dwóch innych źródeł: z dofinansowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i z rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury. Pozostałe inwestycje drogowe a było ich wiele zrealizowaliśmy ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg tzw. „schetynówki”  oraz z komponentów tworzonych przez Urząd Marszałkowski oraz otrzymaliśmy dofinansowania z samorządów gminnych. Pozyskane przez nas środki np. z Urzędu Marszałkowskiego lokowane były w tych gminach, które partycypowały w kosztach budowy danej drogi. Mieliśmy takie ustalenia, że budujemy tam, gdzie jest wsparcie samorządu lokalnego.

 

Ad. pkt  4 h)             Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                                    Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 wraz z autopoprawką poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych  18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   15 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               3 Radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 została przyjęta 15 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych” .

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 8.

 

 

Ad. pkt  4 i)               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  projekt budżetu powiatu na 2011 rok wraz z autopoprawką Zarządu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych  18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   16 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               2 Radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2011rok została przyjęta 16 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska w imieniu Prezydium Rady pogratulowała Zarządowi przyjęcia przez Radę jednogłośnie budżetu na 2011 rok. Życzył dalszych pomysłów, wytrwałości w pozyskiwaniu środków budżetowych, aby nasz powiat w 2011 roku bez zagrożeń, jak dotychczas mógł realizować swoje zamierzenia, a także rozwijać się służąc mieszkańcom naszego powiatu sochaczewskiego.

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

                                                  

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż umieszczenie tego punktu w porządku obrad jest wymogiem statutowym. Ponieważ sesja poprzednia miała miejsce w dniu dzisiejszym Zarząd nie ma informacji w tym punkcie.

 

 

Ad pkt  6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że umieszczenie tego punktu w porządku obrad jest wymogiem statutowym. Ponieważ sesja poprzednia miała miejsce w dniu dzisiejszym Przewodniczący nie ma informacji w tym punkcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 10.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że porządek obrad IV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „Zamykam obrady IV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 14 40.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 14:09:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 14:09:05
 • Liczba odsłon: 1280
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459353]

przewiń do góry